Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Электрлі көлік


Қ алалық электрлі кө лік. Жолаушыларды тасымалдауда қ алалық электр кө ліктерін дамыту проблемаларын шешу жә не оның қ озғ алысын ұ йымдастыру шешуші сұ рақ тар болып табылады.

Жолаушы ағ ынын зерттеп оқ ып білу:

а) қ аладағ ы транспорттық жү йені жетілдіруді жоспорлау жә не жобалау ү шін;

б) қ аладағ ы жолаушыларды тасымалдайтын барлық кө лік тү рлерін рационализациялау жә не координациялау ү шін.

Жолаушылар ағ ыны мына бірліктермен ө лшенеді: жолаушылар пойызының санымен (Р), жолаушылар пойызының ұ зындығ ымен (L).

Жолаушылар пойызының орташа ұ зындығ ы келесі формуламен анық талады:

L =λ P.

 

Жолаушылар ағ ыны қ ала бойынша жолаушы-километрмен есептелінеді:

 

П = λ А,

 

мұ ндағ ы А - белгілі бір уақ ытта кө ліктерінің тармағ ында жолаушылардың кү тілетін саны.

Жолаушылар ағ ынының тығ ыздығ ы былай табылады:

 

Rор =

 

мұ ндағ ы Z – кө лік тармағ ының ұ зындығ ы, километрмен ө лшенеді.

 

Кө ліктер тармағ ындағ ы бір сағ ат ішінде жолаушылар ағ ынының ү лес мағ ынасы:

R =

 

мұ ндағ ы - сағ аттық жоғ ары дең гейдің коэффициенті, яғ ни жолаушылар сағ аттық жоғ ары дең гейде жү ріп ө тетін жолаушылар санының жолаушылардың тә уліктегі орташа санына қ атынасы.

 

Жолаушылардың ағ ымының кө лемі жылмен, аймен, апта кү ндерімен, тә улік сағ аттарымен айрық шалынады. Негізгі жолаушылар ағ ымы қ ала халқ ының қ ұ рамымен, орталық тардың орналасу тығ ыздығ ымен, қ аланы жоспарлау мә нерімен орындалады. Халық тың кө ліктік қ озғ алыстығ ы – пойыз санының уақ ыт бірлігіндегі кө рсеткіші. Бұ л кө рсеткіш бір қ алыпты болмайды, ү немі ө згеріп отырады. Экспериманталды зерттеу кезінде ол бір кү нде 1, 3÷ 1, 5 пайызғ а дейін ө згеріп отырады.

Кө ліктік қ озғ алысқ а ү лкен ә серін тигізетін мә селе – халық тың автомибилизациялану дең гейі жә не басқ а да факторлар. Халық кө п жү ретін мезгілде (таң ертең жә не кешкі мезгілдері) қ оғ амдық кө лікке халық тың 1/6 бө лігі тасымалданады деп айтуғ а болады.

Халық ты тасымалдауды дұ рыс жә не ұ тымды ұ йымдастыруғ а мына факторларды есептеу қ ажет:

- халық тың кө п мө лшерлі орталық тарын қ амтитын жә не тасымалдауды

жақ сартуды қ амтамасыз ететін маршрут бағ ыттарын таң дау;

- ә р жол бө лімдері ү шін белгілі бір қ озғ алыс ү зіктерінің тә ртібін орнату;

- бағ ыттағ ы қ озғ алатын қ ұ рамның қ ажетті санын қ амтамасыз ету. Бағ ытты таң даудың негізгі белгісі қ ала орталығ ына қ аншалық ы жақ ындығ ы болып табылады.

Бағ ыттардың бес тү рі бар, олар:

1. Радиалды бағ ыт, қ аланың жә не қ ала маң ының шет аймақ тарынан басталып қ ала орталығ ында бітетін бағ ыт. Бұ л тү рі тасымалдайтын жолаушылардың аздау мө лшерінде ұ йымдастырылады. Артық шылығ ы: Біріктірілген соң ғ ы стансалардың жұ мысына ү немі бақ ылау мү мкіндігі. Кемшілігі: ауысып міну керектігі; айналып жү руге қ ажетті алаң дардың барлығ ы.

2. Диаметралды бағ ыт, қ ала орталығ ынан ө зге жерде басталып аяқ талатын, бірақ ө з бө лімдерімен қ иысатын бағ ыт. Ә рбір диаметралды бағ ыт екі радиалдық бағ ыттан қ ұ ралуы мү мкін, осығ ан орай радиалдық бағ ыттардың кемшіліктерінен қ ұ тылуғ а болады.

3. Тангенциалды бағ ыт - ө з жолдарымен қ ала орталық тарын айналып ө тетін бағ ыт. Егер орталық аймақ тың шет бө лігінде ә жептеуір жолаушы ағ ымдары пайда болғ ан жағ дайда, онда бұ л бағ ытты ұ йымдастыру мақ саты тиімді болады.

4. Шең берлі бағ ыт - бірнеше тангенциалдық бағ ыттардың қ осылуынан пайда болғ ан бағ ыт, сондық тан сол бағ ыттардың барлық қ асиеттеріне ие.

5. Қ осалқ ы (алып жү руші) бағ ыт. Бұ дан басқ а, бағ ыттары мына тү рлерге бө лінеді: негізгі (тә улік бойында жұ мыс істейді); тү нгі (тек тү н мезгілінде жұ мыс істейді); қ осымша адам кө п жү ретін мезгілде; ө ндірістік (ө ндірістік адам кө п жү ретін мезгілде); кү ндізгі (сағ 24.00 сағ дейін істейді).

Бағ ыттың ә рбір бө лімдері ү шін аптаның кү ндеріне, тә улік уақ ыттарына байланысты белгілі бір қ озғ алыс ү зіктері орнатылады. Бұ л деген, ә рбір аялдамадан қ азір ғ ана кеткен поездан кешіккен жолаушы баратын жеріне жаяудан тезірек жетеді деген сө з.

Ү зіктің жоғ арғ ы мә ні былай болу керек:

 

Zтах + tf = tg,

 

мұ ндағ ы Zтах – қ озғ алыстың жоғ арғ ы ү зігі, секундпен, tf – кө лікпен жү ру уақ ыты, секундпен, tg – жаяу жү ру уақ ыты, секундпен.

 

Бұ дан, орын алмасу жылдамдығ ына қ оятын болсақ:

 

,

 

мұ ндағ ы L – жол жү рудің ұ зақ тығ ы, м; V – жаяу жү ргіншінің орташа жылдамдығ ы (1, 4 м/сек); V – аралық жылдамдығ ы, м/с.

 

Қ алалық кө ліктің тасымалдау қ абілеті дегеніміз белгілі уақ ыт бірлігінде бір бағ ытта бір қ атарғ а жолаушылар тасымалдау мү мкіндігі. Ол қ озғ алыс қ ұ рамының сыйымдылығ ымен, жү ретін жолдың ө ткізу қ абілеттімен анық талады. Сыйымдылық ты анық тауда бір шаршы алаң ғ а қ оса отыру орындарына 3-5 адам қ абылданады. Тасымалдау қ абілеті былай анық талады:

 

П = EC,

 

мұ ндағ ы С - ө ткізу қ абілеті, Е – сыйымдылық (E = A + α B, мұ ндағ ы A – отыратын орын саны, B - еден ауданы, м2, α - толтыру коэффициенті.)

 

Сыйымдылық – қ озғ алатын қ ұ рамның аса маң ызды кө рсеткішінің бірі. Ө ткізу қ абілеті қ ауіпсіздік шарттары арқ ылы орындалады жә не транспорт қ ұ ралдарының мө лшерімен анық талады. Бұ л белгілі уақ ыт бірлігінде қ озғ алыс кезінде бір бағ ытта бір жолғ а ө ткізілуі мү мкін:

 

,

 

мұ ндағ ы V - жетіп алу кезіндегі техникалық жылдамдық, м/сек, t0 - жү ргізуші реакциясының уақ ыты, b – тоқ тау кезіндегі баяулылық, м/сек; L - қ озғ алыс қ ұ рамының ұ зындығ ы, м; S - қ ауіпсіздік аралығ ы, м.

Бір сағ аттық ө ткізу қ абілетін анық тау ү шін келесі формуланы қ олдану қ ажет:

,

 

мұ ндағ ы K - пойыздар аралығ ындағ ы ең тө менгі ү зік, секундпен ө лшенеді.

 

Бұ л жерде пойыз – ең жоғ арғ ы теориялық ө ткізу қ абілетін білдіреді. Шын мә нінде жү зеге асырылатын ө ткізу қ абілетін анық тау ү шін қ ажет нә рселер:

1. аялдама пункттерінің саны;

2. бір дең гейде басқ а кө лік ағ ымдарымен қ иылысуының барлығ ы;

3. кө шелердегі тө сем тү рлері;

4. жол профилінің ұ зақ тығ ы;

5. кө ре білу шарттары мен жол айырық тарын орналастыру тә сілдері.

Аялдама пункттерінің ө ткізу қ абілеті келесі арақ атынаспен анық талады:

,

 

мұ ндағ ы Т – аялдамадағ ы кү тудің толық уақ ыты.

 

Аялдамадағ ы кү тудің толық уақ ыты келесі формуламен анық талады:

 

T = t 1 + t 2 + t 3 + t 4,

 

мұ ндағ ы t1 - аялдамағ а токтауғ а жақ ындағ ан кездегі уақ ыт, S – қ озғ алыс қ ұ рамының ұ зындығ ына тең қ абылданатын қ ауіпсіздік аралығ ы; b – тоқ тау кезіндегі баяулылық (1, 3 ÷ 1, 5), м/сек.

 

Жолаушыларды отырғ ызуғ а жә не тү сіруге кететін уақ ытты келесі ө рнектен анық тайды:

t = ,

 

мұ ндағ ыα - жоғ арғ ы жолаушы кө лемімен аялдау коэффициенті, α = 0.2 (20%); Е – вагон сыйымдылығ ы; t0 - бір жолаушының уақ ыты, (t0=1.5 сек); n - есіктер саны; t -есік жабуғ а берілетін сигнал уақ ыты.

 

t = ,

 

мұ ндағ ы L - жол жү рудің ұ зақ тығ ы.
Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2530. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия