Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типологізація фінансової системи
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фінансова системапронизує усю національно-економічну систему, починаючи від домогосподарств, індивідуальних і партнерських підприємств, корпоративних підприємств й закінчуючи і державою.

Також додатково слід зазначити, що у теоретико-практичному плані важливою є проблема типологізації фінансових систем (рис 2.1). Аналіз останньої проблеми привів нас до висновку про доцільність і можливість виділення таких двох типів фінансових си­стем як чиста і реальна. Дамо їм невеличку наукову характеристику.

Так, чиста фінансова економічна системає сукупністю ме­ханізмів, інститутів чи установ формування, руху і використання так званих чистих фінансових фондів (або чистих фінансів), які трактуються у економічній літературі по-різному і відповідно до цього можна виділити декілька видів чи типів чистих фінансово-економічних систем.

Виділяють наступні трактування чистих фінансів.

1) фінансові фонди, які формуються лише від певної підпри­ємницької діяльності або ж купівлі-продажу певних економічних ресурсів. Даний тип фінансів і фінансових фондів формує підпри­ємницький сектор чистої фінансової системи, який є основою роз­витку та функціонування фінансової економічної системи н цілому;

2) фінансові фонди або ж фінансові ресурси, які формуються виключно на безеквівалентній основі, тобто на основі податків.


Вищезазначений тип фінансових ресурсів є так званим державним сек­тором чистої фінансово-економічної системи;

3) фінансові фонди чи фінансові ресурси, що формуються на основі руху (емісії, реалізації) цінних паперів — акцій, облігацій, сертифікатів тощо. На основі цього типу чи такого розуміння чис­тих фінансів формується так званий фондовий сектор чистої фінан­сово економічної системи і відповідний фондовий ринок (ринок цінних паперів чи ринок фінансового капіталу).

 

       
   
 
 

 

 


 

Рис. 2.1. Типологізація фінансової системи

Таким чином, чиста фінансово-економічна система, поєдну­ючи три вищевказаних сектори — підприємницький (комерцій­ний), державний та фондовий — є елементом національної грошо­во-кредитної системи, без якої вона узагалі не може існувати та функціонувати нормально. З огляду на останнє поняття фінансів та грошей (або ж фінансової і грошово-кредитної систем) надзвичай­но часто ототожнюються. Так, у практиці господарювання й у еко­номічній літературі вони як правило окремо не ідентифікуються і вважаються ідентичними поняттями відповідної системи, оскільки гроші у широкому розумінні — це будь-що, що є платіжним засо­бом, включаючи і безпосередньо фінанси, фінансові активи (цінні


папери). А фінанси у їх широкому розумінні включають до свого складу і власне гроші або ж грошові активи. Усе це вказує на те, що поняття чистої фінансової системи є досить умовним і відіграє певну роль у так званому чистому (високому) теоретичному аналізі й під час побудови та розвитку так званої високої (чистої) економічної те­орії. А у практичному, або ж прикладному, аспекті-поняття фінансів вживається у їх реальному, а не чистому значенні чи розумінні.

Й нарешті реальна фінансова система(або реальні чи змішані фінанси) є такою фінансовою системою, у якій формування чистих фінансів (грошових фондів, які формуються внаслідок певної підпри­ємницької діяльності) доповнюється формуванням квазічистих фі­нансів (грошових фондів, які формуються у результаті випуску акцій й облігацій) і так званих фіскальних (податкових) фінансів (грошових фондів, що формуються на податковій основі). Будь-яка із нинішніх національних фінансових систем за своїм характером є змішаною, або ж реальною, фінансовою системою, оскільки вона передбачає як формування чистих, так і квазічистих та фіскальних фінансів.

Згідно вищезазначеного змісту реальної фінансової системи в її складі виділяють наступні три сектори.

Сектор 1 чистий фінансовий секторреальної фінансової системи, у якому процес формування грошових фондів здійсню­ється на еквівалентній основі згідно до дії закону вартості. Загалом, чистий фінансовий сектор впливає на переважну частину бізнесу, населення і частково держави.

Сектор 2 квазічистий фінансовий сектор, в якому грошові фонди початково формуються не внаслідок здійснення певної підприємницької (комерційної чи виробничої) діяльності, а на по­зичковій основі у результаті випуску та реалізації цінних паперів (акцій, облігацій і т. ін.). Випускати акції і облігації мають право лише корпорації й держава (індивідуальні та партнерські підприємства позбавлені подібної можливості).

Сектор 3 фіскальний (чи податковий) секторреальної фінансової системи, де грошові фонди формуються переважно за рахунок податків. Сферою впливу даного сектору є держава та її територіальні органи і він (сектор) реалізує себе у формуванні дер­жавного, регіонального (обласного) та місцевого (муніципально­го) бюджетів як певних грошових фондів доходів і видатків на відповідних рівнях державної влади.

Додатково слід звернути свою увагу на те, що співвідношен­ня вищезазначених секторів є далеко не неоднаковим у всіх


еко номіках на певний момент часу, а також в різні історичні епохи роз­витку національних економічних систем.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 619. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.018 сек.) русская версия | украинская версия