Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Правова норма –це формально визначене, установлене або офіційно визнане державою і забезпечене її примусовою силою правило поведінки загального характеру
Правова норма –це формально визначене, установлене або офіційно визнане державою і забезпечене її примусовою силою правило поведінки загального характеру, направлене на врегулювання суспільних відносин.

Норми-засади– це правові приписи, що закріплюють засади конституційного порядку держави, основи соціально-економічного, політичного та державного життя, взаємовідносини держави і особи, форми власності тощо.

Норми-принципи– це правові приписи, що втілюють і закріплюють принципи права.

Установчі норми (норми-цілі, декларативні норми) – це правові приписи, що визначають мету, завдання окремих інститутів або галузей права.

Норми-дефініції– це норми, що містять визначення правових категорій і понять.

Норми-презумпції– це закріплене в нормативно-правовому акті припущення щодо певного юридичного стану або явища.

Темпоральнінорми (норми-строки) – це такі правові приписи, що вказують на якийсь час, настання або закінчення якого тягне певні юридичні наслідки.

Норми-преюдиції– це нормативні приписи, що виключають заперечування вже доведеного факту.

Норми-фікції– це закріплені у правових актах нормативні приписи, що умовно проголошують факт (або обставину), що не є встановленим.

Норми-конструкції– це нормативні приписи, що узагальнюють складні за своїм складом юридичні явища.

Оперативні норми– норми, що відіграють підсобну роль, визначаючи час набуття чинності нормативно-правовим актом, його поширення на нове коло або нові відносини осіб.

Норми-арбітри (колізійні норми) – норми, що регулюють вибір норми в разі розбіжності між декількома нормами.

Гіпотеза– частина правової норми, що вказує на умови (життєві обставини, інакше – юридичні факти), за яких ця правова норма вступає в дію.

Диспозиція –частина правової норми, що містить вказівку на права та/або обов’язки, що виникають у разі настання життєвих обставин, зафіксованих гіпотезою.

Санкція –частина правової норми, що передбачає негативні наслідки в разі невиконання обов’язку або порушення заборони, указаної в диспозиції норми.

Тести для самоконтролю

1. Структура класичної норми права включає:

а) гіпотезу, диспозицію;

б) гіпотезу, санкцію;

в) диспозицію, санкцію;

г) гіпотезу, диспозицію, санкцію.

2. Диспозиція — це:

а) частина норми права, що вказує на фактичні обставини, при настанні яких потрібно виконати правило, викладене в нормі права;

б) самостійна частина системи права, сукупність юридичних норм, що регулюють визначений вид якісно однорідних відносин;

в) елемент механізму правового регулювання, що забезпечує перехід від ідеального уявленого законодавцем порядку до встановлення конкретної можливої або належної поведінки учасників суспільних відносин, передбаченої правовою нормою;

г) це така поведінка людей, яка відповідає зразку, установленому нормою права;

д) це елемент правової норми, який містить правило поведінки, вказує на права та обов'язки сторін у врегульованих нормою права суспільних відносинах.

3. Санкція — це:

а) заохочувальні або каральні заходи (позитивні чи негативні наслідки), що наступають у випадку дотримання або, навпаки, порушення правила, закріпленого в нормі права;

б) частина правової норми, що передбачає заходи примусового впливу, що застосовуються до порушника певного правила поведінки;

в) обов'язок правопорушника, який не існував до вчинення правопорушення, суть якого полягає в настанні для правопорушника несприятливих наслідків за недотримання правової норми;

г) частина правової норми, в якій вказуються сприятливі наслідки, що наступають у результаті дотримання правової норми.

 

4. Гіпотеза — це:

а) частина норми права, що вказує на фактичні обставини, при настанні яких треба виконати правило поведінки, закріплене в нормі права;

б) елемент правової норми, що містить правило поведінки, що вказує на права та обов'язки сторін у врегульованих суспільних відносинах;

в) внутрішня розумова діяльність, ціль якої — зробити зміст норми права зрозумілим для себе;

г) інтерпретація змісту норми права компетентними державними органами, окремими особами з метою правильного її розуміння, застосування організаціями, посадовими особами, громадянами.

 

5. Зазначте регулятивну норму серед перерахованих:

а) зобов'язуюча;

б) динамічна;

в) правонаділяюча;

г) статична;

д) усі з перерахованих;

е) жодна з перерахованих.

 

6. Матеріальна норма:

а) регламентує порядок реалізації суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків; розрахована на неправомірну поведінку і завжди містить санкції, що застосовуються до правопорушника;

б) містить основні напрямки діяльності, на яких ґрунтується правова система;

в) визначає юридичні права й обов'язки безпосередньо регульованих суспільних відносин;

г) містить правовий матеріал, що використовується при застосуванні права.

 


7. Процесуальна норма — це:

а) установлене державою правило поведінки, що діє лише тоді, коли учасники регульованих суспільних відносин самі для себе не встановили інших правил;

б) норма, що визначає порядок, процедуру реалізації норм матеріального права;

в) норма, що передбачає кілька варіантів поведінки сторін або санкцій за їх порушення;

г) з абсолютною точністю визначає умови дії правової норми, права та обов'язки учасників відносин.

Перерахуйте засоби викладення норм права:

а) прямий і відсильний;

б) відсильний, бланкетний, казуїстичний;

в) казуїстичний і абстрактний;

г) прямий, відсильний, бланкетний, абстрактний, казуїстичний.

8. Бланкетний спосіб викладення норм права:

а) викладено в нормі права всі елементи норми права;

б) припускає, що у статті нормативно-правового акта викладені не всі структурні елементи цієї норми права, але в ній зазначено, в якій статті цього ж нормативно-правового акта викладений відсутній елемент;

в) припускає, що в статті нормативно-правового акта викладені не всі структурні елементи цієї норми права, але із цієї статті випливає, що відсутній елемент викладений в іншому нормативно-правовому акті;

г) припускає, що у статті нормативно-правового акта встановлюються лише відповідальність за порушення визначених правил, проте самих правил, що порушені, у ній не вказано і відсутнє пряме посилання на іншу статтю цього ж нормативно-правового акта.

9. Яка з названих ознак є ознакою норми права:

а) формальна визначеність;

б) наявність державних повноважень;

в) однорідність;

г) постійність.

 

10. Структурний елемент норми права, що вказує на лінію поведінки в певних умовах – це:

а) гіпотеза;

б) диспозиція;

в) бланкетна санкція;

г) санкція.


11. Структурний елемент норми права, що вказує на негативні наслідки в разі невиконання правових приписів – це:

а) гіпотеза;

б) диспозиція;

в) санкція;

г) індукція.

 

12. Структурний елемент норми права, що містить умови, за яких норма права вступає в дію, - це:

а) гіпотеза;

б) диспозиція;

в) санкція;

г) індукція.

 

13. Які засоби впливу на поведінку людей закріплюються в нормах права:

а) декларації, заклики;

б) заборони, дозволи, позитивні зобов’язання;

в) моральні сентенції, політичні програми;

г) заборони, дозволи, політичні програми, позитивні зобов’язання.

 

14. Норми права за функціональною спрямованістю:

а) загальні та спеціальні;

б) регулятивні та охоронні;

в) матеріальні та процесуальні;

г) тимчасові та надзвичайні.

 

15. Норми права залежно від основних методів правового регулювання:

а) матеріальні та процесуальні;

б) загальні та локальні;

в) імперативні та диспозитивні;

г) стимулюючі та обмежуючі.

 

16. Норми, що містять визначення правових категорій, – це:

а) норми-презумпції;

б) норми-дефініції;

в) норми-принципи;

г) норми-конструкції.

 

17. Закріплені у правових актах нормативні приписи, що умовно проголошують факт (або обставину), що не є встановленим, – це:

а) норми-презумпції;

б) норми-дефініції;

в) норми-фікції;

г) норми-преюдиції.

 

18. Залежно від кола осіб, на які поширюється дія норми, розрізняють:

а) постійні, тимчасові, надзвичайні;

б) загальні, спеціальні, виняткові;

в) загальні, локальні;

г) дозвільні, зобов’язуючі, заборонні.

 

19. Альтернативна диспозиція вказує на:

а) варіанти юридичних фактів;

б) варіанти відповідальності за порушення норми права;

в) варіанти правових наслідків юридичних фактів;

г) загальні умови реалізації норми права.

 

Література

1. Егоров А.В. Дефинитивная норма права: Автореферат канд.юрид.наук..- СПб., 2004. - 21 с. (www.law.edu.ru/book/book.asp? bookID=1201134)

2. Жинкин С.А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права // Правоведение. - 2004. - № 1 (252). - С. 191-196.

3. Капустина М.А. Юридические нормы и социальное время //Государство и право на рубеже веков. - СПб., 2000. - С. 110-111

4. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права // Право України. – 2007. - №.6. – С. 19 – 21.

5. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. – М., 1981.

6. Матузов Н. И. Право в системе социальных норм //Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 144-157.

7. Мингазов, Л.Х. Эффективность норм международного права /Науч. ред. Ю. Я.Баскин. - Казань : Изд-во Казанок. ун-та, 1990. - 207 с.

8. Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. - Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1959. - 169 с.

9. Селиванов В., Діденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000. – № 10. – С. 10-20.

10. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права /Под ред. М.И.Байтина. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. - 97 с.

11. Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука, 1988. – 255 с.

12. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение //Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002-2003. № 2. - СПб.: Изд.Дом Санкт-Петербургск.гос.ун-та, 2004. - С. 656-721.

13. Чечина Н.А. Нормы советского гражданского процессуального права и нормы морали //Правоведение. - 1970. - № 5. - С. 68-74.

ТЕМА 14. ПРАВОВА СИСТЕМА, СИСТЕМА ПРАВА ІДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1320. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия