Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Трудові ресурси. Продуктивність праці та
практикум

 

Ответственный за выпуск П.С. Кравцов

 

Редактор Ю.Л. Купченко

Корректор Т.Т. Шрамук

Компьютерный дизайн А.А. Пресный

 

 

Подписано в печать . Формат 60х84/16.

бумага офсетная. Гарнитура «таймс». Ризография.

Усл. печ. л. . Уч.-изд. л.

Тираж экз. Заказ №

 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе

Полесского государственного университета

225710, г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 23.

 

 

ЗМІСТ

Вступ6

1 Підприємство в умовах ринкової економіки 8

1.1 Підприємство та його основні цілі 8

1.2 Організаційні форми виробничого

підприємництва. Види підприємств 13 Тестові завдання 25

2 Основні засоби підприємства35

2.1 Суть, склад і структура основних засобів 35

2.2 Методи оцінки основних засобів 41

2.3 Розрахунок середньорічної вартості та

коефіцієнтів, які характеризують рух і стан

основних фондів 43

2.4 Види зносу основних фондів 46

2.5 Амортизація основних фондів 49

2.6 Кругообіг основних фондів 54

2.7 Показники використання основних фондів 55

2.8 Основні напрямки покращання використання

основних фондів 59

Тестові завдання 62

3 Оборотні засоби підприємства78

3.1 Склад оборотних засобів 78

3.2 Кругообіг оборотних засобів 80

3.3 Структура оборотних засобів 82

3.4 Джерела формування оборотних засобів 83

3.5 Нормування оборотних засобів 85

3.6 Показники ефективності використання

оборотних засобів 90

3.7 Шляхи покращання використання

оборотних засобів 92

Тестові завдання 94

Трудові ресурси. Продуктивність праці та

заробітна плата112

4.1 Персонал підприємства, його склад та

структура 112

4.2 Підготовка кадрів 116

4.3 Продуктивність праці та значення її підвищення 120

4.4 Показники продуктивності праці 121

4.5 Виявлення та оцінка резервів росту

продуктивності праці на підприємстві 125

4.6 Суть та принципи організації заробітної

плати на підприємстві 127

4.7 Тарифна система 130

4.8 Форми та системи заробітної плати 133

4.9 Безтарифна система оплати праці 142

Тестові завдання 145

5 Витрати підприємства158

5.1 Поняття собівартості продукції та

значення її зниження 158

5.2 Класифікація витрат 159

5.3 Структура собівартості 172

5.4 Види собівартості 173

5.5 Методи обліку витрат на виробництво 176

5.6 Показники, які характеризують собівартість

продукції та її зміни. 177

5.7 Шляхи зниження собівартості продукції 179

Тестові завдання 181

6 Ціноутворення на різних типах ринків193

6.1 Встановлення цін в сучасних умовах 193

6.2 Ціноутворення на різних типах ринків 195

6.3 Встановлення ціни на новий товар 197

6.4 Підходи до ціноутворення на товари і послуги,

які вже існують на ринку 199

6.5 Встановлення ціни рівноваги 202

6.6 Методика розрахунку ціни в умовах ринку 206

6.6.1 Вибір мети ціноутворення 207

6.6.2 Визначення попиту 208

6.6.3 Оцінка витрат 211

6.6.4 Аналіз цін та товарів конкурентів 211

6.6.5 Вибір методу ціноутворення 212

6.6.6 Встановлення кінцевої ціни 216

Тестові завдання 217

7 Фінанси, прибуток, рентабельність підприємства 229

7.1 Фінанси підприємства, їх склад 229

7.2 Прибуток, рентабельність 232

Тестові завдання 235

8 Економічна оцінка ефективності інвестицій241

8.1 Поняття інновацій та інвестицій 241

8.2 Склад і структура капітальних вкладень 245

8.3 Повні, прямі та спряжені капіталовкладення 248

8.4 План капітального будівництва 250

8.5 Джерела фінансування капітальних вкладень 252

8.6 Організаційні форми ведення капітального

будівництва 254

8.7 Шляхи підвищення ефективності капітальних

вкладень 255

8.8 Етапи прийняття інвестиційних рішень 256

8.9 Методи оцінки доцільності капіталовкладень 257

8.10 Оцінка інвестицій за періодом окупності 258

8.11 Оцінка інвестицій за середньою ставкою доходу (коефіцієнтом ефективності інвестицій) 261

8.12 Аналіз ризику інвестиційного проекту 263

8.13 Методи встановлення дисконтної ставки 265

8.14 Оцінка інвестицій за чистою теперішньою вартістю 269

8.15 Оцінка інвестицій за індексом прибутковості 272

8.16 Оцінка інвестицій за внутрішньою ставкою доходу 273

Тестові завдання 278

Література 297

 

ВСТУП

 

В умовах ринкових відносин центром економічної діяльності стає основна ланка економіки - підприємство. На рівні підприємства створюється необхідна суспільству продукція, здійснюються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві добиваються зниження до мінімуму видатків виробництва та реалізації продукції, розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління – менеджмент.

Усе це потребує глибоких економічних знань. Це стосується не тільки фахівців з економічних питань, але й майбутніх інженерів, проектантів, виробничників, менеджерів у різних сферах діяльності. В умовах ринкової економіки виживе лише той, хто грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, яка користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

Поставлені завдання зможе виконати лише той, хто добре освоїть основи економіки підприємства. Допоможе в освоєнні цієї дисципліни навчальний посібник з курсу "Економіка підприємства."

Що ж розуміють під терміном "економіка"? У класичному визначенні (П.Самуельсон) економіка - це наука про те, як суспільство вико­ристовує певні, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх серед різноманітних груп людей. Тому економіка підприємства - наука про те, як це явище здійснюється в межах кожного, окремо взятого, підприємства.

Економіка як наука вивчає теоретичні основи та практичні форми функціонування ринкових структур та механізми взаємодії суб’єктів економічної діяльності суспільства.

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає, як на підприємстві використовуються необхідні для виробництва продукції обмежені ресурси і як розподіляються досягнуті здобутки між різними категоріями працюючих в умовах певної соціально-економічної формації.

Об’єктом вивчення даного курсу є окреме підприємство незалежно від підпорядкування і форми власності.

Навчальний посібник підготовлений згідно з програмою курсу "Економіка підприємства" для студентів технічних спеціальностей, які навчаються за програмою бакалаврів та спеціалістів.. У кінці кожного розділу вказані контрольні питання та тестові завдання для самостійної підготовки студентів і самоперевірки отриманих знань. Даний посібник може бути корисним як для викладачів, так і для спеціалістів підприємств.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 307. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия