Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники ліквідності та мобільності
За допомогою показників ліквідності можна дати оцінку ліквідності балансу позичальника, тобто наскільки швидко окремі види активів можуть бути переведені в грошові кошти.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) -характеризує, наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і розрахунками може бути погашений за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.

де, Ао – оборотні активи; Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів та розрахунків з кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника Кзл – не менше ніж 2,0.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Кмл) –характеризує, на скільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами і розрахунками може бути погашений за рахунок високоліквідних активів.

де, Ав – високоліквідні активи. до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції; Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів та розрахунків з кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника Кмл – не менше ніж 0,2.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) – характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань в установлені строки.

де, Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних; Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів та розрахунків з кредиторами.

Оптимальне теоретичне значення показника Кпл – не менше ніж 1,0.

Коефіцієнт мобільності активів (Кма) – характеризує потенційну можливість перетворити активи в ліквідні засоби.

де, Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних; Ан – необоротні активи.

О

Рентабельність продаж (Рп) – показує, скільки прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг). Іншими словами, скільки залишається в позичальника після покриття собівартості продукції (робіт, послуг).

де, Пч – чистий прибуток; Вр – виручка від реалізації (без ПДВ та акцизного збору)

Оптимальне теоретичне значення показника Рп – не менше 0,1

Рентабельність активів (Ра) –наскільки вдало позичальник розміщує свої кошти. Він виражає віддачу, яка припадає на одиницю активів позичальника.

де, Пч – чистий прибуток; А – активи (валюта балансу).

Оптимальне теоретичне значення показника Ра – 0,15.

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей (Ксп) – характеризує наскільки кредиторська заборгованість може бути погашення за рахунок дебіторської заборгованості.

де, Дз – короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість; Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання).

Оптимальне теоретичне значення показника Ксп – не менше 0,8.

З метою оцінки рівня показників рентабельності активів та рентабельності продажу використовується інформація щодо середньогалузевого рівня рентабельності виробництва у сільському господарстві. У випадку відсутності зазначеної інформації установи банку використовують загальні нормативні значення рентабельності.

Аналіз грошових потоків позичальника здійснюється з урахуванням показника співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів).

Показник грошового потоку (Кгп)

де,Нсм – середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів), для суб’єктів господарської діяльності, діяльність яких пов’язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців;

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника (адміністративно-господарські витрати, податкові платежі тощо);

Зі – сума інших зобов’язань перед кредиторами, що мають бути виконані у грошовій формі з рахунку позичальника, крім сум зобов’язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу);

п – кількість місяців дії кредитної угоди;

Ск – сума кредиту та процентів за ним.

Сума кредиту та процентів розраховується: Ск=Скр*(1+i*n),

де Скр- сума кредиту; і – відсоткова ставка; n – строк кредиту;

Ск - P= Пкр,

де Пкр - сума сплачених процентів за кредитом, грн. ___________________________________________________________________________________________.________________________________________

Оптимальне теоретичне значення показника Кгп – не менше 1,5.

Для визначення фінансової стійкості позичальника використовують показники: коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт незалежності, коефіцієнт автономності, коефіціент забезпечення власними оборотними засобами.

Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) -показує питому вагу власних джерел залучених на тривалий строк коштів у загальних витратах підприємства, які можна використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів.

де, Вк – власні кошти позичальника; Дп – довгострокові кредиторська заборгованість; П – пасиви (валюта балансу)

Оптимальне теоретичне значення показника Кфс – не менше 0,6.

Коефіцієнт незалежності (Кн) –характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства.

де, Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість); Вк – власні кошти позичальника.

Оптимальне теоретичне значення показника Кн – не більше 1,0.

Коефіцієнт автономності (Ка) – показує долю власних коштів узагальному капіталі позичальника та характеризує незалежність позичальника від позичених коштів.

де, Вк – власні кошти позичальника; П – пасив (валюта балансу).

Оптимальне теоретичне значення показника Ка - не менше 0,5.

Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км)характеризує ступінь мобільності використання власних коштів.

де, Вк – власні кошти позичальника; Ан – необоротні активи.

Оптимальне теоретичне значення показника Км - не менше 0,5.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзв) –характеризує долю власних оборотних засобів у загальній сумі оборотних засобів.

де, Вк – власні кошти позичальника; Ан – необоротні активи; Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова заборгованість позичальника)


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 741. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7