Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: РОЗРАХУНОК СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
Мета: Вивчити методику розрахунку окремих складських при­міщень. Оволодіти методами визначення площі складських приміщень та навичками розробки їх ком­понування з використанням ПЕОМ.

Завдання. За варіантами завдання, виданими викладачем, са­мостійно виконати технологічний розрахунок та розробити компону­вання м'ясної охолоджуваної камери кулінарного комбінату, що пере­робляє за добу певну кількість м'ясопродуктів.

Умови завдання. Варіанти завдань подані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Вихідні дані для розрахунку м'ясної охолоджуваної камери

 

Продукт Кількість м'ясопродуктів, що переробляється за добу, кг
1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант
М'ясопродукти

Порядок виконання завдання

1. Визначити загальну кількість м'ясопродуктів, що підлягають зберіганню в м'ясній камері з урахуванням умов та терміну зберігання за формулою:

Qзаг = Qд , (2.1)

де Qзаг - загальна кількість м'ясопродуктів, що підлягають збері­ганню в м'ясній камері, кг;

Qд - кількість м'ясопродуктів, що переробляється за добу, кг;

t - терміну зберігання м'ясопродуктів при відповідних умовах, доба. [дод. Е].

2. Визначити асортимент м'ясопродуктів, що підлягають зберіганню в
м'ясній камері згідно з рекомендованим співвідношенням між
окремими видами м'ясопродуктів [2, дод.6, с.166-168; 4, дод.17,

с.163-164]. Результати звести у таблицю 2.2.

3. Розрахувати площу підвісної колії для зберігання м'ясопродуктів у
підвішеному стані за формулами:

Sп.к. = Lп.к. (2.2)

де Sп.к. - площа підвісної колії, м2;

Lп.к.- довжина підвісної колії, м;

b - ширина підвісної колії (ширина туші, півтуші, четвертини туші), м.

Таблиця 2.2. Розподіл сировини на окремі асортименти

Продукт     Кількість сировини
% кг
М'ясні продукти:    
Яловичина  
Свинина 16,9  
Баранина  
Птиця  
Субпродукти 5,1  
Разом  

Довжина підвісної колії розраховується за формулою:

Lп.к = р∙(а + с), (2.3)

де р - кількість туш (півтуш, четвертин туш), шт.; баранячі туші вішаються на підвісній колії у два яруси, тому для баранячих туш р = рбар /2 і повинно дорівнювати цілому числу;

а- товщина туші (півтуші, четвертини туші), м;

с- відстань поміж тушами (півтушами, четвертинами туш) на підвісній колії, м.

Результати розрахунків площі підвісної колії для зберігання м'ясопродуктів у підвішеному стані звести у таблицю 2.3.

Таблиця 2.3. Розрахунок площі підвісної колії для зберігання м'ясопродуктів у підвішеному стані

Сировина Кількість сировини, кг Частина туші Маса частини туші, кг Кількість частин туші (р), шт. Товщина туші (а) , м Відстань поміж продуктами (с), м Довжина підвісної колії (L) , м Ширина підвісної колії (b) , м Корисна площа (Sп.к) , м2
Яловичина   Четвертина   0,3 0,05   0,7  
Свинина   Півтуша   0,4 0,03   0,2  
Баранина   Туша   0,4 0,03   0,2  
Разом                  

4. Розрахувати площу, яку займають субпродукти та птиця при збері­ганні в тарі прямокутної форми, за формулою:

Sт = l ∙ b ∙ no, (2.4)

Розрахувати площу, яку займають субпродукти та птиця при збері­ганні в тарі круглої форми, за формулою:

Sт = ∙ no, (2.5)

де Sт.площа тари, м ;

l - довжина тари, м;

b - ширина тари, м;

D - діаметр тари, м;

по- кількість одиниць тари в основі, шт.

nо = n / nв , (2.6)

де n - кількість одиниць тари всього, шт.

n = Q / c , (2.7)

де Q - кількість сировини, що зберігається, кг;

с - місткість тари, кг;

nв- кількість одиниць тари у висоту, шт.

nв = Н / h , (2.8)

де Н- висота штабеля, м. Висота штабеля приймається 1,5 м у разі відсутності штабеле­укладача на невеликих підприємствах;

h - висота одиниці тари, м.

Підбір складської тари здійснюється за переліком у навчальній літературі [дод.З, 2, дод. 10; 4,дод.26]. Результати розрахунків звести у таблицю 2.4.

Таблиця 2.4. Розрахунок площі тари для зберігання птиці та субпродуктів

Продукти Кількість си­ровини (Q), кг Вид тари Місткість тари (с), кг Кількість тари (n), шт. Габаритні розмі­ри тари, м Площа одиниці тари (Sод.т) ,м2 Спосіб зберігання Кількість тари,шт. Площа тари (Sт) ,м2  
l b h (n в) у висоту (n о ) в основі
Субпродукти                        
Птиця                        
Разом                        

5. Розрахувати кількість та площу складського обладнання (підтовар-ників, стелажів) для зберігання субпродуктів та птиці за формула­ми:

nп.т = , (2.9)

де ппт - кількість підтоварників, шт.;

1,1 - коефіцієнт, який враховує нещільність прилягання оди­ниць тари одна до одної;

Sп.т.- площа підібраного підтоварника, м ;

Sт.- площа тари, м2.

nст = , (2.10)

де пст кількість стелажів, шт.;

Sст площа підібраного стелажа, м ;

пп кількість полиць стелажа, шт.

Sоб = nобlобbоб , (2.11)

де Sоб- площа, яку займає складське обладнання (підтоварник, сте­лаж), м2;

nоб - кількість обладнання, шт.;

lоб - довжина обладнання, м;

bоб - ширина обладнання, м.

Розрахунок площі обладнання зводимо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5. Розрахунок площі обладнання

Обладнання Марка Площа тари (Sт), м2 Габаритні розміри обладнання, м Площа одиниці обладнання, м2 Кількість одиниць обладнання (nоб), шт. Площа обладнання (корисна площа) (Sоб), м2
l b h
Підтоварник                
Стелаж                
Разом                

 

6. Розрахувати корисну та загальну площу охолоджувальної м'ясної
камери за формулами:

Sкор = Sп.к + Sоб , (2.12)

де Sкор - корисна площа м'ясної камери, м2.

Sзаг = , (2.13)

де Sзаг - загальна площа м'ясної камери, м2 ;

η - умовний коефіцієнт використання площі м'ясної камери.

[4,с.102; 5,с.110; 7,с.51].

7. Провести за умовами завдання на ПЕОМ розрахунок охолоджувальної м'ясної камери з використанням розрахункової комп'ютерної програми та відповідного методичного супроводу. Порівняти ре­зультати розрахунків на ПЕОМ з результатами, які отримані за розрахунками традиційним методом.

 

8. Розробити компонування (план-схему) охолоджувальної камери у
масштабі, який вказаний викладачем з урахуванням основних ви­мог до проектування складських приміщень та розташування
складського обладнання. Компонування виконується як традицій­ним способом на міліметровому папері, так і на ПЕОМ з викорис­танням графічного редактора АutoСАD та методичного супроводу до нього.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з підготовки до заняття

При підготовці до лабораторних занять з цієї теми необхідно звернути увагу на вихідні матеріали для проектування складських приміщень: тип підприємства та його виробнича структура; особли­вості об'ємно-планувального рішення будівлі підприємства; асорти­мент та кількість окремих видів продовольчої сировини, періодич­ність її завозу та ін.

Важливе значення має правильне визначення структури склад­ських приміщень проектованого підприємства згідно з їх класифікаці­єю та з урахуванням особливостей виробничо-торговельного процесу на підприємстві. Необхідно визначити основні вимоги до проектуван­ня групи складських приміщень як специфічного виробничого підроз­ділу підприємств харчування. Слід оволодіти методами розрахунку площі складських приміщень за рекомендованими нормами наванта­ження на 2 вантажної площі складського приміщення, за розмірами тари та складського обладнання, які використовуються для зберігання сировини та продуктів.

Необхідно приділити увагу вивченню особливостей проекту­вання окремих охолоджувальних приміщень. При проектуванні кож ного складського приміщення необхідно знати умови та способи зберігання сировини, напівфабрикатів, готової кулінарної продукції; ви­моги до товарного сусідства при зберіганні продуктів; види тари та складського обладнання; вимоги до розташування окремих складсь­ких приміщень.

Важливе значення має правильний вибір коефіцієнта використання площі складських приміщень, розрахунок загальної площі кож­ного складського приміщення та площі компонування функціональної зони групи складських приміщень в цілому. При підготовці до ла­бораторних занять необхідно вивчити основні вимоги до розробки компонування групи складських приміщень та послідовності її вико­нання з використанням ПЕОМ.

З метою якісної підготовки до заняття необхідно здійснити са­мостійний контроль знань з наступних питань:

1. Класифікація складських приміщень.

2. Основні вимоги до проектування складських приміщень.

3. Методика розрахунку площі складських приміщень за реко­мендованими нормами навантаження на 2 вантажної площі.

4. Методика розрахунку площі складських приміщень за розмірами

тари та складського обладнання.

5. Особливості проектування охолоджувальних складських примі­щень.

6. Методика розрахунку площі м'ясної камери для зберігання м'ясопродуктів у підвішеному стані.

7. Особливості проектування неохолоджувальних складських приміщень.

8. Призначення експедиції та особливості її проектування.

9. Розробка компонування групи складських приміщень.

Рекомендована література

[2,с.45-85; 3,с.42-48; 5,с.88-92, 109-119;7,с.48-52; 9,с.93-100].

 

 


Заняття 3Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2048. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия