Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика елементів правової системи.

2. Системи права: поняття, ознаки, елементи системи права. Інститут права: поняття і види. Галузь права як базовий елемент права.

3. Предмет і метод правового регулювання як підстава для виділення галузей права.

4. Приватне і публічне право та еволюція правової системи України.

5. Матеріальне і процесуальне право.

6. Система законодавства. Вертикальна та горизонтальна структури законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства.

Методичні рекомендації

Починаючи розгляд питань із цієї теми, передусім, слід розкрити зміст поняття “національна правова система”, звернувши увагу на те, що історично в кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, джерела права, юрисдикційні органи; сформувався особливий правовий менталітет, правова культура. З огляду на це, правова своєрідність країн дає можливість стверджувати про їх самобутність, специфіку і про те, що в кожній з них утворюється власна правова система як сукупність усіх правових явищ (норм, установ, правовідносин, правосвідомості тощо), наявних у конкретній країні світу.

Система права є складовою правової системи, вони співвідносяться як частина та ціле. Курсантам та студентам слід звернути увагу на те, що система права не є результатом довільного розсуду законодавців, кожному історичному типу права властива своя система, що відбиває особливості цього типу суспільних відносин, є, так би мовити, юридичним вираженням структури певного суспільства.

Засвоєння правової категорії «системи права» пов’язане з вирішенням питання про структурні елементи і критерії побудови системи. Під структурою системи розуміється єдність елементного складу системи і взаємодія складових її елементів. Структурні елементи системи права: норми права, інститути права, підгалузі права, галузі права. Центральне місце в питаннях внутрішньої організації і побудови системи права належить проблемі виділення галузей права. Критеріями такого розмежування є предмет і метод правового регулювання.

Система права є єдиним цілим, хоча умовно поділяється на дві підсистеми: публічне та приватне право (такий поділ існував ще за часів Давнього Риму). За субординацією у правовому регулюванні виділяють матеріальні та процесуальні галузі права.

Характеризуючи систему законодавства, потрібно мати на увазі, що термін «законодавство» вживають у вузькому розумінні (закони держави) та в широкому розумінні (закони та підзаконні нормативно-правові акти).

При з’ясуванні питання про співвідношення системи права та системи законодавства слід мати на увазі, що система права - це внутрішня форма права (галузі, інститути, норми права), а система законодавства - це зовнішня форма права, тобто форма зовнішнього вираження, закріплення права.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїти визначення понять: правова система, національна правова система, система права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, галузь права, інститут права, публічне право, приватне право, юридична норма, гіпотеза юридичної норми, диспозиція юридичної норми, санкція юридичної норми.

2. Самостійно скластисхеми: а) елементів правової системи; б) системи об'єктивного юридичного права.

3. З’ясувати джерела основних галузей права України.

4. Навести приклади галузевих та міжгалузевих інститутів права.

5. Знайтивідповідність між стовпцями таблиці «Методи правового регулювання».

1. Імперативний метод. А. Установлює нерівність учасників правових відносин, підпорядкованість одного з них іншому.
2. Диспозитивний метод. Б. Установлює рівність учасників відносин.
3. Метод обмежень. В. Надає можливість самостійно встановити правила власної поведінки в рамках закону.
4. Метод автономії. Г. Юридичне схвалення суспільно корисної поведінки.
5. Метод субординації. Д. Установлення заборон і покарань за порушення заборон.
6. Метод заохочень. Є. Метод владних розпоряджень.

6. Визначитипредмет та метод правового регулювання основних галузей права України за схемою:

  Галузь права Предмет правового регулювання Метод правового регулювання Основний правовий акт
Публічне право        
       
       
Приватне право        
       
       

7. Визначте, до якої галузі права належать юридичні норми, що регламентують:

а) права та обов’язки студентів;

б) відносини між адміністрацією навчального закладу та його викладачами;

в) правила прийому на роботу;

г) підприємницьку діяльність людини;

д) відповідальність за безквитковий проїзд у громадському транспорті;

е) створення господарських товариств.

8. Наведіть приклади галузей матеріального та процесуального права.

9. Охарактеризуйте співвідношення внутрішньодержавного, міжнародного та регіонального права.

10. Підготувати реферати за темами: “Система права і правова система України та їх співвідношення”, «Сучасна система права України», “Структура методу правового регулювання”, “Проблеми інституціалізації приватного і публічного права України”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 578. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия