Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Юридичний словник. Державна влада– це публічно-політичні відносини між державним апаратом і підвладними йому індивідами (їх об’єднаннями
Державна влада– це публічно-політичні відносини між державним апаратом і підвладними йому індивідами (їх об’єднаннями, соціальними спільнотами).

Механізм держави– це цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави.

Державний апарат – система органів державної влади.

Переконання– це метод активного впливу на волю та свідомість людини ідейно-етичними засобами для формування в неї поглядів та уявлень, що ґрунтуються на глибокому розумінні сутності державної влади, її цілей та функцій.

Заохочення– створення умов, за яких певна діяльність стає вигідною для суб’єкта, який її здійснює.

Рекомендація – пропозиція здійснити дії, виконання яких дозволить домогтися соціально значущих цілей.

Державний примус– це психологічний, матеріальний або фізичний (зокрема, насильницький) вплив повноважних органів і посадовців держави на особу з метою примусити її діяти на користь держави.

Розподіл влади– це принцип конституціоналізму, згідно з яким єдина державна влада поділяється на відносно незалежні та різні за функціями гілки влади.

Інститут держави– це відносно відособлена і самостійна частина державної організації, що має певні функції.

Парламент - (від франц. parler - говорити) - представницький виборний законодавчий орган держави.

Глава держави– це конституційний орган і одночасно вищий посадовець держави, що представляє державу за її межами й у ній, символ державності народу.

Виконавча влада– це сукупність повноважень з безпосереднього управління суспільством.

Уряд– це вищий колегіальний виконавчий орган держави.

Судова влада– незалежна влада, яка охороняє право, виступає арбітром у спорах про право, відправляє правосуддя.


Тести для самоконтролю

1. Механізм держави — це:

а) Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України;

б) державні органи;

в) державні підприємства, установи, організації;

г) сукупність державних органів, що мають державно-владні повноваження;

д) система державних органів, державних підприємств, установ, організацій, що здійснюють функції держави.

2. З наступних тверджень оберіть правильне:

а) механізм держави та апарат держави – тотожні явища;

б) апарат держави – частина механізму держави;

в) механізм держави – частина апарату держави.

 

3. Основний елемент апарату держави:

а) державний орган;

б) державна посада;

в) законодавча, виконавча та судова влада;

г) політична організація.

 

4. Родова назва для законодавчого органу:

а) законодавчі збори;

б) парламент;

в) законодавець;

г) уряд.

 

5. Парламент працює:

а) у сесійному режимі;

б) у постійному режимі;

в) у надзвичайному режимі;

г) збираються в разі необхідності.

 

6. Виконавчі органи державної влади працюють:

а) у сесійному режимі;

б) у постійному режимі;

в) у надзвичайному режимі;

г) у сесійному, у разі необхідності в надзвичайному.

 

7. До функцій судової влади належить:

а) охоронна;

б) функція правосуддя;

в) контрольно–наглядова;

г) усе зазначене.

8. Державний орган — це:

а) посадова особа;

б) особи, які мають певні повноваження;

в) структурна частина державного механізму;

г) складова частина апарату держави;

д) одна особа або організована група осіб, спеціально призначених для реалізації державної влади в передбачених законом випадках.

9. До органів законодавчої влади належить:

а) парламент;

б) референдум;

в) уряд;

г) органи самоврядування.

10. До органів виконавчої влади належить:

а) парламент;

б) прем’єр-міністр;

в) прокуратура;

г) суд.

11. До органів судової влади не належить:

а) суд;

б) Верховний Суд;

в) військовий суд;

г) Президент.

 

12. Посадова особа — це:

а) спеціаліст;

б) керівник;

в) особа, яка має державно-владні повноваження;

г) спеціаліст з управління, який обіймає посаду в державному органі, на підприємстві, в установі, комерційній організації, який постійно або тимчасово виконує організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з владним впливом на підлеглих;

д) керівник державного органу.

13. Президент України є:

а) главою держави;

б) главою органів місцевого самоврядування;

в) главою виконавчої влади;

г) вищою посадовою особою держави;

д) главою законодавчої влади.


14. До правоохоронних органів належать:

а) прокуратура;

б) державні інспекції;

в) служба безпеки;

г) органи внутрішніх справ;

д) усі перераховані органи.

15. З наступних тверджень оберіть правильне:

а) влада – це система державних органів;

б) влада – це відносини панування та підпорядкування;

в) влада – це повноваження глави держави.

16. Поняття „політична влада” та „державна влада” є:

а) тотожними;

б) протилежними;

в) перше поняття ширше, ніж друге.

 

17. До ознак державної влади належить:

а) розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову;

б) єдність;

в) наявність одноосібного глави держави;

г) розподіл влади між парламентом і Президентом.

 

18. До мотивів підкорення владі не належить:

а) інтерес;

б) авторитет влади;

в) законодавство;

г) страх перед покаранням.

19. Які з перерахованих утворень входять до державного апарату:

а) політичні партії та профспілки;

б) представницькі органи влади, виконавчі органи, органи правосуддя, органи контролю та нагляду;

в) державні підприємства, установи, організації;

г) система органів виконавчої влади.

20. Вищим органом у системі виконавчої влади України є:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Конституційний Суд України.

 


21. Визначте співвідношення політичної влади та суспільної влади:

а) політична влада є єдиним видом суспільної влади;

б) політична влада є одним з різновидів суспільної влади;

в) політична влада є узагальнюючим поняттям для всіх видів суспільної влади;

г) політична влада та суспільна влада є тотожними поняттями.

Література

1. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. – №4. – С.10–15

2. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України // Право України. – 2007. - № 4.- С. 12 – 18.

3. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 672 с.

4. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України. – 2005. – №1. – С.21.

5. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад // Право України. – 2002. – №10. – С.11-14.

6. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. – №5. – С.8.

7. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – 668 с.

8. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. – М.: ООО «Издательства ЮКЭА», 2002. – 832 с.

9. Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання // Право України. – 2004. – №10. – С.106-109.

10. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. - Харків, 1998. - 245 с.

11. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. - К.: Ін Юре, 1997. - 47 с.

12. Макаренко О. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Право України. – 2007. - № .9. – С.8 – 13.

13. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. - № 2. – С. 105 – 109.

14. Оборотов Ю.Н. Возвышение судебной власти в системе разделения властей // Актуальні проблеми політики: Зб.наук. праць. – Вип.13-14. – Одеса: Юрид.літ, 2002. – С.374-381.

15. Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. - 592 с.

16. Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України. – 2007. - №. 6. – С. 36 – 40.

17. Портнов А. До питання про визначення сутності конституційного судочинства // Право України. – 2008. - № 3. – С. 3 – 7.

18. Сахаров Н. Институт президентства в современном мире. - Москва: Юрид. лит., 1994. – 176 с.

19. Сухонос В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види // Право України. – 2007. - №. 11. – С.17 – 21.

20. Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України. – 2008. - № 8. – С. 41 – 48.

21. Фрицький Ю. Парламент України — Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади // Право України. – 2007. - №. 7. – С. 3 – 8.

 

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА

Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті.

1. Політична система суспільства: поняття, структура, функції.

2. Типологія політичних систем.

3. Держава в політичній системі. Місце і роль органів державної влади в політичній системі держави і суспільства.

4. Держава та об’єднання громадян.

5. Держава і місцеве самоврядування.

 

Методичні рекомендації

Розпочавши вивчення теми, треба мати на увазі, що політична система суспільства – одна з найскладніших категорій, тому спочатку слід з'ясувати, чим є загальна теорія систем. Для з’ясування змісту поняття “політична система суспільства” необхідно надати особливої ваги такій категорії як політика, оскільки політика – це мистецтво управляти державою. Наступним кроком є засвоєння структури політичної системи та з’ясування її функцій.

Держава в особі її органів, будучи офіційним представником усього народу, займає особливе місце в політичній системі, оскільки саме вона, уособлюючи суверенітет усього народу та усієї нації, покликана та здатна задовольняти і забезпечувати загальнолюдські інтереси та загальносоціальні потреби. У суспільстві має діяти організація, що відповідатиме за нормальне функціонування суспільства; здійснення адміністративного управління різними сферами життя суспільства; гарантування порядку, національної безпеки; будівництво шляхів сполучення; ліквідацію стихійних лих; організацію міжнародних зв’язків тощо, тобто взагалі за все те, що можна визначити як задоволення всезагального інтересу.

Наступне питання передбачає розуміння того, що порівняння типів політичних систем за різними критеріями дає можливість більш глибоко аналізувати їх переваги і недоліки. Розглядаючи це питання, треба з'ясувати, як змінювалися погляди на типологію політичних систем у різні часи, залежно від розгляду характерних особливостей різних форм правління, і до сучасної типології.

Надалі необхідно з’ясувати та визначити місце кожного зі структурних інститутів політичної системи щодо їх участі та взаємодії в реалізації політичної влади та здійснення політичних відносин, зокрема місця і роль політичних партій та громадських організацій.

На основі глибокого і всебічного аналізу всіх структурних елементів політичної системи, теоретичного матеріалу курсантам потрібно визначити шляхи, основні напрями, перспективи та специфічні особливості реформування нової політичної системи України в умовах самостійної держави.

Практичні завдання

Під час підготовки до семінарського заняття курсанти та студенти повинні.

1. Засвоїти визначення понять: політика, політична система, структура політичної системи; громадське об'єднання, політична партія, демократія.

2. Скластив зошиті схеми: а) структури політичної системи та механізмів її функціонування; б) видів громадських об'єднань за різними критеріями.

3. Визначитиособливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави. Які (на вашу думку) політичні функцій властиві Українській державі на сучасному етапі.

4. Знайти відповідність між стовпцями таблиці «Функції політичної системи суспільства».

1. Цілепокладальна мобілізація людських, матеріальних і духовних ресурсів для досягнення поставленої мети
2. Організаторська встановлення норм, на основі яких функціонує політична система та окремі її суб’єкти
3. Інтеграційна розподіл матеріальних і духовних цінностей у суспільстві
4. Регулятивна формування політичної свідомості, залучення членів суспільства до політичної участі та діяльності
5. Дистрибутивна об’єднання громадян та їх колективів навколо загальних соціально-політичних цілей, узгодження різноманітних інтересів держави і соціальних спільнот
6. Ідеологічна визначення цілей та завдань суспільства, вироблення програми його життєдіяльності

5. Навести приклади політичних партій, які на сьогодні функціонують в Україні і, використовуючи критерії класифікації політичних партій, визначити видову належність цих партій. Визначити значущість діяльності опозиційних партій для формування демократичної держави.

6. Дати відповіді на питання.

Які фактори, на вашу думку, справляють більший вплив на механізм функціонування політичної системи: внутрішні (економічні, соціальні, духовно-моральні) чи зовнішні (міжнародні, географічні та ін.)? Аргументуйте відповідь. Від чого залежить стабільність політичної системи?

Чи відповідають процеси формування і розвитку політичної системи України в умовах самостійності “міжнародним стандартам”? Аргументуйте відповідь.

Як співвіднести багатопартійність та функціональність політичної системи?

Визначте місце держави в політичній системі суспільства. Виокремте основні закономірності, що розкривають взаємодію особи та держави.

Визначте роль та місце органів місцевого самоврядування в політичній системі суспільства, розкрийте проблеми їх взаємодії з державою.

е) Чим відрізняється політична партія від групи політичного лобіювання?

ё) Чи впливають засоби масової інформації на формування політичної системи?

7. Складіть таблицю «Типологія політичних систем»

Критерій типології Види політичних систем
   

8. Заповніть таблицю: Політична система суспільства

Структура політичної системи 1. 2. 3. тощо
Функції політичної системи 1. 2. 3.
Типологія політичних систем за типом політичної культури 1. 2. 3.
Типологія залежно від способів здійснення функцій політичної системи 1. 2. 3.
Типологія за змістом і формами управління 1. 2. 3. тощо
Місце держави в політичній системі суспільства - - тощо
Організаційні форми об’єднань громадян 1. 2.

9. Підготувати реферати за наступними темами: “Види сучасних політичних систем”, “Роль ЗМІ в політичній системі суспільства”.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 470. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия