Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

16 страница. ї. Запроіюиована книга привертає уваїу читачів ;ю деяких питань, повинніш і історією української мовн
ї. Запроіюиована книга привертає уваїу читачів ;ю деяких питань, повинніш і історією української мовн, трактування псі історії дослід-никамн різних спрямувань.

У кнни ; ю вдасться ряд ис введених в іс іорюгрофио прадавніх пам'яток української мови, що дійшли до Щ шс і» еоішсиоіьіонниш.ьнх часів, робиться спробо просгсяогпі ііаГідавніші вишки нашої рідної моян.

4. Мшістсрсгпо освіт і іиуюі Укряїіш провело нсіалсжиу скспсріту

рУШІІНСу иПрйкТНКуМ 1 уКраШЬЬКОГО ДІЛОВОГО МОВЛЄИИЯ». ■.: ! ГОВЛСНОІО

автором К. Л. Проикж. і ухвалило Його до киданій з ірифом «Рекомен-докано Міністсргіясм освіти і науки України як навчальний посібник д-та студентів аиших наачдльїтх закладів»

Вправа 84. Пропитайте заголовка рецензій та відгуків, з'ясуйте відсутні ректгізити, запишіть правильно.

І Рсиснпія на дипломну роботу "Етикет і культурі сінліуваннх»

2. Відгук на каїїдндлтську днссріаиію Корснюк Ольги Станіславі віт.
що подані для іахнсту вченій раді Д260530].

3. Гсиеиш ті навчальний посібник "Сучасне діловодство».

Л Вигук на лшьіомну роботу студентки V курсу «Вибір мовних оди-

виш, v чоиієииі»

Вправа 65. Прочитайте о»оіаш«о. ви знач і о відсутні реквізити тв до'1.1. Ік.

I Ор'Ьоірзфі'їнніі словник українській мови: Близько 125000 слія / . : С. І. Голокашук. М. М. Пешяк. В М. Русшаськии, О О Гара­же ви іати орфоірафічного словника української мови відображаї ■ЬсинЙ стди роївиїку всіх сфер літературної мови, аключаючи й най-ІЬіші іапоінчсння В Крім швльііоья'иваноі лексики у словник включено найпоширенішу ^шіііхлонк). ісоітмфічін іівзвіі. Ншінсанші і і * в, їх наголошування та Віііііміиішч РМІнмНРНІВа чясінн мовн ушіджсно і новим украйіським

НСловішк розраховано їй широкого користувача.

НвТлрааа 86. Напишіть рецензію ид прочитану вами книжку

Нрправа 87. Прочитайте подані речення, відредагуйте їх та запишіть ^Нильм варіанти.

ЩЛ. Він не мая ніякої уяви про те. що сталося. 2. Баїтпотнсячипй чиї ач — вуаьп ринм лоброчічліишй — г тим постійним адресантом, до якого ми аїгр'^мося мі*і пім своїм твором. ї. Місцевком і одмінісірація підго-«влн кчнцрові адресу. 4. Особиста справа — це сукупність документів, В милять найповніші відомості про працівника. До неї входять шва. оообисінй іііісіс* ) обліку квдрів чи анкета, автобіографі*, коті доку-ірвгті н із ослі гу, витяг і накату про зачислення на роботу гз інші документи р> осоонстому складу, шо стосуються працівника. 5. Він маг статус юри-■топ лиці 6. Певна річ. хсоднл ЬаЕ (рушія чи настанові не може перед бачиш їх іпикошів проведення виборчої кочіївнй. 7. Громадяші України явшішиоіь свої гроші гривнами, а. Директорові іаводу мимохідь довелося іірнй • •..идииіістратіївін міри 9. Я ошніиш Гі дслікаписть. Що не говори, лх\ші і ішпічшц вмк добре слово скаипі І0 У Шевченківському рано, і

9»п" «ви»*

міста К«м основано фонд зпоомош мх^млшнм 11 Липшпашу інспек­торові не іюшвггило стримати гіереівтиливих свідоцтв ви-.. 12. Вона нвлися.іа поверхневу реиенпю на підручних. ІЗ. Володнннр не холе унн-юлн в суть ш'гі справи 14. Іччи, оснований Іірсіїисчгом Уігрвїнн. покли­каний допомогти днем, шо илнітілисх 6сї опіки батьків

Запитання І завдання для самоконтролю

1. Що таке анотація?

2. Яка різниця між овцонзмгю і відгуком?

3. Які реквізити мстить вад/ух?

4 Ягий докумен; називається висновком?

5. Які реквізити містить висновок?

6. Що таке реферат?

7. З яких розділів складається реферат кандидатської ди
сертащі?

в. Які слова називаються паронімами? Наведіть їх приклади.

 

Запам'ятайте відповідники стійких виразів!

наслідувати чийсь приклад слсдовать чьсму-то нрнмсру

Йти та такіио .чопкпю слсдовать полоСной логикс

виконувати попали слсдовать соестам врече

(слухати ■■>!■■ лікаря

долсржувагися слсдовать обйчаям

(дотримуватися) звичаїв

зі сказаного виїиивас Ш сказанної І следует

я> слід как следует

як і тлзсба булс- сподіватися как и слсдовало оясидать

(чекати)

пбтяг далекого прямування посзд дяльнето следовлния

 

 

§ 13. Адреса

Адреса — ие точна вказівка місця приживаних чи перебування тіо-нсбудь або місисінаходжсння чию-нсбудь. (.кладена за пев­ною формою.

Правила, встановлені Міністерстві зв'яіау, забеиіеч> ють якнайшвидше пересилання, ібсріїання і доставляння поштовик відправлень Основні з них правил повинен шати южннй гро­мадянин

На всіх адресах пишеться:

1. Прізвище, ім'я та по батьвойі адресата або назва організації
(у дяашіьному відмінку).

2. Назва вупмш.номербудинку і ідвртнрн. -

3. Назва населеного глункту. міста. ••■ -% •>«, я ^ївчп*

4. Назва району. ......... *

5. Назва області.

6. Поштовий індекс, прнсвосний кожному відділенню зв'язку.
Цей Індекс приз в ач е ний для машинного сортування корсспон-
деицІГ

Над адресою зазнетагться вид і спосіб пересилання: ! ■' 4

• рекомендована бандероль, * л"*'*' '*•

• з гтояпдомлезгням про вручення, ТОЙ

• з доставленням додому; /,г .. _ .іт - V» » пінний на ... гри;

• вручити особисто; ''"^ ■*■

• до -іп нтакна. в? • А1 ь- ■

Зворотна адреса теж гшшеться повністю. Прізвише відправ -ннка коре спад ден щі пишеться в називному відмінку. Від правиль­ного написання адреси залежить отерлтавюсть ттрашвників під-прнемств зв'язку.

Зраз™ адрес: * 1 *І%Я*35Я

По УкряМ у міста: * <


Ааресв ■яцлрвгиііка, індекс
Кушніренко Іван Федорович 1
вуя. Хрещатик, 5, яв. 20
ас Аиіа, 1 . 4 , \

0(001 і^-1'- Адреса одержувачг. індекс

Саяенку Василю Петровичу вул. Б. Хмельницького, 20, кв //

.«ті.-

* 79015

У сітьську місдіевІсНак ^

Адреса іідптзавниха, індекс г, ..*.\.

Лебеденко Ігор Миколайович ая-І-^:*. .. *г,'ї.а~;

вуя. Січових стрільців, 20, кв. 47 глЛ.

м. Івано-Франківськ .. .... і

76016 " :г-:^і.


Роїлт III

Адреса одержувача, індекс Єазенко І шині Степанівні с Н'.існий Гай Дубншський (юйон Рівненська область 35612

За кордон до країн СНД: Адреси відпривинкл. індекс

Лук'янчукЛарисаЛуківма , атм. Хреиіатия, Я, кв 40 М Київ. 1. Україна

01001 Адреса одержу вача, писк

Неонову Алексанбру Семетмичу уз. Ленинг/ниНкая, 3, кв. 305 і. Саратов. 10 Россия

До країн далекого зарубіжжя:

Адреса відправника, індекс

Ссменко Євген Михайлович вуя. Грінченка. 7, яв. 12 м Кий. І 01001

Україна ЬКНАІНЕ Адреса одержувача, шле».

Реіегі. ВШ5ЕН05 12603 Пептагк «7л* АКТ 556 НЕЮЮОН УА 22071-9945 Сппео" 5/аі о/ Атегіса ГернОон США

 

§ 14. Телеграма

Телеграма - - це вид кореспонденції і іраинчно сі не дим геах-тои. викликаний необхідністю неіайноіо втручання в певну спра­ву, терміновою інформуваннл когось про щось. Текст тслсірвмн містить лише словесну інфермшшю.

Тслеірамл пишеться суцільним текстом, бет абзаців і переносів. Для складання тексту телеграми слід вибирати короткі слова, а службові ви і.її і попускати. Ропілові знаки ставити лише тоді, йоли їх вцеутність імінюс зміст, вони пишуться скорочено, мати­ми літерами' «крп». ■■км». млтисм і гранка, кома, лапки» Чисіа у тексті пишуться літерами. Заіісречсння нг не вилучають Окрім нього, треба бути особливо у власними і добором слів не лише у зв'язку з потребами економії мовних засобів, а й і пошани до норм лператтурної мови

Службові телеграми пишуться у двох примірниках. Перший примірник надсилають до відділення зв'аїку. другий (копію) під-шиплють до справи.

11 : и. мм більшість телеграм пишеться на спеціальних бдпії-ках і лише і лицьового боку.

Телеграми бувають івнчайні. термінові, урядові.

Рсквпнтн в телеграмі розміщуються, відправником у такій по­слідовності.

• поінгіка про категорію телеграми (термінова, урядова

тощо).

• пошачка про вид тслат-ами (чВручити . ..». «Повідомлення телеграфом и тосао),

• натва пункту призначення (із зазначенням номери відділення зв'язку, якшо телеграму адресовано у місто; и заіначснням рлйону та області, якшо телеграму адресовано у сільську місцевість);

• повна адреса;

• нриииіпе. ім'я та по батькові адресата;

• іскет телеграми;

• підпис відправника (іа бажанням адресанта);

• впиту на бланку вказується повно адреса, номер відділеніїя ів'пку та прізвище, ім'я та по батькові адресанта.

У телеграмах підлригметвям. установам, організаціям замість летальної адреси й повної назви адресата можна використовувати іх умовні чи скорочені позначення, які реєструються відділенням ів'втву.

У цьому разі адреса зазначагться у такій послітовносп:

• пункт призначення, номер вадділення зв'язку;

• умовна або скорочена адреса, прнсвоенд адресату та заре­єстрована ним у відділенні зв'язку, з яким укладено договір лоставленна телеграм;

• посада або прізвище адресата.

Кількість слів у телеграмі не може ітеревн шукати трьохсот.


Зразки телеграм:

Міністерство зв н ту України

Теле грама
Київ М____________________

ел. го год хв


 

го

 

Передавання

 

год

"і- відь

І Ісроків______


 

 

ге


 

Категорія і відмітки осопіивого виду

Ку ди. кому Пошана Корилснка 5 квартири '

Коваленкові Олегу Івановичу

Зустрічайте ІК черпня поїзд 10 вагон 7 Миросіава


Правите відправника та його адреса (в рахунок слів не входять, не оплачуються і телеграфам не передаютьія)


Гі іьченко Мирослава

Паливна.

Київ-15Н.

бульв. Лесі Українки, буд. 7. кв. 36.


 


 

 

Державний комітет м'ят' та інформатизації України

Телеграма

___ ел.____ го год.______ г*

Відмітка категорії та виду телеграм Куди Кому

Піунінтамня

їв

го год. Номер ріКІ .МІСЦЯ_

І ІеріїНм_________

Службові позначки

 

Термінова

Донецьк 5 Гзрького 51 кв Н2 Кравчуку Петру Івашнтчу


Чекаємо неділю

Прізвище і адреса відправника Ленчук С В. Ки'їв-І
(не оплачується і каналами аул. О. Теиги. 4. кв. Я

9в 'язку не передасться)


 

 

Державлий каміни т м ялку

інформати шціі України Телеграма

Л*

___ а._ го___ гоо._ хп

Відмітка категорії та виде телеграми Куди Камл

Виїжчіжат Я п

і 1-у, \. кМНЯ

_____ го_____ год._ хе

Номер роб. місця________

Передає________________

Стуоктхілт по тачки

 

 

Поліінхміеніоі телеграфій Луцьк Н Лесі Українки 3 кв І Чуйко ВаіентинІ Диитршні

чя поїзд 15 Питані


 


Прізвище і аорсіа виУправмика (не олшчуітьея і канаїами м 'яіку не передій тьеяі

Харчу* И Д Кшв-54 щу ; ііюіп і .чи О КЯ


 

К шрими -.їй іапиіання . пі номер абонентської скриньки, на номер військової частини

Телеграми можна адресувати "До іапнтання» на ік>чср

> абонентської скриньки:

> військової частини.

> абонентської установи та телексу,

> квартирного телефону і телефаксу.

Телеграми «До затягання» гтрннмаються тільки на адреси при­ватних осіб із мзначениам їх пріїанша, ім'я та по батькові

У телеграмах, адресованих у міста, на номер абонент ської скриньки, військової час інші, «До запитання», обов'язково зазна-чагться пункт прніначсння та номер міського відділення зв'язау.

Не доіволягться приймати телеграми «До запитання" на адреси військових частин та установ, на які поклаїсію виконання по­карані.

У телеграмі, адресованій на номер телефону або телефаксу, необхідно зазначати повну адресу абонента.

Телеграма повинна бути написана ручкою або нацькована на друкарській машинні комп'ютері без аипраяіснь та іісрсарес.іеяь.

Роїділ Ш

Підприємство зв'язку може засвідчили будь-який факт, про який повідомляється в тслсірамі. підпис адресанта або доручення, яке іісрссилаггься телеграмою. Адресант мас прсд'явиїи офшійну довідку чи посвідчення, де засвідчусться факт, про який ідеться у телеграмі

Псредаваніоі

го год. яв

Номер роб. місця________

Державний комітет ів'яіку ти

інформатизації України Передав

Телеграма

с гужбові позначки

ся. го год. хя.


Відмітка категорії та виду телегра ми Куди Кому

Термітню приїжджай

Прізвище і адресо відправника (не оплачується і канашми ж* 'язку не переїдається)

Засвідчена

Полтава 2 Лісова 10 кв Н Козаченко СвітшнІ Дам яниті

захворів батька Степан

Койко С. 1. Київ-1

пул. Софіївсьзка. 21. кв. З


 

Складання тексту міжнародної телеграми

Міжнародна телеграма може бути написана відправником іа-тинськнмн літерами будь-якою мовою.

Для міжнародних телеграм встановлено спеціальні бланки. У текстах них телеграм застосовуються такі ж розділові знаки, як і для внутрішніх. Римські инфрн у телеграмах не використовуються, а при потребі перелаються арабськими цифрами.

Адреса в міжнародній телеграмі подасться відправником у такій послідовності:

> позначка про категорію або вид іслеграмн.

> найменування адресата (у називному відмінку);

> місце проживання адресата (вулиця, бульвар тощо, номер будинку, номер квартири);

> найменування пункту й країші призначення.

В одній міжнародній іслсграмі не повинно бути більше чоти­рьохсот слів.


Рай} $сШал
■4 ВІитепзіґвзве 15 '" "
* 74551 Іеір2і$ АІІето&е ' ^'

Манько /. К.

Кіїів-58, вуз. Горзіеська, 100, яв. І


 

б 15. Тел^сжограма. Радіограма

Тел с^о иогран а — її є гермі нове поз ішшлен на, що передається адресату по телефону (текст диктується і записується). Це найпро­стіша Гі найшвидша форма передання службових документів.

Телефонограми мають такі реквізити:

1.Назва документа —• заголовок.

2. Номер і дата телефонограми. Слово «Телефонограма», її но­мер І дату надходження пишуть у першому рядку. Дата телефоно­грами — дата її передай на.

3. Назва організації і службової особи — відправника телефо­не грами.

4. Назва організааиї і службової особи — одержувачі (кому).

5. Текст телефонограми (стислий, як і текст телеграми, не більше 50 слів).

6. Підпис службової особи — керівника оргамзаііії або його заступника.

7. У графах -Передано» і «Прийнято» зазначають посаду, іні­ціали, прізвище того, хто передає ї хто приймає.

У багатьох установах аіікористовуют*. спеціальні бланки, нв яках йотуються телефонограми.

Зразок бланка телефонограм: ■■ '

Телефонограма Мз____ «ід в_ *_ 200 р.

Від кого_________________ Телефон___________ Передав

Кому Прийняв

год хв_________________

 

іЯМЖш)

 

Радіограма — де повідомлення, передане по радіо.

Роїліл Ш

§ 16. Факси

Факс — іде узагальнена назва різноманітних за змістом до­кументів, що надходять до установ, організацій, фірм за допомогою спеціального апарата (телефаксу) телефонними каналами зв'язку.

Факс — цс ксерокопія документа, шо передасться до орга­нізації.

Реквізити факсу гакі

1. Назва документа.

2. Дата.

3. Назва адресанта, установи, яка передає факс.

4. Прізвище, посада особи, шо підписала документ.

5. Назва адресата, організації та службової особи — одержу-
вача факсу

6. Тема

7. Текст.

8. Кількість сторінок.

Текст факсу складається без скорочень.

Після закінчення передавання факсу адресант маг одержати підттердження (ГОМПКМЛТЮК Р.ПРОКТ) про тс. шо адресат о гримав інформишю.

Реквізити підтвердження такі:

1. Назва їкод) фірми-одержувача.

2. Номер телефаксу.

3. Дата.

4. Кількість одержаних сторінок (р).

5. Результат (КЕ5ЦЦП5) — у разі одержання факсу повністю й
без помилок проставдясться «Ок»; якщо були помилки, то вка-
туються еторіїски, на яких сталися петмїбої. Стантаріний бланк
факсу виглядає так:

Назва організації Факс

Віл: 1 наберіть пріівищсі

Сторінок: їкьїьтдсть слсіріцик|

Телефон: 1 номет* телефону 1-------- ЩД ..,„.■,■„.„.,„. р

Тема- [тема повіломленняі----------- Кщщ;-----------------------


□ Терміново

П Потребус відповіді

О Для ознайомленій □ Повернути С і позначками


Тоая (Наберіть гсжхт|

 

 

Зворотна адреса [Наберіть іаороттгу адресу]

 

Зразок факсу:

Товариство і обмеженою відповідальністю «Джерелам

 

Директорові заводу «Росинка» панові Дідснку І. II. Факс (064) 244 34 87

Про постачання турбогенераторів

Факс

ігідно і дошвором постачання .V» 4.24 від 18 вересня 1999 р. Ви повинні були постачити нам 5 турбогенераторів (МФ-165). Про­симо терміново відвантажити обладнання.

Наша адреса: 04063. Уіфаіиа. м Київ-63.

вуд, Грінчеяоса. 123. Факс:(044)212 44 38

Оллату гараитусмо. З повагою:

Президент фірми (підпис) О. II Корнігнко.

 

 

§ 17. Спрощення в групах приголосних

При словотворенні та словозміні в українській мові часто ви-никаг и'ш кількох приголосних нгуків, шо утрудики IX ВИМОВ). У процесі моалсина вшбувагться спрощення, тобто один із приго­лосних актіалас. У переважній більшості слів спрощення приіо-лхк них ьквітчугться орфографнто.

У сучасній українській мові сгірошеиия споосрігвгться в іякнк групах приголосних:

ждм — жм: тиждень — тижня, ти.тневин.

іон — ін пиііОипт — виїїниі.


Ротділ Ш

стм — ст: честь — чесний, користь — коршний якйгть — якісний.

і«і — сі: щастя — щасливий, стелити — слати; екн — сн тріск — тріснути, блиск — блиснути; зкн — зн. брикати — бризнути.

Прямії • ■ V всякни словяд спрошспіи шипи «иіікпі іістввасіпіан і рос івсквио мовою — иг слова сінлмкно пгаозвхккв. що і пшніЙ нош маятгь свої осгбливінт

тт — лмщ сонце вВВВІВІ

рн — рвщ: серцг - евраце;

і • і — еткя: ям» стекло

В окремих словах спрошсішх вибувасться лише в усному мевленні. а на письмі воно не передасться, шістнадцять [ш'кпли'-ШТ% иіістсот [ш'ІСдУт], баластний, контрастний, жоипоітний. аванпостний, форпостний.

Аналогічно не вимовляється приголосний \т\ у прикметниках, уїворсшгл ш допомогою суфікса від іменників іншомовного походження: студент — свптЗгчлісь*.-цй. інтелігент — Інтелігент­ський, турист — туристський.

У словах кіст іявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, ви­пускний, хворостняк спрощення не відбуваться у вимові Й не шредвгться на письмі.

 

^18. Розділові знаки при відокремлених прикладках

Поширені й непоширені прикладки видьтяються комамн. якщо:

1) стоять після пояснюваного іменника- Хімїить вечір, мрійний мій веселик. тіДнінрітій сивій ковилі ЛІ 11 і. Михолка. Прокопів міопчик. такий школярик гарненький був (Тесл.);

2) стосуються особового займенника (незалежно від місця в реченні): Заслужений митець, він і радістю пе/нчіас багатий досвід молоді {'і гпісти);

3) стоять перед пояснюваним іменником і мають обставинний відтінок: Вірний сим трміової понееаленої України Шевченко сп-ав и/шіниюш і*уи і сподівань на/Н'дниі (Гонч.)

4) пригдіїуються за допомогою сполучника як і мають обста­винний відтінок причини У горах Брянський, як качемоир. п-етрівся і новими труднощами (Гонч).П р и н і 11 ■ Прмжлялка " ґпалучнишм шш не ■ипарсшпотмп тиші, шли
оікячас «в рплі кого чи чолі авсгулас прелнгт>: При хист Довженка як
тмсьткнмка, •• мшвстрт іловв на ШовЩ голос тмкм в роки Другої

світово! ійнч (Рил).

5) приєднуються за допомогою слів родом, на іи 'я. на ймення, так знаний: Полтавець родом, Симоненки закінчив сній короткий .-т-зттсвий шлях у Черкасах, у Шсвченкіюш краю (Гонч); Козак Ьобренко, на ім'я Григорій, єдиний син достойної'вдови {Косі);

6) присднукзгься до пояснюваних членів речення словами або, тобто, ікоахшзо. як-от. Вікова піи\х:огІя. -зобто ,-аіузь пси­хологи', включає дитячу психологію, т -їхаїогію розвитку дорослої ■іннЗини й геронтопсихологію.

При чи іа Яким притчам нас утсгиюваиміг иіачення. шттрібно шдірес-аипі П самоспЯиісті. або ■ шин ітшкрсіи пріилади иаг ш а саогму складі і-■ . .■" '".чі. кпи аиюіргмдюгпгса іа допомогою гире: 3 усіх два слова — вМттшш й •Вітчиїмлш — Іенуюти маку тільки в однині (Оп ): Тим* етрічагигч нам шишки наші — 610 береги шверш й темні аувт іУкр )

Вправа 88. Напишіть адресу свого товариша. Поясніть, чому важ­ливо писати адресу правильно.

Вправа 80. Напишть відлоеціно до пошюои» правил адресу за­кладу, де ви мавчаєтеся, та зворотну адресу.

Вправа 90. Напишіть телеграму своїм батькам.

Вправа 91. Запишіть уривок газетного тексту у вигляді голограми на друкованому телеграфному бланку.

Вправа 92. Виправте текст так. щоб був зрозумілим зміст. Визначте, мий це документ за. а) найменуванням, б) призначенням, в) терміном виконання; г) походженням.

Ннїжлатаю 20 зустрічайте 24 поїіл 7 вагон Леся.

вправа 93. Занотуйто твлео>онограму.


Телефонограма Л»__ від «


200 . р


ВІД кого___________ Телефон


Передав


Кому


Прнііміп


 

 

(ГСВСТ)

 

(шламе)


Роздія Ш

Впрем 04. Прочитайте слова. Утворіть прикзяетники, запишіть Ік. З'ясуйте, еяіптаспсаах відбулося спрощення приголосних, а е яких—ні.

Стулсігт. шлстх. область, честь, радість, кількість, кореспоіідсігг, пар-іість. публіцист, ненависть, захист, илпрасі, компост. Інтєлігсііт. екстре­міст, і и лі і. пічч и. якість, іігиизагаїїдисі. президент, кдр'грнст, жалість.

Вправа ОБ. Перепишіть слова, встаолинзчи. де потрібно, пропущені букви Поясніть особливості вимови й правопису цих слиз.

Виіз.лшй. пес.-лнанй. иік..надшггь. навмисне. баласішн, щас-ли-внй. турне..ський, вартісний, парламсн..ський. кіслявнй. облає..іоій. тижневий, Бітус.ішн. центрнс. ський, агентський, улесливий.

Вправа 00. Перепишіть речення. Де потрібно, вставте пропущені букви, поясніть правопис І вимову цих слів.

1. Коли аолтя ти не учасник, а тільки свідок відоалл. — дарма чекатиме прекрасних віл тебе подвигів кгмлв (Літ.). 2. Світоч української поемі. провіє..ник сім'ї вольно), нової, він був і залишиться в очах поколінь переконливим поборником дружби народів (Гонч.). 3. За кожну краплю крові слав він хулі у ненависні спини ворогів (О**.). 4. Замість відповіді вона радісно сміється (Донч.). 5. В кожній «.праві, а пісні, у дерзанні сер..ие стало сон.цем на світаїїні {Сил?.), в, В далекому порту під чужим небом стояв наш турнсський пароплав (? лез.). ? Ми ті. шо, сягнувши вершини прогресу, в степах тасвітнлн вогні Дішіриссу. що амІсм під­водить заводи гіган..ські (Ол.). 8. Студсн..сьяе взуття з парусини мастили іубним порошком І мріяли всю Батьківщину, як Іорький, сходити пішком (Вія). 9.1 вже вся Україна стухаг неквапливе, пристрасне і дотепне слово поета (Чуйко),

Вправа 07. Перепишіті. речення, розставляючи пропушені розділові знаки. Піяхрвслпь виокремлені прикладки, поясніть вживання при них коми або тире.

І. Жили собі три брати КнП. Щек і Хорив і мали вони сесіру Либідь Щюпа), 2. — Товаришу начдив, вогонь... — прошепотів кулеметник Павло І'алсцький іаршіЙ юнак шісінядцягн років іДовж.). 3. Зой богатир бун. а Володя стрункий і гожий, як весна {Сік'). 4.1'елеграфіст Середа, упрілий І сердитий, пхався по вулиці (Панч.). 5. До нашого часу збереглася в Чер­нігові Чорна могила слов'янський курган X століття {Вил.). 6. ІЬ нас чскаг Ужгород обласний исіггр Запри іпської області (7 ло.). 7. Місто Луцьк розташоване на підвищенні Й оточене і трьох боків крушин ані ннами річки Стнр {'іжури.). 8. Від Полтави невіддільна постать зачинателя нової української літератури 1. Котляревського, який народився і творив тут. З Патгалою пов'язана творча діяльність Панаса Мирного класика укра­їнської літератури (Явх). 9. Як творець Шевченко може бути лля пас аїрцем у всьому [Ґонч.) 10. Цс був русявий, синьоокий юрінхк-пшішук пт-ааігуя Лесиного лялька Лем, яких ие перестій родити гялановнгв чгмлв (Хар.). 11. Обоє вовк і лось помітили людину, а тому на мить позавмирали.

Тдц>х?цанійніасжуц*>тт_________________ 271

стежачи за нею {Руч-). 12. Поезія в нашого народу зародилася я прадавні часи як иїсня гімн Сонцю (Шок>). ІЗ. і прийде вона фея пре кр аси а, з*мішй смуток ападе їй до ніг — і осиплеться білими айстрами на холодний асфальт перший тіс.*.{Кряж.). 14. «Земля світлячків» поекгь-казха відо­мого українського письменника В опора Блтвеия про жіггтя лковнх чоло­вічків стовусів та триюусів, які* в залеклШ боротьбі перемогли печер кия страховиськ {3 т. «Дванадцять місяців»). 15. Про двірника розкажу вам, малята: є в нього друзі мітяаі «шаха. Мн на світанку спимо, а двірник ще

ДО ЗОРІ ОрОКНДЗТНСЯ ЗВИК {Пози).

Вправа 90. Складіть 5 речень аі сполучником ж, що приєднує від­окремлені й иавідокрвмпвні прикладки.

Впрвав 99. Складіть 4 речення з поширеними прикладками, перед якими стоять слова в саме, ня ім'я, тобто, тж заш*й.

Вправа 100- Складіть речення з відокремленими чи неяхогжремлв ними прикладками лро відомих учоиих (за фахом).

З разо к: У вересні виповнюється сто років від дня народжених Анд­рія Петровича Медушеаського — доктора педагогічних наук, професора) людини активної аозтгєаої гюзшш, інтелігента в наймшюму вияві.

Вправа 101. Розкажіть про свого товариша, використтягуточи тдо* ремлвиі прикладки. Розповідь запишіть, поясніть розділові змаки.

Вправа 102. Складіть речення (а поданими словами. Запам'ятайте їя значення.

Адреса, адрес, адресант, адресат.

До»ідка: адреса — місце пткзжнввнвя особи; адрес - письмове □рнвітдннж з катоди ювілею «бо іншої важливої події в житті людини; адресант — той, хто надсилає ооштоае аідпразлечия; адресат — той, кому поштове відправлення надсилається.

Вправа 103. доберіть синоніми до поданих слів, тюяснггь їх пра­вопис.

В вічян вий, п р*у- трас ки й, щаслн в ий, тіокнекЛ, корнешй, хїестпнв ий

Запитання і зяддоння дня кяіюнхИґгролю

і. ІДо таке адреса?

г. Які основні правила, встановлені Міністерством зв*«зку. слід пам'ятати при написані адреси?

3. Що таке телеграма? '*£

4. Які бувають телеграми?

5. Які основні реквізити телефонограми? * ''в. Яке повідомлення називається радюграаяовГзт* ^-дл

7. Яке повідомленая називається факсом? ■■> Щ •■ . в. Які основи* реквізити факсу?

9. У чому суть спглхцения приголосних звузив, дла чеко вето вибувається?

10. У яких групах приголосний звуків відбувається спро­щення?

11. Як передасться спрощення звуків на письмі?

12. У яких випадках зрощення відбуває-ьс« пише в усному мов пани», а на письмі че позначається?

13. Копи відо«рвмлооться лри*ладхи?

14. /дізОесить з художньої чи фахової літератури 8—10 речень з відохремл-їмими прикладками; пролюструите ними правила вживання розділових знаків.

 

Увага! Культура мовлення

Як питроеити вибачення

/ІрШючте1 Вибачте'

Прчіїачте, що ітрбучо Вас. Мені дуже шкода

Пробач/те. що пршлеив Вас чекати

ихчОнте еро нашу розмову. Не ілх*шм- еро щс Пробачте, що я ютзншкм!

■І.і;:ич;. /1 кюпіт

Я ьтікпч розумію Вас. Лай Воа це те турбує. Ниї-ачте «он.

Я вітчнен врінити вибачення. Чи карто про це кодувати? Сподіпаккя, що н Вас ме потурб\чюв


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 331. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.134 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7