Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття, предмет, система науки муніципального права
Наука муніципального права - це система наукових ідей, тео­рій, концепцій, знань, що розкривають закономірності визнання, становлення та розвитку муніципальної влади та муніципальних прав особистості, порядок їх реалізації та гарантування, форми та методи діяльності територіальних громад, їх органів та посадових осіб у процесі вирішення питань місцевого значення, а також особ­ливості муніципального права як галузі права'.

Російські вчені визначають науку муніципального права як сис­тему наукових знань, ідей, концепцій, в основі яких знаходяться історичні, міжнародні та сучасні вітчизняні уявлення про законо­мірності становлення й розвитку місцевого самоврядування, а та­кож самого муніципального права2.

Більш широкий підхід свого часу пропонував Л. О. Веліхов, який уважав, що муніципальна наука є комплексом наукових ідей про місцеве самоврядування, які включають у себе еле­менти соціології, статистики, економічної теорії, економічної

[1] Батанов О. В. Муніципальне право України [Текст] : підручник / О. В. Ба­танов. -X. : Одіссей, 2008. - С. 100.

[1] Муниципальное право России : учебник / [С. А. Авакьян, В. Л. Лютер, Н. Л. Пешин и др.]; отв. ред. С. А. Авакьян. - Москва : Проспект, 2011. - С. 35.

географії, правової науки та інших теоретичних і прикладних наук1.

Предмет науки, як відомо, поєднує знання про різні сторони досліджуваних явищ та процесів у цілісну систему. Щодо мунци- пального права, то на сьогодні питання предмета його наукового розгляду є одним із найбільш дискусійних.

На думку О. М. Кокотова, предметом науки муніципального права є місцеве самоврядування як суспільний, але, насампе­ред, як політико-правовий інститут у його статиці та динаміці, у його зовнішніх відносинах з іншими інститутами суспільства та в першу чергу з державою2. Інші російські вчені предметом науки муніципального права вважають реальні соціальні явища та відносини, правові форми їх закріплення та динаміку розвит­ку3.

О. В. Батанов здійснює порівняльний аналіз таких категорій, як предмет і об'єкт науки. Він уважає, що предмет науки пронизу­ють дві категорії - влада і свобода, тобто муніципальна влада та муніципальні права і свободи4. Завжди свобода є межею для влади, а влада встановлює межі свободи. При цьому мірою їх співвідно­шення є ступінь розумного поєднання можливого та належного, який детермінується об'єктивними умовами, формалізованими в соціальних нормах, насамперед у правових5.

Отже, предмет науки муніципального права - це сукупність суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування. Це відно­сини, які складаються в процесі виникнення, розвитку та функціо-

' Велихов Л. А. Основы городского хозяйства: Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства [Текст] / Велихов Л. А. - М. : Наука, 1996.-С. 230-231.

[1] Кокотов А. Н. Муниципальное право России [Текст] : [учебник] / А. Н. Ко- котов, А. С. Саломаткин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристь, 2006. - С. 48.

[1] Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник для вузов / [Фонд содействия правоохран. органам «Закон и право» ; под ред. Н. С. Бондаря]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2003. - С. 63.

[1] Батанов О. В. Муніципальне право України [Текст] : підручник / О. В. Ба­танов. - X. : Одіссей, 2008. - С. 98.

[1] Богданова Н. А. Система науки конституционного права [Текст] / Н. А. Бог­данова. - М. : Юристь, 2001. - С. 13.

нування місцевого самоврядування, причому як врегульовані, так і не врегульовані нормами муніципального права.

Система науки муніципального права України- це впорядкова­на сукупність відносно самостійних комплексів теоретичних поло­жень, логічний зв'язок між ними. Система науки муніципального права України включає загальну й особливу частини.

Загальна частина містить систему знань, що мають вихідне значення для усвідомлення особливостей організації та функ­ціонування місцевого самоврядування: теоретико-правові, тери­торіальні, організаційні, фінансово-економічні основи місцевого самоврядування; історичний та зарубіжний досвід організації міс­цевої влади, систему суб'єктів, форми, принципи місцевого само­врядування тощо.

Особлива частина охоплює сукупність конкретних знань про організацію і функціонування територіальних громад, діяльність окремих органів і посадових осіб місцевого самоврядування (міс­цевих рад, сільських, селищних, міських голів, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, органів самоорганізації насе­лення) з урахуванням їх місця в загальній системі публічної влади, а також функцій, компетенції, форм і методів діяльності.

Система науки муніципального права є більш широкою, ніж система галузі муніципального права, оскільки досліджує суміжні сфери суспільних відносин, практику застосування муніципаль­но-правових норм, ефективність муніципальних конструкцій, за­кономірності становлення й розвитку місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1330. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия