Студопедия — Передмова. М. Полани является одним из создателей современного напра­вления англо-американской философии науки
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Передмова. М. Полани является одним из создателей современного напра­вления англо-американской философии науки


 

ISBN

 
У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.


ЗМІСТ

 

 

Передмова…………………………………………………………...  
   
Змістовий модуль І «Основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану»  
   
Тема 1. Значення й теоретичні основи фінансового аналізу……………………………………..  
1.1. Фінансовий аналіз як підсистема фінансового менеджменту……………………………………………………….  
1.2. Зміст, значення та задачі фінансового аналізу……………...  
1.3. Історія розвитку фінансового аналізу……………………….  
1.4. Класифікація методів, способів та прийомів фінансового аналізу ……………………………………………………………...  
1.5. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу…………..  
   
Тема 2. загальна оцінка фінансового стану підприємств……………………………………………………  
2.1. Сутність аналізу фінансового стану підприємств, його значення і завдання………………………………………………...  
2.2. Етапи проведення аналізу фінансового стану………………  
2.3. Оцінка майнового стану підприємства……………………….  
2.4. Оцінка капіталу підприємства………………………………..  
2.5. Узагальнена оцінка фінансового стану підприємства……….  
   
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості………………  
3.1. Сутність, зміст та задачі аналізу фінансової стійкості підприємства………………………………………………………..  
3.2. Оцінка показників використання оборотних коштів підприємства……………………………………………………….  
3.3. Аналіз показників використання основних засобів підприємства………………………………………………………..  
3.4. Аналіз структури капіталу підприємства…………………….  
3.5. Типи фінансової стійкості підприємства……………………..  
3.6. Засоби підвищення фінансової стійкості підприємства……..  
   
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства……………………………...  
4.1. Сутність, зміст та задачі аналізу платоспроможності підприємства ………………………………………………………..  
4.2. Поняття ліквідності активів підприємства…………………...  
4.3. Оцінка ліквідності балансу підприємства……………………  
4.4. Аналіз платоспроможності підприємства……………………  
4.5. Напрями оптимізації платоспроможності та ліквідності підприємства………………………………………………………  
   
Змістовий модуль ІІ «Аналіз грошових потоків і фінансових результатів»    
   
Тема 5. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків…………………………………………………………..  
5.1. Поняття та види грошових потоків підприємства…………..  
5.2. Оцінка грошових потоків підприємства…………………….  
5.3. Склад вхідних та вихідних грошових потоків……………….  
5.4. Прогнозування грошового потоку……………………………  
5.5. Моделі оптимізації коштів……………………………………  
   
Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства…………………………………………………  
6.1. Класифікація банківських кредитів…………………………..  
6.2. Етапи кредитування……………………………………………  
6.3.Оцінка кредитоспроможності юридичної особи …………….  
6.4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля……………………………………………….    
6.5. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів……………………………...  
6.6. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики………….  
   
Тема 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства……………………………….  
7.1. Система показників, які характеризують фінансові результати ………………………………………………………….  
7.2. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів…………………………………………….  
7.3. Аналіз валового прибутку підприємства……………………..  
7.4. Аналіз беззбитковості підприємства………………………….  
7.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності …….  
7.6. Аналіз фінансових результатів від іншої діяльності підприємства………………………………………………………..  
   
Змістовий модуль ІІІ «Аналіз фінансових ризиків»    
   
Тема 8. Оцінка виробничо-фінансового левериджу……………………………………………………...  
8.1. Сутність, поняття та види левериджу. Значення, мета та задачі аналізу……………………………………………………….  
8.2. Аналіз виробничого левериджу ………………………………  
8.3. Аналіз фінансового левериджу……………………………….  
8.4. Оцінка виробничо-фінансового левериджу………………….  
   
Тема 9. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…  
9.1. Значення, сутність та задачі аналізу ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства……………………….  
9.2. Інформаційне забезпечення аналізу ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства……………………….  
9.3. Методика аналізу ділової активності підприємства…………  
9.4. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства ……………………………………………………….  
9.5. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства………………………………………………………..  
9.6. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства..  
   
Тема 10. КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………………  
10.1. Сутність прогнозування фінансового стану підприємства, його значення і завдання…………………………………………  
10.2. Методи прогнозування фінансового стану підприємства…  
10.3. Методика прогнозування фінансової звітності підприємства  
10.4. Методика прогнозування структури капіталу та грошових потоків підприємства……………………………………………….  
10.5. Методика прогнозування складових елементів основної діяльності підприємства……………………………………………  
Тема 11. Аналіз фінансового стану Неплатоспроможних СУБ’ЄКТІВ господарювання……………………………………………    
11.1. Сутність неплатоспроможних суб’єктів господарювання, значення і задачі аналізу їх фінансового стану…………………..  
11.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану неплатоспроможних суб’єктів господарювання………………….  
11.3. Виявлення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства………………………………  
11.4. Діагностика банкрутства підприємства…………………….  
11.5. Фінансова стратегія запобігання неплатоспроможності суб’єктів господарювання………………………………………….  
11.6. Методи фінансової санації неплатоспроможних суб’єктів господарювання………………………………………………….....  
   
Тема 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків……………………………………………………………  
12.1. Сутність та види фінансових ризиків, значення і задачі їх аналізу ………………………………………………………………  
12.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових ризиків підприємства ………………………………………………………..  
12.3. Аналіз основних факторів, що визначають параметри оцінки фінансових ризиків підприємства…………………………  
12.4. Методи оцінки фінансових ризиків підприємства…………  
12.5. Нейтралізація фінансових ризиків підприємства…………..  
12.6. Прийняття рішень за результатами аналізу фінансових ризиків ………………………………………………………………  
   
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………...  
   
Глосарій…………………………………………………………  
   
Предметний покажчик………………………………….  
   
Додаток………………………………………………………….  
 


Передмова

 

У сучасних умовах зростає значення фінансового аналізу як функції управління. Фінансова криза вимагає від вітчизняних підприємств формування нових підходів до системи управління взагалі та антикризового зокрема. Негативний вплив зовнішнього середовища, зростання ролі фінансової інформації вимагають відповідних змін в управлінні підприємством щодо удосконалення аналітичної підсистеми з метою пошуку резервів покращення фінансових результатів і стабілізації фінансового стану. Однією з найпоширеніших причин кризового стану підприємств є низька якість аналітичної роботи, неспроможність персоналу узагальнити результати аналізу при прийнятті управлінських рішень. У цих умовах підготовка навчального посібника є своєчасною, оскільки він містить нові підходи до оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства, сучасні методики проведення фінансового аналізу і реалізації результатів на практиці.

Навчальний посібник, який ви тримаєте у руках, відповідає вимогам часу та враховує останні зміни у стандартах бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, нормативно-правових актів тощо. Його написання є результатом критичної переробки та узагальнення положень змісту існуючих навчальних посібників з напряму організації і методичних основ економічного аналізу, статистичної інформації та періодичної літератури. При написанні навчального посібника використано результати дисертаційних робіт авторів із проблем організації та методики економічного аналізу, кращі досягнення наукової школи кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Студентам пропонуються до вивчення наступні модулі:

Змістовий модуль 1 «Основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану»;

Змістовий модуль ІІ. «Аналіз грошових потоків і фінансових результатів»;

Змістовий модуль ІІІ. «Аналіз фінансових ризиків».

Структура і зміст навчального посібника відповідає програмі начальної дисципліни (модулю) «Фінансовий аналіз», яка є нормативною для навчального плану підготовки зі спеціальності «Облік і аудит» ОКР магістр і спеціаліст.

Для кращого сприйняття термінологічного матеріалу студентам запропоновано глосарій, для спрощення пошуку необхідного матеріалу – предметний покажчик. Для формування практичних навичок проведення фінансового аналізу запропоновано наскрізний приклад аналізу фінансових результатів і фінансового стану. Для кращого сприйняття формалізованих методик фінансового аналізу у навчальному посібнику запропоновано чисельні приклади.

У додатку наведено фінансову звітність ЗАТ «Продмаш», на матеріалах якої у тексті проведено розрахунки.

Для самоперевірки знань студентам після кожної теми пропонуються контрольні запитання; для поглиблення знань і індивідуальної роботи – тематика доповідей.

Для кращого засвоєння матеріалу наведено тестові завдання, які роблять процес вивчення дисципліни активним. Студентам пропонуються запитання, на які є лише одна вірна відповідь.

Практичні завдання сприятимуть формування досвіду проведення прикладних аналітичних досліджень.

Рекомендований студентам список літератури містить значний перелік останніх нормативно-правових актів та статей із науково-практичних видань. Ця інформація дозволить студентам поглиблено вивчити найбільше цікаві для них питання.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 625. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия