Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

17 страница. Ниїїачтсін \а мене, що я завдав стільки клопоту Ви м нема ч>: < -
Перепрошую.

Ниїїачтсін \а мене, що я завдав стільки клопоту
Ви м нема ч>: < -.. -<

Виї'нічте. ІплЗь лаена! Прошу киічіченнл' ІІрікчгчтс. що Вн сказали''

 

Запам'я'.іиіе відповідники стійких виразів!


першоря'зие тивчсішя на ваш рбзсуа гіервостспсннос інпсиис по вій і ему усмо грени к»


з питані будівийитва наражіпіся на ііебстіїеку у службових справах

по юпросу ітройтсльства

полвергаться опісносін по лелам служби


Тн^^івд'йуі документи


т


зі службового обов'язку лід головуванням

до пари

за законом, згідно з закбвнж<'* за наявними даними; ' по долгу служби лод прсдоддтельстясм по." стята, по закону

ас нмегаїшгмся сведеазі


за дайміпг, що с


□їслі закінчення терміну (стрбву) гфітаймиі


по истечезош ербка По крайнєй мере


 
 

стан справ у напрямку до міста за вимогою; на вимогу віреї недбалість


 

№-,аь*


'v


§19. Довідки


Довідка — це документ іііфоршційното характеру, шо під­тверджу*: факти з япиття 3 діяльності окремих громадян і різні обстаїини діяльності установ, організацій, підприємств.

Довідки можуть бути особисті й службові.

Особисті довідки підтверджують той чн інший юридичний факт конкретної особи. ОскЬіькн текст довідки особистого харак­теру типовий, то слід анифнетовувати бланки установи чи підпри­ємства, на яких від руки заповнюються тільки індивідуальні рек­візити (кому, про що, для подання куди).

Довідки агуж$оеаго>ифкт*ру складають на запит або за вка­зівкою вищої оргшнзації чи службової особи, і вони повинні об'ск-гннію відображати стан справ конкретного стружтурного підрозді­лу чи веїсї установи. Укладання таких довідок потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, ґрунтовного їх аналізу.

Службові довідки поділяються на зовнішні Й внутрішні.

Зовнішні довідки утоіадакггься для подання до іншої, зазвичай вищої, установи г підлисузоться керівником організації та завіря* Ються печаткокі.

Внутрішні довідки укладаються для подання керівизохтву орга­нізації або на розгляд колегіальаого органу Й підписуються тільки укладачем та ие завіряються печаткою.

Довідка містить таю обов'язкові реквізити;

1. Назва організації, що видас довідку. .....; •

2, Дата видачі й номер догадки. ,

3. Пріївншс. ім'я та по батькові особи, якій видасться довідка.

4. Текст довідки.

5. Призначення довідки (куди поласться).

6. Підписи службових осіб, печатка, бет якої довідка не маг
юридичної сиди.

Зразки довідок:

Київська середня шкала № 25

Довідка

17.03.95 №М

м. Київ

Коваленку ЮріяіЛеонтійовичу в тому, що він працює вчителем фізкультури. Його посадовий оклад 120 гри на місяць. Видано для подання (Н> Інституту фізкультури.

Директор школи (підпис) О. С. Самійленко

Секретар (підпис) К. Г. Моторна

ЖекМбОІм. Києва Довідка

15.07.95 М У

ЖуравіьовІй Олені Сидорівні в таму, що вона мешкає вм. Кислі з 5 травня 1975року за адресою: вуя. Обсерваторію, Суд. 10. кв. ІЗ. іаймас загагьну житіову лющу 20 лє7.

Видано ахя подання і*о Шевченківськоїрайдержагімішстрації. Ггзовний інженер

житіово-екхтгяуатацІйноїконтори Ф. С. захар'їн

 

§ 20. Правопис префіксів

Більшість префіксів, шо вживаються в українській мові, мають правописні особливості. їх пишуть за певними орфографічними правилами, П вони є орфоірамами.

1. Перед буквами, шо позначають голосні та дзвінкі й сонорні приголосні звуки, пишеться префікс >; згаяти, зорати, зв'язати, зробити.

2. У словах, корінь яких починається звуками \к\. [я]. \т\, [х], [ф\, вимоазясться і пишеться префікс <-: сказати, спитати, стерпіти, сдвилиліи. сфчто,'ініфувати.

3. Якщо корінь слова починається двома чи трьома приголос­ними, то вживається префікс {варіант префікса з--): зібраний, $ітхнути, зізнання, зірвати.

4. Префікси дот-, без-, ваз-, через- завжди оншуться з букво» з: розвиднілось, безсистемний, возвеличити, черезсідельник.

5. Префікси ире-, яри-, ярі- ріїнятьс* значенням:

а) префікс пре- в ув|>аїі4С*кій мові виражає збільшену міру
ознаки, якості Й своїм: значенням близький до слова дуже: пре-
добрий, премудро, пречудово;

б) префікс при- мас значення ггрисднаннл, наблііження: при-
писати, ззриветзти, приклеїти; часгтюжхггі дії: присісти, причи-
нити; результату дії: приборкати, прив 'язати;

в) префікс ярі- вживається у кількох словак: прізвище, прі-
звисько, прірва.

6. У префіксах від-, під-, над', об*, між- кінцевий приголосний
не змшизсться: відзначати, обстеження, міжрайонний, підходи-
ти, надрізати.


?*0


§ 21. Розділові знаки при відокремлених обставинах


Відокремлені обставини можуть бути виражені одиничними д^^гл^слзвнїіками, діетриелівниковимн з бо ротами, а також імен* нихамн з приймеинизсамя. Вони бувають пошивними Й нелоши-рснизци.

ч ■

І. Обставини, виражені дішрисл шинковими зворотами та дішрнслшнньамн

Виділях-тьс* комамн:

а)обсіа8НШі, виражені діслгжслівииковим зворотом, незалеж­но від його місця в реченні: Жовте листя, тремтячи і коли­ваючись у повітрі, тихо раз по раз сідало на землю, •крммязчи й~ пишним золотим накриттям (Грій.); Заплющивши очі, він під­дався сумові, що колисає душу (ПІдм.).

Примітки: 1. Л*а чя омніе дмлвіясяавюшдаос шчхптв, з'еанадгі мі»

РРСОЮ ШГОНКНКК' «Зо ІїОЬІіНЖВДІШМН сшщчннпшм, Н8 ОИСІМІ ОДИН ВІД САМОГО

иалічівіьсх иомоад: Хуетня/ шииушя ям юиМ, шШвшн нлвятя «наш, бврОю &и6Ша нвовекір І жде чи вітру, чи мет (Буя-): Він несподівано з'явимся в ешну на шляху чи вШвкмвшя з-т далщ "го 4лнреешшиея з яру, чп/чжиИг

«Р«ЧОЧіЙ... (ПІДИ.).


Роїяі п III

2 Якщо діглрисимишш іасрсл» і'сшіп игш аЯкт тевгжпцтрщлпи* гл-милммшя чи роїлмагм» <л»~.«чішачи. і■ > мів і'шчі не симги* Яш і«амм> рлжт її шщет. «*-.- «льам лиМ«* я яни'їм щтшгЧ І

1 Ятю ятірклішчанчіїя ікгвт сго*г» тем сполучимо. п> мм ■іжпргм амх-гься втяло: Вш наЛгижшса А явн/яяни якштшй «л^ьіМшіїшп^и

4рм ям'вплм ж») . -. : • ■ -і- 1 (Піди).

6) обставини, виражені одиничним дієприслівником: Щохвилі т«»рим. ми н»ве. йдучи, тівиючи і ииезнчи (Бич.).

П ри N11 кй. '■(>;.. ■ .-і і і.>й .ті чр»>. тяігі» і-іпачк ЩввШяЛ. скЛм інгігв-
кяу Ашіммя яо присломті. й сто*ть пклі дкеловв приоли. то ми *е яию«реи
вюгткся Людина' Цг ж цкг слоті' Йіуо трпч чі«а-<4>.-отрншь ішяяя» і •іпмшгт.і
.... *■■» (ЗВР-Х

Не виокремлооються:

а) обставина, виражена дієприслівниковим «ворогом фра ооло-
гічного типу: Працювати не накладаючи рук-. Сидіти склавши
руки. Бігти не чуючи нй". Говорити не переводячи духу,

б) обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, на почат-
ку якого стоїть підсилювальна частка і (й): Можна перекипіти
зміст статті і не перечитуючи Ті вдруге;

в) дієприслівниковий «ворог, і-і.і та імістом тісно пов'язаний і
дисювом-присудкпм: Нона читала лежачи на піску,

г) днтірислівниковнй зворот, однорідний З ІНШИМ НСВІЛОКрСМ-
леним членом речення: Оксана стояла непорушно й не зводячи з
АнОрія очей;

д) дієприслівнишвнй зворот, утворений дієпрнезівннком і спо-
лучним словом який, у складі підрядного речення: Це рвввВяВ, про-
читавши яку одержиш насолоду.

II. Виокремлені обставини, виражені сполученням іменників з прийменниками

1. Завжди відокремлюються обставини допусту. виражені імен­ником з прийменником не зважаючи на: Незважаючи на ранню пору, то в "."їм», кінц,. їм • •> .-ні. уривалася пісня (Гонч.).

2. Обставини, виражені іменниками та прислівниками з при­йменниками у а* лаку з, залежно від. на підміну виї. зашінки. вна-с лідок. і причин, за брати, міно з. за згодою, відповідно дхк на випадок, можуть відокремлюватися і не відокремлюватися. Від­окремлення тллежлггь від того, наскільки зворот поширений, близь­кий за змістом до основної частини речення, яка йото стилістична функція, залежно «нд наміру автора: Усі мовні органи, залежмо від їх участі у процесі мов-іення. поділяються на активні і пасивні; Залежно від пиюження яшка голосні характеризуються за місцем артикуляції та ступенем підняття язика Сі підручника); Всупереч зовнішній легковаж пості. Люба напрочуд чесно умі пі зберігати таємниці (Гонч.ї; Всупереч тим війтуванням проходиш грози (Рил.).

 

§ 22. Розділові знаки при відокремлених додатках

Виокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються словами куіїи, замість, за виняткам, опріч, окрім, наприклад, навіть, вклю­чаючи, зокрема, ос/яииво: Я не знав нічого ніжного, окрім береги (Укр.), Замість хати, лежала лише купа головешок, вугілля і сміт­тя (Смол.); і '■ ■ ■ ив, місце в літературі дія дітей зайиас поезія, иікрема для наачилодших читачів (Бич).

Вправа 104. За і юані і ь бланк довший про їв, шо ви навчаєтеся у вуз*

Рсхвіїити установи

Довідка
200 р. лі

__________________________ вчиться

(наїм посади и мпидчскнім ііідроиілу) Його стипендія________________________________________________________ ІрН. на місяць___________________________________________________ (цифрами і лперами) Іімдано для поданні ЯЗ)____________________

(наш оргаиііаиіі) Декан Секретар (р о з їй н ф р у в і її н я підпису) Вправа 103. Прочитайте довідку, допишіть пропущені реквізити. Жск №405 Довідка Гкаченку Іллі МнкчнаЙовичу в тому, шо він нарийнвея 17 вересня і ' ■11 року в м. Кінві. Мешкаг ш адресою Київ-54, вул. І <чтомська. 27. кв. 20. Начальник яситлово- гксіїлукташшиїї контори |ц \ д а и с)

(г.рт чініііс. ім'л, ііо бяіЬЙМІ)

Вправа 10в. Запиц т, і слш. подач» у дужках виберіть та. яке. на вашу дукму с найдоиіпьиниим Визначте, •идаР цв дсжумені за а) «аимв-нувчиям, б) напрямі ом, в) мчдієм виникнення;') гктяоатвеиням.

Про (ігрисаотния.. і йти. присудження) иеніифікллііпшш номера Дсржввня ікштчм і.х»»>ці інспекція) Кікіаиши. доводить до відо­ма, повідомля» >. що

М м г Мпчпіаівна

(дістала, олер*.иа. огрнмала. здобула) ілснтнфіклшнннй номер І23ІМНІ04 вмжчіиік) до(дакнл. відомостей, повідомлень) ( шкишснні. тшісссіш.і, мфіксошшнл) нею п обліковій каріш.

Дата (іансссннв. іаіінсу. фіксашГ) до Державною реєстру фіінчннх осіб - 08.11.\Ш

Вправа 107. Пропитайте Тіівтрі'в >ш ппщввіі гпйі нояй слова з прв-фчсам» а- {ані-), с- Пової» вшнвжв■ прав моє

Мліти, робити, пити, будити, оркігтуватиса. сунути. їхати, єднатися, жарити, гріти, сяпчити. формуватв, фотографувати, косити, копіювати, темніти, хилитися, творити, фантатувлти. рвати

Вправа 100. До подвій» сл« доберіть антоніми. З'исуию правила написання префіксі!.

Промовили, виправиш, виправданий, вилитій, виникнення, відда-лсиия, ввіши. доводити, тіину. ш»ерсчувеін. тбільшувати. иалекв. при­сипляти, роїширюваїн, рокувати, іав'ятуалн. июнинй. діяльний, ско­рочувати, об'їднаїи. наявність.

Вправа 100. Піп пилив» гяів утворіті мові зо допомогою преф^сов Запишіть новоу^вхжмви) слова І з'асуЛтв. як амвікжтьсв вяававЯШ споаа з поавовз ршяяк првфжов. вимову < правопис префіксів.

Марнувати, органі іувлти. жувати, прямувати, шифрувати, ставити, укллддгн. нони іновнИ. писапі. радісннії. срссціїн, рошд, чісінта, ІІІІНДН.1іи, яьалнін. сесійний, братися, осі а м тії. еднання, івлукиий. рахунок, суиківннй. учити, імітувати.

Вправа 110. Перепишіть реченні, вставте пропущені літери, по­ясніть правопис і вимову прафмов.

І. Оксани шве поле 6е..краг переливами синіми іраг (.Уїл.у 2. Бе.дзо-шадиій тброї сміху я боюся ні. даватись (Укр ) 3. Я був студентом, бажав науки і шіші і кожним дорожив моментом, щоб иобуватм їх. щодня Ь обсяг гаиьно ро ширатв {(Рр) 4. Тричі втни а іамерзала, тричі ро.тааадш іШе*ч) 5. Улянв так имеріла, шо ие могла ро в я йти шалі {Ткт.у б. На Украші іусті садви. поааюводимй Динтро. бс. мсяші дажв і стеїш иросія-іаються аж до Чорною моря [Паяч).


ш^і>%я% 111 Утворіть в >д поданих слів нові слова а префіксами Лр#~, при-. Повені гь вживання поафвісів.

Білий, тикни, веттн. берегти, малий, гірша, варити, шити, міській, бігти, хороший, лигати, сплати, думати, добрий, морський, міський, вок­зальний.

впрмьв 112. ВсгаГТО прсктущЄ*-і б/їв*, виділіть прифкои осясн-ть їх вимову, поавопис, знамення.

Пр.добрий — пр.добрнтн; пр. тихий — пр пгхлпй: пр іороіоиб — хір.хороакний; пр.гіркнй — гтр..гірклиа; пр..маямй — пр.меншеинЕ; примудритися — пр.мудрий.

Вправа 113. Пйрвпишіть. Вставте пропущені літери, гкикиїп» Ік правопис.

і. Довідка, шо її ..керовано службовій особі всередині установи. ..ри­сується укладачем, з га, шо..керована доаигдоїорганінщії,— керівником установи (3 підручника), 2. Зростай, пр. лудо вий світе! {Іич). 3. А яка то була ралісті, кони орач виймав кусок пр.яерсівілош хліб* Й кя/шя, шо він од залия (Смельм.). 4. Накаї комбата: поховать усік загиблих побратимів, над поясним чітко чвписать ім'я і прізвище {Донч.). 5, Промайнула темна ніч, зорі ..сипала за тни (Дід). 6. ..молов бзтьво невіане, ..пекла мати іілчн'і'Ч.:.- м«.) 7. Лепко. псувати, іяясшніїтршити {Нар я»\ 8. В «-лтаім вінку молодіє село гр.лншровсьте іДонч). 9. Як передать журбу бе_иик>, шо мкувалі серае в ятд(Одс). 10. За сонцем хмаронька пливе, червоні поти ро..стнліС уШевч.). II. Бувають темні дні ро.гтукж нічого серце не бажа (Граб.). 12. Зорі мигтіла, тріпотіли по обрію, мов живі, нарівні і вікном тьмяно біліли гл) порошені пилом ро..квітлі аязшіі (Г>ич.}, ІЗ. Робота мене .горбила, а не рс.кіш {Нар те.).

Вправа 114. Поставте пропущені роаділс*і аиаки при виокремлених обставинах. сЛУлрунтумтв Ік вживання. Визначте тил обставин.

1. До вас, село І рідне поле, приїхав по днтячісни на мить іабутшга, тло німіли ие повторяються вони. 2.3 доріг життя сховавши втому я в отчий край вернусь назад. 3. Ми часто похапцем живем все відкладаючи на потім. Життя ж сіяс кожним днем — в красі, в Любові, у роботі (3 «*. В. Кри-щенка). А. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать і несучи вагу ту страшную буду іисшо веселу співать (Укр.і. 5. Я пишу не згарячу а добре все обдумавши (Ґонч.). 6. Пішов Гонта похилившись ЩІвлч). 7. Якось аж надто мгадьсво висловлювався цей подорожній чем­но уникаючи прямоти і обволікаючи свою особу у велику якусь тайну \Гсчч.). 8. Жінка одаровані ірокнзігнувдійсь іДоеж).9.1 им жартуючя погнали чужі ягнята до води {Шевч.}. 10. Об'сднааглнсь воедино і згур­тувавши розгюрошені сили слов'янські племен* поклали початок мро-дженню могутньої держави східних слов'ян Щюпа). 11. Часто пай не міг докликатись Тараса, який захопившись перемальовуванням картин, шо прикрашали стіни панських покоїв, нічого ие чув і(З\пі -і-,-. . 12. Нова­жан>іиішішфужснктьігпіновниш ми і оітімимпч ліпимось у майбутнє і внспнсіп у своїх сили (7 .їй.). ІЗ. Штаби і тилові бат. які в польових умовах ігідно з статутом ротгашувалнсь П псиній яідсіанІ ви фронту, ілпаї дістали можливість батувятнсь біля самою передньою , а і і ■■'<■< > 14. Гортаючи сторінки одинадцяти томів видання чи вчні>і мнея вісгорію народу, відбиту в словах давніх і тих. шо засвідчують реалії наших лиш і ? підручника).

Вправа 113. Доберіть (з художні* текстів 6 простих ре<-онь з відок­ремленими обставинами, вираженими д'сприслівниками й дієприслівни­ковими зворотами.

Вправа 110. Складіть речення з обставинами, вираженими іменни­ками з прийменниками у зв'язку, залежмо віл. згідна з. завдяки, за згодою. Поясніть розділові знаки при ник.

Вправа 117. Напишпь твір «Нічого кращого немає, як тая мяіи молодая», використовуючи речення з відокремленими членами.

Вправа 11В. Перепишіть речення, поставів пропущена розділові знаки при відокремлених додатках.

І. Усередині книги крім сторінок тексту ( титул — перша сторінка «ниі и {3жури). 2. Віднині порад з батьком і матір'ю найближчим другом для тих, перед ким іількн-но відкриваюгься захоплюючі нроетори салу, буде наш вихователь (І .чіі.). 3. За винятком баби (Ірниіки малий Чіпка нікого не ііюбнв ' '>/:«". 1 4. Пахне грибами й медом, вільї істю пахне тією, шоонріч каїни осінь немає імені їй (Ліл.). 5. Як вірну подругу, любить білу акацію степовик. Та й як Й не любити. Няпсрскір суховіям та чорним бурям повсюди йде вона за людиною, заходячи аж сюди, до самого мерівого моря, де крім солі вже ніщо не росте (Гонч). 6. Замість відиовіді мати голосно СМІЄТЬСЯ і ./.■■.. і

Вправа 110. Складіть 5 речень з відокремленими додатками в сполученні з прийменниками ярім, за винятком, замість

Вправа 130. Складіть речення із поданими словами Запам'ятайте значення цих слів.

Свідоцтво, диплом, атестат

Довідка: свіокпіяші—документ, то засвідчує біографічні відомості про особу або її стан — фізичний, родинний (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про освіту); атестат — офіційний доку­мент, шо видасться державнинн органами й ївсвідчус факт такінчення середньою навчальною закладу або присвоєння особі вченою звання; димам — офшійний локумсіл про закінченні вищого навчального закла­ду або присвоєння вченого ступеня: диплом — почесна нагорода для від­значення окремих осіб та колективів та успіхи на виставках, художніх конкурсах.


влріим 121- Перепишуть словосполучення, РС(ЗХДИЬаЮчи дужки, по-асмТь правопис префіксів і запам'ятайте переклад.


Открмвкть:

■открмвать фестиваль открьгватт. вход олтфьтлать дверь> оюю откриагть книгу

откркшть ріаза

Отниквтьса:

 

■віддокривати фестиваль ві(д,т)крнватк вхід вИдд)ч.нкятм дззері, зіию ро(з,с) гортати книжку |кХ\с)плмзщуватм очі


.: ї її ...


слзюенться дружеекн ст носиться к богимиїннст*/

шносмтьса с лох вал ой отій сито ко мне

СноглЛнь*я:

способньїб на псдьнг бмть на все соккябнмм слососїиьіЙ учеанк

(з,с)тааитнся ле-дружвьому належати до більшості похвально в£(д,т)гухуват*са <?,с)тосу€тьсд мене

 

ез,с)дагинй на подвиг бути до всього (зхїдатннм (з,с)дйкнй учень.


 

у, од


Вправа 122. За дскюмогсчо російський адловідннків встановіть
пропущоиі префікси. Прочитайте1 й залам'ятайтв сталі сполучення.
ОдобрИТЬ рОШСННе—,/лвглнтн рішеним чі. ,м.

ізреобрестн по деюелке — придбати за ..ціль ■, '

Потерятьншрзсно врехг ~ ..марнувати час -: ■ , -,і

разтар Спора — ..пал суперечки на ваше усмотреиие — на ват '.суд заплатить по ечету — „тматнта рахунок цента неї {кому, ч£му) — ціни не можна . аелаетн (кому, чому) отпуск по болезви — -пустка через хворобу (у ..в'язку з хлоробо»о) подннмать крок — ..чкняїн галас.

Запитання І завдання ДЛЯ сомохонтрозтнз

1. Що таке довідка?

2. Які можуть бути довідки?

3. Які основні реквізити містить довідка?

4. Якими правилами визначається правопис префіксів пре- і дог*?

5. В яких словах ітимуться префікс прі-7

6. За якими правилами пишуться префікси, що закінчуються на триголосний звук? Чи змінюється їх написання?

7. Коли відокремлюються обставини, виражені дієприслів­никовими зворотами?

в. За яких умов д>еприсл«нико« звороти не відокремлю­ються?

9. Коли нщокремлююгься обставини, виражені іменниками з прийменниками?

10. Копи відокремлюються додатки?

11. Напишіть пояснювальний диктант

...Я не іірнвсрженеиь ні старого села, ні старих людей, "І старонинн в цілому Я сни свого часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обер­таюсь я часом до криниці, і якої инп кчмік і. воду, і ло моєї білої привітної хатини, посилаючи їм у далеке минуле своє благословення. ■ роблю ту пише "Помилку», яку роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ покривається перед ясними очима перших лн 11 інший, всі враження буття шиввкгіься в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінігу.

Сумно й смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертзиннсь до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденною, ніщо не гріг її, не будить радості ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не шріпій теплим промінням часу, безбарвний.

Сучасне тавждн на дорозі з минулою а май бути». Чому ж я мушу тсаажатн все минуле'*

Благословенна будь, моя незаймана дівице Десло. шо, ігалуючн тебе вже мипго літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим І щедріш. Так багато дала ти мені гишрункіа ка все життя.

Далека красо моя! ІЦяслнаїїЙ я, шо народився на твосчу березі, шо пня у нсіабутні роки твою м'яку, веселу, сиву волу, ходив бжмії ПО ТВОЇХ казкових висипах, слухав рнбольськіпс розмов ил твоїх чпвнах і катання старт про лавинну, ию лічив у тобі зорі на перекинутому небі, шо й досі, дивлячись часом уині, не втратив игастя бачити оп мірі навіть у буденних калюжах нв життгвнх шляхах ( 1а О. Довженкпи).

УвагаІ Культура мовлення!

У гостя.*

Доброго дня!

ДіЯІрс. що Ви прийшли

І/ршадьте, будь ласка. Роздягайтеся

Віаштовуйтесь зручніше, будьте як удолш

— Скттгн ми і Ваті не бачиш гя! —Довгенько.

— Я дуже радий бачити Вас

— Дяжу-ю

Будь ласка, не турбуйтеся. Вудь .чаека. сідайте Нам уже час іти. Це була приємна зустріч Ми чудово пріте.т час.


 

•і-і і,


Справді бую чудом.

Дуже вдячні за все.

Не забувайте нас. злгодшс.

Передайте привіт свої* баяіька.*.

Нам треба зібратися ще раз.

Я проведу Вас до зупинки.

Щасливо доїхати додому!


 

 

Мг.

:*>і


 


яті/
'•'••V''-

 
 

через аг спроможність
ах на тетіерішніи час
за обопільною згодою
як правило; звичайно
за ухвалено суду
за дорученням
за постанбвою
у святкбвї дні
за пропозицією . ■'' ■>
на запрошення я*

через шо

за прсятиімокї - ,
зарозцшхою .г

за сумкншггвом ,.
за фахом ... у"' •

за списком

 

по недоммелию ло недорадумегіизо по нслредвйденнмм

обстоя'тельствам *

по нслригбдиости по нераденню по несостоятельности по ншісшніш временам по обоюдному сотласизо по обьїкновению по определеншо суди -попоручению попостановленню

по пріздиичнмк днем по лредложению по приглашению 1( по лричйне чегб по врограмме . ш г,. ■

по расцеНКе : , ■

по совмелйтедьству по сі.сиїїп'іьн-іхттді ... •

по списку


 

§ 23. Доповідні й пояснювальні записки

Доаавідна записка — це письмове повідомлення на ім'я ке­рівника, установи, орган Італії, в якому описується певний факт, г-еана подія, повідс*4ляється про аизюнання окремих завдань, служ­бових доручень.

Доповідна записка укладається з івіціатнан ЇЇ автора або за вка­зівкою керівника За місцем виннхіїсння розрізняють внутрішні

 

 

.л>ікііі


доповідні записки, що адресуються керівникові установи або під­розділу, де працює укладач, і ювнішні, що адресують*:* керівни­кові вищої організації. Доповідні тапнекн зь змістом поділяються на інформаїдійні, звітні Й ініціативні.

і' і -і. мій...-м ініціативної доповідної шінскн г пропозиція.

Пропошціл — не довідково-1нформашнний докумеїгт. шо міс­тить конкретні пропозиції і певних питань.

Укладаються пропозиції так. як і доповідні зллнекн. але зазвн-чай після вкапвкн керівника.

Зміст доповідно? записки повинен бути точним і лаконічним; найкраще подітіпп його на частини. В кінні полаються чітко сфор­мульовані висновки й пропоіішії. Доповідні записки пишуть від руки чн передруковують

Пояснювальна записка — цс письмове поясненій ситуації, шо склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше по­рушення тичіші.піні, невиконання роботи) па вимогу керівника. Інколи цс вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

За формою доповідна і пояснювальна ідлискн близькі й містять такі реквізити:

1. Посада, ітгівшцс та ініціали керівника, якому подасться до-
повідна записка.

2. Назва документа.

3. Заголовок.

4. Зміст записки.

5. Посада, прізвище та ініціали особи, яка подаг записку, її
ггідпне.

6. Дата складання записки.

Якщо ні документи не виходять за меткі установи, то вони мажуть оформлятися на звичайному аркуші паперу, а якщо ске­ровуються до іншої установи, то їх пишуть на бланку і звичайно реєструють.

тично,'о фюкультету доц. Кравчуку О. П.

Зразки доповідної та пояснювальної записок: Кафедро, культури української моя» Деканові фішка- матема-

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 25.09.952* 34-12/243

Про ібиьшення кинююпі годин

Мовна культура — один і найважливіших показників нашої духовної культури Усне и писемне моаіснюі кожної людини свід­чить про рівень її освіченості, інтелігентності.


Іяфорштйт документи_______________________________________ 2й5

Щоб грамотно говорити й висоти, патріоті передусім по-
стійно вивчати рідну мову, вдосконалювати інання. на6Vті в се-
редній шкаїі. Писемнемовіепня студентів І куріу хибує численни-
ми виїхтенняии від орфографічних і пунктуаційних норм україн-
ської мови Заняття з практичшк-о курсу Оопаиагають піттори-
ти й удосконалити інання студентів з орфюграфії та пунктуації
української мти. виробити навички грамотного Значна

частина заішть з української мови зорієнтована на вдоєкопаїеннн зв'язного моаіення. На жаіь. таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова — генетичний юні нації який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

Завідувач каїредри (п і д п її сі М. С Стешиах


Дефектологічний факультет ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 21.07.95№ ІЗ

Деканові дефектачогічного

факультету

проф. Матвійчуку К. С.


Про порушення навчачьної дисципліни

Студенти /4-ї групи спеціальності "Сурдопедагогіка і укра­їнська мова» не з явилися на заняття з педагогіки (II пара) тачу, що відвідували висталку комп 'ютерів. Виставку організувала на-уково-виробнича фірма «Інтеграл» і запрен'ила студентів па И-ту годшіу.

Староста 14-їгрупи (підпис) В. і Гнаткевич

 

§ 24. Зміни приголосних при словотворенні

При творенні нових слів та їх ((юрм певних фонетичних ЗМІН зазнають деякі приголосні. Ці зміни Відттюрюються і на письмі. 1. Перед суфіксами -ськ{ий\ -сте(о) змінюються приголосні

Н 1*1.М М. [пі. [х|. [сі;

а) х, ш, і -сьМий), -сте(о) - -ськіий), -етв{о): птах — пта­ство, товариш - товариський, товщтетво. Одеса — ікіеський; 61 л ааг, я + •ськіий). -стві») = -зьк(іш). -зжаг»: Париж — па­ризький. Ладога — іаіНпький. боягуз — боягузтво. Кавказ — кав­казький:

в) к, ч, ц * -ськіий), -ств\о) = -иьк(ии). -цтв\о): козак — козацький, викладач — викладацький, моїодець — матнзецький, молодецтво

Інигі приголосні перед суфіксами -с*ло\ий\\ -стеіо) зазнають змін лише у вимові. а на письмі зберігаються! брат — братський.

Примітка. У деяких прикмгпопап, утворелп їй місншсгй ііиіомовііого іюшшгння, притхосні (.■). («|. [ш] аерсі гуфнгкня ллі«-1 -етщо) не ші-иьвгиа; шш шшмш Перечним перснимільсакий. бааги — Пвпхьпш, тхір* — шжнжнпії

2. При творенні іменників із суфіксом -ипш) змінюються;Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 295. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия