Студопедия — Література. 1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л


1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. — К.: Наук. думка, 1989. — 200 с.

2. Демків О. Б. Соціологія права і девіантної поведінки: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.

3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. Учебное пособие для вузов. - М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. - 160 с.

4. Кодекс професійної етики соціолога [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.sau.kiev.ua/codex.html.

5. Нехорошева, И. В. Диагностика предрасположенности молодежи к девіантному поведению / И. В. Нехорошева, В. Н. Зубов // Вопросы психологии. - 2009. - N 5. - C. 28 - 39.

6. Овчарова Р. В. Технологии профессиональной деятельности практичного психолога образования: [учеб. пособ. для студ. спец. вузов]. / Р. В. Овчарова. – М.: ТЦ Сфера: ООО «Юрайт-М», 2001. – 442 с.

7. Рущенко І.П. Соціологія злочинності: Монографія. – Харків: Вид-во Націон. ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с.

8. Слободиська О.А., Цимбал О.О., Собчук С.І. Етичні норми в соціологічних дослідженнях // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Спецпроект: анализ научных исследований» (30-31 мая 2011г.) [ Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110531/so_slobod.htm.

Тема 6. Злочинність як вид девіантної поведінки.

Злочинність як соціальне відхилення.

Злочинність є найбільш небезпечною формою відхилення від соціальних норм. Під злочином прийнято розуміти передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

Виникнення злочинності було пов'язане з розпадом первісного суспільства та створенням держави. Це явище зумовлювалося розпадом суспільства на класи, появою приватної власності та виникненням пов'язаних із цим соціально-економічних суперечностей.

У соціології девіантної поведінки під злочинністю розуміється поширене статистично стійке соціальне явище, різновид (одна з форм) девіантної поведінки, що досягає ступені суспільної небезпеки, обумовленої кримінальним законом.

Розгляд злочинності як різновиду девіантної поведінки дозволяє вивчати загальні причини, генезис, закономірності всіх його форм, взаємозв`язків між злочинністю та іншими проявами девіантної поведінки, а також знаходити спільні заходи соціального контролю. Для характеристики злочинної поведінки застосовується також термін «делінквентна поведінка» (лат. delinquens - злочинець, бунтівник).

Злочинність як соціальне явище в якісному і кількісному відношенні характеризується трьома основними показниками: рівнем, структурою і динамікою.

Специфіка злочинності як соціального явища виявляється в наступному:

1) злочинність утворюється з конкретних зовнішніх актів поведінки (тобто, злочинів), які скоюються адекватними особами, які досягли певного віку. Ці дії, як правило, спрямовані не на самого діючого суб'єкта, а зовні, на інші фізичні та соціальні об'єкти. Цим злочинність відрізняється від алкоголізму, наркоманії, коли страждає сам суб'єкт;

2) діяння злочинця заподіюють об'єкту посягання - домінуючим суспільним відносинам - суттєва шкода. Тому специфіка злочину проявляється і в особливій формі відповідальності за нього - кримінальному покаранні. Кримінальну відповідальність і покарання встановлює тільки суд. Покарання як метод соціального контролю є засобом соціального захисту від суспільно небезпечних діянь і їх попередження. Зміст покарання залежить від того, в рамках якої соціальної системи воно практикується, які політичні, моральні погляди домінують в суспільстві, яка його ідеологія і культура. Кримінальний закон встановлює норми поведінки,стандарти більш ясно, більш специфічним чином і детальніше, ніж норми в тій чи іншій галузі соціального контролю;

3) особливістю злочинності є також наявність певного контингенту осіб, тобто злочинців, частину яких становлять професіонали і рецидивісти. Стихійна, а тим більш організована злочинність настільки небезпечна для суспільства, що вимагає створення спеціальних органів для боротьби з нею - системи кримінальної юстиції.

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 590. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия