Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

УРБОЕКОЛОГІЯ
1. Ахмин А.М., Гасюк Д.П. Основы управления качеством продукции. Учебное пособие. СПб: Союз, 2002. 192 с.

2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Учебник. М.: ИНФРА - М, 2002. 212 с.

3. Бенделл Т. Наставники по качеству. М.: СтК, 2000.48 с.

4. Варакута С.А. Управление качеством продукции. Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2001. 207 с.

5. Всеобщее управление качеством (TQM): Учебник для вузов/ Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В.: под ред. О.П. Глудкина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с.

6. Джордж С. Всеобщее управление качеством: TQM. СПб.: Victory, 2002. 253 с.

7. Крейг Р.Д. ИСО 9000: руководство по получению сертификата о регистрации. М.: Стандарты и качество, 2001. 184 с.

8. Курочкина А.Ю. Измерение и оценка качества услуг. Учебное пособие. С.Пб.: СПбГУЭФ, 2002. 58 с.

9. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. М.: Новости, 2002. 432 с.

10. Мазур И.И. Управление качеством. Учеб. Пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. Под ред. И.И. Мазура. М.: Высшая школа, 2003. 334 с.

11. Маслов В.Н. Менеджмент качества. Учебное пособие. Н. Новгород: НГТУ, 2002. 182 с.

12. Мишин В.М. Управление качеством. Учебное пособие. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000, 303 с.

13. Огвоздин В.Ю. управление качество. Основы теории и практики. Учебное пособие. 4-е изд. М.: Дело и сервис, 2002. 160 с.

14. Окрепилов В.В. Менеджмент качества. СПб: Наука, 2003. 990 с.

15. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе. Гармоничная система качества - основа эффективного менеджмента. М.: РИА "Стандарты и качество", 2003. 272 с.

16. Петрова Т.М., Жуков Ю.А. Принципы и методы управления качеством. СПб.: СПбГУПС, 2003. 38с.

17. Розова Н.К. Управление качеством. СПб: Питер, 2002. 224 с.

18. Сафина Ю.Г. Введение в менеджмент качества. Учебное пособие. Казань: КГТУ, 2003. 95 с.

19. Управление качеством. Учебник. М.: КолосС, 2003. 182 с.

20. Управление качеством. Учебник/ С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др. М.: ЮНИТИ, 2001. 199 с.

21. Управление качеством в Японии. М.: АСМС, 1999. 52 с.

22. Управление качеством продукции. Учебное пособие. Под ред. Н.И. Новицкого. 2-е изд. М.: Новое знание, 2002. 367 с.

23. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции. Уч. Пособие. М.: Филинь. 2004. 296 с.

24. Холмс К. Тотальное управление качеством. М.: МГУП, 2000. 157с.

25. Шевкунова В.П. Управление качеством. Учебное пособие. Находка: ИТБ. 2000.80 с.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

С.А.Ситнік, В.П. Бессонова, В.М. Ловинська, І.А. Зайцева

 

 

УРБОЕКОЛОГІЯ

 

Навчальний посібник

 

Дніпропетровськ

 

УДК 504(075.8)

ББК 20.1я73

С.41

Ситнік С.А., Бессонова В.П., Ловинська В.М., Зайцева І.А. Урбоекологія: навч. посіб. для студентів напряму „Лісове і садово-паркове господарство” вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації / Ситнік С.А. – Дніпропетровськ: РВВ Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, 2009. – 281 с.

 

 

Розкриваються зміст і завдання навчальної дисципліни „Урбоекологія та фітомеліорація”, основною метою якої є діагностика проблем сучасних урбоекосистем та визначення шляхів оптимізації стану трансформованого навколишнього природного середовища. Розглянуті екологічні проблеми урбанізованих територій, запропоновані методи оцінки атмосферного повітря, водних екосистем. Наведені вимоги нормативно-законодавчіх актів України щодо планування, проектування та функціонування міст, економіко-правові аспекти щодо зелених насаджень.

Для студентів вищих навчальних закладів напрямів „Лісове і садово-паркове господарство”, „Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування”, фахівців природничих факультетів та зацікавлених читачів.

 

Затверждено вченою радою Дніпропетровського державного аграрного університету в якості навчального посібника (протокол № 3 від 03.12.2009 р.)

 

Рецензенти:

д.б.н., професор Ю.І. Грицан (Дніпропетровський державний аграрний університет)

д.б.н., А.В. Єна (Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”)

д.б.н. I.I.Маслов (Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр)

ЗМІСТ

Вступ
1. Теорії урбанізації та історія розвитку міст в Україні
2. Місто – як урбоекосистема
3. Проектування та умови забудови міст 3.1. Екологічне обґрунтування проектної містобудівної документації 3.2.Вимоги до проектування міст України
4. Планувальна організація та функціональне зонування території міста 4.1. Вимоги до розміщення та організації сельбищної території 4.2. Вимоги до розміщення та організації промислової зони міста 4.3. Організація рекреаційної зони міст 4.4. Транспортна і вулично-дорожня мережа міст  
Практичне заняття № 1. Нормативно-законодавчі акти, що регламентують функціонування міст та населених пунктів України
5. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище міст 5.1. Оцінка якості природного середовища міст 5.2. Аналіз стану урбоекосистем 5.3. Еколого-економічні збитки від забруднення атмосферного повітря міста 5.4. Еколого-економічні збитки від забруднення водоймищ та земельних ресурсів    
6. Атмосферне повітря міст 6.1. Сучасний стан атмосферного повітря 6.2. Аналіз стану атмосферного повітря Практичне заняття № 2. Визначення екологічного стану атмосферного повітря міст 6.3. Категорії небезпеки та санітарно-захисні зони промислових підприємств Практичне заняття № 3. Визначення категорії небезпеки підприємства та розміру санітарно-захисної зони    
6.4. Принципи озеленення санітарно-захисних зон підприємств
Практичне заняття № 4. Діагностика стану зелених насаджень в межах санітарно-захисних зон
7. Водні об’єкти міст 7.1. Екологічна оцінка стану водних об’єктів Практична робота № 5. Визначення екологічного стану водних об’єктів міст
8. Грунтовий покрив та геоекологічні процеси в містах
9. Система зелених насаджень міста 9.1. Структура та норми озеленених територій 9.2.Нормування рекреаційних територій міст Практичне заняття № 6. Розрахунок площі зелених насаджень та нормування зеленої зони міст 9.3. Інвентаризація зелених насаджень у населених пунктах України Практичне заняття № 7. Методика інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України 9.4. Нормативи приживлюваності дерев і чагарників під час проведення робіт з озеленення міст 9.5. Порядок видалення дерев, чагарників, газонів і квітників у містах 9.6. Визначення відновної вартості зелених насаджень Практичне заняття № 8. Облік та оцінка якості посадок зелених насаджень у населених пунктах 9.7. Економіко-правові аспекти шкоди, заподіяної зеленим насадженням в межах міст України Практичне заняття № 9. Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах населених пунктів            
10. Оптимізація природного середовища міст системами зелених насаджень 10.1. Фітомеліоративні властивості зелених насаджень Практичне заняття № 10. Визначення властивостей рослин, які використовують у системах зелених насаджень міст 10.2. Структура і конструкції санувального фітомеліоранту у містах Практичне заняття № 11. Визначення конструкції та структури санувального фітоценозу парку      
11. Клімат урбоекосистем 11.1. Вплив зелених насаджень міста на баланс вологи Практичне заняття № 12. Визначення впливу зелених насаджень міста на баланс вологи 11.2. Вплив зелених насаджень на режим вітру Практичне заняття № 13. Визначення розподілу швидкостей вітрових потоків у системах зелених насаджень парків 11.3. Шумозахисні властивості зелених насаджень у містах Практичне заняття №14. Визначення конструкції та дендрологічного складу шумозахисних смуг    
Словник термінів
Список літератури
Предметний покажчик
Додатки

 

ВСТУП

Наприкінці ХХ сторіччя урбанізація набула вражаючих масштабів. Розвиток міст та їх деструктивний вплив на природне середовище поставив перед фахівцями різних галузей нагальну проблему розробки методів оптимізації стану довкілля міст та запровадження комплексних заходів, спрямованих на їх оптимізацію. Вирішувати ці питання необхідно з позицій збереження природних ландшафтів та рекультивації порушених екосистем.

Основною метою дисципліни „Урбоекологія та фітомеліорація” є діагностика проблем сучасних урбоекосистем та пошук шляхів оптимізації стану довкілля, трансформованого абіотичними чинникаами та всезростаючою антропопресією.

Найбільш раціональними та економічно доцільними способами оптимізації трансформованого навколишнього середовища міст є створення систем захисних зелених насаджень, яким, крім декоративних, властиві різноманітні рекреаційні, сануючі та санітарно-гігієнічні властивості – змінюювати баланс температури, вологи, режим вітру, знижувати рівень міського шуму тощо.

Навчальний посібник поєднує теоретичний та практичний матеріал з дисципліни „Урбоекологія та фітомеліорація”. Структура практичного заняття складається з теоретичних відомостей, методик, прикладів вирішення та індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю.

В навчальному посібнику студент відшукає вимоги нормативно-законодавчіх актів України щодо планування, забудови та функціонування міст, нормативи площі зелених насаджень в містах; засади нормування рекреаційних територій; нормативи приживлюваності дерев і чагарників при проведенні робіт з озеленення міст; порядок видалення зелених насаджень; економіко-правові аспекти щодо зелених насаджень.

Розглянуті методики проведення інвентаризації зелених насаджень міст; методи визначення відновної вартості зелених насаджень дозволять студентам вирішувати прикладні питання.

З’ясовані питання визначення екологічного стану атмосферного повітря, водних об’єктів міст та способи їх оптимізації шляхом створення зелених насаджень; основні засади озеленення санітарно-захисних зон промислових територій.

У додатках наведені норми ГДК для водойм, атмосферного повітря та ґрунту, інші довідникові матеріали.

Під час проведення практичних занять студенти користуються, гербарієм, електронними каталогами рослин, адміністративними та фізичними картами; законодавчіми актами та рекомендованою літературою.

Сучасна система вищої освіти передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів. З цією метою у навчальному посібнику наведено матеріали, що передбачені навчальною програмою для самостійного вивчення. Для поліпшення якості самостійної роботи студентів в навчальному посібнику наведено перелік нормативно-законодавчих актів та рекомендованої літератури.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1493. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия