Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Дайте визначення понять „дидактика” та „викладання”.

2. У чому полягає зміст понять „теорія навчання”, „теорія освіти”? Чи змінився сучасний зміст цих понять порівняно з минулим?

3. Назвіть основні завдання сучасної дидактики.

4. Доповніть визначення: „Основними категоріями дидактики є викладання, ..., освіта, ..., вміння, ... ”.

5. Визначте правильність або хибність запропонованих тверджень, обґрунтувавши свою точку зору: 1) головною метою реформування освіти є набуття молодим поколінням соціального досвіду, формування високої духовної культури; 2) сучасна дидактика ґрунтується на передачі знань учням; 3) підґрунтям для перебудови освіти в Україні є створення системи недержав­них навчально-виховних закладів; 4) освіта в Україні побудована на принципах гуманізму, демократизму, пріоритетності безкоштовної освіти.

6. Дайте визначення понять „процес навчання” та „зміст освіти”.

7. Визначте правильність або хибність запропонованих положень, даючи обґрунтовану відповідь. Отже, на Вашу думку, функції навчального процесу залежать від: 1) педагогічної майстерності вчителя; 2) методів навчання; 3) функціонування педагогічного процесу як системи.

8. Доповніть визначення: „Зміст освіти – це чітко окреслена система …, … і …, якою повинна оволодіти особистість упродовж навчання в школі та вищому навчальному закладі.

4. Побудуйте логічний ряд структури процесу навчання: мета навчання, ..., зміст освіти, ..., засоби навчання, ..., основні форми організації навчання, ..., педагогічні технології, ....

5. Назвіть основні компоненти навчального процесу, які, на вашу думку, є найсуттєвішими в моделі навчання.

6. Назвіть п’ять найвідоміших у дидактиці моделей навчання.

7. Визначте правильність або хибність запропонованих тверджень, обґрунтувавши свою точку зору: 1) у розвитку й поглибленні пізнавальних інтересів учнів пріоритетну роль відіграють словесні методи; 2) діяльнісний підхід у дидактиці реалізується методами та прийомами самостійної роботи учнів; 3) пізнавальний інтерес до навчання залежить тільки від індивідуальних якостей особистості; 4) розвиток пізнавального інтересу в навчанні – одна з актуальних проблем педагогіки.

8. Назвіть основні дидактичні компоненти (етапи) засвоєння знань учнями.

9. Дайте визначення понять „знання”, „уміння”, „навички”, „вправи”.

10. Побудуйте логічний ряд психофізіологічної структури процесу навчання: знання – ... – навички – ... .

11. Назвіть сім складових компонентів процесу навчання (за Ю.Бабан­ським) та дайте їм характеристику.

12. Дайте визначення поняття „політехнічне навчання”, у чому полягає його сутність, цілі та зміст.

13. Обґрунтуйте різницю між загальнотехнічними та загальнотехнологіч­ними знаннями й уміннями.

14. Доповніть визначення: „Державний стандарт професійно-технічної освіти – це комплекс нормативних, організаційних і методичних ..., що визначають ... і ... професійних освітніх ... та створюють основу для забезпечення потрібної ... підготовки спеціалістів середньої ланки.

15. Назвіть основні вимоги, що висуваються до змісту освіти в ПТНЗ.

16. Назвіть основні джерела (державні документи) формування змісту професійно-технічної освіти та дайте їм характеристику.

17. За якою формулою визначається показник рівня професійної підготовки в ПТНЗ.

18. За якою формулою визначається показник загальноосвітньої бази професійної підготовки в ПТНЗ.

19. Дайте визначення понять „практичні уміння” та „професійні навички”.

20. Дайте визначення понять „закономірність навчання” і „принцип нав­чання”.

21. У якому співвідношенні перебувають закономірності та принципи навчання?

22. Перелічіть основні принципи навчання. Які з них, на Вашу думку, провідні в навчанні?

23. На конкретних прикладах покажіть, як викладачі реалізують дидак­тичні принципи в навчальному процесі.

24. Визначте правильність або хибність запропонованих тверджень, об­ґрунтувавши свою точку зору: 1) принципи навчання – це структура навчальної діяльності; 2) принципи навчання утворюються на основі наукового аналізу й випливають із закономірностей процесу навчання, встановлених дидактикою; 3) сучасна вітчизняна дидактика відкидає класичні принципи навчання; 4) принцип навчання на високому рівні складності не суперечить принципу доступності.

25. Назвіть загальнодидактичні принципи професійного навчання та дайте їм характеристику.

26. Назвіть специфічні принципи професійного навчання та охарактери­зуйте їх.

27. Дайте визначення поняття „організаційна форма навчання”.

28. Контури класно-урочної системи окреслили німецькі педагоги ... та ..., а теорію та практичну технологію розробив чеський педагог ... .

29. Визначте різницю між класно-урочною та курсовою системами навчання.

30. Назвіть організаційні форми навчання, спрямовані на теоретичну підготовку учнів ПТНЗ.

31. Назвіть організаційні форми навчання, спрямовані на практичну підготовку учнів ПТНЗ.

32. Побудуйте логічний ряд основних вимог до проведення уроку: наяв­ність продуманого плану уроку, ..., оптимальний темп, ..., дотримання гігієнічних вимог, ...; чітке визначення мети й завдань, ..., ..., врахування рівня розвитку й психічних особливостей учнів, ..., ..., систематичний контроль і корекція знань, умінь і навичок.

33. Назвіть вимоги, що стосуються внутрішньої сторони уроку (заняття).

34. Дайте характеристику різних типів уроків, які використовуються в ПТНЗ.

35. Дайте визначення поняття „технологія навчання”.

36. Проаналізуйте відомі Вам новітні технології навчання, визначте, які їх риси є найсуттєвішими у процесі навчання.

37. Які Ви знаєте типи нетрадиційних (неординарних) уроків? За якими ознаками вони відрізняються від класичних?

38. Дайте визначення поняття „лекція”.

39. Назвіть типи лекцій залежно від місця, яке вони займають у структурі навчальної дисципліни.

40. Назвіть типи лекцій залежно від способу їх проведення.

41. Охарактеризуйте структуру лекції будь-якого типу.

42. Дайте визначення поняття „семінарське заняття” та охарактеризуйте основні його типи.

43. Дайте визначення поняття „навчальна екскурсія” та охарактеризуйте основні її види.

44. Дайте визначення понять „навчальна конференція”, „консультація” та охарактеризуйте основні їх види.

45. Дайте визначення поняття „лабораторне заняття” та охарактеризуйте етапи його проведення.

46. Дайте визначення поняття „практичне заняття” та назвіть його організаційну структуру.

47. Дайте визначення поняття „курсове проектування” та охарактеризуйте основні етапи його виконання.

48. Назвіть основні види виробничої (професійної) практики та їх дидактичні цілі.

49. Охарактеризуйте етапи виробничого навчання.

50. Дайте визначення понять „методологія”, „метод навчання” і „методика викладання”.

51. Які, на Вашу думку, найоптимальніші методи навчання в сучасному ПТНЗ. Обґрунтуйте відповідь.

52. Охарактеризуйте основні методи навчання. Доведіть, що вони не тотожні його принципам, засобам та організаційним формам.

53. Продовжте відповідь: індуктивні методи – це ...; дедуктивні методи – це ...

54. Опишіть принципи класифікації різних методів навчання. Яка класи­фікація, на Вашу думку, є найбільш ефективною.

55. Визначте правильність або хибність запропонованих тверджень, обґрунтувавши свою власну точку зору, а за необхідності дайте правильну відповідь: 1) репродуктивний метод передбачає введення учня у ситуацію наукової суперечки; 2) використовуючи проблемно-пошукові методи, викладач створює проблемну навчальну ситуацію, організовує колективне обговорення можливих підходів до розв’язання проблеми; 3) досвід показує, що навчальні ігри порівняно з традиційним навчанням більш інформаційні, локальні, набли­жені до навчального алгоритму; 4) основною умовою використання методу лекції є застосування широкого діапазону різних видів практичної діяльності учнів.

56. Окремі операції, розумові або практичні дії викладача чи учнів, які розкривають або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу називаються ...

57. Назвіть основні ігрові методи навчання.

58. Назвіть види навчальних ділових ігор, що знайшли широке застосування у професійному навчанні.

59. Дайте характеристику основним етапам навчальної ділової гри.

60. Дайте визначення понять „діагностування” і „контроль”.

61. Доповніть логічний ряд принципів діагностування та контролю: об’єктивність, ..., ..., наочність, ..., ... .

62. Назвіть основні види контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ. Який вид контролю, на Вашу думку, найсуттєвіший для перевірки міцності знань, умінь і навичок учнів? Обґрунтуйте свою відповідь.

63. Охарактеризуйте основні функції контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ.

64. Назвіть основні методи контролю знань, умінь і навичок учнів ПТНЗ.

65. Визначте правильність або хибність запропонованих тверджень, вмо­тивуйте власну точку зору; якщо необхідно дайте правильну відповідь: 1) пере­вірка знань, умінь і навичок здійснюється згідно з дидактичними принципами навчання; 2) поточний контроль – це підсумок семестру, навчального року; 3) мета практичних методів контролю – перевірити вміння, навички учнів, застосовувати свої знання під час розв’язання конкретних завдань; 4) методами контролю знань є соціометрія, моделювання, консультація.

66. З якою метою, на Вашу думку, в сучасній дидактиці застосовують тес­товий і комп’ютерний контроль? Яка ефективність таких видів контролю?

67. Метод вимірювання й оцінювання знань, умінь та навичок учня за допомогою спеціально підготовлених стандартизованих завдань називається ... контролем.

68. Охарактеризуйте основні види тестового контролю.

69. Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів ПТНЗ.

70. Термін, що означає суб’єктивну оцінку явища за певною заданою шкалою називається ...

71. Матеріальні об’єкти, які використовуються як джерело знань, сприяю­ть організації навчально-пізнавальної діяльності та виховного впливу на учнів називаються ... .

72. Назвіть основні групи засобів навчання за такими ознаками:

– способом використання: ..., ... ;

– способом фіксації інформації: ..., ..., ..., ..., ...;

– змістом: ..., ..., ...;

– видами: ..., ..., ...;

– походженням: ..., ...;

– стадіями виготовлення: ..., ..., ..., ...;

– терміном зберігання: ..., ... .

73. Назвіть групи засобів навчання, які класифікують за сукупністю двох ознак: поставленій дидактичній задачі та способу її реалізації. Охарактеризуйте їх.

74. Назвіть три основні групи технічних засобів навчання (ТЗН).

75. До екранних засобів подання навчальної інформації належать: ..., ..., ..., ..., ... . Дайте їм характеристику.

76. До носіїв екранних засобів навчання відносять: ..., ..., ..., ..., ..., ... . Дайте їм характеристику.

77. До звукових засобів подання навчальної інформації належать: ..., ..., ..., ... . Дайте їм характеристику.

78. До екранно-звукових засобів подання навчальної інформації належать:..., ..., ..., ... . Дайте їм характеристику.

79. Назвіть найновіші й найперспективніші інформаційні освітні засоби навчання.

80. Комплексне методичне забезпечення навчального процесу в ПТНЗ повинно містити: ..., ..., ..., ..., ... .


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 833. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7