Студопедия — Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості.


Ринкова система не може вважатися саморегулюючою і тому потребує планомірного і цілеспрямованого держ. регулювання. З огляду на соц. важливість проблеми зайнятості ринок праці потребує кваліфікованого держ. регулювання. Це регул. здійснюється мережею спеціальних держ. установ задля підтри­мання прийнятного рівня зайнятості, підвищення мобільності робочої сили, створення нових робочих місць тощо.

Одним з основних показ­ників, що характеризують ступінь державного регулювання ринку праці, є відсоток ВВП, який витрачається на здійснення програм тако­го регулювання. В Україні об­сяг цих видатків коливається від 0,3 до 0,6% ВВП (порівняно з ін. странами –1%-3%).

Досвід багатьох країн показує, що особливо важливе значення мають такі чотири напрями державного регулювання ринку праці:

1) стимулювання зростання зайнятості та збільшення кіль­кості робочих місць (Поліпшення ситуації у сфері зайнятості економіки передбачає формування динамічного та гнучкого ринку праці, під­вищення рівня його інституціалізації та організованості. Для цього необхідно створити розгалужену мережу інституцій ринку праці, поліпшити їх фінансування, кадрове та інформаційне забезпечення. У розпорядження центрів зайнятості має надаватися оперативна інформація про всі групи населення, представлені на ринку праці, а не лише ті, що зайняті в державному секторі. Інформаційний масив повинен містити дані про всі основні аспекти функціонування рин­ку праці: масштаби пропозиції праці, її вартість та якість, структуру зайнятості, реальні обсяги безробіття тощо),

2) 2) підготовка й перепідготовка робочої сили (Для підвищення ефективності програм переква­ліфікації на ринку праці потрібно створити найсприятливіший режим для перекваліфікації працівників безпосередньо на під­приємствах, зокрема через звільнення коштів, які витрачаються на ці цілі, від оподаткування, через надання пільгових кредитів тощо. Крім того, необхідні законодавче та організаційне сприяння розвит­кові мережі центрів перекваліфікації при закладах вищої освіти (як державної, так і недержавної форм власності), а також відновлення роботи регіональних центрів підготовки, навчання та професійної орієнтації),

3) со­ціальне страхування безробіття (Для підвищення дієвості системи соц. захисту від без­робіття слід запровадити систему страхування на випадок безробіття. Частину відрахувань із заробітку працівника доцільно акумулювати на індивідуальних рахунках, а величина допомоги в разі втрати робо­ти має залежати від суми попередніх внесків і трудового стажу. У суч. умовах держави багатьох країн світу (особливо розвинених) побудували потужну систему соц. захисту безробітних. Іноді величина допомоги по безроб. сягає 90% від сер. з\п. Однак, ця доп. іноді має певні негативні сторони. Так, наприклад, коли величина виплат є доволі високою, люди не поспішають з пошуком роботи)

4) сприяння найманню робочої сили.

Існує 2 головних метода держ. забезпечення зайнятості:

?прямі (

·законодавче регул. умов найму та викор. роб. сили,

·стимулювання створення роб. місць та пропозиції роб. сили,

·заходи щодо збереження та підвищ. рівня зайн. на підприємствах)

?непрямі (

·держ. фін. політика (асигнування і субсидії),

·монетарна політика (регулювання грош. обігу,

·фіскальна політика (зміна податків),

·виплата різних допомог по безробіттю).

Всі вище перераховані заходи також безпосередньо стосуються і України. Крім того, головною умовою формування та ефективного функ­ціонування національного ринку праці є пришвидшення економічних реформ в Україні. Ефективна структурна перебудова економіки через реструктуризацію збиткових підприємств, відмову від практики м'яких бюджетних обмежень, дала б змогу підвищувати мобільність робочої сили, продук­тивність праці та зарплату. Ці заходи в поєднанні з розвитком перспективних галузей економіки, малого та сер. бізнесу сприяли б зменшенню прихованого безробіття, працевлаштуванню вивільненої надлишкової робочої сили на новостворених робочих місцях зі стабільною виплатою з\п. Такі заходи не допускали б надмірного зростання безробіття і не індукували б застійного безробіття.)Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 17302. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия