Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО комплексного кваліфікаційНОГО ЕКЗАМЕНУ З
історії педагогіки:

 

1. Причини виникнення виховання. Концепції виникнення виховання.

2. Освіта та виховання у Давній Греції. Педагогічна думка у Давній Греції.

3. Освіта в Київській Русі. Педагогічні пам’ятки Київської Русі.

4. Загальна характеристика культури та освіти епохи Середньовіччя.

5. Перші університети.

6. Виникнення шкіл нового типу у епоху Відродження.

7. Розробка принципів навчання та класно-урочної системи.

8. Створення Острозької, Києво-Могилянської, Тихоореанської академії

9. Становлення та розвиток національних шкільних систем у західноєвропейських країнах та США.

10. Життя та діяльність К.Д.Ушинського.

11. Стан освіти та науки у другій половині XIX століття. Освітні реформи 60-х років.

12. Ідея національного виховання М.Драгоманова.

13. Загальна характеристика освіти в Україні на початку XX століття

14. Основні положення теорії А.С.Макаренка про колектив.

15. Ідея всебічно розвиненої особистості.

16. Ідея розвивального навчання.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

…………………………………………………ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

“Технології навчального процесу”

1. Історичні аспекти технології навчання.

Етапи розвитку педпагогічної технології: 1920-1960 (підвищення якості викладання розглядалось як єдиний шлях, що призводить до ефективного навчання; здійснювалися спроби підвищення ефективності викладання шляхом підняття інформаційного рівня навчання при використанні засобів масової комунікації); 1960-1970 (перенесення акценту на процес навчання, що пов'язано з розвитком концепції програмованого навчання, яке вимагало суворого врахування вікових та індивідуальних відмінностей учнів, увага до процесу навчання призвела до усвідомлення факту, що саме він визначає методику навчання та є критерієм успіху в цілому); сучасний (розширення сфери педагогічної технології, яка претендує на провідну роль у плануванні, організації процесу навчання, в розробці методів і навчальних засобів; характерною тенденцією розвитку сучасної педагогічної технології є використання системного аналізу в розв'язанні практичних питань, пов'язаних зі створенням та використанням навчального устаткування та технологічних засобів навчання, головним критерієм системного аналізу на всіх рівнях (від планування навчальних засобів до впровадження їх у процес навчання) загалом є критерієм оптимальності).

2. Технологія навчання: термінологія, сутність і особливості.

Розмежування понять «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання» ("технологія" (дослівно) – це наука про майстерність, мистецтво здійснювати виробничий процес; педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, які ставлять своїм завданням оптимізацію форм освіти;"освітня технологія" як "теоретично обґрунтовану систему упорядкованих професійних дій педагога, що при оптимальності ресурсів і зусиль гарантовано забезпечує ефективну реалізацію поставленої освітньої мети та можливість відтворення процесу будь-яким педагогом незалежно від рівня його майстерності; Технологія навчання – це спосіб реалізації змісту освіти, передбаченого навчальними програмами, що являє собою систему форм, методів і засобів навчання Структурні складові технології: цілі навчання, зміст, засоби педагогічної взаємодії, вчитель, учень, результат діяльності). Основні методологічні вимоги до педагогічної технології за Г.К. Селевко (концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність).

3. Творчо-розвивальні технології навчання: види, умови реалізації в початковій школі.

Педагогічне управління навчально-творчою діяльністю учнів. Означення поняття творчо-розвивальні технології (розвивальні технології – це способи системної організації навчально-творчої діяльності учнів, яка спрямована на розв'язання навчально-творчих завдань (навчальних проблем, евристичних задач) і здійснюється переважно в умовах застосування непрямих чи перспективних способів управління з максимальним використанням самоуправління особистості; результат навчально-творчої діяльності визначається суб’єктивною новизною). Охарактеризувати основні види: технологія особистісного «відкриття» знань, умінь,навичок; технологія навчального дослідження; проектна технологія; інформаційна технологія; технологія “мозкового штурму”; технологія розв’язання евристичних завдань, технологія розв’язання дослідницьких задач тощо. Умови: відбір та структурування змісту навчального матеріалу, врахування особливостей підручників; особистісно орієнтований підхід до учнів.

4. Поняття про інтерактивні технології навчання. Структура уроку з використанням інтерактивних технологій навчання у початковій школі.

Аналіз трьох моделей навчання: пасивна, активна, інтерактивна. Структура і методика інтерактивного уроку: мотивація; оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів; надання необхідної інформації; інтерактивна вправа – центральна частина заняття; рефлексія (підбиття підсумків уроку).

5. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології кооперативного навчання.

Методика організації роботи інтерактивних технологій кооперативного навчання: робота в парах, ротаційні трійки, два – чотири – всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум.

6. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології колективно-групового навчання.

Методика організації роботи інтерактивних технологій колективно-групового навчання: мікрофон, незакінченні речення, мозковий штурм, навчаючи-учуся, ажурна пилка, аналіз ситуації.

7. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології ситуативного моделювання.

Методика організації роботи інтерактивних технологій ситуативного моделювання: симуляції (імітаційні ігри), розігрування ситуації за ролями, ігри-драматизації.

8. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології опрацювання дискусійних питань.

Методика організації роботи інтерактивних технологій опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС, займи позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок, дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.

9. Поняття про особистісно орієнтоване навчання. Класифікація технологій особистісно орієнтованого навчання.

Особистісно орієнтоване навчання як результат трансформації оновлення освітнього процесу (особистісно орієнтоване навчання має сприяти саморозвитку особистості, допомогти пізнати себе, самовизначитись і самореалізуватись, що дасть можливість правильно визначити і продуктивно будувати життя). Технологія підтримки дитини, педагогіка співпраці, гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі.

10. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах.

Орієнтовна структура особистісно орієнтованого уроку для школи І ступеня: стимулювання та мотивація навчально-пізнавальної діяльності; визначення мети та завдань уроку; вивчення нового матеріалу; засвоєння знань, формування умінь і навичок; контроль, корекція та оцінювання знань; підсумковий етап.

11. Концептуальні положення гуманно особистісної технології Ш.О.Амонашвілі. Сутність освіти в “Школі життя”.

Визначення основних положень за Ш.О. Амонашвілі: дитина як явище несе у собі життєву лінію, якій вона повина служити; дитина – вище творіння природи; цілісна психіва дитини включає три пристрасті: до розвитку, до дорослішання, до свободи. У школі життя вчитель, виступаючи творцем педагогічного процесу, засновує його на порухах природних особливостей Дитини, спрямовує її на повний розвиток сил і здібностей, які виявляються в багатогранній діяльності Дитини, націлює її на прояви і ствердження особистості Дитини, насичує її найвищими зразками прекрасного в людських взаєминах, у науковому пізнанні, у житті. Три постулати Віри Учителя в дитину: Дитина є явищем у нашому земному житті, а не випадковістю; Дитина несе в собі життєве завдання – місію; Дитина несе в собі необмежену Енергію Духу.

12. Концептуальні основи індивідуалізованого навчання. Види і сутність технологій індивідуалізованого навчання.

Вчитель має бути партнером-фасилітатором, менторський тон у спілкуванні неприпустимий, тільки діалог на рівних партнерських стосунках, без нав'язливих порад, вчитель перестає бути єдиним джерелом навчальної інформації. Індивідуалізоване навчання - це вид навчання, що базується на принципі індивідуалізації та педагогічній технології індивідуалізації навчання, яка передбачає врахування індивідуальних особливостей учнів як в гомогенних, так і гетерогенних групах. Види технологій індивідуалізованого навчання: школу Р. Штейнера (вальдорфська педагогіка), технологія саморозвитку, самоініціативи й самостійності дитини М. Монтессорі, технологія повного засвоєння знань Дж. Керрелла і Б.С. Блума, технологія О. Паркхерст (дальтон-план), "Віннетка-план" К. Вашбурна.

13. Ігрові педагогічні технології, їх класифікація. Технологія ділової гри у початковій школі.

Роль гри в навчальній діяльності учнів. Класифікація ігрових технологій за Г.К. Селевко (за видом діяльності: фізичні, інтелектуальні, трудові, соціальні, психологічні; за характером педагогічного процесу: 1) навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі; 2) пізнавальні, виховні, розвиваючі; 3) репродуктивні, продуктивні, творчі; 4) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні; за характером ігрової методики: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри-драматизації; за ігровим середовищем: ігри з предметами та без них, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, комп’ютерні, з різними засобами пересування), технологія ділової гри (етап підготовки, етап проведення, етап аналізу, обговорення і оцінка результатів гри), майстерність учителя у запровадженні ігрових технологій навчання.

14. Концептуальні основи вітагенної технології. Прийоми вітагенної технології навчання.

Вітагенна технологія навчання як спосіб актуалізації життєвого досвіду дитини. Прийоми: ретроспективного аналізу життєвого досвіду, стартової актуалізації життєвого досвіду, випереджаючої проекції викладання, додаткового конструювання незавершеної освітньої моделі, вітагенного одухотворення об’єктів живої і неживої природи, творчого моделювання ідеальних освітніх об’єктів.

15. Структура проектної технології. Види проектів у початковій школі.

За домінуючим видом діяльності проекти поділяються наступним чином: дослідницький проект; пошуковий проект; творчий проект; рольовий або ігровий проект; практичний проект. За кількістю учасників проекту: особистісні; парні; групові; колективні. За тривалістю проведення: короткотривалі; середньої тривалості; довготривалі. Види проектів для роботи з учнями початкових класів: ранні проекти; проект – спостереження; проект–розповідь; конструктивний (матеріальний, предметний) проект; екскурсійний проект. За різними класифікаційними ознаками проекти поділяють на такі: за діяльністю, яка домінує в проекті (дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий, прикладний, інформаційний, ігровий, ознайомчо-орієнтований); за предметно-змістовою галуззю знань (моно-проект у межах однієї галузі і міжпредметний проект); за характером координації проекту (безпосередній (жорсткий, гнучкий), опосередкований (неявний, що імітує учасника проекту); за характером контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни, різних країн світу); за кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий); за тривалістю виконання проекту (короткостроковий, середньої тривалості, довготривалий); за ступенем складності (простий (рішення нескладної задачі), складний або комплексний (включає два й більше субпроекти або передбачає різні типи й форми творчої діяльності); за характером партнерських взаємодій між учасниками проектування (кооперативний, змагальний, конкурсний); за характером цільових установок (втілення ідеї або плану; отримання естетичної насолоди; подолання інтелектуальних перепон; здобуття нових знань і досвіду; за рівнем самостійності виконання: виконується сумісно з викладачем; виконується разом з іншими учнями сумісно з викладачем; виконується разом з іншими учнями без керівництва учителя; виконується переважно самостійно. Структура проектної технології: підготовка (визначення теми й мети проекту); планування: а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів; б) встановлення критеріїв оцінки результату й процесу; збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент); аналіз (аналіз результатів, формулювання висновків); подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт, оцінка результатів і процесу дослідження).

16. Концептуальні основи комп’ютерних інформаційних технологій. Особливості змісту комп’ютерної технології. Реалізація комп’ютерної технології в початкових класах.

Комп’ютерні технології в освіті, визначення та способи комп’ютеризації процесу навчання у початковій школі, обґрунтування ефективності використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи: психофізіологічні особливості молодших школярів, інформаційна культура учнів початкової школи – невід’ємна частина результату навчання, вплив комп’ютерних технологій на розвиток і навчання молодших школярів.

 

Перелік питань до комплексного кваліфікаційного екзамену з технологій навчального процесу в початковій школі:

 

1. Технології навчання: історичний аспект.

2. Технології навчання: термінологія, сутність, особливості.

3. Творчо-розвивальні технології навчання: види, умови реалізації в початковій школі.

4. Поняття про інтерактивні технології навчання. Структура уроку з використанням інтерактивних технологій навчання у початковій школі.

5. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології колективно-групового навчання.

6. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології колективно-групового навчання.

7. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології ситуативного моделювання.

8. Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології опрацювання дискусійних питань.

9. Поняття особистісно орієнтованого навчання. Класифікація технологій особистісно орієнтованого навчання.

10. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах.

11. Концептуальні положення гуманно особистісної технології Ш.О. Амонашвілі. Сутність освіти в “Школі життя”.

12. Концептуальні основи індивідуалізованого навчання. Види і сутність технологій індивідуалізованого навчання.

13. Концептуальні основи вітагенної технології. Прийоми вітагенної технології навчання.

14. Ігрові педагогічні технології, їх класифікація. Технологія ділової гри у початковій школі.

15. Структура проектної технології. Види проектів у початковій школі.

16. Концептуальні основи комп’ютерних інформаційних технологій. Реалізація комп’ютерної технології у початковій школі.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Алексюк А. М., Бех І. Д., Демків Т. Ф., Єрмаков І. Г., Завадський І. О. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / Г.С. Сазоненко (заг.ред.). — К. : Гопак, 2000. — 560с.

2. Біда О. А., Кравчук О. В., Коберник Г. І., Комар О. А., Осадченко І. І. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: посібник для студ. вищих пед. навч. закл. та вчителів загальноосвіт. шк. / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини — Умань : Софія, 2007. — 209с. — Бібліогр.: с. 206-209.

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І.М. Дичківська . – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

5. Інноваційні технології в початковій школі. – К. : Шк. світ, 2008. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

6. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібник / Благодійна організація "Вчителі за демократію та партнерство" / Олена Пометун (авт.-уклад.), Лідія Пироженко (авт.-уклад.). — К. : А.П.Н., 2002. — 135с. — (Сучасній школі - демократичну освіту). — Бібліогр.: с. 133-134. — ISBN 966-96056-2-8.

7. Коберник Г.І. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика / Г.І.Коберник, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — К. : Наук. світ, 2002. — 231 с.

8. Кузьменко, Віра. Індивідуалізоване виховання і навчання в освітніх закладах : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. / Віра Кузьменко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. — 53 с.: табл.

9. Метод проектів у початковій школі / [упоряд.: О. Онопрієнко, О. Кондратюк] — К.: Шк. світ, 2007. — 126, [1] с.: іл., табл. — (Бібліотека «Шкільного світу»). — (Початкова освіта. Бібліотека).

10. Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инновационные технологии обучения / С.А. Мухина , А.А. Соловьева. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 360 с.

11. Освітні технології: Начальний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

12. Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика. : [навч.-метод. посіб.] / [Лукьянова М. І. та ін.; ред. І. Г. Шахова] — Х. : Ранок, 2007. — 176 с.: іл., табл. — (Педагогічний пошук).

13. Особливості роботи з обдарованими дітьми : [метод. посіб.] / Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [упоряд. М.І.Тіхонова. А.О.Молдованова] — Луганськ: Рєзніков В.С., 2007. — 174 с.

14. Нетрадиційні уроки в початковій школі : 4 кл.: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки. / [С.Г.Жданова, О.В.Меренцова, Є.Г.Карпенко та ін.; уклад. Л.І.Нечволод] — Х. : Торсінг плюс, 2007. — 111 с.

15. Перспективні освітні технології: Наук.-мет. Посібник / За ред. Г.С.Сазоненко. – К. : ГОПАК, 2000. – 560 с.

16. Приходько А. Де шукати витоки сучасних освітніх технологій? // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 52-55.

17. Пушкарьова Т. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах // Поч. школа. – 2003. – № 4. – С. 7-9.

18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М. : Народное образование, 1998. – 360 с.

19. Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии. — М. : НИИ школьных технологий, 2005. — 219 с.

20. Селевко Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. — М. : НИИ школьных технологий, 2006. — 816с. — (Народное образование).

21. Селевко Герман Константинович. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. — М. : НИИ школьных технологий, 2006. — 816с. — (Народное образование). Т. 2 — М. : НИИ школьных технологий, 2006 — 816с.

22. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 207 с.

23. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-мет. посібник / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.

Сучасні педагогічні технології: Навчально-методичний посібник / Автор-укладач Федорчук Е.І., Камянець-Подільський: АБЕТКА, 2006; - С. 212.

 Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 581. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия