Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Змістовий модуль 2. Реалізація літературного компоненту освітньої галузі “Мови і літератури” в програмах для 1-4 класів
Основна мета курсу “Літературне читання”. Принципи побудови змісту. Змістові лінії програми “Літературне читання” (“Коло читання”, “Літературознавча пропедевтика”, “Досвід читацької діяльності”, “Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією”, “Розвиток літературно-творчої діяльності учні на основі прочитаного”, “Формування й розвиток навички читання”).

Історико-критичний огляд методів класного читання. В.О.Сухомлинський про роль читання у розвитку особистості молодшого школяра. Прийоми розвитку пізнавальних інтересів, логічного мислення, творчих здібностей на уроках читання. Удосконалення навичок читання.

Типи та структура уроків читання. Методика опрацювання художніх та науково-художніх текстів: усвідомлення жанрових особливостей творів; смисловий та структурний аналізи втору; засоби художньої виразності; емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного. Літературознавча пропедевтика.

Організація самостійної роботи з дитячою книжкою; робота з інформацією. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 

Перелік питань до комплексного кваліфікаційного екзамену з “Технології вивчення предметів освітньої галузі “Мови та літератури”

Теоретичні питання:

1. Основна мета і завдання навчання рідної мови у початкових класах. Змістові лінії початкового курсу рідної мови: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна.

2. Розвиток методів навчання грамоти. Загальна характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу.

3. Сучасні підручники та посібники для навчання грамоти, їх коротка характеристика.

4. Структура уроків читання на на кожному з етапів навчання грамоти.

5. Структура уроків письма на кожному з етапів навчання грамоти.

6. Типи уроків української мови в початкових класах, їх структура та основні завдання.

7. Нетрадиційні методики навчання читанню та письму.

8. Особливості формування уявлень про фонетичну та графічну системи української мови.

9. Ознайомлення учнів з частинами мови (лінійно-концентричний принцип).

10. Ознайомлення учнів з елементами синтаксису, поданими у підручниках за лінійно-концентричним принципом.

11. Словникова робота на уроках української мови, її мета і завдання. Концептуальна й організаційна основа відбору лексики для засвоєння учнями початкових класів. Прийоми пояснення слів.

12. Ознайомлення з типами текстів у початкових класах. Структура тексту.

13. Перекази і твори – складові частини розвитку зв´язного мовлення, їх види та методика проведення.

14. Основна мета курсу „Літературне читання”. Змістові лінії програми „Літературне читання”.

15. Типи та структура уроків читання.

Практичні завдання:

1. Підготувати фрагмент уроку письма в добукварний період.

2. Підготувати фрагмент уроку на вивчення звуків [т], [т´], букви те.

3. Підготувати фрагмент уроку написання рядкової букви у.

4. Скласти текст-опис та текст-розповідь на тему „Ліс”, зазначити їх особливості.

5. Продемонструвати етап словникової роботи на уроці читання (3 клас, текст за вибором).

6. Продемонструвати зразки розбору іменника як частини мови у 2-4 класах.

7. Розробити бесіду за текстом з елементами вибіркового читання (3 клас, текст за вибором).

8. Скласти план та дібрати опорну групу лексики для написання творчої роботи у 4 класі на тему „Рання весна”.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Базова

1. Коваль Г.П., Деркач Н.І., Наумчук М.М. Методика викладання української мови: навчальний посібник для студентів педінститутів, гуманітарних університетів, педагогічних коледжів. – Тернопіль : Астон, 20120. – 287 с.

2. Методика навчання української мови в початковій школі : навчальнометодичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред. М.С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.

3. Методика викладання української мови: навч. посібник / за ред. докт. філолог. наук, проф. С. І. Дорошенка. – К. : Вища школа, 1992.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. К. : Видавничий дім “Освіта”, 2011. – 392 с.

5. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Тернопіль : Астон, 2009. – 352 с.

6. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упорядник Юрченко Н.Ф. – Х. : вид.група “Основа”, 2006. – 464 с.

7. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах : посібник для вчителя. – К. : освіта, 2007. – 334 с.

8. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових классах : посібник для вчителя. – К. : Магістр-S, 1997. – 256 c.

9. Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою навчання. – К. : Промінь, 2006. – 256 с.

10. Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс / За ред. А.П.Каніщенко, Г.О.Ткачук. – К.: Промінь, 2003. – 232 с.Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 497. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия