Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

6 страница. Запитання І завдання для самоконтролю „ці-
Запитання І завдання для самоконтролю „ці-

1. Який д)ловий документ називається наказом? ■

2. Що регламентують накази щодо особового складу? З Які рекаїзмти містить наказ?

4. З якого моменту набирає сили наказ?

Б. Я*) основні вимоги до наказів: а) про прийняття на ро­боту, б) про переведення на іжну роботу; в) про надання від-пустки, г) про звільнення праидзвмиків?

6. Що таке особовий лввсток а обліку кадрів? •*''


7. Які реквізити містить особовий листок?

8. Який документ називається трудовою книжкою?

в. Які відомості заносяться до трудової книжки і де вона зберігається?

10. Для чого вживається апостроф в українському письмі?

11. Після яких літер І за якими правилами ставиться апост-
роф?

12. Коли апостроф не вживається?

13. Поясніть правопис слів зв'язок, об'єднання, пам'ятай.
Муравйоа. сузір'я, об'ява.

14. Коли між однорідними членами речення ставиться кома?

15. Які розділові знаки ставлять при узагальновальних

словах?

16. Запишіть текст під диктовку, поясніть контрольні орфо-
грами й пунктограми.

Ьіля давньою вівтаря

У музеї Паяла Тичини нова виставка Цього рагу її тематика сягаг трипільської культури — однігї і найдавніших иивілітаиій. т »кої про-ростас ітраукраїнське коріння. А доніс до нас голос предків, перекинувши місток пам'яті з далекої давнини а незалежну Україну кінця XX століття лоби Христової, мол йди й талановкінй майстер, випускник художнього інституту скупьігтор і графіх Русявії Найда. Талантом наділений він від природи, він шліфував свою майстерність в інституті та самотужки, муж­нів і гартувався у ш> шіьких походах, архсоїоіічних експедиціях, де пред­ки являлися у солодкому сні. коли ніч іасіаваля просто неба, а купах здавався м'якшим від подушки.

Отже, ерушшія. глибоке ікання історії, свіжий погляд, духовне іпіптя і природою, вільна орісілація в художньому просторі, часі, прадавній сим­воліці та міфології — все це і створює той довершений мистеїіькик моно­літ трафіки та скульптури, об'єднаний промовистою назвою «Тритлав».

1 хоча виставка перша, оцінку вона о драгу добула іцонайаишу. І) одних роботах — суцільний політ, рух. динаміка, в інших — неспокій, мудрість, глибока задума. Комснтуктться сюжети всескіфськнм письмом. У скульптурі — нічого тайаого. Лише кілько промовистих яіній-тиснсиь і тих же, як у малюнках, прадавніх шаків-символів.

Органічно доповнюють виставку пам'ятки трипільської культури, шо і власністю Національної академії наук України: статуетки, глечики, а то В просто черепки (бешшпі!), котрі дійїшш до нас а п'ятого тисячоліття до нашої ери.

Неповною буде рошовідь про худсокннха, якщо ік являти іде одне. Його руками змайстровано бандуру та туслі. а сам він грас нв ішх т* спів**. На виставку громаду скликали бандура та ліра, якими в правію оволоділи побратими художника. Олесь Смик. Вадим Шевчук (атак Ярема). Тарас

Комішіичснво. Одним і почесних гостей був духовний батьяо те однод) мсиь молодого маяклра — художник старшої!сперши М. А. Сторожемп>

Це було свато відродження, спго прскіпшн молодих талантів, у чиї надійні рука переходить мистецтво і святий обов'яюв оберігати прадідів-ськеТ Отже, причастімося ряюм \ трипільського жбвив... (За С. Глотаюм).

 

Увага! Культура мовлення!

Згвдв, $ікНт*ер&жепнй

Згоден.

Я не

Даиовитсв

Ви часте рацію.

Це ічратІЇ так {правильно),

Ааштж (ітічайно: печна річ щоі. іиіигнл

Чудово

Гак

Саме так Напевно 1/бое митті Ьетеречно.

Везеумнівно (певна річ, ншчайнаї

Веіуиомнп

Звичайно

Ми п цьому япевнеш Буде . .. ■ . (прошу) Гаражі (добре)

З нрисмнмтю (ч кЮоваїеннямі Ще с, пах.

 

Запам'ятайте відповідники стійких виразів!

до ібго Йде к тому ндст

віч-на-віч лином в лину

між Іншим между прбчим

тим часом между тем

іаїкібіжні іахолн. мери по ирелупрежденню
та холи запобігання

бСІЛПДІИ ДуМКЙ МЬІСЛН беї ■ . і* і 1,11

на тому тижні на будущсЙ недсле

надолужити прогаяне наверстать упушсшіос

про всяк випадок. на вся'кнй случаи
на будь-який вщТвтажОвТРої дід II


 


довиуватмся ■іншій мі припише гірашвннкн торгівлі на гтхчаалсисих засадах на порядку денному напри зводйше впродбвж двох років минулою ти ягня наступного лня на диво

у найгіршому паті не ібагну не на часі не спішно не під силу

наводить сііраяьи

назвать по фамйлни

раббттінки прилавка

на обшественних началах

на іювссткс дня

на произаол судьбьі

на нротяжении двух лет

на прошлой нелеле

на следуюшип день

на улнвленне

на худби кшіси

не воіьму в таїк

не ко временн

не к спіху

не по плечу


Розділ III ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

До інформаційних належать такі документи: службові листи та їх різновиди, звіт, доповідна та пояснювальна записки, зведення, повідом к і ь телеграма. телефоно- і радіограма, анотаиія. реисн-зія. відгук, прес-реліз. стаття, протокол.

 

 

§ 1. Службові ЛИСТИ

 

1.1. Класифікація листів

Лист — цс поширений вид документації, один із способів обміну інформацією.

Слухсбові листи належать до головних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підпригметвами. організа­ціями, установами, фірмами та закладами.

За функціональнимн ознаками службові листи поділяють на такі, шо потребують відповіді, й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать:

• лнети-прохання;

• листи-ї пери ення;

• листи-пролоінції; ■ листи-талнти;

• листи-вимоги.

До листів, що не пеггребують відповіді, належіі.ь

• листи-попередження;

• листи-нагалування;

• листи-пІдтверджсння;

• листн-віцмови;

• супровідні листи:

• іарантійиі листи;

• листи-повідомлення;

• листн-розпорядження.

За кіль*. ; адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист — цілій низці установ. ігалективннй


їм


РоІД(я III


лист — на одну адресу, але пишуть його віт імені керівників кіль­кох установ.

Написання ділового листа — це справжнє мистецтво, адже тексти листів найменшою мірою трафарстиіоваиі та уніфіковані. «Зазвичай ми дбагмо лише про те, щоб чітко і лаконічно викласти шфог*шцін>, а забуваємо, шо ця корсспоіідетця не просто важлива частина бізнесу, а Й наше обличчя»1. Щоб оволодіти мнстсшвом листування, слід засвоїш правила ведення ділової кореспонденції.

І'і киі ні ін листа та їх оформлення

Службові листи пишуть чн лггукутоть на бланку або чистому аркуші паперу. Основні реквізити листа за державним стандартом такі:

1. Державний герб. Маг бути розташований посередині бланка або ліворуч над серединою рядка з назвою організації.

2. Емблема організації, установи чн підприємства. Відтворю­ється поряд із назвою організації.

3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньо­му лівому кутку або посередині.

4. Код організації, установи чи підприємства. Зазначається у верхньому правому кутку.

5. Повна назва установи, організації чн підприємства — автора листа. Відтворюється угорі ліворуч за допомоюю штампа або дру­карським способом.

6. Назва структурного підрозділу. Дозволяється друкувати ма­шинописним способом у верхньому лівому кутку.

7. Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреси, номер телетайпа, номери телефону, факсу. Розташовуй/: і. у верх­ньому лівому кутку, оформляють відповідно до поштових правіш. Для здійснення розрахунково-ірошових операцій из бланках лис­тів указують номер розрахункового рахунка у відділенні банку. Нанрнклад:

Розрахунковий рахунок № 3467059 у Заліншчі.аиу УС'Ь' м Києва. МФО 322034

1 Уншерсаякянйаоїишіп-гтрмгімтуміліаоча» ниігрш/С П Би&ив, 1 .4 Мін по. Л. О. Пустокіт та ш — К.. Довір*. УНВУ «Рідні мова», 1997. — С 303.

8. Дату (день, місяць, рік) запнеуіоть здсбільшоїо словесно-
цифровим способом (24 серпня 1998 р.). На бланках дату листа
ставлять ліворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці.

Яіпир лисг написаний не на блаяху. то лату вкатутоть під текстом чім.

9. Адтхсат. Листи алресутоть організації. >тлалові чи пілпри-гметву, стужбові* або приватній особі Натну установи і стругтур-ного підтюзділу полають у наїивному відмінку, а найменування посади Й нрпвипіс у давальному. Наприклад:

Друкарня видавництва «Україна* Совченку і П.

Якщо листа адресовано керівникові установи, наші якої вхо­дить у найменування посади, то прізвище Й посаду подають у давальному відмінку, а натву установи — у родовому. Наприклад:

Директорові Рівненського півмрссійно-

технічного училища Л* б.?

Бондаренку П. П.

В адресі можна вказувати дише назву посади, бет прізвища іа ініціалів особи, яка цю посаду обіймає. Це припустимо тільки т умови, якщо ця посада глина в установі, оріаніїації чн на під-ирисчетві Наїфиклад:

Директорові нігліьносквітньої

середньої шкохи № і

Ггнершиному директорові

заводу «Термінал» Якщо особа, якій надсилають листа, ма» вчене і ванне або на­уковий ступінь, то ці відомості подають перед пріївишем. Ступені н івлння можна записувати у скороченій формі. Напрнхлвл:

Ректорові ДнІнропетрчнк нкікчі

державного університету

п/ннр. Стенанишину Д. II.

До реквізиту «адресат» може входити поштова адреса Слід пам'ятати: якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказу­ють після її і і ті установи, структурноіо підрозділу й прізвища службової особи. Наприклад:

Пралхіння ЖБК «Мир-ЧЯ*

Віддіг кадрів

Виси іьченку ф. А*

04060 Київ-60, вуя. Гртченка. В/2 Реквізити адресата друкують і правото боку у верхній частині сторінки Кожний елемент — назву установи, підрозділу, посаду, прізвище та ініціали особи, поштову адресу — подають і нового


Роїдія III

рядка і з великої літери. На конверті повторюють адресу отри­мувача листа, починаючи і «Кому», а потім указують «Куди».

10. Текст листа складається з двох частин: опису фактів аСю подій, шо послужили підставою для написання листа; висновків та пропо німій

11. Позначку про наявність додатка роблять ліворуч під текстом з нового рядка. С два способи оформлення цього реквізиту:

1) якщо лист містить додатки, про які надувалося в тексті, або
ті, що пояснюють Його зміст, то відмітку оформляють так;

Додаток, на 4 арк. у 2 прим.

2) якшо лист містить податки, не зазначені в тексті, то їх слід
перелічити із вказівкою па кількість сторінок у кожному з них і
кількість примірників:

До іаікн:

/. Проект реконструкції діїянки: на 2 арк. « І прим. 2. Акт прийняття нових будівельних ма/псріа-іів: на 4 арк. у І прим.

Якщо ж лисі містить велику кількість додатків, то окремо скла­дають їх список, а в листі після тексту зазначають: Додаток: відповідно до списку на 10 арк.

12. Підписує службовий лист переважно керівник установи
(організації, підприємства), його заступник чн керівник структур-
ного підрозділу. Якщо лнет написано на бланку установи, то за-
значають лише посаду, ініціали то прізвище особи, яка підписує
лист (назву установи не повторюють). Наприклад:

Генеральний директор (и І д п н с) С /.' Пракоф'св

Голова ор.'кпиітсту (підпис) Г. К. Мусіснко

Якщо лист написано не на бланку, то вказують повну назву установи, посаду, інідіолті та прізвище особи, котра підписує лист. Напріїклад:

Директор видавництва «Освіта* (н І д п и с) С. В. Доссе

Пнчої н до тексту листа

Основою службового листа є текст, який мас чітко відбивати причину та мету його написання, розкривати суть конкретної спра­ви, містити переконливі докази, аргументи. Щоб текст листа був бездоганним, він має характеризуватися такими найважливішими ознаками:


правильністю. тскЗто відповідати літературним порчам, шо діють у мовній системі (орфографічним, лексичним, морфологіч­ним, синтаксичним, стилістичним, гіуикіуанійііим). Якшо виника­ють трудьюші піл час написання окремих слів, з'являються сумніви щодо того чи іншого гкгілілового знака, сліп відшукати потрібне слово у словнику чи довіднику, знайти правила, в яких узагальню­ються схожі вішалки;

змістовністю, яка передбачас піибокс осмислення течи, го­ловної думки листа, уникнення всього зайвого. Слід внклагдтн думки чітко й по суті, уникати багатослів'я, двозначності;

послідовністю та логічністю викладу. Пиигучн листа, необхід­но стежити за перебігом своїх думок, зосереджуючи увагу на най­істотнішому. Закони логіки не повинні порушуватися ні в загальній системі викладу тексту, ні в переходах віл олнігї частини до іншої. І і і переходи можна вдало хіійснювати за допомогою таких мГяток:

Хотіли б також нагадати про...

ВоіНшчас .точено наголосити на...

Окріи того, наважусиося (дозволимо собі) нагадати Вам ще й про те, що...

Вважаємо іа доциьне (потрібне)... Хотічося б звернути Вашу увагу... Не зайвим буде нагадати... Крім зазначених вище причин... При чагіхіі просимо Вас... Зважте також і на те... Принагідно хотми б... Ми також намагаємося... Ще раз хочемо подякувати Вам... НехкЗхідно зазначити й те, що,..:

мовним багатствам, що передбачає використання різнома­нітних засобів вираження думок, уникнення нсви правда ного по­вторення слів, однотипних конструкцій речень;

точністю, яка великою мірою залежить від ерудиції та глиби­ни ніань особистості, а також від багатства активного словниково­го запасу. Виражаючії власні думки, слід добирати слова, що най­більшою мірою відповідають висловлюваному імісгу. Суть спртви треба викладати якомога зрозуміліше, так. щоб написане не викли­кало сумнівів або запитань;

доречністю ТІ доціїьністю, що залежить насамперед від тхто, як повно і глибоко ви оцінюєте ситуацію спцікування. інтереси адресата. Прн цьому потрібно уникати всього, що може нспрнсьіио в рази ти, викликати роздратування.

Пам'ятайте:

висловлювати претензії, писати листи-магадування, від­мови загзжди треба в тактовній, ввічливій формі. Щоб не увиразнювати гостроти стосунків із партнером, варто віддавати перевагу не активній, а пасивній формі дієслів. Наприклад;

Ви ще не висловили своїх пропозицій — вами ще не висловлені пропозиції.

Отже, правильно оформлений, недвозначний за змістом, бездо-іанннй з погляду структури, грамотно написаний лист станс запо­рукою успіху вашої справи, сприятиме створенню доброго вражен­им про вас Якщо ви прагнете оволодіти мистецтвом ділового лис­тування, слід дотримуватися певних правил його ведення.

 

1.2. Етикет ділового листування

Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують ПІД час написання листа дотримуватися таких правил':

І. Починати листа необхідно із зііертання, яке * загальноприй­нятою формою ввічливості. Проблема вибору звертання с доволі делікатною. Найпоширенішими с такі звертання!

Шановний (ім'я та по батькові)/

Шановний пане/пані... .'

Шановні панове!

Шанітні кмеги!

Вельмишановний добродію!

Гдибокошаповний (ім'я те по батькові).'

Вш. ■ . ■ .ч пане ... .'

У листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його професію:

Високоповажаний .міністре!

Ві ■. (високоповажний) професоре!

Шановний директоре!

Високоповажний пане прокуроре!

1 Уіпшсрсазкиїг*. союдішк-прмтму»! ізіяоши* папері»'С П БіЛяк.1 Л Мах­ав, Я О. Пустомт та » — К_: Довіра: УНВУ «Ріпа мова». 1997. — С 303-331.


Шановний пхнім!

До Президента держави слід і вертати ся так: Ваша Високодостойносте Наш? Президенте! Вельмишановний Паш? Президенте! Вик тни■ .ножний Пане Президенте! Пане Президенте!

Необхідно запам'ятати її чітко леплзимуватися форм звертані в до служителів церкви, шо вщповілдють їх сакові: Всечесніший Отче Паліє! Всесвітліший Отче! Високопреподобний Отче! Ваше Блаженство!

Блаженніший і дорогий Митропшите! Вш:окопреосвященний Владико Митротпите! Ваша Святосте (до Патріарха)/

В українськії! мові звертання вживають у формі кличного від­мінка. Заміна йою формою називного відмінка на зразок «Шаноч-на Оксана Дмитрівна! «Шшювний директор!» с ненормативною.

Зазвичай звертання до службової особи завершують знаком оклику і перше слово тексту листа і іншу і ь і великої літери і і абзацу.

Відсутність звертання може бути витлумачено як зневагу до адресата і порушення етикету діловою листування.

П. Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фрату лис­та, від якої може багато залежати, адже саме вона маг переконати адресата у правомірності написання листа. Якшо цей лист — від­повідь на запрошення, залиг, подяка, то вже у першому реченні

буде ДОрСЧННМ ВВІЧЛИВО ВИСЛОВИТИ ВДЯЧІІІСТЬ.

Вистниюємо свою найщирІшу вдячність за..

Щиро дякуємо Вам за лист з породами та рекомендаціячіх

щодо..

Насамперед (передусім) дозвольте тнЗякуаати Вам за...

Прийміть нашу щиру (найщирІшу) подяку за...

Цей лист — вияв нашої вдячності за...

Ми щиро вдячні Вам за те. що Ви...

Дозвольте висловити свою вдячність...

Вдячні Вам за запрошення...

Дякуємо за надану змогу (пропорцію) ...Роїдіп III


У листах-підтвердженнях варто скористатися такими почат­ковими фразами:

Ь вдячністю підтверджуємо отримання .іиста-відпавіді...

ОгЬіціЇіно підтверджуймо свою згоду на...

На підтвердження нашої попереііньої домовленості повідом­ляємо...

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми...

Ми отримали Вашого листа і ттідпиленням про .і щиро На н

яоячиі..

Поширеними вступними фразами в лілових листах г посилання на зустріч, попередній лист, телефонну розмову, подію: У відповідь на Ваш лист від (дата)...

Відповідно до контракту №.... що був підписаний між нашими установами, ...

Відповідаючи на Ваш запит під (дата),...

Відповідно до Кричінильно-процесуального кодексу України, роїдіп... статті №...

Згідно з нашою даміниеністю надсиласно Ва.м

На Ваш запит про... дасмо письигту відповідь.

У відповідь на Ваш запит повІдач-іясмо...

Узявши до уваги Ваш запит від (дата), пропонуємо Вам...

Згідно з нашою доміжієністю від (дата) повідичлясмо...

До інвесторів, керівників установ (організацій, підприємств), клієнтів, партнерів нерідко доводиться звертатиеа з проханнями. Початковими фраіами таких листів можуть бути такі

Будь ласка, повідомте нам про..

Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у... Звертаємося до Вм із проханням про невелику пожертву у фонд...

Просимо Вас терміново општити рахунок...

Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції и дати оста­точну відповідь...

Просимо надіслати зауваження та даповнечня до проекту угоди про.

Просимо прийняти замовлетиі...

У діловому світі і різних причин (ви на кілька днів 'затрималися з відповіддю, не змогли вчасно виконати доручення, ис з'явилися чн запізнилися на зустріч, переплутали документацію) Іноді вини­кають ситуації, коли потрібно вибачитися, перепросити за нспрн­ємності, яких ви завдали адресату. У такому разі пнств слід розпо­чинати так:

Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося...

Щиро просимо либачити за затримку з відповідаю.

Просимо вибачити нам за немсокливість вчасно виконавши Ваиа* замовлення...

Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи...

Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу...

Хочемо щиро перепросити Вас за прикру помилку, що сталася...

У лнстах-нагадуваннях, гдо належать до психологічно склад­них, потрібно ввічливо, тактовно і ненав'язливо вказати на те, що. иазіритхлад, термін оплати рахунка чи виконання замовлення ми­нув. Такт листи варто розпочати так:

Вважаємо за свій обов'язок нагадати Вам про...

Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про...

Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримали відповіді на лист від (дата).

Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас опла­ченого рахунка.

Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхіднїсть опла­тити рахунок за... Гадаємо, що це лише непорозуміння.

Вважаємо за необхідне нагадати Вам... іЛ

Дозвольте нагадати Вам. що ...

Інколи делікатність, тактовність не дають бажаних наслідків, тоді слід виявити каїегоричність і рішучість. Це можна зробити так:

Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті запобіжні заходи. Ваш борг не погашено, натомість він продовжує зро­стати. Вважаємо за потрібне попередити Вас про свій на.мір розірвати контракт.

У зо 'язкузтим, що Ви. незважаючи на наше настійне прохання погасити заборгованість, і досі не надіслали оплаченого чека, ми гиушені припинити виконання всіх Ваших замови >

Усі наші намагання змусити Вас сплатити борг були марними, а тому ми подаємо позов до суду.

До категорії складних належать листн-відмови Якшо ви не масте моястивості відповісти позитивно, то сказати «ні» слід аргу­ментовано, коректно, доброзичливо, адже людина покладала на вас надії. За умови дотримання цих порад адресат зрозумн. шоу вас не було іншого виходу. Сформулюйте відмову так:

Ми. докхаОно вивчивши запропонований Ваии проект, т при­крістю повідомляємо, що не маємо ічаги...

На жаіь, чи не можемо прийняти Нашої пропозиції...

Дуже шкода, але ми не маємо тоги шдовшьнити Наше про­хання з ряду причин...

Шкода, азе і огляду на ускіаднення ситуації ми не можемо підтримати Вашого проекту.

Широ шкодуємо, проте ситуацт, що екзаьзея. не дає нам мож.швостІ ...

Вибачте, але ми не можемо надати (ткчнЗитись. направити)...

У листах-повідомленнях доречною буде огтна і таких вступних фраз:

ПовІдамгяємо Вам...

Хочемо повідомити яро те. що..

З приємністю повідом-іяємо Вам. що .

На .втаїв, змушені пінгіїнзмити Вам. що...

Дптольте павідччити Вам, що...

Раді повідомити Вам. що...

Цим листам пімі<німлт-.чю. що...

III. Вибір завершальних речень г також дуже важливим і за­лежить насамперед від змісту листа. так. можна повторити подяку, висловлену на початку, чн просто подякувати за допомогу, приді­лену увагу, оскільки слово «■дякую» — ііаігуживанІиіс слово кож­ною вихованою і порядного комерсанта, пілпршмця,банкіра, кож­ної докової людини.

Дозвольте ще раї подякупати Вам...

Висижиоємо ще раї вдячність...

Дякуємо за допомогу..

Ще раї ііяхучмо Вам кз все. що Ви іроіяии аяя... Ш^ро вднчні за. .

Ще раз виславляймо щиру вдячність ш постійну підтримку... Ще раз днкуі.мо і вислолчюсмо надію, що... Дозваїьте ще раз подякувати Вам за... Ще раз дякую за виняіену .мені честь...

Доречним і корисним наприкінці листа» шісвнення адресата в тоаіу. про шо йшлося в тексті:


Запевняємо, що Ви цілковито мажете розраховувати на нашу підтримку.

Ми зателефонуємо Вам. щоб домовитися про взаємно зручний
час для зустрічі. ••

Будемо раді співпрацювати з Вами.

Запсвнясио. що наша співпра\р* буде плідною

запевняємо, якщо протягом місяця Ви погасите заборгова­ність, усі замовлення буде виконано і ми й надалі співпрацювати­мемо на попередніх умовах.

Будемо раді допомогти Вам.

Якщо у Вас буде бажання зустрітися з нашим представни­ком — ми до Ваиаїх послуг у будь-який зручний дня Вас час.

Запевняємо, що ми робимо есе можливе для заверии:ння...

Запевняємо, що в майбутньому ми докладелю максимум зусиль, щоб уникнути таких прикрих непорозумінь.

Будемо раді встановленню взаємовигідних контактів із Вашою
фірмою. і £

Напрнюниі листа ножна висловити сподівання. Ь,

Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас.

Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте час.

Сподіваємося, наша відмова не образить Вас і в майбутньому ми ще матимемо нагоду взаємовигідно співпрацювати.

Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції найближчим часом і повідомите нам про своє рішення.

Маємо надію, що це піде на користь справі.

Гадаємо, що, в майбутньому зможемо стати Вам у пригоді.

Розраховуємо натісне і взаємовигідне співробітництво з Вами.

Маємо надію, що наша співпраця буде плідною.

Сподіваємося, що майбутня співпраця буде плідною, успішною
і вигідною для Вас і для нас. ^,

Маємо надію, що Ви не відмовитеся допомогти ним.

Сподіваємося на швидку відповідь І бажаємо успіхів.

Плекаємо надію ще раз зустрітися з Вами.

Висловлюємо надію, шо це лише успішний початок нашої спів­праці і в майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справах.

Щиро сподіваємося на Вашу подальшу фінансову підтримку.

Миємо надію, що наші нововведення зацікавлять Вас, і роз­раховуємо на встановлення взаємовигідного партнерства.

Сподіваємося, що Ви відвідаєте рекламний показ, який від-будетьсл.,:\ •

Шсмо чадію, що всі докладенізусилля не буїїуть марними.

Сподівчісмпся. що в майбутньому най ще раї ьипаде нагода зустрітися та оймїїитися досвідом і <3у:изш.ии

Щиро тоїіівасчікя, що Ви знайдете нас вїдвіоати...

Спаділасмікя. що це непорозуміння не нпише на наші подальші стосунки.

І! .і ■ 11 ч ■ к 1111 .і лист можна також вибачитися за турботи чи шс раз повзормін вибачення за затримку з відповіддю або запізнення:

Ще раз просино вибачення за завдані турботи (кинюти. при­крощі, незручності}.

Щиро просимо виҐчзчсння за...

Ще ра і перспрошусмо іа цю прикру нами лку

Донлольте ще раї попросити вибачення за

IV. Пссил забувати про прощальну фразу. Найчастіше в лисі ах уживаються такі форми: З повагою

З повагою і найкращими пікніжанннми

З удячністю і повагою

З ',.,».■.."■> іКі Вас пошаною

іашшаї мін я і пошаною

і щирою повагою (пошаною)

З найщирішою до Вас повагою (пошаною)

З повагою, вдячністю та побажанням усніив

Із вдячністю і правдивою пошаною

Ьажшмо успіхів

Постскриптум (приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що після його написання сталася подія, про яку ви неодмінно масте повідомити адресатові Після постскриптуму зно­ву погрібно поставити підпис. Наприклад:

Дирекція конкурсу віалотий Бабай» і видавництва віСТ-Прес-Д/-КС1» пінидпиляніть про вихід друком роману Висиш Шкіяра «Ключ» (нагадуємо, що саме він став переможцем конкурсу на кращий гінтрінюжетпий роман «Зиютий Бабай").

Уже сьогодні кожен, лто бажас, ічоже придбати книжку в усіх книгарнях міста.

Найближчим часом і 'являться султан решта кий.' переможців.

З повагою

Прес секретар (п і л п н с)


Р.5. Вважаємо за потрібне повідомити також про те, що генеральний спонсор конкурсу виплатив попередньо обумовлену премію пзреможцеві.

<п і д п и с>

V. Якщо ви бажйстс досягти успіху, обов'язково слід подбати
про те, шоб лист був бездоганним у всіх відношеннях, адже навіть
незначне недотримання правил призведе до спотворення його
змісту, зміни тону.

Листи слід друкувати на гарно виконаних бланках, які с «візит­ною карткою» вашої установи. Подібні деталі сприятимуть ство­ренню доброго враження про вас і ваагу діяльність. Тому для виго­товлення фірмових бланків варто використовувані лише високо­класний папір. Конверт за своїм дизайном мас відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, шоб не виникало потреби складати лист більше ніж двічі.

VI. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати
свої міркування слід чігко, лаконічно, по суті, тоді вся запропоно-
вана інформація буде доречною.

Дотримання правій етикету лнегувазпи є свідченням вашої поваги до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагоджен­ню добрих стосунків між колегами, партнерами.

Отже, як зауважують автори «Універсального довідннка-прак-тикуму з ділових паперів», на рівень серйозного дідового спілку­вання не можна виходити, ие засвоївши етикету цієї сфери. Слід завжди пам'ятати золоте правило ведення ділової кореспонденції: ввічливість, коректність, йргуметггованість

Зразки листіа:


Націоначвний педагогічний університет імені А/. Драгами нова

04026 Кшв-26 вуя. Пирогово, 9 шил 221-99-14 09.07.93 №54-ЗШ7

Про перейменування вуаиці

Комісії з перейменування КиївмІськради і держ­адміністрації 04014, Кше-14 бульв. Шевченка, З


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 346. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.102 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7