Студопедия — Рентабельділік көрсеткіштері
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рентабельділік көрсеткіштері


Кә сіпорын шаруашылық қ ызметінің тиімділгімен қ ызмет атқ аруғ а экономикалық бағ ытталуы тікелей оның рентабельділігімен байланысты.

Рентабельділік – бұ л кә сіпорынның табыстылық дең гейінің қ атынастық кө рсеткіші, ол қ ызметтердің тү рлі бағ ыттарының (ө ндірістік, коммерциялық, инвестициялық жә не т.б.) табыстылығ ын, толық тай алғ анда кә сіпорын жұ мысының тиімділігін сипаттайды.

Рентабелділіктің пайдадан айырмашылығ ы шаруашылық етудің нақ ты нә тижелерінен кө рінеді, яғ ни тұ тынылғ ан ресурстардың тиімділік қ атынасын кө рсетеді. Пайданың абсолютті соммасының кө рсеткіші кә сіпорынның жақ сы немесе нашар жұ мыс атқ арды ма, яғ ни орындалғ ан жұ мыстардың кө лемі белгісіз болып қ алады. Пайданың орындалғ ан жұ мыстар кө леміне қ атынасы тек есепті кезең дегі нә тижелерді салыстыра отырып, есепті жылдағ ы кә сіпорынның ө ндірістік – шаруашылық қ ызметін бағ алауғ а, рентабелділік дең гейін сипаттайды сонымен қ атар басқ а салалар кә сіпорынның ішінен талдау жасалынып жатқ ан кә сіпорын орынын анық тайды. Рентабельділік кө рсеткішін кә сіпорын қ ызметін бағ алау жә не инвестициялық саясаттағ ы жә небағ а белгілеудегі қ ұ рал ретінде пайдаланады.

Толық тай, рентабельділік – бұ л ресурстарды пайдалану дә режесі мен шығ ындар дең гейін сипаттайтын ө ндіріс тиімділігінің қ атынастық кө рсеткіші.

Кә сіпорынның рентабельділігін бағ алау келесі кө рсеткіштер арқ ылы жү ргізіледі:

1. Ө німнің рентабельділігі (Рө) – бұ л рентабельділік кө рсеткіштері тиімсіз бұ йымдарды ө ндірістен алып тастау мен ө німнің жаң а тү рлерін шығ ару мен енгізу, ә р тү рлі бұ йымдардың пайдалығ ына бақ ылау кезінде, ішкі шаруашылық талдаулық есеп айырысулар кезінде рациоеналды тү рде қ олданылады. Ө німнің рентабельділігі келесі формула бойынша есептеледі:

 

Рө = (Пө /Ө ө) * 100 %

 

Мұ ндағ ы Пө - ө німді, қ ызметті, жұ мысты сатудан тү скен пайда, тг.

Ө ө - ө ткізілген ө німнің толық тай ө зіндік қ ұ ны, тг.

 

2. Рентабельділік кө рсеткішінің келесі тү рі – сату рентабельділігі келесі формуламен есептеледі:

 

Рс = По / Т * 100 %

 

Мұ ндағ ы, Т - ө німді, қ ызметті, жұ мысты сатудан тү скен тү сім.

Берілген коэффициент ө ткізілген ө німнің бірлігіне қ анша пайдадан келетіні кө рсетеді. Кө рсеткіш ө сімі болып ө ндіріс ө німінің тұ рақ ты шығ ындары кезіндегі ө німге бағ аның ө суі немесе тұ рақ ты бағ а кезінде ө ндірістегі шығ ынды тө мендету табылады.

Ө німнің рентабельділігі мен сату рентабельділігі кө рсеткіштері ө зара байланысты жә не барлық ө німдерге жә не ә р тү рлерінің ө ндіруге кеткен ағ ымды шығ ындардың ө згеруін сипаттайды.

3. Капитал рентабельділігі кө рсеткіштері:

А) меншік капиталының рентабельділігі (Рмк)

 

Рмк = (Пт/Км)

 

Мұ ндағ ы, Пт – таза пайда

Км – меншік капиталдың орташа кө лемі

 

Бұ л кө рсеткіш кә сіпорынның меншік капиталы бірлігіне қ анша пайда келетінін, меншік капиталдың пайдалану тиімділігін сипаттайды.

Меншік капитал рентабельділігі кө рсеткішінің ө згеруі мысалы, биржадағ ы кә сіпорын акцияларының бағ асы тө мендеуінен немесе ө суінен болуы мү мкін.

Б) Инвестициялық капитал рентабельділігі – Ри

 

Ри = Пт/Кик * 100 %

 

Мұ ндағ ы, Кик – инвестициялық капиталдың орташа кө лемі

Кө рсеткіш ұ зақ мерзімге салынғ ан капиталды пайдалану тиімділігін сипаттайды.

 

В) Кә сіпорынның барлық капиталының рентабельділігі - Рнк

 

Рнк = Пк / Б орт * 100 %

 

Мұ ндағ ы, Пк – кә сіпорын пайдасы

Б орт – барлық кезең дегі баланстық орташасы

 

Берілген коэффициент кә сіпорынның барлық капиталын пайдалану тиімділігін кө рсетеді, яғ ни кә сіпорын мү лігін пайдалану тиімділігінің жоғ арылауы туралы коэффициенттінің мә нінің ө суін куә ландырады.

4. Айналым активтерінің рентабельділігі – Р айн

 

Р айн = (Пк / АА орт) * 100%

 

Мұ ндағ ы, АА орт – айналым активтивтерінің орташа кө лемі

Капитал мен активтердің орташа кө лемі бухгалтерлік баланстың берілгендері бойынша анық талады.

5. Негізгі қ ұ ралдардың жә не басқ а да айналымды емес активтердің рентабельділігі

 

Р айн емес = Пк / А айн емес орт

 

Мұ ндағ ы А айн емес орт - негізгі қ ұ ралдардың жә не басқ а да айналымды емес активтердің кезең ге кө лемінің орташасы

 

Қ азіргі жағ дайда рентабельділік ө сімінің маң ызды факторы болып кә сіпорынның ресурсты қ орландыру (жинау) жө ніндегі жұ мыстары табылады, олар ө зіндік қ ұ нның тө мендеуі мен пайданың ө суіне ә келеді. Қ азіргі кезең де ресурстарды ү немдеу ө те тиімді ә рі арзанғ а тү седі

Ө ндірістің рентабельділігінің жә не пайдалығ ының ө суіне басты жағ дай болып ө зіндік қ ұ нның тө мендеуі табылуы керек.

Қ орытындылай келе рентабельділік кө рсеткіштеріне талдау жасай келе, келесі сә ттерге аса назар аудару қ ажет:

- Рентабельділік ұ йымның стратегиясынан тікелей тә уелді, белгілі бір дең гейдегі пайданы талап ететін, кә сіпкерлік қ ызметтегі тә уекелділік дең гейі. Тә уекел қ аншылық жоғ ары болса, кә сіпкерлік ұ йым соғ ұ рлым жоғ ары пайда табады.

- Рентабельділік кө рсеткіші алымы мен бө лімін бағ алау есепті кезең дегі кә сіпорын қ ызметінің шынайы нә тижесінен кө рінетін пайда мен бірнеше жылдар қ атарынан қ ұ рылатын активтер қ ұ ны есебінен айқ ындалады.

- Уақ ытша аспектілердің ық палы келесідей тү рде байқ алады, басқ а ұ зақ мерзімді инвестициялар жә не жаң а технологияларғ а кө шу есебінен ағ ымды кезең де ликвидтілік кө рсеткіштері тө мен болуы мү мкін, бұ ны жағ ымсыз сә т ретінде қ арастыруғ а болмайды.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 23723. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия