Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Акушерство және гинекология_ Клиническая фармакология_каз 16 страница

бүртіктен тек қансыраған бөлінді болғанда//

бүртіктен іріңді бөлінді болғанда//

бүртіктен уызды бөлінді болғанда

***

УДЗ-дің сүт безінің қандай өзгерістерін зерттегенде мағұлұматтылығы жоғары?//

пальпацияланбайтын қатерлі ісіктерді анықтағанда//

қатерлі және қатерсіз ісіктердің дифференциалды диагностикасында//

қатерсіз ісіктердің түрлерінің дифференциалды диагностикасында//

+ жылауық пен солидті түзілістердің дифференциалды диагностикасында//

жылауық пен қатерлі және қатерсіз ісіктердің дифференциалды диагностикасында

***

Маммографияны қай уақытта жүргізген тиіс?//

етеккір циклінің 1 күнінен 5 күніне дейін//

+етеккір циклінің 6 күнінен 12 күніне дейін//

етеккір циклінің 13 күнінен 15 күніне дейн//

етеккір циклінің 16 күнінен 20 күніне дейін//

етеккір цикліне тәуелсіз

***

Сүт безінің аксилярлы өсіндісінің және ретромаммарлы кеңістігінің жағдайын бағалау үшін оптималды проекция://

+тек қиғаш проекция//

тек бүйірлік проекция//

тікелей проекция//

тікелей және қиғаш проекция//

тікелей және қиғаш проекция

***

Мастопатияның түйінді түрі мен сүт безінің қатерлі ісігін дифференциалды диагностикалауда мағұлұматы жоғары?//

контурының анықсыздық симптомы//

гиперваскулиризация симптомы//

+етеккір циклінің фазасына тәуелді түзілістің өлшемінің өзгеруі//

«глыба» тәрізді кальцинаттардың болуы//

патологиялық түзілістің көлеңкесінің тығыздығы

***

Қанның реологиялық қасиеттерін ең тиімді жақсартады//

+Реополиглюкин//

Физиологиялық ерітінді//

Натрий бикарбонаты//

Майлы эмульсиялар.//

Магний сульфаты

***

Лактация кезінде ұсынылатын гормональді контрацептивтер//

+Лактинет //

Триквилар//

Регулон//

Новинет

***

Жартылай синтетикалық стероидтық структуралы эстроген: //

Эстрол//

эстрадиол//

+этинилэстрадиол//

Синестрол//

фосфэстрол

***

Монофазалы оральді контрацептив://

+ригевидон//

Тризистон//

три-регол//

антеовин//

триквилар

***

Төменде аталған дәрілік заттардың қайсысы жатыр-плацентарлық қанайналымға әсер етпейді?//

Курантил.//

Трентал.//

Папаверин.//

Реополиглюкин.//

+Глюкоза.

***

Ұзақ әсерлі прогестеронды дәрілік зат //

Прогестерон //

Профази //

Оксипрогестерона капронат//

+Натрий оксибутираты

***

Жатырмойнықатерліісікалдыауруларынақайсысыжатады://

+Дисплазия//

Эктропион//

Эндоцервицит//

Шынайы эрозия//

Синильный кольпит.

***

Жатырденесініңқатерліісікалдыауруларынатөмендегілердіңқайсысыжатады://

+Фибромиома.//

Эндометрийдіңбездікистоздыгиперплазиясы//

Эндометриоз//

Эндометрий полипозы//

Эндометрийдіңатипиялықгиперплазиясы

***

Жатырденесіқатерлітүзілістерініңішіндеқандайгистологиялықтүріеңжиікездеседі://

Карциносаркома//

Аденокарцинома//

+ Жалпақклеткалы рак//

Дифференцияланбайтын рак //

Хориокарцинома.

***

Төмендеберілгентексерудіңқандайәдісіэндометрийдіңқатерліісіккекүмәндиагнозынрастайды.//

Пневмопельвиография//

Радиоизотоптызерттеу//

+Цервикальдыөзек пен жатырқуысынәртүрлідиагностикалыққыруәдісі//

Гистерография//

Компьютерлік томография

***

Аналық без қатерліісігіүшінемдеудіңрадикальдыәдісі://

Тіркескенсәулеемі//

Химиотерапия //

Жатырдыңқосалқыларыменбіргеэкстирпациясы мен адъювантты химиотерапия курстары//

Жатырдыңқосалқыларыменбіргеэкстирпациясы, оментоэктомия. Кейінгі химиотерапия курстары//

+Вертгеймоперациясы.

***

Асқынбағанхориокарциноманыңнегізгіемдеуәдісі://

Хиругиялық//

Тіркескенсәулеемі//

Қуысішіліксәулелендіру//

Химиотерапия //

+Кешендіемдеу.

***

Жатырмойныденесіқатерліісігініңемдеубарысындақандайгормональдықпрепараттарқолданылады: //

Эстрогендер//

+гестагендер//

Біріктірілген эстроген-гестагендіпрепараттар//

пролактин //

адреналин.

***

Вульва қатерлі ісігініңлимфогендіметастаздануыныңбіріншісатысындақандайжергілікті лимфа түйіндерзақымдалады? //

Жалпымықын лимфа түйіндері//

Құрсақ арты қолқамаңы, бел лимфа түйіндері//

+ Шап-сан коллекторының лимфа түйіндері//

сыртқы, ішкімықын лимфа түйіндері//

обтураторлы лимфа түйіндер

***

Трофобластикалықсырқатқакүмәндиагнозынрастауүшінқандайгормонның экскреция деңгейінанықтауқажет://

Эстрогендердің//

Прегнандиолдың//

Катехоламиндердің//

+ Хориондықгонадотропиннің//

17- кетостероидтың.

***

Сүтбезінтексерудіменструальдыциклдіңқаймерзіміндеөткізукерек://

Етеккіркелгенкезде//

етеккіркелердіңалдында//

+етеккірбіткенненсоң 5-7 күнненкейін//

Кезкелгенуақытта//

барлығыдұрысемес

***

Бала емізгенненкейін 2 жылдансоңәйелдіңсүтбезіндежайылмалытығыздану, оныңұлғаюы, аздаған гиперемия, терісініңтемпературасыныңжоғарылауыпайдаболды. Емдік-диагностикалықамалдытаңдаңыз://

Қыздырушыкомпресстер//

Физиотерапия//

кесіп, дренаж жасау//

динамикадабақылау//

+пункциялық биопсия//

***

Сүтбезірагыныңеңжиікездесетінклиникалықтүрі://

мастит тәрізді//

панцирлік//

+түйінді//

Педжетрагы//

тілметәрізді

***

Жатырдың жұмыр байламы қандай өзек арқылы өтеді? //

жапқыш өзек арқылы //

сан өзегі арқылы //

+ шап өзегі арқылы //

пудендальды өзек арқылы (Алькок өзегі)//

әкелгіш өзек арқылы

***

Дуглас кеңістігіне қынаптың артқы күмбезі арқылы пункция жасау кезінде инені қай жерден өткізу керек?//

+қынап пен тік ішектің арасынан//

қатаң түрде горизонтальды бағытта //

жоғарыдан төмен бағытта //

сагиттальды жазықтықтан сыртқа қарай 15-30° бұрыш жасап

***

Үлкен және кіші жамбасты бөлетін жазықтық?//

+шекаралық сызық деңгейіндегі жазықтық//

қасағаның төменгі жиегі арқылы өтетін жазықтық//

шонданай төмпешікпен өтетін жазықтық//

жамбас сүйегінің қырымен өткізілген жазықтық//

жапқыш тесік деңгейіндегі жазықтық

***

Жамбас қуысында ішперденің дупликатурасы болып табылады://

Жатырдың кардиналдық байламы//

+Жатырдың жалпақ байламы //

Аналық бездің меншікті байламы//

Жатырдың жұмыр байламы//

жатыр-тік ішек байламы

***

Жамбастың диафрагмасын түзуге қатысады://

шонданай–үңгір бұлшық еті//

+құймышақ бұлшықеті //

зәр шығаратын каналдың сфинктері//

аралықтың терең көлднең бұлшық еті//

аралықтың беткей көлднең бұлшық еті

***

Тамырдың астынан лигатура өткізу үшін қандай аспап қолданылады?//

фарабеф жарақат кеңейткіші//

+дешанның лигатуралық инесі //

дөңгелек өткір ине//

дөңгелек кескіш ине//

хирургиялық пинцет

***

Сол жақ аналық без венасы қайда құйылады://

+сол жақ бүйрек венасына //

бел венасына//

қақпа венасына//

төменгі қуыс венаға//

жартылай жұпсыз венасына

***

Оң жақ аналық без венасы қайда құйылады://

Бүйрек венасына//

Бел венасына//

Қақпа венасына//

+Төменгі қуыс венаға//

Жартылай тақ венасына

***

Жатыр артериясы қай артерияның тармағы болып табылады//

жалпы мықын артериясының //

сыртқы мықын артериясының//

+ішкі мықын артериясының //

төменгі құрсақ артериясының//

жапқыш артериясының

***

Алькок жыныс каналынан өтеді//

+ішкі жыныс артериясы//

сан венасы //

ортаңғы тік ішек артериясы //

төменгі тік ішек қан тамырлары және нервтері //

сан нерві

***

Балаларменжасөспірімдердегігинекологиялықауруларыныңемі мен алдын-алудыұйымдастыружүйесібірнешедеңгейдентұрады.Балаларғакөмеккөрсетудіңекіншідеңгейінтаңданыз.//

Балаларменжасөспірімдергеарналғанмамандалғангинекологиялық стационар//

Қалалықауруханалардағыгинекологиялықбөлімшесі//

Жанұялықдәрігерлеркабинеті//

Балабақша, мектеп, интернаттағыжұмыстар//

+Балаларгинекологтардыңрайондыкабинеттер

***

15 жастағықызбаладаата-анасыменқарым-қатынасынашар. әкесіжанұянытастап, анасыжиірекалкоголгеқұмар, осы себептенәрбірұсақтүйекүшінқызбаланысоғады.Қыз бала мектептенашароқибастады.Негежасөспірімдішаққыз бала өміріндеқиынболыпсаналады?//

Жеке генетикалық организм детерминирлігініңдамуыбасталады;//

+Бұлуақыттаорганизмніңбарлықморфологиялықжәнефункционалдықұрылымныңдамуытоқтайбастайды;//

Қыз бала-жасөспірімдердіңфизикалықкүшкешамасыжоғарлайды;//

Организмніңэндокриндіжәневегетативтіфункцияларыныңтұрақтануынан;//

Менархеменбірдейжүретінпубертаттыөсуініңболмауысебебінен;

***

Келешеканаларденсаулығынжақсартужоспарындабалаларменжасөспірімдердегігинекологиялықаурулардыңеміжәнеалдын-алуұйымыныңбіріншідеңгеініңнегізгімақсаты?//

Гинекологиялықаурулардыанықтаубарысындақызбалаларғаквалифицирленгенкөмеккөрсету;//

Әртүрлісанитарлы-ағартужұмыстарарқылыбалаларарасындагинекологиялықаурулардыналдын-алуынжүргізу;//

+Балаларменжасөспірімдердіалдын-алутексеру, белсендітүрдегинекологиялықаурулардыанықтап,науқастардыңсауығуынжүргізу; //

Ата-аналарменқазіргікездегіжаңа контрацепция әдістерітуралыәңгімежүргізу;//

Ата-аналарменалдын-ала жоспарламағанжүктіліктуралыәңгімежүргізу;

***

Балаларменгинекологынамамасымен 11 жастағықызбалакелді. Гинеколог салмағыныңдефицитіжәнеқұрдастарменсалыстырғандабойыкішіекенінекөңілаударады. Шағымдаржоқ. Анамнезінде: анасы осы жүктіліккезіндегестоздыңауыртүріменауырғаныанықталды. Қыз бала не себептенжәнеқандайдиспансерліктопқажатады?//

Біріншісебебіешқандайшағымдаржоқ;//

Екіншідиспансерліктопқасебебідәрігергеқаралды;//

+Екіншісебебіфизикалықдамуданқалыпотыр;//

Үшіншісебебінәрестелерасфиксиясынбасынанөткізді;//

Үшіншісебебіжүктілікағымыасқынғананасынантуылды;

***

Жыныстық даму формуласыбойыншабалаларгинекологымен 13 жастағықызбаланыңжыныстық даму деңгейібағалаңды. Алынғанмәліметтер=Ма2Ах2Р2Ме.Қалай бұлформуламенқызбаланыңжыныстықдамуындашифрынұғуғажәнебағалауғаболады?//

Қолтықастыжәнеқасағадатүктенудіңболмауы. Қызбаланыңжыныстық даму белгілерініңболмауы;//

Сүтбездері «омыраубүйрегімен», емізікшемаңы мен емізікше конус тәрізді, қолтықастыжәнеқасағада тура бірлікшаштар. Қызбаланыңжыныстықдамудыңарттақалуы;//

+Қолтықастыжәнеқасағадатүктенудің аз болуы, сүтбездері конус тәріздіүлкенареоламенжәнежалпақемізікшемен. Қызбаланыңжыныстықдамуыжасынасай.

Қолтықастыжәнеқасағадатүктенуібұйраланған,сүтбездерідомалақформалы, ареола пигменттелген. Қызбаланыңжыныстықдамуыжасынансәласқан;//

Аныққолтықастыжәнеқасағадатүктенуі, сүтбездерідомалақформалы, ареола пигменттелген, емізікшежәнеемізікшемаңынанбиікше. Реттіетеккір 2 жылбойы.Қызбаланыңжыныстықдамуыжасынанасқан;

***

4 жастағықызбаладыкелесісимптомдарпадаболды: Жиіжәнеауырсынатынзәрбөлу, жынысжолдарынаніріңдібөліністер, артриттікөріністер, конъюктивит. Бұлпатологиядақазіргікөзқарасбойыншақоздырғыштыанықтаныз://

Сальмонелла//

Шигелла//

Йерсиния//

Стафилококк//

+Хламидия

***

5 жастағықызбаладасыртқыжынысмүшелерініңтұрақтыауырсынуа, қынаптаніріңдібөліністердіңпайдаболуынашағымданды. Гинекологиялықтексеруде вульва, қынапісінуіжәнегиперемиясы, қынапкіреберісініңмацерациясы, шатаралықжарақаттаранықталды. Бұлжағдайдақандай ем дұрысболыптабыады?//

Көпмөлшердекөміртегіқұрамды диета//

Антибиотиккесезімталдықтыескереотырып, антибактериалды терапия(бұлшықеткеенгізуарқылы)//

Антибактериалдымазьдардықолдануарқылыжергілікті ем//

+жергілікті ем (түймедақ, эвкалипт, шалфей қоспасыменотыруванналары)//

Гормоналдымазьдардықолдануарқылыжергілікті ем

***

4 жастағықыз бала мазасыз, сыртқыжынысмүшелерініңашуынажәнеқышуынашағымданады. Тексетубарысындажамбасжәнесанындаіріңдіктер, қынапкіреберісініңшырыштықабатыныңісінуі, гиперемирленгеніанықталды. Жынысжолдарынаншықанбөлініскөпмөлшердежәнеіріңді. Бұлжағдайдақызбаладақандай инфекция түрінанықтауғаболады? //

Вирусты//

+Стрепто-стафилококкты//

Гонореялы//

Микотикалық//

Трихомонадты

***

5 жастағықыз бала мазасыз, сыртқыжынысмүшелерініңашуынажәнеқышуына, ауырсынатынзәбөлінуінешағымданады.Тексерукезінде вульва аймағындаұсақкөпіршіктержәнежараларанықталды. Бұл ауру кезіндеемдітандап, оныңдұрыстығынтүсіндірііз.//

Қызбаладастрепто-стафилококктывульвавагинитболғандықтан, дәреталғаннанкейінқынаптыфурациллинмен спринцовка жасаужәнестрептоцидті эмульсия таяқшасынқынапқаенгізу;//

Микотикалықвульвавагинитболғандықтан, 20000 бірлікденемассасынаесебіменлеворин таблетка түрінде, жергіліктіқынаптысодамен спринцовка жасау;//

Дифтериялықвульвавагинитболғандықтан, арнайыдифтерияғақарсы терапия жүргізу;//

+Вирустывульвавагинитсимптомдары бар болғандықтан, жергілктіоксалинмазінемесезақымданғанжердісулы метилен көгіерітіндісіменжағу;//

Гонореялывульвавагинитанықталғандықтан, Стационарлытүрдеантибактериалды терапия жүргізу;

***

38 градусқажоғарлауына, ішініңтөменгіжағыныңсыздапауырсынуына, көбінесеоңжақтан, сұйықдәрекешағымданып 14 жастағықызбалакеліптүсті. ІшініңпальпациясыкезіндеоңжақмықынаймағындаЩеткин-Блюмберг симптомы әлсізоң, алдыңғықұрсаққабырғасыбұлшықеттерініңкүшеюібайқалады. Ректоабдоминалдызерттеукезіндеоңжаққосалқөылар 2 көлдеңенсаусаққақалындағанжәнеауырсынады. Қандайзерттеуәдісіжәне неге дәрігергедиагноздықорытындылауғакөмектеседі?//

Лабораторлызерттеу. Динамикада СОЭ, лейкоцитоз жоғарлауы;//

Динамикадаректоабдоминалдызерттеу, аппендикулярлы-гениталдысиндромдынақтылау;//

+Жеделсальпингитпенпельвиопеританиттіанықтауғакөмектесетін лапароскопия;//

Барлықжағдайда лапаротомия.//

Аппендикстіңкатаралдынемеседеструктивтіөзгерісінанықтауғакөмектеседі;

Науқасжағдайынкөрсететін гемодинамика және микроциркуляция көрсеткіштері;

***

Гинекологқаmenarcheкезіненбастапетеккірдіңауырсыныпкелуіне 16 жастағықыз бала шағымданыпкелді. Жыныстыққатынастатұрады. Сыртқыжынысмүшелеріжағынан патология анықталғанжоқ. Гистеросальпингографияжасалды. Біржатыртүтікшеменортанғысызығынанығысқанжатыранықталады. Бұлсимптомдардықалайтүсіндіругеболадыжәне неге?//

Гименатрезиясы (қынаптақанныңжиналуы). //

Қынапаплазиясы (жатыркуысындақанныңжиналуы) .//

+Жатырдыңекеуленуі (функция атқармайтынмүйіздеқанныңжиналуы)//

Қынапжәнежатырекеуленуі (функция атқармайтынмүйізжәнеқынаптақанныңжиналуы ).//

Жатырмойныаплазиясы (жатыркуысындақанныңжиналуы).

***

Гинекологқа ай сайынішініңтөменгібөлігініңинтенсивтіауыруына 17 жастағықыз бала шағымданыпкелді. Гинекологиялықзерттеукезіндекішіжамбасаймағында аз қозғалмалытүзілісанықталды. Қосалқылараймағындашеттеріайқынемес 2,5* 7 см түзіліс бар. УДЗ- да жатырмойныжоқ, қынаптыңжоғарғыүштенбірбөлігіндегематокольпоз. Осы науқастыжүргізутактикасы?//

Лапаротомия.Жатырампутациясы//

Лапаротомия.Қосалқыларсызжатырэкстерпациясы.//

+Лапаротомия. Тутікшелерменжатырэкстерпациясы.//

Сигма тәріздіішектенқынаппластикасы.//

Спазмалитикалық, жансыздандырузаттардытығыйындау.

***

Жанұяны жоспарлау дәрігеріне контрацепция әдісін таңдау үшін 19 жастағы әйел қаралды, анамнезінде трихомонадты кольпит, бірнеше жыныстық партнері бар. Осы жағдайға байланысты механикалық контрацепция әдісінің кемшіліктерінің бірі болып......... табылады://

Қан ұйығыштығының бұзылуы//

Етеккір бөліністерінің сипатының бұзылуы//

Етеккір бөліністерінің күшеюі//

Қайтымсыз//

+Сексуалды сезімнің төмендеуі

***

26 жастағы қайта босанушы әйел, әйелер кеңес орнына 9 апталық жүктілікпен тіркеуге тұрды. Анамнезінен: Артериалды гипертензия диагнозымен учаскелік терапевте тіркеуде тұратыны анықталды. Алдыңғы жүктілігі ауыр дәрежедегі преэклампсиямен асқынған, соған байланысты жүктілік 32 аптасында медициналық көрсеткіш бойынша үзілген. Тіркеуге алған уақытта әйелде ешқандай шағымдар жоқ. АҚ=120/80 мм сын. бағ. Осындай патологиясы бар жүкті әйелді қай мерзімде бірінші рет стационарға жатқызу қажет ?//

+12 аптаға дейін//

24 аптаға дейін//

28-32 апталарға дейін//

36 аптаға дейін//

38-40 апталарда

***

Партограммада босанушыда әлсіз толғақ күші ....... белгіленеді://

+Нүктемен//

Қиғаш штрихпен//

Толық боялады//

Көлденең штрихпен//

Ұзына бойы штрихпен

***

Нәресте туылғаннан кейін босанушы әйелдің жалпы жағдайы қанағаттанарлық. ҚҚ 125/85 сн.бағ., пульс минутына 90 соққы. Босанудан кейінгі қан кетуді алдын алу мақсатында бұлшықетке 10 ЕД окситоцин енгізілді.

«Ана қауіпсізді» бағдарламаға сәйкес босанудың 3 кезеңінің жүргізілуі .....байланысты болады.//

Қан жоғалту дәрежесіне//

Плацентаның бөліну белгілеріне//

+Босанудың ұзақтығына//

Нәрестенің жағдайына//

Сусыз кезеңнің ұзақтығына

***

Мерзімі жеткен жүктілігі бар бірініші босанушы әйел перзентханаға келіп түсті. 5 сағат бойы іштің төменгі бөлігінде толғақ тәрізді ауырсыну сезімінің пайда болғанына шағымдалды. Сулар кетпеген. Ұрықтың жүрек соғысы минутына 130 рет .

Партограммада ........ өзгерістері болады.//

+ Жатыр мойнының қысқаруы мен жайылуы//

Толғақтар жиілігінің сиреленуі//

Қағанақ суының кетуі//

Бел аймағында ауырсыну сезімінің күшеюі//

Ұрық жүрек соғысының сиреленуі

***

25 жастағы алғаш босанушы әйелде босанудың 10 сағат бойы болғанымен перзентханаға түсті. Сулар кетпеген. Босанушы әйел аяқ астынан бозғылт түсті болып, ішінде қатты ауырсыну сезімінің пайда болғанына шағымдалды. Жатыр тұрақты тонуста. Ұрық жүрек соғысы минутына 100-110 рет, түйық, анық емес. Қынаптық зерттеуде: жатыр мойнының ашылуы 6 см, қағанақ қуығы бүтін, ұрық басы кіші жамбастың тар бөлігінде орналасқан.

Клиникалық диагноз; …..... .//

Жүктілік 39-40 апта.Босанудың 2 кезеңі. Плацентаның ажырауы. Ұрықтың жедел гипоксиясы.//

+ Жүктілік 39-40 апта.Босанудың 1 кезеңі. Плацентаның ажырауы. Ұрықтың дисстрессі.//

Жүктілік 39-40 апта.Босанудың 2 кезеңі. Ұрықтың жедел гипоксиясы.//

Жүктілік 39-40 апта. Босанудың 1 кезеңі. Плацентаның ажырауы. Ұрықтың созылмалы гипоксиясы.//

| Жүктілік 39-40 апта.Босанудың 2 кезеңі. Ұрықтың созылмалы гипоксиясы.

***

27 жастағы бірінші босанатын әйел жүктілігі 37-38 апта, босанудың екінші кезеңінде перзентханаға келіп түсті. Бақылау барысында ұрықтың жүрек соғуының 90-100 соққыға дейін сиреленуі және оның күшенулер арасында қалыпты деңгейіне түспейтіні анықталды. Қынаптық тексеруде: ұрық басы кіші жамбастың тар бөлігінде, сагиталды жік оң қиғаш өлшемінде, кіші еңбек сол жақ алдынан орналасқан.

Ұрық басының қондырылу түрі және дамыған асқынуы;//

+Шүйдемен қондырылуы, алдыңғы түрі. Ұрықтың дисстрессі.//

Шүйдемен қондырылуы, артқы түрі. Ұрықтың жедел гипоксиясы.//

Шүйдемен қондырылуы, алдыңғы түрі. Ұрықтың созылмалы гипоксиясы.//

Асинклитикалық қондырылуы, алдыңғы түрі. Ұрықтың жедел гипоксиясы.//

Бастың алдымен қондырылуы, алдыңғы түрі. Ұрықтың жедел гипоксиясы.

***

Ұрықтың болжама салмағы 4500,0 гр. босанушыда күшену 1-2 минуттан кейін 50-60 секундтан, қарқынды. Вастен белгісі оң, төменгі сегмент ауру сезімді, контракционды сақина кіндік деңгейінде. Кіші дәретке бармағалы 3 сағат. Ұрықтың басы, кіші жамбас кіре берісіне қондырылған. Ұрықтың жүрек соғуы 160 соққы/минутына. Қынаптық зерттеуде: ашылуы толық, жатыр мойны шеттері ісінген.бос. Басы кіші жамбас кіре берісіне қондырылған. Жебе тәрізді жігі оңжақ қиғаш өлшемде. Кіші еңбек оң жақта сегізкөзге қараған. Басында босану ісігі айқын. Мыс жетпейді. Ықтимал диагноз:....... .//

Босанудың II кезеңі. Ірі ұрық. Аса қатты босану әрекеті.//

Босанудың II кезеңі. Ірі ұрық. Дискоординациялагған босану әрекеті.//

+Босанудың II кезеңі.ірі ұрық. Клиникалық тар жамбас. Жатырдың жыртылу қаупі.//

Босанудың II кезеңі. Клиникалық тар жамбас. Ірі ұрық. Басталған жатыр жыртылуы.//

Босанудың II кезеңі. Клиникалық тар жамбас. Ірі ұрық. Болған жатырдың жыртылуы.

***

25 жастағы тұңғыш босанушының З., қағанақ суы кеткеннен соң 5 сағаттан кейін PV қаралған.Ашылуы 5 см, қағанақ қабы жоқ, көзі, мұрны, аузы, бет сызығы оң қиғаш өлшемде.Иек сол жақта, алда. Мүйіске қол жетпейді.Босанудың барынша тиімді әдісі: ...... .//

+Табиғи жолмен босануы мүмкін//

кесар тілігі арқылы босандыру//

нәрестені бұзу операциясымен бітіру//

босану әрекетін белсендіру, табиғи жолмен босандыру//

акушерлік ұйқы-демалыс беруДата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1568. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.1 сек.) русская версия | украинская версия