Студопедия — Виробництво пеніциліну
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Виробництво пеніциліну


Пеніцилін: азотомісткий гетероцикл. Продуцент: Penicillium chryzodenum.Пеніцилін отримують шляхом глибинного культи­вування. Інтенсивний синтез пеніциліну розпочинається після на­громадження великої кількості біомаси — міцелію. При викори­станні молочної кислоти в середовищі (рН нейтральний). Перше середовище для глибинного утворення пеніциліну було розроб­лене Моєром і Коххілом в 1946 році в склад якої входив кукуруд­зяний екстракт, лактоза, NaNO , однозаміщенний фосфорнокис­лий калій та інші солі. Це середовище було основою, на його базі були розроблені інші середовища, які використовують для про­мислового виробництва пеніциліну.

Виробництво пеніциліну здійснюється в такій послідовності:

Спочатку розмножуються спори на пшениці в флаконах при (25...27) °С протягом (4...5) діб. Отриманим споровим матеріалом засівають інокулятори, а потім засівні апарати (12... 18) годин. Ферментація відбувається в поживному середовищі: кукурузний ектстракт (2...3)%, глюкоза (2%), лактоза (1%), сульфат амонію + фосфати (0,5... 1)%, похідна ФУК — (0,3...0,6)%.

Для стабілізації рН — крейда. В процесі розвитку гриба при за­водському отриманні пеніциліну для боротьби з вспінюванням се­редовища використовують, як правило, рослинну олію. Додавання

соняшникової олії в середовище з концентрацією, яка не перевищує 1%, не впливає на утворення антибіотика. Підвищення концент­рації олії приводить до різкого зниження концентрації пеніциліну.

Лактоза забезпечує повноцінний синтез антибіотика, оскільки вона споживається грибом повільніше, ніж, наприклад, глюкоза, в результаті чого в період максимального утворення антибіотика лактоза ще міститься в середовищі. Це створює сприятливі умови для утворення пеніциліну. В середовищі з глюкозою відбувається прискорення всіх обмінних процесів. Максимум утворення пеніциліна відбувається приблизно через 50 годин, тобто через дві доби після початку розвитку гриба, а глюкоза використовується організмом протягом перших (30...40) годин росту. За присутності лактози максимальне утворення пеніциліну відбувається через (6...7) діб, а лактоза споживається грибом приблизно за 6 діб.

Велике значення для утворення пеніциліну має аерація куль­тури. При інтенсивності аерації, близькій 1 відбувається макси­мальне нагромадження пеніциліна. Зменшення інтенсивності ае­рації, або її надмірне збільшення призводить до зниження біосин­тезу антибіотика. Велику роль при цьому відіграє перемішування культури. Так із збільшенням потужності мішалки швидкість споживання лактози зростає і зростає біосинтез антибіотика. Від способу перемішування культуральної рідини залежить форма і величина глибинних колоній, стан яких визначає ступінь можли­вості міцелія утворювати пеніцилін.

При ферментації необхідна прискіплива асептика (стороння мікрофлора продукує пеніцилазу, фермент, інактивуючий пеніцилін). Стерилізація середовища відбувається протягом (20...60) хв при температурі

(120... 130) °С.

Процес фільтрації відбувається під тиском.За допомогою фільтрів міцелій відділяють від культуральної рідини. Міцелій ви­користовується в тваринництві, а культуральна рідина, яка містить (30...40)% мінеральних речовин, (15...30)% пеніциліну і (З...6)% білкового матеріалу використовують для подальшого очищення.

Для вилучення білка із куртурального середовища його об­робляють солями амонію, заліза, цинку, коагулюють таніном, а також нагріванням до (65...70) °С.

Для очищення пеніциліну використовують екстракцію, оскільки він, як кислота добре розчинний в органічних розчин­никах, а як сіль — у воді. Пеніцилін екстрагують бутилацетатом, рН = 2. Температура 4 °С (перехід в органічну фазу).

Розчином карбонату натрію рН = (6,5...7) перехід у воду (30...50) тис.од/мл.

Стадія виділення кристалізованих солей:

1. Стадія зневодження охолодженням до -(16... 18) °С з по­дальшою фільтрацією льоду. Вилучення пігменту забруднень.

2. Отримання концентрату 0,6М КОН. рН = 6,5, активність (150...250) тис. ум.од./мл. під вакуумом з додаванням бутанола (для сумішей, що киплять при більш низькій температурі) Темпе­ратура (16...25) °С, вакуум (5... 10) мм.рт.ст.

Сіль калію пеніциліну кристалізується. її фільтрат промива­ють бутанолом.

Грануляцію пасти і висушування здійснюють у вакуум — су­шильній шафі при (75...80) °С і 10 мм.рт.ст. Контролюють на ан­тибіотичну активність і стерильність фасують.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1231. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия