Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальне означення фінансів та фінансової системи території

ISBN 966-8253-81-7

Усесторонньо розкрито зміст понять «фінанси» та «фінансова система», наведено типологізацію, принципи побудови фінансової системи, наведено формульний апарат забезпечення ефективності її функціонування, висвітлено передумови та наслідки глобалізації світових фінансових ринків, представлено виз начальні пріоритети розвитку фінансової системи території. До кожного розділу додано контрольні запитання та тестові завдання. У посібнику наведено короткий термінологічний словник основних термінів, які стосуються фінансової системи, а також список рекомендованої літератури.

Розрахована на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти, центрів підвищення кваліфікації, викладачів фінансових дисциплін. Також, посібник буде корисним для осіб, які займаються або планують зайнятися підприємницькою діяльністю, всім, хто прагне адекватно сприймати зміни фінансової системи території.

 

Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко, 2003

Центр навчальної літератури, 2003

 


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………………….5

Розділ І. Формування понятійної бази фінансової системи території…………………….6

1.1. Загальне означення фінансів та фінансової системи території…………………………8

1.2. Основні категорії фінансів та головні передумови їх виникнення……………………12

1.3. Визначальні функції фінансів……………………………………………………………14

1.4. Сутність фінансової політики як однієї із складових

економічної та соціальної політики держави………………………………………….16

1.5. Виділення поняття фінансового механізму та його складових елементів……………18

Контрольні запитання до розділу І…………………………………………………………..22

Тести для перевірки знань……………………………………………………………………23

Розділ ІІ. Типологізація та основні принципи побудови фінансової системи.....................24

2.1. Типологізація фінансової системи………………………………………………………26

2.2. Основні принципи внутрішньої побудови фінансової системи……………………….29

2.2.1. Загальні положення…………………………………………………………………….29

2.2.2. Сфера міжнародних фінансів………………………………………………………….32

2.2.3. Сфера державних фінансів…………………………………………………………….33

2.2.4. Сфера фінансів суб’єктів господарювання…………………………………………...38

2.2.5. Сфера фінансів домогосподарств……………………………………………………...43

2.2.6. Сфера фінансового ринку………………………………………………………………44

2.2.7. Регіональний аспект побудови внутрішньої структури фінансової системи……….46

2.3. Суть та основні положення організаційної будови фінансової системи……………...46

2.3.1. Теоретичні засади організаційної будови фінансової системи……………………...46

2.3.2. Органи, які функціонують у сфері державного бюджету……………………………53

2.3.3. Контрольно-регулюючі органи………………………………………………………...65

2.3.4. Фінансові інституції, що працюють на фінансовому ринку…………………………84

2.3.5. Органи управління цільовими фондами………………………………………………91

Контрольні запитання до розподілу ІІ……………………………………………………….98

Тести для перевірки знань…………………………………………………………………….99

 


Розділ ІІІ. Формульний апарат задля забезпечення ефективного функціонування фінансової системи території...........................................................................102

3.1 Економіне підґрунтя підвищення ефективності функціонування фінансової

системи…………………………………………………………………………………...104

3.2 Альтернативи розвитку фінансової системи: формульний підхід…………………………....108

Контрольні запитання до розділу III ……………………………………………………………………...112

Тести для перевірки знань…………………………………………………………………….112

Розділ IV. Передумови та наслідки глобалізації світових фінансових ринків ………………...113

4.1 Визначальні передумови та складові процесу глобалізації…………………………..115

4.2 Парадокси розвитку глобальних ринків……………………………………………….122

4.3 Наслідки фінансової глобалізації для міжнародних фінансових ринків та для

світової економіки в цілому………………………………………………..…………...132

Контрольні запитання до розділу ІV……………………………………………………….139

Тести для перевірки знань…………………………………………………………………..140

 

Розділ V. Пріоритети розвитку фінансової системи………………………………………………141

5.1 Напрями фінансової стабілізації території……………………………………………………....143

5.2 Основні засоби реалізації державної політики щодо розвитку фінансової системи території….146

Контрольні запитання до розділу ІV……………………………………………………….152

Тести для перевірки знань…………………………………………………………………..152

 

 

Короткий термінологічний словник………………………………………………………153

Список рекомендованої літератури………………………………………………………181


ВСТУП

Прагнучи остаточного переходу України до ринкової еконо­міки ми часто забуваємо про необхідність ґрунтовного розгляду са­мої структури економічного середовища держави, її фінансової си­стеми. А насправді, не охопивши проблеми комплексно, тим самим ми свідомо допускаємо можливість виникнення численних поми­лок в майбутньому.

У різних джерелах протягом останнього десятиріччя робило­ся вже досить багато спроб розкриття сутності та основних складо­вих фінансової системи, проте ще досі усе це органічно не поєдну­валося в одному посібнику. Так, перш за все, у ньому розкрито зміст самого поняття фінансової системи території, подано типологізацію та принципи її побудови, наведено формульний апарат забезпечення ефективності функціонування фінансової системи. Також, з метою глибшого й об'ємнішого уявлення сутності фінан­сової системи змальовано передумови та наслідки глобалізації світових фінансових ринків. Представлено визначальні пріоритети розвитку фінансової системи території.

В цілому, даний посібник складається з п'яти розділів (кожен із тестами та питаннями для перевірки знань), короткого терміно­логічного словника відповідно до тематики посібника та списку ре­комендованої літератури. При чому з метою полегшення ґрун­товнішого вивчення тих чи інших питань із використанням інозем­ної літератури у наявному в даному посібнику глосарії поряд із ук­раїнським трактуванням термінів подано і їх англійські відповідни­ки. Саме тлумачення понять подається з врахуванням чинного за­конодавства України.

Посібник з фінансової системи призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів із економічним ухилом, осіб, які займаються або планують зайнятися підприємницькою діяльністю, а також для осіб, що ба­жають орієнтуватися у фінансовому середовищі держави й компе­тентно оперувати відповідними специфічними термінами.


 

 

Розділ І. Формування понятійної бази фінансової системи території

 

1.1. Загальне означення фінансів та фінансової сис­теми території

1.2. Основні категорії фінансів та головні передумо­ви їх виникнення

1.3. Визначальні функції фінансів

1.4. Сутність фінансової політики як однієї із скла­дових економічної та соціальної політики дер­жави

1.5. Виділення поняття фінансового механізму та його складових елементів


 

Фінансисти підтримують державу так само, як мотузка підтримує повішеного. Ш. Монтеск’є
Дайте мені хорошу політику, і я вам дам хороші фінанси. А. Тюрго
Політика нас не бере силою, ми всі занурені у неї, хочемо ми цього чи ні. С. Маршак
Дайте мені хорошу політику, і я вам дам хороші фінанси.
Дайте мені хорошу політику, і я вам дам хороші фінанси. А. Тюрго
   
 
Ви можете не займатися політикою, усе одно політика зай­мається вами. Ш. Монталамбер
 
 
Політика – це вміння досягати рівноваги сил. А. Моруа
 
 
Менше за все економіка може створити нову людину. Економіка відноситься до засобів, а не до мене життя . І коли її роблять метою життя, то відбувається деградація людини. М. Бердясв
 
 
У людині є таке поєднання самої людини та економічного се­редовища, що неможливо відділити економічне життя від життя морального; не можна розділити існування людства на дві частини, відділити у ньому ідеальне життя від життя економічного. Ж. Жорес  

 

 


 


У даному розділі наводяться основні принципи формування понятійної бази фінансової системи території як однієї із передумов економічної стійкості держави.

Розглянувши нижченаведені параграфи розділу, необхідно ми основні положення фінансів та фінансової системи тери­торії, вивчити визначальні категорії фінансів, головні передумови їх виникнення, а також головні функції фінансів. Поряд з цим, тут розкривається сутність фінансової політики як однієї із складових економічної та соціальної політики держави, відокремлюється по­ки і їй фінансового механізму та його складових елементів.

Загальне означення фінансів та фінансової системи території

За наявного стану функціонування України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави закономірно повстає проблема розбудови власної фінансової системи із урахуван­ням певних характерних особливостей території.

Отже, перш за все з метою усестороннього розгляду та глиб­шого розуміння поставленої проблеми, насамперед, наведемо означення понять фінансів та фінансової системи як таких.

Фінансову системуУкраїни, зокрема, можливо визначити як взаємопов’язане поєднання процесів об'єктивного розподілу вартості Валового внутрішнього продукту (ВВП) та суб'єктивного впливу на нього державної політики у існуючому економічно – правовому просторі.

Безпосередній розподіл вартості утвореного ВВП держави розпочинається процесом створення відповідних фондів грошових коштів, в яких формуються фінансові ресурси країни. При цьому до їх складу також включається й частина доходу (або ж прибутку), що залишається у розпорядженні того чи іншого суб'єкта господарювання. Дані ресурси використовуються на основі цільового ске­рування.

Щодо спрямованості функціонування фінансової системи країни, то вона визначається такою невід'ємною складовою частиною загальнодержавної політики, як фінансова політика, ре­алізація якої у будь-якій державі неможлива без наявності не­обхідної фінансової інфраструктури, а також механізму регулювання розподілу вартості створеного ВВП.

 

Сукупність наявності правового, а також організаційно-ме­тодичного забезпечення забезпечує державі можливість здійснюва­ти цілеспрямований процес розподілу вартості ВВП.

А результати вищезазначеного розподілу та перерозподілу вартості створеного ВВП, обумовлені державним фінансовим пра­вом, власне і становлять дохідну частину фінансової системи.

Загалом, основою фінансової системи є грошові фонди (або ж грошові, фінансові активи), під якими розуміють певні суми гро­шей чи інших цінних паперів, які мають:

1) відповідні чітко визначені напрямки формування;

2) подібні відповідні та чітко сформульовані напрямки вико­ристання.

Також, грошові фонди із вказаними вище ознаками мають на практиці та в економічній науці ще одне позначення —їх часто ок­реслюють поняттям «фінанси».

В сучасній економічній літературі поняття «фінанси», як пра­вило, вживається у двох різних інтерпретаціях, які гармонійно до­повнюють одна одну. Так, під фінансами у вузькому значенні не­обхідно розуміти власне грошові фонди із зазначеними вище атри­бутами, тобто певні суми грошей (грошові активи), які мають чітко окреслені напрямки формування та використання. А у широкому розумінні фінанси — це не лише безпосередньо грошові фонди, а й інші цінні папери — акції, облігації, сертифікати і т. ін.

Однак, подібна інтерпретація і така структуризація поняття фінансів не є єдиною ні в економічній літературі, ні у практиці функціонування фінансових економічних систем. Часом виділя­ються так звані чисті та валові фінанси.

Отже, фінанси у їх чистому значенні (або власне фінанси) — це лише цінні папери та відповідні фонди їх формування, руху і ви­користання. Чисті фінанси є основними об'єктами купівлі-продажу на фінансовому ринку.

Натомість, валові фінанси — це цінні папери у формі акцій, облігацій, сертифікатів тощо разом із грошовими вкладами у гро­шово-кредитних установах або готівкою, яка є в наявності і не де­понується у банківській системі.

Отже, фінанси є досить складним суспільним явищем і вони охоплюють багатосторонні відносини обміну й розподілу, які відо­бражаються в численних грошових потоках. Поряд з єдиною сутністю вищезазначених відносин серед них можна виокремити певні складові частини, що характеризуються власними, характерними


лише їм ознаками й особливостями. А вивчення поняття фінансів засновується як на розумінні їх необхідності, сутності й ролі у дано­му суспільстві, так і на детальному розгляді існуючих форм фінан­сових відносин. Завдяки виділенню декількох форм фінансових відносин стає можливим відносне відокремлення певних складових фінансів, а також організація поділу на групи. Сукупність подібних складових і позначається терміном «фінансова система». Та, втім, як і будь-яка інша система, її не можна вважати простим набором окремих елементів, а навпаки, сукупністю взаємозв'язаних складо­вих частин, які характеризуються однорідними ознаками.

Оскільки, виходячи із сказаного вище, у літературі немає од­нозначного визначення фінансів та фінансової системи, спробу пев­ної систематизації для полегшення аналізу та порівняння зроблено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Інформаційна база визначення сутності понять

«фінанси» та «фінансова система»

 

Зміст термінів
Фінанси
1.1 =>система економічних відносин, пов'язаних з нагромадженням, розподілом і використанням фондів грошових ресурсів;
1.2 =>сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів;
1.3 =>економічні відносини, пов'язані з розподілом, перерозподілом і використанням частини вартості ВВП, НД держави та використанням централізованих, децентралізованих грошових коштів, коштів населення з метою виконання функцій і завдань держави та забезпечення умов розширеного відтворення, стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства;
1.4 =>система грошових відносин, що виникла разом з появою держави і нерозривно пов'язана з її існуванням та функціонуванням;
1.5 =>грошові засоби як елемент економічно-господарського обігу;

 


Продовження табл. 1.1

 

1.6 =>сукупність усіх грошових засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, а також система їх формування, розподілу та використання;
1.7 =>система грошових відносин у тій чи іншій державі, а ще сукупність усіх грошових коштів, що є в розпорядженні держави;
1.8 =>система грошових відносин тієї чи іншої держави;
1.9 =>справи з грішми; управління державним або підприємницьким доходом; грошові ресурси;
1.10 => у широкому значенні - грошові засоби, грошові обороти;
Система
2.1 =>сукупність якісно визначених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія;
2.2 =>множина закономірно пов’язаних один з одним елементів (предметів, явищ, поглядів, знань тощо), які являють собою певне цілісне утворення, єдність;
2.3 => достеменне, взаємопов'язане, складне впорядкування частин; сукупність принципів, об'єднаних у формі послідовної доктрини;
2.4 =>порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком частин чого-небудь; сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднаних за спільною ознакою, призначенням;
2.5 => певний порядок у розташуванні і зв'язку частин чого-небудь; форма організації чого-небудь;
2.6 => порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин у певному зв'язку;
2.7 => порядок, зумовлений правильним розташуванням частин, стрункий ряд, зв'язане ціле.
Фінансова система
3.1 => сукупність різних сфер фінансових відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів;

 


Продовження табл. 1.1

 

3.2 =>сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Фінансова система
4.1 =>сукупність фінансових відносин, що існують у рамках даної суспільно-економічної формації, на основі яких утворюються і використовуються відповідні фонди грошових ресурсів.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 444. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия