Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ВИСНОВКИ. Соціологія мистецтва не має справи з оцінкою ес­тетичних переваг конкретних витворів мистецтв
Соціологія мистецтва не має справи з оцінкою ес­тетичних переваг конкретних витворів мистецтв. Ці витвори постають для соціолога у вигляді пев­них культурних цінностей, які тією чи тією мірою справляють вплив на поведінку споживачів певного роду цінностей. Предметна царина соціології мистецтва задана такими поняттями, як "культур­на цінність", "естетична цінність", "мистецтво як соціальний феномен", "інституціоналізація мистецтва", "естетично позначена діяльність", "поділ праці у сфері мистецтва", "споживачі мистецтва" тощо.

Соціологія мистецтва, будучи відносно самостій­ною науковою дисципліною, тісно пов'язана з більш загальною соціологічною проблематикою під егідою аксіології та соціальної антропології, які у синтезі можуть бути концептуальними засадами соціології культури. У такому разі соціологія мистецтва може мати спільну теоретичну базу із соціологією культури. Є також зв'язок соціології мистецтва із соціологією права (скажімо, питання про авторські права митців) та соціологією політи­ки (наприклад, місце та роль мистецтва у системі суспільних та державних інституцій). Соціологія культури, що зароджується, своїм корінням сягає філософії гуманізму, яка висуває на перший план людину як соціально-історичну цінність та як суб'єкта історіотворчості. Предмет­на царина соціології культури має бути задана взаємозв'язком двох головних понять — "культу­ра" та "природа". Вивчаючи процеси опанування людиною світу природи, ми виходимо на розу­міння соціальної зумовленості людської трудової діяльності, встановлюємо форми співробітництва, форми поділу праці, форми власності, а також визначаємо систему взаємовідносин "наука — тех­ніка — природа" у рамках концептуальної схеми "культура — людська особистість — цивілізація".

Контрольні завдання

1. Хто є ідеологами концепції "естетичної держави"? У чо­му полягає сенс цієї концепції?

2. Чи є зв'язок між концепціями "поліцейської держави" та "естетичної держави"?

3. На чому побудовано Марксову критику капіталізму в "Економічно-філософських рукописах 1844 року"?

4. Яку роль відіграє поняття "свобода" у гегелівській есте­тиці?

5. У чому полягає суть аксіологічного підходу до мистецтва?

6. Чим займається психологія мистецтва?

7. Дайте загальну характеристику соціології культури.

8. Чи є зв'язок між соціологією культури та економікою культури?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Боголюбова Е. В. Культура и общество. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 232 с.

Витаньи И. Общество, культура, социология: Пер. с венг. — М: Прогресс, 1984. - 288 с.

Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. — М; Искусство, 1968—1971. - Т. 1-4.

Гулыга А. В. Эстетика истории. — М: Наука, 1974. — 128 с.

Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен. — М.: Наука, 1968. — 286 с.

Давыдов Ю. Н., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. — М.: Наука, 1980. - 264 с.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 591 с.

Куклин А. Я. Введение в социологию искусства. — Л.: ЛГИТМИК, 1978. — 86 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. — М: Высш. шк., 1963. — 584 с.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. — М: Политиздат, 1991. — 526 с.

Маркарян 5. С. Теория культуры и современная наука. — М.: Мысль, 1983. — 284 с.

Михайлова Л. И. Социология культуры. — М.: Фаир-пресс, 1999. — 232 с.

Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1973. — 406 с.

Неомарксизм и проблемы социологии культуры. — М.: Наука, 1980. — 352 с.


Семке. Шпаргалка

 

11. Співвідношення понять «культура», «цивілізація» і «суспільство»

Термін «культура» латинського походження й спочатку означав «оброблення ґрунту, його культивування». Надалі слово «культура» одержало узагальнене значення, ним стали називати все створене лю­диною. При такому підході культура з'являється як створена людиною «друга природа», надбудована над першою, натуральною природою, як весь створений людиною світ. Культура містить у собі результати матеріального й духовного виробництва. Це загальнофілософський підхід до культури.

У соціології під культуроюв широкому змісті розуміють спе­цифічну, генетично не наслідувану сукупність засобів, форм, зразків і орієнтирів взаємодії людей з середовищем існування, які вони ви­робляють у спільному житті для підтримки певних структур діяльності й спілкування.

У вузькому значенні культуратрактується як система колективно поділюваних цінностей, переконань, зразків і норм поведінки, влас­тивих певній групі людей.

Культура розглядається в соціології як складне динамічне утво­рення, що має соціальну природу й виражається в соціальних відно­синах, спрямованих на створення, засвоєння, збереження й поширення предметів, ідей, ціннісних поглядів, що забезпечують взаєморозуміння людей у різних соціальних ситуаціях. Об'єктом соціологічного дослід­ження є конкретний розподіл існуючих у даному суспільстві форм і способів освоєння, створення й передачі об'єктів культури, стійкі й мінливі процеси в культурному житті, а також зумовлюючі їх соціальні фактори й механізми.

 

Поняття «культура» тісно стикається з поняттям «цивілізація», часом їх навіть ототожнюють.

Цивілізація розуміється вченими у двох значеннях, У першому випадку — як історична епоха, яка прийшла на зміну «варварству», що знаменує вищий етап розвитку людства.

У другому випадку цивілізацію пов'язують з географічним місцем, маючи на увазі локальні, регіональні й глобальні цивілізації, наприклад, Східну й Західну. Вони відрізняються не тільки економічним укладом і культурою (сукупністю норм, звичаїв, традицій, символів), але й розумінням сенсу життя, справедливості, долі, ролі праці й дозвілля тощо. Східна й Західна цивілізація базуються на різних системах соціальних цінностей, різній філософії, різних принципах життя й образах світу. І вже з них виникають розходження в поведінці, манері одягатися, типах житла.

 

Зазвичай культуру пов'язують з певним суспільством. Говорять, наприклад, про російську, французьку, іспанську культури, про куль­туру міста або села, маючи на увазі, що в кожному суспільстві існує специфічна, відмінна від інших, система взаємозалежних норм, зви­чаїв, вірувань і цінностей, які сприймає більшість членів суспільства. Внутрішні соціальні зв'язки й незалежність суспільства, що зв'язує усіх його індивідів, є каркасом культури, її основою й захистом від зовнішнього впливу.

Без суспільства як єдиного цілого культура не могла б розвиватися, тому що з його допомогою закріплюються однакові культурні зразки і їхнє відділення від домінуючого впливу інших культурних систем.

Але межі культури й суспільства не ідентичні. Наприклад, римське право є основою правових систем суспільства (і елементом культури) як Франції, так і Німеччини, хоча це й різні соціокультурні спільності. У той же час кожне одиничне суспільство може містити в собі різні культури, у значній мірі відмінні одна від одної (наприклад, наявність у суспіль­стві двох або більше мов або декількох релігійних вірувань).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що, з одного боку, культура кожного окремого суспільства не обов'язково повинна виз­наватися всіма його членами, а з іншого — деякі її культурні зразки поширюються за межі суспільства й можуть бути прийняті в декількох суспільствах.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 357. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7