Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Та посадових осіб місцевого самоврядування
Повноваження є другим елементом компетенції місцевого са­моврядування. На думку провідних фахівців, вони не мають державного характеру і не здійснюються від імені України1. Л. В. Ко­валь владні повноваження умовно поділяє на державно-владні, що виражають волю держави і передаються нею службовим особам на підставі закону, та юридично-владні, що не виражають волю держави, але мають законний характер2. У російсько-українсько­му словнику термінів із теорії держави і права повноваження виз­начається як вид і міра владного впливу посадової особи на заін­тересованого учасника правових відносин із метою задоволення його законного інтересу, досягнення певного соціально-корисного результату3.

Послідовною є позиція Ю. О. Тихомирова, який стверджує, що владне повноваження є забезпечена законом вимога уповно­важеного суб'єкта певної поведінки і дій, звернена до фізичних та юридичних осіб. При цьому він виділяє його основні елементи: а) наявність уповноваженого суб'єкта; б) спонукання (команду, вимогу), звернене до іншої сторони публічно-владних відносин; в) забезпеченість законом (законодавча регламентація владних повноважень); г) система гарантій, що сприяє реалізації повнова­жень4.

В. І. Фадєєв уважає, що повноваження місцевого самовряду­вання - це закріплені нормами муніципального права за населен­ням, виборними та іншими органами місцевого самоврядування права й обов'язки, необхідні для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування на території муніципальних одиниць5.. Таку ж позицію займають автори навчального посібника «Кому­

' Тодыка 10. Н. Конституция Украины - основа стабильности конституци­онного строя и реформирования общества [Текст] / Ю. Н. Тодыка, Е. В. Супру- нюк. - Симферополь : Таврия, 1997. - С. 100.

[1] Коваль Л. В. Адміністративне право [Текст] : курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / Л. В. Коваль. - К. : Вентурі, 1998. - С. 50.

[1] Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права [Текст] / под общ. ред. Н. И. Панова. - Харьков : Укр. юрид. акад., 1993. - С. 92.

[1] Тихомиров Ю. А. Публичное право [Текст] : учебник / Ю. А. Тихомиров. -М. : БЕК, 1995.-С. 139.

[1] Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : учебник / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. - М. : Юристь, 1997. - С. 252.

нальне право України»1. Матеріальна сутність владних повнова­жень - це, звичайно, влада, що складається з організаційних, пра­вових, матеріальних, речових, фінансових чинників, а також із так званого «домагання» на повагу цієї влади, тобто можливість удаватися до примусової охорони владних повноважень, погроза застосування сили для здійснення певної поведінки, що відпові­дає правам уповноваженого суб'єкта2. Повноваження місцевого самоврядування визначають межі самостійного вирішення насе­ленням питань місцевого значення, володіння, користування та розпорядження комунальною власністю. Наслідком їх реалізації є встановлення, зміна, припинення правомочності органів і поса­дових осіб місцевого самоврядування, а також прав та обов'язків підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб і гро­мадян.

Класифікація владних повноважень залежить від виду компе­тенції, тобто власній компетенції відповідають постійні (власні) повноваження: делегованій - тимчасові (делеговані), договірній

207повноваження, передані за договором. С. Шевчук, крім вищеназ­ваних, виділяє дискреційні повноваження', тобто такі, що дають можливість органу чи посадовій особі діяти на власний розсуд. Ю. О. Тихомиров пропонує більш детальну класифікацію повно­важень: а) за характером повноважень, їх змістом і засобами здійс­нення; б) за видами суб'єктів, що використовують владні повнова­ження; в) за режимом застосування владних повноважень4. Окремі дослідники до компетенції відносять лише повноваження, звернені зовні. Прийняття регламенту, утворення комісій, обрання посадо­вих осіб - це самоорганізаційні повноваження, звідси пропонують розрізняти повноваження компетенційні і самоорганізаційні. Пов­

' Комунальне право Украины [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Волков, А. Г. Бобкова, Н. А. Захарченко и др. - Донецк : ДонГУ, 1999,- С. 104.

[1] Коваль Л. В. Адміністративне право [Текст] : курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / Л. В. Коваль. - К. : Вентурі, 1998. - С. 30.

[1] Шевчук С. Делегирование государственных полномочий как реализация компетенции государственного органа / С. Шевчук // Юрид. практика. - 1997.

• № 7. - С. 4.

[1] Тихомиров Ю. А. Публичное право [Текст] : учебник / Ю. А. Тихомиров. -М. : БЕК, 1995.-С. 145.

нальне право України»1. Матеріальна сутність владних повнова­жень - це, звичайно, влада, що складається з організаційних, пра­вових, матеріальних, речових, фінансових чинників, а також із так званого «домагання» на повагу цієї влади, тобто можливість удаватися до примусової охорони владних повноважень, погроза застосування сили для здійснення певної поведінки, що відпові­дає правам уповноваженого суб'єкта2. Повноваження місцевого самоврядування визначають межі самостійного вирішення насе­ленням питань місцевого значення, володіння, користування та розпорядження комунальною власністю. Наслідком їх реалізації є встановлення, зміна, припинення правомочності органів і поса­дових осіб місцевого самоврядування, а також прав та обов'язків підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб і гро­мадян.

Класифікація владних повноважень залежить від виду компе­тенції, тобто власній компетенції відповідають постійні (власні) повноваження: делегованій - тимчасові (делеговані), договірній

208повноваження, передані за договором. С. Шевчук, крім вищеназ­ваних, виділяє дискреційні повноваження', тобто такі, що дають можливість органу чи посадовій особі діяти на власний розсуд. Ю. О. Тихомиров пропонує більш детальну класифікацію повно­важень: а) за характером повноважень, їх змістом і засобами здійс­нення; б) за видами суб'єктів, що використовують владні повнова­ження; в) за режимом застосування владних повноважень4. Окремі дослідники до компетенції відносять лише повноваження, звернені зовні. Прийняття регламенту, утворення комісій, обрання посадо­вих осіб - це самоорганізаційні повноваження, звідси пропонують розрізняти повноваження компетенційні і самоорганізаційні. Пов­

' Комунальне право Украины [Текст] : учеб. пособие / В. Д. Волков, А. Г. Бобкова, Н. А. Захарченко и др. - Донецк : ДонГУ, 1999,- С. 104.

[1] Коваль Л. В. Адміністративне право [Текст] : курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / Л. В. Коваль. - К. : Вентурі, 1998. - С. 30.

[1] Шевчук С. Делегирование государственных полномочий как реализация компетенции государственного органа / С. Шевчук // Юрид. практика. - 1997.

• № 7. - С. 4.

[1] Тихомиров Ю. А. Публичное право [Текст] : учебник / Ю. А. Тихомиров. -М. : БЕК, 1995.-С. 145.

новаження, пов'язані із самоорганізацією, до складу компетенції не входять1.

Законодавство більшості розвинутих країн поділяє повнова­ження органів місцевого самоврядування на обов 'язкові і факуль­тативні (добровільні). До перших відносять найбільш важливі для громад питання (водопостачання, охорони здоров'я, утри­мання шляхів тощо), відповідно, повноваження органів місцевого самоврядування в цих сферах детально врегульовані. До других - повноваження, реалізація яких залежить від фінансових можли­востей громади. їх правове регулювання здійснюється громадою або її представницьким органом. Часто говорять, що саме реалі­зація факультативних (добровільних) повноважень і є місцевим самоврядуванням. Ю. Л. Панейко вважає, що самоврядовувана громада не повинна обмежуватися тільки виконанням обов'язків, які встановлені законом; вона може і повинна розв'язувати за­вдання, що випливають із їх публічного характеру і можливості розпоряджатися відповідними засобами. Діяльність такого плану може бути широкою і проявлятися в різноманітних напрямках. Єдиним обмеженням самоврядування в громадській діяльності є загальні і спеціальні приписи правового характеру, що стосують­ся обов'язку виконувати завдання, покладені на них державними законами2.

Повноваження як елемент компетенції місцевого самовряду­вання - є забезпечені законом вид і міра впливу уповноваженого суб 'єкта місцевого самоврядування, спрямована на фізичних та юридичних осіб із метою забезпечення прав, свобод і законних ін­тересів або досягнення певного соціально-корисного результату в цілому для територіальної громади.

' Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учеб. для юрид. вузов и фак. : [в 4 т.] / отв. ред. Б. А. Страшун. - М. : БЕК, 1995. -Т. 1. - С. 186; Кравченко В. В. Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. - К. : Атіка, 2003. - С. 265.

[1] Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування [Текст]/ Ю. Панейко. -Мюнхен, 1963 .-С. 132.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 663. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7