Студопедия — Виготовлення лаку
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виготовлення лаку


Виготовлення переетирифіката лака ПФ-60 відбувається в ре­акторах які вміщують 6,3 м і 10 м (кожен реактор обладнаний мішалкою, внутрішнім змієвиком для первинного підігрівання або охолодження реакційної маси, зворотнім холодильником, нахиленим конденсатором і розподільною посудиною).

До реактора підводиться інертний газ (азот), який використо­вується на протязі всього процесу виготовлення основи лаку. Пе­ред початком роботи реактор повинен бути перевіреним на гер­метичність, чистоту, справність засобів контролю. Реактор перед завантаженням перевіряють на герметичність тиском азоту Р = 2 атм. Дозування масел відбувається із БХ, які встановлені на тензовагах, і знаходяться на етажерці.

Завантаження всіх компонентів в реактор відбувається через механізм приготування паст. Порціями завантажують в механізм значну кількість пентаеритриту та масла. Пасти, які приготували завантажують в реактор. В реактор подають азот. Шляхом подачі в змієвик пари, розпочинають розігрівання реакційної маси. Коли буде досягнута в реакторі t = 120 °С подача пару закінчується, а розігрів продовжується за допомогою індукційного нагрівання. Температурний режим контролюється за допомогою термопари, з'єднаної з лічильним приладом, встановленим на місці і термопа­ри з'єднаної з самописним пристроєм, встановленим в кімнаті майстрів. Температурний режим регулюють за допомогою регу­лювального пристрою, що встановлений в кімнаті майстрів.

Переетирифікацію проводять при t - (245±5) °С до розчинен­ня реакційної маси в 96% етиловому спирті в співвідношенні 1:10 при t = 26 °С.

Перевірку розчинності починають при досягненні t = (245±5) °С і повторюють через кожні 15 хвилин.

У випадку, якщо після 2-х годин витримки реакційної маси при t = (245±5) °С не буде досягнута розчинність при співвідно­шенні 1:10, але при цьому вона буде не менше 1:2, то переети­рифікацію закінчують.

Після закінчення переетирифікації реакційну масу охолоджують до 120 °С і відкачують в спеціальну ємкість, для переетирифікату.

Виготовлення алкідної смоли. Виготовлення основи лака ПФ-060 відбувається в реакторах ємністю 6,3 м .

Порціями завантажують в механізм дану кількість переети­рифікату із спеціально відведеної для цього ємкості і фталевого ангідриду. Пасту, що приготували завантажують в реактор. Після продування системи інертним газом при температурі не вище 160 °С, завантажують ксилол і вмикають обігрів. При цьому азот подається постійно. Вмикають подачу води в трубчастий конден­сатор. Конденсат азеотропної суміші, що утворилась стікає в роз­подільну посудину. Процес поліетирифікацїї супроводжується виділенням реакційної води, тому після завантаження фталевого ангідриду і ксилола при підвищенні температури можливе вспішовання реакційної маси. На цій стадії потрібно добре слідку­вати за швидкістю нагрівання та ходом технологічного процесу.

Температура в розподільній посудині не повинна перевищу­вати 90 °С. Під час процесу постійно слідкують за зливом азеот­ропної суміші з нахиленого конденсатора в розподільну посуди­ну, поверненням ксилола з розподільної посудини в реактор і за стіканням реакційної води в збірник реакційної води.

При зменшенні надходження конденсату в розподільну посу­дину невеликими порціями вводять додаткову кількість ксилола в такій кількості, щоб загальна його кількість не перевищувала 3% від загального завантаження. Реакція полі етерифікації прохо­дить при t = (250 + 10) °С.

Перевірку в'язкості починають при досягненні температури 230 °С і проводять по віскозиметром ВЗ-4. Контроль на початку процесу проводять кожної години. У випадку швидкого зростан­ня в'язкості перевірку проводять кожні 15 хвилин. При визна­ченні в'язкості враховують розчинник, що містить смола.

При досягненні заданої умовної в'язкості розчину смоли в ксилолі і кислотного числа не більше 20 мг КОН на основу, ре­акційну масу охолоджують до t = (160... 180) °С шляхом подачі во­ди в змійовик і розвантажують в змішувач під шар розчинника самопливом (під током інертного газу).

Розчин смоли і встановлення лака на тип

Розчинення смоли відбувається в змішувачах місткістю 14 м3 (під шаром інертного газу).

Змішувач — горизонтальний циліндричний апарат, встанов­лений на тензовагах, оснащений двома заступами, з частотою обертання 50-60 об/хв. Змішувач оснащений водяною сорочкою для охолодження і кожухотрубчатим теплообмінником для кон­денсації пари розчинників.

Контроль температури в змішувачах відбувається за допомо­гою термопари з'єднаної з лічильним приладом, встановленим на місці і термопари з'єднаної з самописним пристроєм, встанов­леним в кімнаті майстрів. Завантажують рецептурну кількість розчинника, контроль кількості завантаженого розчинника відбувається на тензовагах.

Відкривають воду на охолодження в сорочку і зворотній хо­лодильник і розпочинають злив смоли в змішувач. Подачу інерт­ного газу припиняють через 10 хвилин після зливу смоли в змішу­вач. Після зливу смоли із реактора вміст змішувача перемішують до однорідності, але не менше однієї години.

При досягненні однорідності розчину смоли відбувається встановлення лаку на тип.

У випадку невідповідності в'язкості і складових летких речо­вин вимогам НДТ в змішувач добавляють розчинник.

Після кожної добавки вміст перемішується протягом ЗО хви­лин. Після цього лак подається або у відстійні баки ЛВО, або на очищування у центрифугувальне відділення. За мірою забруднен­ня реакторів і змішувачів, але не рідше одного разу в місяць, відбувається їх промивання розчином каустичної соди.

Контрольні запитання до 10 розділу

1. Характеристика хімічної промисловості України.

2. Будова та характеристика пластичних мас.

3. Хіиічні основи полімеризації.

4. Способи переробки пластмас у вироби.

5. Гума та гумові технічні вироби.

6. Виробництво добрив.

7. Виробництво миючих засобів.

8. Основи переробки нафти.

9. Продукти переробки нафти і їх характеристика.

10. Виробництво кислот та лугів.

11. Виробництво пеніциліну.

12. Виробництво лаків.

13. Виробництво хлору, водню та їдкого натру.

14. Технологія сірчаної кислоти.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 838. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия