Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Редукція голосних


Редукція (від лат. reductio – скорочую) – позиційна видозміна звуків, що є наслідком меншої напруженості й тривалості артикуляції. Є два типи редукції: кількісна (часокількісна) і якісна.

Під кількісною редукцією розуміють зменшення тривалості голосних при збереженні характерного тембру. Наслідки експериментального дослідження тривалості голосних переконливо доводять, що в усіх позиціях (крім позиції абсолютного кінця слова) ненаголошені голосні в 2–3 рази коротші за наголошені, що є яскравим свідченням наявності в українській мові кількісної редукції голосних.

Якісна редукція виявляється в тому, що ненаголошені голосні втрачають напруженість і утворюються при нейтральному або більш чи менш близькому до нейтрального положення мовних органів, що змінює якісні характеристики голосних.

Звичайно, кількісна і якісна редукція виявляються одночасно. Вважають, що якісна редукція є безпосереднім наслідком кількісної.

Н.Тоцька виокремлює три ступені редукції голосних. Перший майже не сприймається на слух, тому що голосні не втрачають свого характерного тембру, наприклад [а], [у], [і],що виступають у будь-якому ненаголошеному складі; другий полягає в тому, що два сусідні алофони різних фонем, наприклад и], [ие], [оу], зближуються або змішуються у вимові. Ненаголошене [о] перед наголошеним [і] стає більш закритим: тôбі, сôбі, вôріт. Крім того, можливий і третій ступінь редукції, так звана повна редукція, при якій голосні звуки взагалі випадають, наприклад при швидкому темпі мовлення. Так, у слові водовоз потенційно може повністю редукуватися (випасти) другий від початку голосний[33]. Основним результатом редукції складу, на думку Л.Прокопової[34], може бути ослаблення контрасту між приголосними та наступним голосним, тобто більш суцільне нерозчленоване вимовляння всього складу.

Отже, констатуючи наявність якісної редукції ненаголошених голосних в українській мові, слід водночас підкреслити, що яскравого вияву вона не має, оскільки українській фонетичній системі не властиві голосні неповного творення, характерні, зокрема, для ненаголошеного вокалізму російської мови. Редукція першого й другого ступенів цілком специфічна для української мови.

 

2.2. Асиміляція голосних (гармонійна асиміляція)

 

Випадків суміжної асиміляції голосних в українській літературній мові звичайно не буває, оскільки всередині морфем немає їх збігу. Зате характерна особливість українського ненаголошеного вокалізму – гармонійна асиміляція (інакше – дистантна асиміляція, або вокальна асиміляція, або гармонія голосних). Це особливий вид регресивної асиміляції голосних у суміжних складах, який полягає в тому, що попередній голосний більше або менше уподібнюється до наступного голосного. В результаті вокальної гармонії відбувається чергування алофонів тієї самої фонеми. Зміни відбуваються в артикуляційному аспекті за ознаками підняття, ряду й лабіалізації.

Гармонійної асиміляції зазнають передусім ненаголошені голосні в позиції перед наступним наголошеним. В інших ненаголошених позиціях вона виявляється менш послідовно або не на всьому відрізку голосного, а тільки в кінцевому сегменті перед приголосним.

Гармонійна асиміляція – властивість усіх голосних, проте в живому мовленні на слух сприймаються тільки такі зміни, що загрожують змішуванню фонем, як-от: /е/ > /и/; /и/ > /е/; /о/ > /у/.

На думку Н.Тоцької, гармонійна асиміляція тісно переплітається з редукцією голосних, накладаючись на неї й посилюючи її або послаблюючи, якщо напрям дії обох явищ виявляється протилежним. Так, ненаголошений алофон [е] перед наступним складом із голосним вищого за [е] підняття ([і], [и], [у]) більше наближається до [и] ([еи]), наприклад: [ўсеил'í], [греибú], [сеилý]. Ненаголошений алофон [и] перед голосними нижчого підняття ([е], [о], [а]) більше наближається до [е] (е]). Ненаголошений алофон [о] перед наступним наголошеним [і] стає більш закритим – [ô], наприклад: [тôб'í], а перед наступним [у] наближається до нього – у], наприклад: [коужýх]. У всіх цих випадках гармонійна асиміляція взаємодіє з редукцією голосних – перша посилює другу. Водночас якщо, наприклад, [и] виступає перед наступним голосним високого підняття [у] чи [і] або ж якщо [е] виступає перед [е], чи [о], чи [а] , то гармонійна асиміляція діє в протилежному напрямку від редукції, тим самим дві протилежні тенденції, врівноважуючись, мають своїм наслідком те, що голосний істотно не змінюється (наприклад, [е]) або змінюється в напрямку, протилежному до редукції. Пор., наприклад, [и] перед [і] як [і]] або й [і] в швидкому темпі[35].

Повнота вияву гармонійної асиміляції залежить від багатьох факторів: передусім від стилю мовлення, а також місця ненаголошеного голосного у фонетичній структурі слова, впливу діалектного субстрату.

Гармонійна асиміляція займає особливе місце серед інших типів змін голосних. З одного боку, вона зближується з комбінаторними змінами, зберігаючи свою специфіку, яка полягає в такому: комбінаторні зміни відбуваються внаслідок взаємодії суміжних звуків, а гармонійна асиміляція є результатом взаємодії голосних, розділених приголосними. З іншого боку, як правило, гармонійна асиміляція якнайтісніше поєднана з ненаголошеним вокалізмом, тобто з позиційними змінами.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 3478. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия