Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Список літератури. 1. Бать М.И., Джанилидзе Г.Ю., Кельзон А.С
1. Бать М.И., Джанилидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т. 1. - М.: Наука, 1984. – 504 c.

2. Бугаєнко Г.О. Курс теоретичної механіки. – К.: Вища школа, 1968. – 409 с.

3. Бутенин Н.В. Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Т. 1. - М.: Наука, 1985. – 240 с.

4. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Ч. 1. - М.: Наука, 1967. – 468 с.

5. Воронков И.М. Курс теоретической механики. - М.: Наука, 1966. – 596 с.

6. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. – М.: Наука, 1966. – 300 с.

7. Гернет М.М. Курс теоретической механики. – М: Высш. шк., 1981. – 303 с.

8. Глонь О.А. Основы теоретической механики. - К.: ВКЦ «Софія», 1997. – 144 с.

9. Добронравов В.В., Никитин Н.Н., дворников А.Л. Курс теоретической механики. - М.: Высш. шк., 1974. – 528 с.

10.Кильчевский Н.А., Ремизова Н.И., Кильчевская Е.Н. Основы теоретической механики. - К.: Вища школа, 1986. – 296 с.

11.Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики. Т. 1. – М.: Наука, 1977. – 456 с.

12.Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Т. 1. – М.: Наука, 1984. – 352 с.

13.Павловский М.А. Теоретична механіка. – К.: Техніка, 2002. – 512 с.

14.Павловский М.А., Акинфиева Л.Ю., Бойчук О.Ф. Теоретическая механика. Ч. 1. - К.: Вища школа, 1985. – 351 с.

15.Попов М.В. Теоретическая механика. - М.: Наука, 1986. – 335 с.

16.Савин Г.Н., Путята Т.В., Фрадлин Б.Н. Курс теоретической механи- ки. – К.: Выща школа, 1973. – 359 с.

17.Старжинский В.М. Теоретическая механика. - М.: Наука, 1980. – 464 с.

18.Тарг С.М. Краткий курс теоретической механки. - М.: Высш. шк., 2001. – 416 с.

19.Теоретична механіка: Навч. пос. для технічних вузів. Л.Г.Романенко, В.Г.Солодов. – Харків: ХДАДТУ, 2000. – 268 с.

20.Турбін Б.І. Теоретична механіка. – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 373 с.

21.Шпачук В.П., Золотов М.С., Рубаненко О.І., Гарбуз А.О. Теоретична механіка: Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей і завдання для контрольних робіт студентів факультету післядипломної освіти. – Харків: ХДАМГ, 2001. – 124 с.

22.Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Ч. 1. – М.: Высш. шк., 1984. – 344 с.

 


Зміст

    стор.
  Вступ
1. статика абсолютно твердого тіла
  1.1. основні визначення, поняття і аксіоми статики. Предмет статики  
  1.2. Класифікація систем сил
  1.3. Аксіоми статики
  1.4. Проекція сили на вісь, площину
  1.5. Розклад сили на координатні складові
2. В’язі та їх реакції
3. Система збіжних сил
  3.1. Зведення до рівнодійної. Правило многокутника сил
  3.2. Умови рівноваги збіжних сил
  3.3. Теорема про три непаралельні сили
4. Момент сили відносно точки та осі. Складання паралельних сил. Пара сил, теореми про пари  
  4.1. Момент сили відносно точки
  4.2. Момент сили відносно осі
  4.3. Алгебраїчний момент сили відносно точки
  4.4. Складання паралельних сил
  4.4.1. Складання двох сил, напрямлених в один бік
  4.4.2. Складання двох сил, напрямлених в різні боки
  4.5. Пара сил. момент пари. теореми про пари
  4.5.1. Визначення пари сил. Теореми про пари сил
  4.5.2. Умови рівноваги системи пар сил
5. довільна система сил у просторі та площині. Зведення до заданого центра (теорема Пуансо)  
  5.1. лема про паралельний перенос сили  
  5.2. Зведення довільної системи сил у просторі до заданого центра. Теорема Пуансо (Основна теорема статики)  
  5.3. Властивості головного вектора, головного момента і результуючої приєднаної пари системи сил. Статичні інваріанти    
  5.4. Окремі випадки зведення просторової системи сил
  5.4.1. Приведення системи тільки до пари сил
  5.4.2. Приведення до рівнодійної у центрі О
  5.4.3. Зрівноважена (нульова) система сил
  5.4.4. Приведення системи сил до головного вектора і головного моменту
  5.4.4.1. Приведення до динами
  5.4.4.2. Приведення до схрещеної системи двох сил
  5.4.4.3. Приведення до однієї сили (рівнодійної)
  5.5. Довільна система сил у площині
  5.6. Теорема Варіньона про момент рівнодійної
  5.7. Приклади розв’язання задач зведення
6. Умови рівноваги системи сил. Окремі випадки рівноваги
  6.1. Рівновага довільної системи сил у просторі
  6.2. Окремі випадки рівноваги системи сил
  6.2.1. Рівновага довільної системи паралельних сил у просторі
  6.2.2. Умови рівноваги довільної плоскої системи сил
  6.3. Приклади розв’язання задач рівноваги
  6.4. Методика розв’язання задач на рівновагу системи тіл
7. Тертя, ковзання, кочення
  7.1. Сили тертя кочення. Закон Амонтона-Кулона
  7.2. Кут тертя. Конус тертя
  7.3. Тертя кочення. Коефіцієнт тертя кочення
  7.4. Приклади розв’язання задач рівноваги з урахуванням сил тертя  
8. Розрахунок плоскої ферми
  8.1. Основні визначення і припущення
  8.2. Порядок розрахунку плоскої ферми
9. Центр паралельних сил і центр ваги
  9.1. Центр паралельних сил
  9.2. Центр ваги твердого тіла
  9.2.1. Центр ваги однорідного тіла
  9.2.2. Центр ваги одонорідної пластини
  9.2.3. Центр ваги однорідного стержня
  9.3. Способи визначення координат центра ваги
  9.4. Центр ваги простійших фігур
  9.5. Стійкість твердого тіла при його перекиданні
  Запитання для самоперевірки
  Список літератури

 


 

Навчальне видання

 

Теоретична механіка.

Статика

 

 

Конспект лекцій

 

 

шпачук володимир петрович,

золоТОв михайло сергійович,

рубаненко олександр ігорович,

гарбуз алла олегівна

 

Редактор: М.З.Аляб’єв

 

Комп’ютерний набір: О.В.Заморій

 

 

План 2005, поз. 114

 

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умов.-друк. арк. 6,5. Тираж 200 прим.

Замовл. № Ціна договірна.

Харківська національна академія міського господарства

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 294. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7