Студопедия — Бактериялардың өсуі мен көбеюі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Бактериялардың өсуі мен көбеюі


Жасушаның ө суі дегеніміз - жасушаның барлық компоненттерімен қ ұ рылымның координациялық туындап, жасуша массасының ө суі.

Кө беюі - жасуша санымен популяциясының ө суі. Прокариоттардың кө пшілігі кө лденең бө ліну арқ ылы, кейбіреуі бү ршіктену арқ ылы, ал саң ырауқ ұ лақ тар спора тү зу арқ ылы кө бейеді, вирустар дикьюнктивті жолмен кө бейді.

Жасуша бө лінуінің алдында бактерия хромосомасында жартылай консервативті типі бойынша репликация жү реді. Екі жіпшелі ДНК-ң шынжыры ашылып қ р жіпшесіне комплементарлы жіп қ ұ растырылып нуклеойдтың ДНҚ -сы екеу болады. ДНҚ -репликациясы ү ш этаптан тұ рады: индикация, эленгация /шынжырдың ө суі/ жә не темицасия.

Бактериальды сұ йық қ оректік орталарда ө сіргенде бактериялардың ө суі мен кө беюінің жалпы заң дылық тарын айғ ақ болатын популяция дамуындағ ы қ айсы бір фазалардың кезектік алмасуы байқ алады.

Сұ йық қ оректік орталарда бактериялардың ө суі орта беткейінде жабынды тү зумен, ортаның лайлануымен немесе тұ нба тү зуімен сипатталады.

Бактериалдық популяцияның даму динамикасы мынандай фазалармен берілген:

I. Бастапқ ы стационарлы фаза /жасуша саны ө спейді/.

II. Лог фаза жасушаның интенсивті ө суімен сипатталады, кө бею жү рмейді.

III. Лог фаза жасушалар максимальды жылдамдық пен кө бейеді жә не бактериальды популяция саны геометриялық прогресте ө седі.

IV. Кері жылдамдық фазасы- бактериальды жасуша активтілігі тө мендеп генерация кезең інің ұ заруымен сипатталады.

V. Максимальды стационарлы фаза- ө луші жә не тү зілуші жасушалар санының тең есуі.

VI. Бактериялардың логарифмдік ө лу фазасы.

VІІ-VIIІ. Жасушаларды егу жылдамдығ ының кідіру фазасы.

Тү р стандартты жағ дайларда морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық жә не басқ а белгілерімен ұ қ сас болып келетін, бірдей генотипке ие особтардың эволюциялық тұ рғ ыда қ ұ ралғ ан жиынтығ ы деп қ арастыруғ а болады.

Штамм - белгілі бір шығ у кө зінен / адам организмі, жануар, қ оршағ ан орта т.б./ бө лініп алынғ ан микроб дақ ылы.

Клон дегеніміз - бір /особь/ орынынан алынғ ан микроорганизмдердің дақ ылы / бір жасушалы дақ ыл/.

Таза дақ ыл - бір тү рге жататын бактерия популяциясының қ оректік орталарда ө суі.

Колония - тығ ыз қ оректік ортада бір бактериальды жасушаның ө сіп-ө нуі салдарынан тү зілетін микроорганизмдердің бір тү рінің оқ шауланғ ан кө збен кө рер жиынтығ ы.

Кө птеген бактериялардың тү рлері, бір белгілері бойынша биологиялық варианттарғ а /биоварғ а/ бө лінеді.

Биохимиялық қ асиеттері бойынша бө лінетін биоварларды, хемоварларды, антигендік қ асиеті бойынша сероварлар, фагтарғ а сезімталдылығ ы бойынша фаговарлар, морфологиялық қ асиеттері бойынша морфоварлар деп атаймыз.

Бактериялардың таза дақ ылын алу диагностикалық зерттеулер, идентификация ү шін жү ргізіледі, яғ ни микроорганизмдерді морфологиялық, дақ ылдық, биохимиялық жә не басқ а белгілерін зерттеу ү шін таза дақ ыл қ ажет.

Бактериялардың таза дақ ылын диагностикалық зерттеу-идентификация жү ргізу ү шін бө ліп аламыз. Ол микроорганизмдердің морфологиялық, дақ ылдық, биохимиялық тағ ы басқ а белгілерді анық тағ анның арқ асында ғ ана ол жетістікке жетеміз. Бактериялардың морфологиялық жә не тинкториялды белгілерін ә ртү рлі бояу ә діспен боялғ ан жұ қ паны микроскопиялық зерттеу арқ ылы анық таймыз. Дақ ылдық қ асиеттері бактериялардың тығ ыз жә не сұ йық қ оректік орталарда ө су типі жә не жағ дайымен сипатталынып, колонияның морфологиясы бойынша жә не дақ ылдың ө суі бойынша анық талады.

Таза дақ ылды алу процессі бірнеше этапқ а бө лінеді:

І - этап зерттелуші материалдан жұ ғ ынды дайындап оны Грам немесе басқ а ә діспен бояйды да, микроскоптайды. Зерттелуші материалдың бір тамшысын қ ұ рық пен Петри табақ шасындағ ы қ оректік агар бетіне жұ қ тырады да 370С температурада 18-24 сағ атқ а термостатқ а қ ояды.

ІІ - этап табақ шаны қ арап, оқ шауланғ ан колонияларды зерттейды. Зерттелуші колонияның жасушаларының морфологиясын анық тау ү шін жұ ғ ынды дайындап Грам бойынша бояйды да микроскоптайды.

Таза дақ ылды бө ліп алу ү шін бір бө лек колонияны алып бө лек қ иғ аш ағ ары бар тү тікшеге немесе басқ а қ оректік ортағ а егеміз. Ол ү шін ілмекпен колонияның шетіне тигізіп (басқ а колонияларғ а тигізбей) алып басқ а ортағ а жағ ады.

ІІІ - этап. Бө лінген таза дақ ылдың ө су сипатына кө ң іл аударамыз, ол бір қ алыпты ө суі тиіс. Оны микроскопирделенде морфологиялық жә не тинкториальды қ асиеттері бір қ алыпты болу керек.

Таза дақ ылды алу ү шін қ олданатын ә дістер мыналарғ а негізделген:

1) Бактериялдық жасушаны механикалық жалпылау.

2) Антибактериялды ә сер ететін физикалық жә не химиялық факторлардың кө мегімен зерттелуші материалды алдын ала ө ң деу.

3) Себінділерді инкубациялау кезінде кө рші микрофлораның ө сіп ө нуін физикалық жә не химиялық факторлармен таң дамалы тежеу.

4) Микроорганизмдердің ө здеріне сезімтал лабораториялық жануарлар организмінде тез ө сіп ө ну қ абілеті.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 10038. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия