Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Види муніципальних систем в зарубіжних країнах
У сучасному світі місцеве самоврядування є одним із ключо­вих елементів конституційного ладу зарубіжних країн. Держави з традиційно розвинутою демократією досить давно визнали неза­перечні достоїнства й переваги місцевого самоврядування і від­вели йому особливе місце в структурі національного та світового конституціоналізму. Це зумовлено насамперед тим, що на націо­нальному рівні на органи місцевого самоврядування, які найбільш тісно пов язані з населенням, була/покладена відповідальність за вирішення практично всіх проблем локального характеруї)жит- лового і комунального господарства, 2Ї>озвитку сфери послуг, екологі'и)ствооення локальних систем освіти,Похорони здоров'я, ■Транспортної інфраструктури та ін., що практично розвантажило державну владу та дало їй змогу зосередитись на вирішенні пи­тань загальнодержавного значення1. Однак це не означає, що в усіх країнах місцеве самоврядування організоване за єдиним ета­лоном.

Система місцевого управління в кожній країні формується під впливом широкого спектра чинників, тому воно має особли­вий, специфічний характер. Отже, спираючись на цю тезу, можна стверджувати, що скільки країн у світі, стільки й муніципальних систем. Однак у такому випадку можливий лише лінійний харак­тер викладення аналізованих явищ, тобто ми змушені будемо йти шляхом механічного їх перелічення. В окремих дослідженнях та­кий підхід інколи використовується, але його продуктивність не дуже висока. Для полегшення аналізу й вивчення практики місце­вого самоврядування в різних країнах доцільним є виокремлення певних видів муніципальних систем. У науковій літературі існу­ють різноманітні класифікації муніципальних систем із різним рів­нем узагальнення характерних ознак.

Досить оригінальним £ підхід Бейлі, який розробив чотири мо­делі місцевого управління:

[1] Законодавство України про місцеве самоврядування [Текст]: [збірник нор­мативно-правових актів / упоряд.: Баймуратов М. О., Батанов 0. В. ]. - X. : ТОВ «Одіссей», 2010.-С. 3.

32 модель «доброзичливого деспота», яка передбачає те, що міс­цева влада позиігонує себе як органи управління, що діє краще за всіх і знає, як максимізувати добробут жителів;

33 модель «фіскального обміну» - органи місцевого управління надають послуги, які готові оплачувати місцеві жителі;

34 модель «фіскального трансферту» — місцеве управління скон­центроване на наданні громадських послуг в інтересах досягнення суспільного результату;

>- модель «Левіафана», що узгоджується з теорією суспільного вибору — місцеве управління, захоплене бюрократами й політика­ми, діє у власних інтересах'.

Заслуговують на увагу пропозиції щодо класифікації системи управління на місцевому рівні з урахуванням таких чинників, як

державний режим, (б) форма державного устрою, (в) неодна­ковий підхід до розуміння сутності та природи державної влади, (г) розмежування адміністративно-територіальних одиниць на «природні» та «штучні», (г) національні та історичні особливості й традиції2. Аналіз загального, особливого й одиничного в різних правових системах країн світу дозволяє виявити ті правові інсти­тути, які відповідають загальнолюдським цінностям, і визначити, наскільки це можливо, перспективи розвитку місцевого самовря­дування.

Кожна з наведених класифікацій муніципальних систем цінна Й може використовуватися як у навчальних, так і наукових цілях. Систему місцевого самоврядування в зарубіжних країнах можна описати за допомогою різних характеристик: (а) функцій муніци­палітетів, (б) показників їхньої діяльності, (в) розмірів, (г) участі громадян, (ґ) політизації, (д) ступеня спроможності до змін та екс­перименту, (е) ідеології, (є) цінностей.

[ У зарубіжних країнах названі моделі місцевого самоврядування адаптуються з урахуванням місцевих особливостей: ^величини те­риторій (від чого залежить кількість (від двох до чотирьох) ланок управління)у:пеографічних умов (існують території, які не придатні

34 Управление на местном уровне в индустриально развитых странах [Текст] / под ред. Анвара Шаха ; пер. с англ. - М. : Весь Мир, 2010. - С. 39.

34 Кравченко В. В. Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. - К. : Атіка, 2003. - С. 342.

для проживання),<демографічних чинників (чисельність населення та щільність його проживання), національного складу населення; економічних, соціальних, культурних та інших показників розвит­ку громад (територій),^рівня громадської та політичної активності. Ці та інші чинники відображаються на функціональній характе­ристиці місцевого самоврядування (обсязі функцій, які ним реалі­зуються); його компетенції (перелік питань місцевого значення і повноваження владних суб'єктів щодо їх вирішення); формах і методах місцевого самоврядування, від них залежить рівень цент­ралізації та децентралізації публічної влади.

У процесі класифікації муніципальних систем можливе й по­дальше збільшення їх видів, однак навряд чи це доцільно, бо лише підтвердиться теза про те, що держави відрізняються одна від од­ної рівнем економічного розвитку, політичною системою, харак­тером духовного життя, що відповідним чином відображається на формуванні муніципальних систем.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 3751. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия