Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Система права– це об’єктивно зумовлена внутрішня структура права, що складається із взаємопов’язаних норм
Система права– це об’єктивно зумовлена внутрішня структура права, що складається із взаємопов’язаних норм, логічно поділених на галузі, підгалузі та інститути.

Галузь права– велика впорядкована сукупність правових норм, що регулює певний тип подібних суспільних відносин специфічним методом правового регулювання.

Підгалузь права – система однорідних предметно–пов’язаних інститутів певної галузі права.

Інститут права –впорядкована сукупність правових норм, що регулює певний вид (групу) суспільних відносин.

Субінститут права – це впорядкована сукупність юридичних норм, регулюючих конкретний різновид суспільних відносин, що перебувають у рамках певного інституту.

Предмет правового регулювання– це тип суспільних відносин, що регулює певна галузь, це те, що підлягає правовому регулюванню.

Галузевий метод правового регулювання– це характерний для кожної галузі права набір способів впливу права на суспільні відносини, це те, якправо впливає на них.

Імперативний метод –це метод владних розпоряджень, що містить в собі, як правило, норми–заборони і норми–зобов’язання.

Диспозитивний метод є протилежним імперативному. Він дає суб’єктам можливість самостійно встановлювати правила власної поведінки в рамках закону.

Публічне право — це система правових норм, що регулюють відносини між державними органами, а також між державою та особою і суспільством, що складаються у процесі організації та здійснення державної влади.

Приватне право –це система правових норм, що регулюють відносини між приватними фізичними та юридичними особами.

Матеріальне право– це сукупність норм, що безпосередньо регулює суспільні відносини.

Процесуальне право– це сукупність норм, що регулює діяльність з реалізації матеріальних норм.


Тести для самоконтролю

1. Які з перелічених елементів входять до структури системи права:

а) правові відносини;

б) інститут права;

в) правопорушення;

г) підзаконний нормативний акт.

 

2. Поняття „система права” та „система законодавства” є:

а) тотожними;

б) протилежними;

в) співвідносяться як форма і зміст;

г) перше є ширшим за друге.

 

3. Яка з визначених ознак є ознакою галузі права:

а) наявність самостійного предмета регулювання;

б) наявність самостійного державного органу;

в) наявність певного строку введення;

г) наявність єдиної території.

 

4. Які з визначених елементів входять до складу системи законодавства:

а) закони держави;

б) інститут права;

в) галузь права;

г) норми релігії.

 

5. Які з означених елементів входять до складу-поняття правової системи сучасності:

а) континентальна система;

б) система законодавства;

в) система права;

г) система юридичних норм.

6. Які з перелічених понять можуть бути визначені як інститути права:

а) інститут законодавства Верховної Ради України;

б) інститут кадрів управління;

в) інститут відповідальності неповнолітніх;

г) інститут національної безпеки.

7. Які з наведених понять можуть бути названі галузями права:

а) монопольне право;

б) шлюбно-сімейне право;

в) право спадкоємства;

г) цивільне право.

8. Які з видів нормативно-правових актів належать до підзаконних:

а) Конституція України;

б) Закон України «Про державне мито»;

в) Указ Президента України «Про вдосконалення правотворчої діяльності»;

г) Конституція Автономної Республіки Крим.

 

9. Найбільшою сукупністю норм права є:

а) інститут права;

б) галузь права;

в) система права;

г) підгалузь права.

 

10. Предмет та метод правового регулювання є критеріями розмежування:

а) галузей права;

б) інститутів права;

в) сфер суспільних відносин;

г) субінститутів права.

11. Яка з перелічених процесуальних галузей права є зайвою:

а) конституційна;

б) цивільна;

в) сімейна;

г) кримінальна.

12. Назвіть основні підстави розподілу системи права за галузями:

а) розсуд законодавця;

б) предмет і метод правового регулювання;

в) характер джерел права;

г) характер суспільних відносин.

 

13. До приватного права належать такі галузі права:

а) конституційне право, адміністративне право;

б) цивільне право, сімейне право;

в) міжнародне гуманітарне;

г) фінансове право, кримінальне право.

 

14. Система всіх упорядкованих певним чином законів цієї країни, а також міжнародних договорів, ратифікованих парламентом, - це:

а) закони держави;

б) законодавство держави;

в) зведення законів;

г) система права.


Література:

1. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: Виды и структура //Журнал российского права. - 2006. - № 2. - С. 84-95.

2. Байтин М.И., Петров Д.Е. Основные отрасли современного права //Право и политика. -2004. - № 1. - С. 19 - 30

3. Байтин М.И., Петров Д.Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства //Правоведение. -2004. - № 4. - С. 29 - 40

4. Баландин В.Н., Павлушина А.А. Проблема соотношения «материального» и «процессуального» в праве и ее значение для определения понятия «юридический процесс»// Журнал российского права. – 2002. – № 6. – С.93-101.

5. Богданов Е. Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве // Российская юстиция. - 2000. - № 3. – С. 23-25.

6. Гладун З. Медичне право – комплексна галузь права України // Право України. – 2007. - № 4.- С. 100 – 105.

7. Ківалова Т.С., Смелянець Г.Є. До питання про поняття і складові методу правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права. –Одеса: Юрид.літ, 2003. – Вип.21. – С.33-37.

8. Кононов А.А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. – 2003. - №3. – С.12-21.

9. Логінова Н. Історичний погляд на прояв диспозитивності у кримінальному процесі України // Право України. – 2007. - № 4. – С. 130 – 133.

10. Марценюк О. Етапи розвитку інформаційного законодавства: міжнародний та національний аспект // Право України. – 2007. - №.7. – С. 120 – 124.

11. Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України. – 2008. - № 4. – С.131 – 139.

12. СкрипнюК О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України. – 2008. - № 7. – С.4 – 9.

13. Чабаненко М. Імперативні та диспозитивні способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі // Право України. – 2004. - №11. – С.109.

14. Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). – К.: Оріон, 2002. – 112 с.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1188. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия