:

Read and compare the following pairs of sentences. Comment on the changes (pay attention to explicitation and addition)
1. Oliver Barett III was a walking, sometimes talking Mount Rushmore. A stonyface. (E. Segal)

Oliver Barett bol chodiaci, niekedy hovoriaci vrch Rushmore s vytesanými tvárami velkých prezidentov. Muž kamennej tváre. (V. Marušiakova)

2. "Here she is, Grandmama!" Zoya had reappeared with the little dog. (D. Steel)

"Tu jel Pozri, stará mama!" Vo dverách sa zjavila Zoja so šteaom v náruč. (M. Kastlová)

3. Once their plane had landed at Heathrow they were made aware that the holiday was over. (J. Archer)

Hned' ako ich lietadlo pristálo na letisku Heathrow, si uvdomili, že dovolenka skončila. (J. Galata)

4. After Simon has been back at the Commons for a week he felt a sense of djá vu, a feeling that most members returning to the House for a second or even third time often experience. (J. Archer)

Ked' sa Simon vrátil do Dolnej snmovn, celý týžde mal zvláštny pocit, ktorý Franczi nazývaj djá vu, čosi, čo už tu bolo, pocit, ktorý má váčšina poslancov, vracajcich sa sa do parlament po druhv alebo tret raz. (J. Galata)

5. A witty older girl named Virginia sat under a big Western Union clock in that office and traded dirty jokes with me. (J. Heller)

Vtipn a odo mna staršie dievča Anna sedávalo v kancelárii pod vel'kvmi hodinami spoločnosti Western Union a vvmiealo si so mnou neslušn vtipy. (J. Samcov)

6. Heloise wrote to her bank, in England, to explain what was about to happen and to seek advice about her holdings, all of which were in different areas of enterprise within the Rio Verde Railway. (W. Trevor)

Heloise poslala svojej banke v Anglicku list, v ktorom vysvtlila svoje zámry a žiadala o radu v svislosti s cennými papiermi vloženými do rozličných podnikatelských aktivit spoločnosti Rio Verde Railway. (J. Kot)

7. I bet you look pissed-off when you're with your wife. (N. Mailer) Stavm sa, že vyzeráš riadne nasratý aj ke si so ženou v posteli. (Š. Barániková)

8. When the marquee listed The Cheerleaders it went unnoticed by the passing traffic. When XXX was added the next day, traffic stopped and tempers rose in the coffee shops around the square. (J.Grisham)

Ked' sa objavil ptač na Roztlieskavačky', okoloidci šofri mu nevenovali pozornost'. Ke na druhý de pridali upozornenie, že film je mládeži neprstupný, doprava utichla a v kaviarničkách okolo námestia sa viedli zápalist debaty. (A. Redlingerová)

9. Give me ten," Henry said, and Mrs Bride said she had only fives and Henry said two fives then. (W. Trevor)

"Dajte mi desa woodbiniek, " požiadal Henry pani McBridov. Poznamenala, že ich má v balen po pá. Henry si teda pýtal dve balenia. (J. Kot)

10. Quick as flash, while his mother was occupied with the kettle, Dudley stole the rest of Uncle Vernon's grapefruit. (J.K. Rowling)

A kým teta Petunia kladla čajnk na sporák, jej synáčik v stotine sekundy ukradl oteckovi jeho grapefruit. (O. Královičová): 2014-11-10; : 390.

Studopedia.info - - 2014-2017 . (0.006 .) |