Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Громадянське суспільство– це історичний феномен, що виник на певному етапі розвитку державно організованого
Громадянське суспільство– це історичний феномен, що виник на певному етапі розвитку державно організованого, перш за все, західного, суспільства, і характеризується самостійністю по відношенню до держави.

Структура громадянського суспільства – це сукупність вільних індивідів, недержавних об’єднань громадян і сфера відносин між ними, незалежна від держави.

Третій сектор – це сукупність некомерційних організацій, що не ставлять перед собою завдання отримання прибутку.

Соціальне партнерство– це добровільна і рівноправна взаємодія між найманими працівниками, бізнесменами і державою в цілях соціального миру і прогресу, ефективної економіки, захисту прав та інтересів трудящих.

Тести для самоконтролю

1. Громадянське суспільство – це:

а) сукупність громадян держави;

б) сукупність індивідів, які існують під жорстким державним контролем держави;

в) спільнота вільних індивідів і відносин між ними, поза сферою державного втручання;

г) сукупність громадян, іноземців, осіб без громадянства.

2. Контроль громадянського суспільства над державою здійснюється у формах:

а) виборів;

б) діяльності ЗМІ;

в) діяльності опозиції;

г) у всіх зазначених формах.

 

3. Які складові з названих належать до структури громадянського суспільства:

а) різноманітність та рівноправність форм власності;

б)наявність посади прем'єр-міністра;

в) наявність посади Президента держави;

г) відсутність оподаткування фізичних осіб.

 

4. Які вимоги з означених пред'являються у громадянському суспільстві до засоби масової інформації (ЗМІ)?

а) існування лише державних ЗМІ

б) існування лише приватних ЗМІ

в) відсутність цензури

г) надання ЗМІ повноважень державних органів

 

5. Які вимоги з названих висуваються щодо питання екології у громадянському суспільстві:

а) ширше запровадження екологічноємних підприємств;

б) використання екологічного моніторингу;

в) законодавче забезпечення відновлення довкілля;

г) безумовне закриття підприємств, що шкодять довкіллю.

 

6. Які вимоги висуваються щодо питань громадської активності у громадянському суспільстві:

а) наявність великої кількості політичних партій;

б) законодавче стимулювання участі громадян в управлінні державою;

в) закріплення в законі права громадян на участь в управлінні державою;

г) обов'язкова наявність державних соціальних служб.

 

7. Які вимоги висуваються до сім'ї у громадянському суспільстві:

а) обов'язкова державна реєстрація шлюбу;

б) обов'язковий державний захист материнства та дитинства;

в) можливість реєстрації шлюбів між особами однієї статі;

г) необов'язковість документального оформлення вступу у шлюб до народження дитини.

 

8. Які вимоги з названих висуваються у громадянському суспільстві щодо інформаційних відносин:

а) захист права на інформацію;

б) захист державної власності;

в) обмеження на розповсюдження інформації про законодавство;

г) усунення обмежень щодо розповсюдження інформації, що є державною таємницею.

Література

1. Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення // Вибори та демократія. – К.: Нац. ун-т Києво-Могилянська Академія. – 2006.- №3 (9). – С.20-27.

2. Братасюк М., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, генеза, ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України. – Тернопіль, 1999.

3. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества// Гос. и право. – 1994. – №7. - С. 28-34.

4. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару) // Право України. – 2004. - №3. – С.18.

5. Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства // Право України. – 2007. - №.10. – С. 9 – 14.

6. Левенець Ю.А. Держава у просторі громадянського суспільства. – К.: Освітня книга, 2006. – 272 с.

7. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України. – 2005. - №7. – С.25-29.

8. Матузов Н.И. Гражданское общество: Сущность и основные принципы //Правоведение. -1995. - № 3. - С. 83-93.

9. Ребкало В.А., Шкляр Л.Є. Політичні інститути у процесі реформування системи влади: Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 172 с.

10. Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України. – 2007. - №. 10. – С. 14 – 17.

11. Струсь, К. А.Государство и гражданское общество: Генезис идеи и современная Россия// Новая правовая мысль¨. - 2003. - № 2 (3). - С. 6-9.

12. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості // Право України. – 2007. - №.11. – С. 21 – 26.

13. Щепанская Т.А. Сущностные характеристики гражданского общества // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид.літ., 2004. – Вип.22. – С.435-440.

ТЕМА 8. ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті

1. Поняття, принципи і форми демократії.

2. Співвідношення держави і права. Роль держави в забезпечення права. Вплив права на державу. Зв’язаність держави правом.

3. Ідея правової держави. Правова держава: поняття, сутність та ознаки. Формування правової держави в Україні.

4. Суть і призначення соціальної держави. Шляхи формування соціальної держави в України.

 

Методичні рекомендації

З’ясування сутності держави неможливе без засвоєння основних положень та принципів демократичної, правової, соціальної держави. Тому спочатку необхідно засвоїти таку категорію як «демократія». Надалі потрібно з’ясувати форми демократичної організації органів державної влади, зокрема безпосередню та представницьку демократію. Треба звернути увагу на особливості національних демократичних процесів. Певні інститути і процеси одночасно належать і до громадянського суспільства, і до правової держави. Вони зв’язують їх і мають вирішальне значення щодо стабілізації суспільства. До таких структур належать: політичні партії, об'єднання, клуби, засоби масової інформації, механізми виборчого процесу, політична культура тощо. Подальший розвиток взаємовідносин суспільства і держави є гарантією того, що суспільство стане громадянським, а держава - демократичною. Надалі визначаємо співвідношення держави і права за головними аспектами: єдність, відмінність і взаємодія.

Зародження ідеї правової держави (мета держави, політичного устрою, природного права) почалося ще за часів античності і пов'язане з іменами Платона, Аристотеля, Полібія, Цицерона. Суттєвий внесок у розвиток правової думки зробила епоха Середньовіччя. Саме цьому періоду ми завдячуємо виникненням таких понять, як парламент, суд присяжних, міське самоврядування тощо. Починаючи з епохи Нового часу, теорія правової держави суттєво доповнюється та поглиблюється ідеєю прав людини (Дж. Локк), народного суверенітету (Ж.-Ж. Руссо), теорією поділу влади (Ш. Монтеск'є). Німецька філософія права в особі І. Канта, І. Фіхте, Г. Гегеля, Р. фон Моля, О. Бера завершує формування основних ознак правової держави.

Далі слід визначити та охарактеризувати основні ознаки правової держави, звернути особливу увагу на основні інститути правової держави.

Ідеї правової держави та громадянського суспільства знаходимо у творах С. Оріховського, П. Орлика, Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки, М. Грушевського, Б. Кістяківського та інших діячів.

Ураховуючи, що соціально-політичною основою правової держави є демократичні перетворення та формування громадянського суспільства, а економічну основу становить змішана економіка, можемо говорити про розбудову правової держави в Україні. Тому створення механізму, що забезпечив би оптимальні умови для реалізації здібностей, інтересів громадян, надання умов для додержання соціальної справедливості, досягнення соціального миру і національної злагоди в суспільстві зумовлюють постановляння питання про необхідність побудови в Україні правової соціальної держави.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїти визначення понять: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, правова держава, верховенство права, соціальна держава.

2. Скластив зошиті схеми: а) ознак правової держави; б) ознак соціальної держави.

3.Дати відповіді на питання.

Чи можна завдяки закріпленню конкретних ознак та принципів правової держави в Конституції визначити такою конкретну державу?

Чи може існувати соціальна, правова держава в суспільстві, що не відповідає ознакам громадянського?

Наскільки реальним є політико-юридичний ідеал «демократична, соціальна, правова держава»? Чи існують реально такі держави сьогодні?

4. Проаналізувати І, II і III розділи Конституції України і визначити, які ознаки правової держави відбито в її статтях. Відповіді записати в зошиті.

5. Знайти відповідність між стовпцями таблиці «Ознаки правової та соціальної держави».

А. Правова держава 1) верховенство права;
2) формування влади шляхом всенародних виборів;
3) система державної допомоги особам, які з об’єктивних причин не беруть участі у виробництві;
4) реалізація молодіжних програм, програм із забезпечення трудової зайнятості;
5) правослухняність громадян;
6) домінування середнього класу в структурі суспільства;
Б. Соціальна держава 7) можливість подання позову особи проти держави;
8) незалежний статус судової влади;
9) державний службовець діє за принципом: «Заборонено все, що не дозволено»;
10) орієнтування економіки на виробництво товарів для дітей, сім’ї, домашнього господарства, активного відпочинку;
11) розподіл влади;
12) наявність розвиненого трудового, медичного, освітянського законодавства.

7. Заповніть таблицю «Право, держава, суспільство»

Прихильники концепції правової держави 1. 2. 3. тощо
Принципи правової держави 1. 2. 3.
Ознаки правової держави -
Прихильники концепції соціальної держави -
Принципи соціальної держави 1. 2. 3. тощо
6. Ознаки соціальної держави  

8.Підготувати реферати за наступними темами: “Виникнення та розвиток ідеї правової держави”, “Проблеми становлення в Україні громадянського суспільства”, “Діалектика взаємозв'язку правової держави і громадянського суспільства”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 812. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия