Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування
Міжнадодно-правові стандарти у сфері місцевого самовряду­вання мають важливе значення для розвитку місцевої демократії, транскордонного економічного та соціального співробітництва територіальних громад та місцевої влади, інших аспектів функціо­нування цього інституту у світі. Вони закріплюються у відповід­них міжнародно-правових документах, серед яких насамперед

[1] необхідно назвати Європейську хартію місцевого самоврядування (Страсбург, 15 жовтня 1985'року), Європейську рамкову конвен­цію про транскордонне співробітництво між територіальними об­щинами або властями (Мадрид, 21 травня 1980 року), Декларацію про принципи місцевого самоврядування в державах - учасниках Співдружності (29 жовтня 1994 року), Всесвітню декларацію міс­цевого самоврядування (Ріо-де-Жанейро, 23 -26. IX. 1985 року). Положення цих документів дають поштовх для розвитку місцевої демократії в Україні, пошуку найбільш оптимальних і результа­тивних форм місцевого самоврядування з урахуванням кращого європейського і світового досвіду.

У 1993 році Україна приєдналася до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіаль­ними общинами або властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.). Її ос­новною метод є сприяння транскордонному співробітництву, роз­виток добросусідських відносин між територіальними громадами та укладання з огляду на це необхідних угод або домовленостей. Міжнародне співробітництво здійснюється в межах визначеної внутрішнім законодавством компетенції територіальних громад або їх органів./Приєднання до цієї Конвенції оформило вже запо­чатковані процеси становлення транскордонного співробітництва із суміжними державами («Карпатський Єврорегіон») та послу-

жило правовою підвалиною для активізації нових напрямків та­кої діяльності. Правові, економічні та організаційні засади транс­кордонного співробітництва визначаються Законом України «Про транскордонне співробітництво» 2004 р.

29 жовтня 1994 с. Україна підписала Декларацію про принци­пи місцевого самоврядування у державах — учасниках Співдруж­ності. Багато в чому вона перегукується з Європейською хартією, але є окремі відмінності. Зокрема, під місцевим^самоврядуванням розуміється система організації діяльності населення (місцевих те­риторіальних співтовариств) для самостійного і під свою відпові­дальність розв'язання питань місцевого значення згідно із зако­нами держави (ст. 1)./Рішення органів місцевого самоврядування, що прийняті в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання і підлягають державному захисту (ст. 2). Цим документом пере­дбачається право органів місцевого самоврядування за взаємною згодою передавати їх повноваження (ст. 3).

Європейська декларація міських прав, прийнята 1 ^березня 1992 року Постійною конференцією місцевої і регіональної вла­ди Ради Європи, визначає завдання, які є загальними для всіх європейськихмісті У декларації закріплюється те, що жителі єв­ропейських міст, розуміючи свою відповідальність за стан міст, виявляють солідарність і беруть на себе зобов'язання домагатися забезпечення всім мешканцям міст рівних прав на: правову і еко­логічну безпеку, роботу, житло, безпечний рух, охорону здоров'я, спорт і дозвілля, культуру, якісну архітектуру, інтеграцію різних культур, гармонійне життя, економічний і гармонійний розвиток, політичне життя, послуги і товари, раціональне використання при­родних ресурсів, розвиток особистості, співробітництво між міс­тами, фінансову забезпеченість, рівноправність.

Міжнародні стандарти розвитку місцевого самоврядування за­кріплені й в інших міжнародно-правових документах, зокрема в таких, як Європейська хартія урбанізму 1993 р., Європейська хар­тія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті 1994 р., Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні 1992 р., Європейська конвенція про ландшафти 2000 р. Питання про приєднання до них бажано розглянути найб­лижчим часом, адже застосування положень зазначених докумен­

тів могло б дати новий поштовх у розвитку місцевого самовряду­вання в Україні.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 2286. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия