Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття про звукові зміни та їх типи


 

У звичайному темпі мовлення звуки вимовляються не ізольовано, а навпаки, настільки щільно, що артикуляції сусідніх звуків частково перекриваються, накладаючись одна на одну, адже між звуками немає ніяких пауз, наше мовлення становить безперервний рух артикуляційних органів і безперервний потік неоднорідних, але й не розмежованих акустичних вражень.

Звідси, природно, виникають видозміни фонем, різні, обов’язкові для даної позиції алофони, відбувається процес пристосування артикуляцій сусідніх фонем. Зміни якості фонем, обумовлені їх положенням у слові або у морфемі, називають позиційними змінами. По суті, позиційні зміни фонеми становлять ряд чергувань її алофонів. Наприклад, у слові лічити фонема /ч/ виступає в основному своємі алофоні, а в словоформах лічіть, лічу, лічба вона реалізується в алофонах [ч’], [ч°], [дж], кожен з яких зумовлений фонетичними умовами: [л'іч’íт'] − напівпом’якшений [ч’] у позиції перед голосним [і], [л'іч°ý] − лабіалізований під впливом наступного лабіалізованого голосного [у], [л'іджбá] − одзвінчений алофон [дж] фонеми /ч/ під впливом наступного дзвінкого приголосного [б].

Звуки об’єднуються в одну фонему, якщо вони позиційно чергуються. Існують принципово різні погляди щодо фонематичної оцінки позиційних видозмін. Представники Московської фонологічної школи (МФШ) вважають, що фонема в мовному потоці може змінюватись під впливом фонетичного оточення і в будь-якій позиції як завгодно, але завжди залишається сама собою, тобто тією самою фонемою в межах однієї фонеми. Так, у словах збирати, зшивати, зживати, зцідити вимовляються початкові звуки [з]бирати, [ш]шивати, [ж]живати, [с]цідити, які є варіантами (алофонами) фонеми /з/, що виступає тут у ролі префікса з- і перевіряється сильною позицією: зорати, загітувати.

Інакше оцінюють зміни звуків у мовному потоці представники і послідовники Ленінградської фонологічної школи (ЛФШ): фонема зберігає свою самостійність у позиційних чи комбінаторних алофонах доти, доки в кожному з алофонів зберігається спільна для всіх характерна риса цієї фонеми. Наприклад, у словах зорати, зібрати, зуміти ми розпізнаємо фонему /з/ в її алофонах [з], [з'], [з°], але в словах зшивати, зживати визнати у звуках [ш], [ж] фонему /з/ не можна, тому що в українській мові є окремі фонеми /ж/, /ш/, які протиставляються фонемі /з/: зуміти − шуміти, здати − ждати.

Усі фонетичні зміни, що виникають внаслідок модифікації, можуть бути позиційні й комбінаторні.

Позиційні– це зміни, зумовлені певним місцем (позицією) звуків у слові, – початком, кінцем, серединою, перебуванням чи неперебуванням під наголосом. В українській мові виділяють такі типи позиційних змін: редукція, гармонійна асиміляція, протеза. «Оскільки, – як вважає М. Кочерган, – протеза – це поява приголосного перед голосним, а не перед будь-яким звуком, то її можна розглядати і як комбінаторну зміну»[31].

Комбінаторні– це зміни, що залежать від взаємодії звуків у мовному потоці. На якість одних звуків постійно впливає артикуляція сусідніх звуків, внаслідок чого утворюються різні алофони фонем. Типи: акомодація, асиміляція, дисиміляція, діереза, епентеза, метатеза.

В основу вивчення комбінаторних змін звуків покладено вчення про три фази вимовленого звука: екскурсію– коли мовні органи переходять зі спокійного (індиферентного) положення до характерного артикуляційного положення, потрібного для вимови даного звука; витримку– коли мовні органи перебувають у відносно незалежному положенні, потрібному для вимови даного звука; рекурсію – коли мовні органи знову повертаються в індиферентне положення. Проте ці три фази наявні лише у звука, вимовленого ізольовано.

Якщо кілька звуків вимовляються вряд, то рекурсія звука здійснюється не до індиферентного положення, а зливається в один суцільний момент з екскурсією наступного звука, внаслідок чого відбувається своєрідне взаємне накладання артикуляції окремих фаз або й звуків у цілому, яке називається коартикуляцією. Таке взаємне накладання кінцевої й початкової фаз сусідніх звуків (причому різних за способом артикуляції) спричиняє те, що основні артикуляційні типи взаємно змінюють свою якість (якщо не протягом усієї тривалості, то принаймні в певних її відрізках), і таким чином виникають різні алофони.

При аналізі звукових змін у мовному потоці беруть до уваги не тільки окремі граматичні слова, а також і так звані «фонетичні слова», до складу яких входить самостійне слово разом із службовим і групи слів, що складаються з двох повнозначних слів, які становлять у вимові нерозривну єдність. Особливість фонетичного слова полягає в тому, що обидві його частини внаслідок внутрішньої підпорядкованості одному наголосу зливаються в єдине ціле, наприклад: без тебе, як же, сказав би.

До найголовніших видозмін (модифікацій) українських звуків у мовному потоці в системі вокалізму належить акомодація (пристосування голосних до сусідніх приголосних), редукція (зміни ненаголошених голосних щодо тривалості, інтенсивності, якості), вокальна асиміляція (інакше – вокальна гармонія, або гармонійна асиміляція); у консонантизміакомодація (пристосування приголосних до сусідніх голосних), асиміляція (уподібнення) і дисиміляція (розподібнення) приголосних у групах приголосних.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3663. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия