Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ІІ варіант
Викладач: Пропонує учням проблемну ситуацію, яка потребує самостійних міркувань, що ведуть їх від часткових положень до узагальню­ючих висновків Учні: Самостійно розмірковують над фактами і роблять висновки, узагальнення

 

Рис. 3.8. Варіанти використання індуктивного методу навчання

 

Науковцями розроблено рекомендації щодо використання індуктивного методу при викладанні теоретичних курсів у ПТНЗ, а саме: а) при вивченні теоретичних курсів слід постійно звертати увагу на аналіз явищ, процесів, які вивчають учні і таким чином поєднувати індуктивний метод навчання з аналітичним; б) потрібно так організувати теоретичне навчання, щоб привчити учнів до послідовності мислення та вчасно застерігати від поквапливості у висновках; в) слід постійно звертати увагу на те, щоб висновки були посиль­ними для учнів, а не нав’язані авторитетом викладача; г) при індуктивному методі найвагоміші результати досягаються тоді, коли учень працює самостійно, а викладач лише створює сприятливі умови для мислительного пошуку; д) при викладі навчального матеріалу варто починати не з формулю­вань теорем, закономірностей, концептуальних положень, а навпаки, спочатку ввести учнів у проблему, здійснити аналіз явищ, навести приклади тощо, а вже потім переходити до формулювань правил чи законів; є) слід так будувати навчальну працю, щоб учні не тільки брали участь в аналізі явищ чи процесів, а й робили первинні висновки, хай і з подальшими їх корективами викладачем.

2. Дедуктивні методи. Термін „дедукція” (від латин. deduction – виведення) передбачає перехід від загального до часткового, абстрактного до конкретного й означає процес логічного переходу від деяких припущень, посилань до їх наслідків, висновків. У дидактиці він втілюється у правилі: від загального до часткового, тобто є методом, зворотним щодо індукції.

Схема дій викладача та учнів представлена на рисунку 3.9.

 

Викладач: Спочатку повідомляє загальне положення, формулу, закон, а згодом – поступово під­кріплює їх конкретними прикладами, наво­дить окремі випадки, конкретні завдання Учні: Сприймають загальні положення, формули, закони, а потім засвоюють висновки, наводять власні приклади

Рис. 3.9. Схема використання дедуктивного методу навчання

 

Дедуктивний метод, на думку вчених-дидактів, активніше розвиває абстрактне мислення, сприяє опануванню навчальним матеріалом на основі узагальнень. Однак дедуктивний метод застосовується не тільки в навчально-пізнавальній роботі, а й у практичній діяльності. Він має особливе значення, оскільки базується на здобутках науки. Наприклад, при вивченні економічних засад виробництва промислової продукції на підприємствах учні виступають економістами та розв’язують різні організаційно-економічні і виробничо-технологічні завдання, при цьому демонструють дедуктивне мислення, оскільки вони не створюють щось нове, а лише використовують надбання різних наук.

3. Моделювання – непрямий, опосередкований метод, який ґрунтується на використанні моделі як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями розуміють системи, що замінюють об’єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. Моделі – це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність – несуттєва. При цьому розрізняють два види моделей: матеріальні – це макети, механізми та ін., втілені в певному матеріалі (дерево, метал, скло тощо) та ідеальні – фіксуються у таких наочних елементах, як рисунок, креслення, схема, формула, особливим чином побудо­ваний словесний опис тощо.

Цей метод широко використовується викладачами при організації проектної діяльності учнів (курсової чи дипломної) та при самостійному розв’язанні ними навчальних завдань творчого характеру, коли потрібно змоделю­вати різні проблемні ситуації та знайти правильний розв’язок. При цьому учнів навчають використовувати таку структуру: постановка завдання; створення або вибір моделі; дослідження моделі; перенесення знань з моделі на оригінал завдяки суттєвій подібності і несуттєвій відмінності між ними.

4. Абстрагування – це уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів і явищ, зв’язків і відношень між ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослідника. Абстракція виокремлює із явища одну певну сторону у „чистому вигляді”, тобто у такому вигляді, в якому вона насправді не існує. Наприклад, не буває явища чи закону взагалі, існують конкретні закони і явища. Але без введення абстрактного поняття „явище” учень не здатний зрозуміти будь-яке конкретне явище. Цей метод навчання особливо часто використовується викладачами при розгляді законів і закономірностей конструктивних побудов різних технічних об’єктів.

5. Ідеалізація– це конструювання подумки об’єктів, які не існують у дійсності або практично нездійсненні (точка, пряма лінія, вектор тощо). Цей навчальний метод широко використовується на заняттях у гуртках технічної творчості, коли, наприклад, викладачами ставиться завдання позбавити реальні об’єкти притаманних їм властивостей і форм та наділити їх певними нереаль­ними, гіпотетичними формами чи властивостями.

6. Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом відо­браження їх структури у знаковій формі. Так, розробляючи машинобудівне креслення або кінематичні схеми технологічного обладнання, учні намагаються вкласти в нього змістове наповнення, замінюючи терміни (слова) спеціальними позначками.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 520. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7