Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Нормативний акт– це прийнятий соціальним суб’єктом документальний акт, що характеризується соціальною (груповою) легітимністю та містить нормативні приписи
Нормативний акт– це прийнятий соціальним суб’єктом документальний акт, що характеризується соціальною (груповою) легітимністю та містить нормативні приписи для невизначеного кола суб’єктів.

Соціальні норми – правила людського співжиття, що регулюють поведінку людей, зокрема відносини людей між собою.

Норми моралі (етичні норми) – відносно стійкі уявлення людей про добро і зло. Мораль оцінює поведінку людини за допомогою понять «хороший» і «поганий». Норми моралі, як правило, незафіксовані документально, вони існують як ціннісні орієнтири у свідомості людей.

Правові норми– загальнообов’язкові, формально визначені, установлені або офіційно визнані державою і забезпечені її примусовою силою правила поведінки.

Релігійні норми– правила поведінки віруючих людей, що склалися на основі уявлення людей про Бога і бажану його поведінку.

Корпоративні норми –це правила поведінки, що створюються в організованих співтовариствах, поширюються на його членів і направлені на забезпечення організації та функціонування цього співтовариства.

Звичай– це правило поведінки, що історично склалося, увійшло до звички в результаті багатократного повторення і через це стало регулятором суспільних відносин.

Естетичні норми – відносно мінливі уявлення людей про прекрасне і потворне, відповідно до яких люди слідують моді, обирають певний стиль і манери поведінки.


Тести для самоконтролю

1. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права:

а) поняття правових норм та соціальних збігаються;

б) поняття соціальної норми є більш широким, норми права – це різновид соціальних норм;

в) соціальна норма є різновидом правової норми;

г) кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є соціальною.

 

2. Правила поводження з технічними та природними об’єктами – це:

а) соціальні норми;

б) корпоративні норми;

в) технічні норми;

г) природні норми.

 

3. Ознаки соціальних норм:

а) є типовою моделлю поведінки людей;

б) мають загальний характер;

в) забезпечуються певними засобами дії;

г) усі перелічені.

4. Норми моралі – це:

а) правила поведінки людей у суспільстві, що ґрунтуються на уявленні людей про добро та зло;

б) правила поведінки, що ґрунтуються на релігії;

в) правила буденної поведінки, що склалися стихійно в результаті багаторазового повторення;

г) норми громадських організацій.

 

5. Корпоративні норми – це:

а) правила поведінки в суспільстві, що склалися стихійно в результаті багаторазового повторення;

б) загальнообов’язкові, формально визначені, установлені або санкціоновані державою правила поведінки;

в) норми об’єднань громадян;

г) норми-уявлення про зовнішній вигляд юриста.

6. Ознака права, що відрізняє його від інших соціальних норм соціально неоднорідного суспільства:

а) не розмежовує права і обов'язки;

б) установлюється державою;

в) виражає волю всіх членів суспільства;

г) виражає волю керівної частини населення;

д) забезпечується звичкою, громадською думкою.

7. Ознака права, що відрізняє його від соціальних норм первісного суспільства:

а) не розмежовуються права і обов'язки;

б) забезпечується державою;

в) забезпечується звичкою;

г) існує у свідомості людей;

д) виражає волю всіх членів суспільства.

 

8. Норма права — це:

а) установлене або санкціоноване державою, загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, що забезпечується силою державного примусу та визначає права й обов'язки осіб;

б) правило поведінки, що склалося в суспільстві, і відбиває уявлення людей про честь і гідність, добро та зло, про справедливість, кривду, що охороняється силою суспільної думки;

в) правило поведінки, що склалося в суспільстві в результаті багаторазового повторення, дотримується в силу звички;

г) правило поведінки, що встановлюється громадськими організаціями й охороняється за допомогою заходів суспільного впливу, передбачених статутом громадської організації;

д) нормативно-правовий акт, прийнятий вищим представницьким органом держави в особливому законодавчому порядку, що має найвищу юридичну силу й регулює найважливіші, з точки зору інтересів та потреб населення, суспільні відносини.

9. Норми-звичаї — це:

а) правила, що забезпечуються силою державного примусу;

б) правила поведінки, що ґрунтуються на розумінні понять добра і зла, обов'язку, справедливості;

в) правила поведінки, що склалися історично, закріпилися в суспільній практиці в результаті багаторазового застосування в регулюванні певного роду суспільних відносин;

г) норми різних об'єднань та спілок.

 

10. Естетичні норми — це:

а) норми різних об'єднань та спілок — громадських організацій, професійних спілок, політичних партій;

б) відносно мінливі уявлення людей про прекрасне і потворне;

в) правила буденної поведінки, що стихійно склалися і передавались з покоління в покоління;

г) загальнообов’язкові правила фізичної поведінки загального характеру.

 


11. Правила людського співжиття, що регулюють поведінку людей, - це:

а) моральні норми;

б) соціальні норми;

в) релігійні норми;

г) суб’єктивне право.

 

12. Головні регулятори поведінки людей:

а) правові і релігійні норми;

б) правові і моральні норми;

в) корпоративні і емпіричні норми;

г) правовий звичай і традиції.

 

13. Норми, що містяться у програмних документах партій, виборчих блоків, громадських рухів, – це:

а) норми моралі;

б) технічні норми;

в) політичні норми;

г) корпоративні норми.

14. Загальнообов'язкове, формально визначене, установлене або офіційно визнане державою і забезпечене її примусовою силою правило поведінки – це:

а) моральна норма;

б) корпоративна норма;

в) релігійна норма;

г) правова норма.

 

Література

1. Берман Г.Дж. Вера и закон: Примирение права и религии. – М.: Ad marginem, 1999. – 431 с.

2. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз // Право України. – 2008. - № 3. – С.41 – 44.

3. Жуков К.С., Карнышев А.Д. Нормы в политике: психология их освоения и реализации // Сибирский Юридический Вестник. - 2004. - № 1. (находится на сайте www.law.edu.ru)

4. Лукашева Е.А. Политика, право, мораль. – М.: Наука, 1986. – 264 с.

5. Матузов Н. И. Право в системе социальных норм //Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 144-157.

6. Мингазов, Л.Х. Эффективность норм международного права /Науч. ред. Ю. Я.Баскин. - Казань : Изд-во Казанок. ун-та, 1990. - 207 с.

7. Пеньков Е.М. Социальные нормы - регуляторы поведения личности: Некоторые вопросы методологии и теории. – М.: Мысль, 1972. – 198 с.

8. Плахов В.Д. Социальные нормы и девиантное поведение //Юридическая мысль. - 2002. - № 2. - С. 91-104.

9. Плахов В.Д. Социальные нормы: Философские основания общей теории. – М.: Наука, 1985. -182 с.

10. Селиванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. – № 10. – С. 10-20.

11. Скрипнюк О., Селіванов В. Методологічні проблеми взаємозв‘язку права і політики // Право України. – 2008. - № 1. – С.14 – 22.

12. Сорокин П.А. Право, мораль и политика в социологизированной юрисдикции // Право и политика. - 2000. - № 2.

13.Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали: Пер с англ.// Правоведение. - 2005. - № 5. - С. 104-136.

14. Хархаліс У.М. Звичай, традиція, обряд, ритуал як форми відображення суспільних відносин// Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 44 (http://filosof.com.ua/Jornel/M_44/ Harhalis.htm).

15. Чечина Н.А. Нормы советского гражданского процессуального права и нормы морали //Правоведение. - 1970. - № 5. - С. 68-74.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 550. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия