Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Реалізація права– це втілення права в життя, реальне втілення змісту юридичних норм у фактичній поведінці суб’єктів
Реалізація права– це втілення права в життя, реальне втілення змісту юридичних норм у фактичній поведінці суб’єктів.

Безпосередня реалізація права – це регламентований нормами права процес самостійного здійснення прав і обов’язків суб’єктом права без допомоги спеціально уповноважених органів і осіб.

Правозастосування– це владна діяльність компетентних органів і посадовців, що забезпечує реалізацію права шляхом винесення індивідуального юридичного рішення щодо конкретних суб’єктів.

Прогалина в позитивному праві– це відсутність або неповнота правової норми для вирішення конкретної справи.

Аналогія закону - для вирішення конкретної ситуації за відсутності правової норми застосовується близька за змістом правова норма тієї ж галузевої належності.

Міжгалузева аналогія (субсидіарне застосування права) - для вирішення конкретної ситуації за відсутності правової норми застосовується правова норма іншої галузі права.

Аналогія права - для вирішення конкретної ситуації за відсутності правової норми застосовуються загальні принципи права і справедливості.

Колізії норм права –це розбіжності або суперечності між окремими нормами права, що регулюють одні й ті ж або суміжні відносини.

Акт застосування права– це правовий акт, що містить індивідуальне владне розпорядження, винесене компетентним органом у результаті вирішення конкретної юридичної справи.

Тести для самоконтролю

1. Реалізація права — це:

а) діяльність державних органів із застосування правових норм;

б) виконання приписів юридичних норм;

в) правомірна поведінка людей;

г) втілення приписів юридичних норм у правомірній поведінці людей;

д) фактична поведінка суб'єктів права.

 

2. Форми реалізації права:

а) усна;

б) письмова;

в) конклюдентна;

г) дотримання, виконання, використання;

д) використання своїх повноважень посадовими особами.

3. Правозастосування — це:

а) винесення на основі норм права рішень по конкретним ам;

б) діяльність суб'єктів права з використання своїх прав;

в) процедурно-процесуальна діяльність державних органів, що мають владні повноваження;

г) здійснювана в установлених законом формах державно-владна, організаційна діяльність компетентних органів держави, посадових осіб чи спеціально уповноважених на те громадських об'єднань з вирішення конкретних юридично-значимих ситуацій;

д) діяльність Верховної Ради України з прийняття законів та підзаконних актів.

4. Умовами застосування права є:

а) бажання суб'єктів права;

б) владне рішення державного органу;

в) необхідність урегулювання суспільних відносин;

г) здійснення правопорушення;

д) наявність конфліктної ситуації.

5. До основних стадій застосування норм права належить:

а) установлення фактичних обставин справи;

б) юридична кваліфікація;

в) вирішення справи

г) документальне оформлення прийнятого рішення;

д) усі названі.

6. Правозастосовчий акт — це:

а) будь-який нормативно-правовий акт, прийнятий компетентним державним органом;

б) індивідуальний акт державно-владного характеру, що приймається компетентним державним органом і визначає на основі правових нори права обов'язки особи або міру її відповідальності;

в) документ, що приймається громадським об'єднанням на основі норм права;

г) документ, що приймається посадовою особою для вирішення юридичної справи;

д) нормативно-правовий акт, що регулює суспільні відносини.

7. Громадянин Іваненко проголосував на виборах народних депутатів. В якій формі він реалізував право:

а) використання;

б) застосування;

в) дотримання;

г) правозастосування.

 

8. Прогалина у праві — це:

а) повна відсутність у чинному законодавстві необхідних юридичних норм;

б) повна або часткова відсутність суспільних відносин, що об'єктивно потребують юридичної регламентації;

в) суспільні відносини, що потребують урегулювання;

г) правові норми, що втратили своє значення;

д) застарілі нормативно-правові акти.

9. Аналогія закону — це:

а) вирішення конкретної справи на основі правової норми, що регулює подібні суспільні відносини;

б) вирішення конкретної юридичної справи судовим або адміністративним органом, що стало обов'язковим для вирішення подібних справ у майбутньому;

в) заміна одного закону іншим;

г) зіставлення законів.

10. Аналогія права — це:

а) порівняльно-правовий аналіз різних правових систем;

б) вирішення справи на основі загальних начал та принципів права, галузі прав або інституту права;

в) вирішення конкретної юридичної справи на основі загальних начал законодавства;

г) застосування для вирішення справи загально-правових принципів;

д) вирішення конкретної юридичної справи з використанням правового прецеденту.

11. Спосіб подолання прогалин у праві — це:

а) рішення суду;

б) акти місцевої державної адміністрації;

в) прийняття необхідних нормативно-правових актів;

г) внесення змін до чинного законодавства;

д) аналогія права, аналогія закону.

Література:

1. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1996. – Вип.7. – С. 103 – 108.

2. Бочаров Д. Поняття «правозастосовча діяльність»: операціональний аспект // Право України. – 2008. - № 3. – С.115 – 118.

3. Власов Ю.Л. Правова система й реалізація права: проблеми зв’язку та взаємовпливу // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип.16. – С.142-149.

4. Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: Монография, Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 205 с.

5. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М : Наука, 1992. - 288 с.

6. Клименко К. Справедливість як основа правозастосовної діяльності // Право України. – 2007. - №. 8. – С. 30 – 34.

7. Крук О. Проблемні питання реалізації демократичних прав і свобод людини // Право України. – 2007. - № 5.- С. 20 – 24.

8. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М.: Юрид. лит., 1974. -184 с.

9. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1975. – 207 с.

10. Матузов Н.И. Коллизии в праве: Причины, виды и способы разрешения //Правоведение. – 2000. – № 5. – С.225-244.

11. Мірошниченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій // Право України. – 2008. - № 5. – С.24 – 29.

12. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8. – С.21-25.

13. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003 роки)/ Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. та ін. – К..: Атіка, 2003. – 336 с.

14. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. – М.: Независимое издательство "Манускрипт", 1994. – 230 с.

ТЕМА 20. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Поняття, ознаки і види правових відносин.

2. Передумови виникнення правових відносин. Взаємозв’язок правових норм і правовідносин.

3. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст (суб’єктивні права і юридичні обов’язки).

4. Поняття і види суб’єктів права. Правоздатність і дієздатність суб’єктів правових відносин. Правосуб’єктність. Фізичні особи як суб’єкти права. Юридичні особи як суб’єкти права.

5. Об’єкти правовідносин: поняття і види.

6. Підстави (передумови) виникнення, змінювання і припинення юридичних відносин.

7. Поняття і класифікація юридичних фактів. Прості і складні юридичні факти, фактичний (юридичний) склад.

 

Методичні рекомендації

Розглянувши сутність норм права, їх систему, слід звернути увагу на те, що юридичні норми створюються і діють, передусім, для регулювання та охорони найважливішої частини суспільних відносин – правовідносин. Правовідносини – результат дії права як соціального і державного інституту. У додержавному суспільстві правовідносин не існувало, оскільки не існувало формально визначеного права. У зв’язку із цим, головна мета семінарського заняття із цієї теми - засвоїти поняття, види та склад правовідносин.

Важливим є засвоєння питання щодо підстав виникнення, змінювання та припинення юридичних відносин. Правова доктрина виділяє загальні та спеціальні (юридичні) передумови виникнення правовідносин. До загальних належать потреби та інтереси матеріального, духовного, фізіологічного характеру, під впливом яких суб’єкти вступають у правовідносини. До юридичних передумов належить кожний з елементів складу правовідносин, передусім, правосуб’єктність.

Розкриваючи елементи складу правовідносин і, зокрема, їх зміст, варто також зазначити, що юридичний і фактичний зміст – це нетотожні поняття, що співвідносяться між собою відповідно як ціле та його частина, при цьому права і обов’язки суб’єктів правовідносин тісно взаємопов’язані, оскільки неможливо одержати будь-які права без одночасного виникнення певних обов’язків.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїти визначення понять: правовідносини, суб'єкт правовідносин, правоздатність, дієздатність, об'єкт правовідносин, суб'єктивне юридичне право, суб'єктивний юридичний обов'язок, юридичні факти.

2. Самостійно скласти схеми: а) видів правовідносин; б) структури правовідносин; в) видів юридичних фактів.

3. Навестиприклади різних видів правовідносин та проаналізуватиїх структуру.

4. Проаналізувати зміст правоздатності фізичної особи, керуючись ст. ст. 24-26 Цивільного кодексу України. Чи можна обмежити правоздатність фізичної особи?

5. Проаналізувати зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи, керуючись ст. ст. 91-92 Цивільного кодексу України. Чи можна обмежити дієздатність фізичної особи?

6. З'ясуйте,з якого часу наступає деліктоздатність підлітків в України (ст. 22 Кримінального кодексу України). У чому вона полягає?

7. Дативизначення суб’єктивного права, юридичного обов’язку та законного інтересу. Охарактеризуйте структуру суб’єктивного права та юридичного обов’язку.

8. Виходячи із загальної класифікації юридичних фактів,визначити за різними критеріями види таких юридичних фактів: рішення суду про розподіл майна; написання літературного твору; учинення правопорушення; укладення договору купівлі-продажу будинку; вироку суду; досягнення людиною певного віку.

9. Знайти відповідність між стовпцями таблиці «Юридичні факти».

А. Юридичний вчинок. 1. Досягнення повноліття.
2. Знахідка археологом скарбу.
Б. Відносна подія. 3. Реєстрація юридичної особи.
4. Постанова про притягнення як обвинуваченого.
В. Проступок. 5. Винахід велосипеду.
  6. Розбій.
Г. Абсолютна подія. 7. Дрібне хуліганство.
Д. Юридичний акт. 8. Громадянство.
Е. Злочин. 9. Пожежа через коротке замикання.
Є. Стан. 10. Укладення договору оренди.

10. Користуючись текстом Закону України «Про громадянство», навестиприклади правостворюючих, правозмінюючих та правоприпиняючих юридичних фактів.

11.Підготувати реферати за темами: “Передумови виникнення правових відносин”, “Правові аксіоми”, “Органи внутрішніх справ як суб’єкти правових відносин”, “Презумпції у праві”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 766. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия