Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Суб'єкти (учасники) інвестиційного кредитування

 

Усі суб'єкти інвестиційного кредитування поділя­ються на прямих та непрямих. Прямі суб'єкти безпосередньо бе­руть участь у процесі інвестиційного кредитування, і від них за­лежить можливість сплачення позички кредитору своєчасно та з відсотками. Прямими суб'єктами є:

• кредитори —суб'єкти, які надають кошти на фінансування інвестиційної діяльності на певний строк та за певну плату (комер­ційні банки, кредитні спілки, консорціуми, фінансово-промислові групи, лізингові компанії та ін.);

• інвестори — юридичні або фізичні особи, які приймають рі­шення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об'єкти будівництва;

• замовники — юридичні або фізичні особи, які видають замов­лення, укладають контракт, контролюють хід будівництва та приймають закінчені роботи з реалізації інвестиційного проекту;

• страхові компанії — суб'єкти, які беруть участь в інвести­ційному кредитуванні для страхування можливих ризиків при ре­алізації інвестиційного проекту;

• гарантійні фонди (компанії) — суб'єкти, які беруть участь в інвестиційному кредитуванні шляхом надання позичкових гарантій;

 

• інжиніринго-консалтингові фірми — суб'єкти, які розроб­ляють для інвестора інформаційну, науково-технічну, проектно-кошторисну та іншу документацію для реалізації проекту та одер­жання інвестиційного кредиту;

 

забудовники — титулоутримувачі, які освоюють капітальні вкладення, виділені на будівництво, та здійснюють його підряд­ним та/або господарським способом.

Непрямі учасники беруть участь в інвестиційному кредиту­ванні опосередковано, тобто вони створюють сприятливі умови для залучення, використання та погашення позичок, які йдуть на фінансування інвестиційної діяльності. До непрямих учасників відносять державні органи управління, зокрема:

 

Кабінет міністрів України — розробляє порядок кредиту­вання суб'єктів підприємництва із забезпеченням кредитів влас­ним майном засновників таких суб'єктів, а також гарантіями фон­дів підтримки підприємництва; забезпечує розробку та впрова­дження програм мікрокредитування суб'єктів малого підприєм­ництва, сприяє реалізації таких програм через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи; здійснює заходи щодо впровадження спеціалізованих програм страхування майнових і фі­нансових ризиків, відповідальності суб'єктів підприємництва та ін.;

• Державний комітет України з регуляторної політики та підприємництва — розробляє пропозиції, спрямовані на вдоско­налення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва; організовує разом з іншими центральними ор­ганами виконавчої влади розробку та реалізацію державних ці­льових програм розвитку підприємництва, виступає державним замовником такої розробки, організовує проведення експертизи зазначених програм; готує пропозиції щодо ефективного вико­ристання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтрим­ки розвитку підприємництва, аналізує використання коштів.

Сьогодні в Україні велику допомогу в розвитку інвестиційно­го кредитування надають також вітчизняні державні та громадсь­кі організації: Національне агентство України з питань розвит­ку та європейської інтеграції, Асоціація розвитку приватного підприємництва в Україні «Єднання», Український союз промис­ловців та підприємців та ін.

Головними завданнями їх діяльності на ринку інвестиційного кре­диту є: створення правових, економічних та організаційних умов роз­витку підприємництва і розвиток фінансово-кредитних та інвести­ційних механізмів, а також залучення додаткових джерел фінансуван­ня підприємницької діяльності, і в першу чергу за рахунок кредиту.

Особливу роль в інвестиційному кредитуванні відіграють між­народні фінансово-кредитні організації та інститути. Вони сприяють фінансовому та економічному розвитку підприємств України; надають кредити в іноземній валюті з низькою відсотковою ставкою підприємствам, які мають життєздатні, перспективні економічної точки зору проекти; проводять навчання спеціалістів банківської сфери; допомагають у техніко-економічній розробці та обґрунтуванні вітчизняних інвестиційних проектів, підготовці бізнес-планів та інших документів для одержання позичок.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 279. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия