Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Школы индийской философии 1 страница. 1. Агапова Т.А. Макроэкономика : [учебник, 7 изд.] / Т.А
1. Агапова Т.А. Макроэкономика : [учебник, 7 изд.] / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина [под общ. ред. проф. А.В. Сидоровича]. –– М.: «Дело и сервис», 2005. –– 464 с.

2. Балахнин Г. С. Государственное регулирование занятости : [уч. пос.] / Балахнин Г. С., Сумцов В. Г., Филиппова И. Г. –– Луганск : ВНУ
им. В.Даля, 2004. –– 256 с.

3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : [навч. посіб., 3-тє вид.] /
Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. –– К. : Знання-Прес, 2002. –– 313 с.

4. Богиня Д. П. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії і практики / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна. –– К.: Видавнича фірма "Шторм", 2003. –– 382 с.

5. Богиня Д. П. Соціально-трудові відносини в Україні в контексті організації оплати праці та регулювання доходів / Богиня Д. П. // Україна: аспекти праці. –– 2003. –– № 7. –– С. 3––9.

6. Богиня Д. П. Трансформаційні процеси в системі формування національного ринку праці: інституційні аспекти / Богиня Д. П. // Україна: аспекти праці. –– 2005. –– № 1. –– С. 3––9.

7. Богиня Д. П. Ефективність праці в ринкової економіці /
Д. П. Богиня, А. Е. Шевченко // Україна: аспекти праці. –– 1996. –– № 4. –– С.3––6.

8. Волгин Н.А. Экономика труда. Социально-трудовые отношения : [учебн.] / [Н.А. Волгин, Ю. Г. Одегов] : [Под ред. Волгина Н.А.] –– К. : Экзамен, 2006. –– 736 с.

9. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: [учебн.] / Б.М. Генкин. –– М. : НОРМА, 2003. –– 412 с.

10. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [Підручник] / О.А. Грішнова. –– К.: Знання, 2007. –– 559 c.

11. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества /
Дж.К. Гэлбрейт. –– М.: [б.и.], 1986. –– 230 с.

12. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [Навч.-метод. посіб.] / [За заг. ред. проф. Качана Є. П.] –– Тернопіль: ТДЕУ, 2006. –– 373 с.

13. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : [уч.пос.] / Н.И. Есинова. –– К. : Кондор, 2008. –– 464 с.

14. Закон України «Про зайнятість населення» : [Електронний ресурс] : Документ 803-12, остання редакція від 30.04.2009 на підставі 1180–17, чинний // Верховна Рада України; Закон від 01.03.1991 № 803–XII. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12. –– Дата доступу: травень 2009. –– Назва з екрана.

15. Закон України «Про колективні договори i угоди» : [Електронний ресурс] : Документ 3356–12, остання редакція від 07.05.2008 на підставі 274–17, чинний // Верховна Рада України; Закон від 01.07.1993 № 3356-XII. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12. –– Дата доступу: січень 2009. –– Назва з екрана.

16. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» : [Електронний ресурс] : Документ 1284-12, ост. ред. від 28.10.1994 на підставі 191/94-вр, чинний // Верховна Рада України; Закон від 03.07.1991 № 1284–XII. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1284-12. –– Дата доступу: січень 2009. –– Назва з екрана.

17. Закон України «Про оплату праці» : [Електронний ресурс] : Документ 108/95–вр, поточна редакція від 01.01.2009 на підставі 466–16, чинний // Верховна Рада України; Закон від 24.03.1995 № 108/95–ВР. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0. –– Дата доступу: січень 2009. –– Назва з екрана.

18. Закон України «Про охорону праці» : [Електронний ресурс] : Документ 2694-12, поточна редакція від 16.09.2008 на підставі 345-17, чинний // Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694–XII. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12. –– Дата доступу: січень 2009. –– Назва з екрана.

19. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України, 1998.–– № 34.–– С. 227.

20. Кодекс законів про працю України : [Електронний ресурс] : Документ 322–08, поточна редакція від 11.06.2009 на підставі 1254–17 // Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322–VIII. –– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08. –– Дата доступу: червень 2009. –– Назва з екрана.

21. Колот А. М. Мотивація персоналу: [підручник] / А. М. Колот. ––
К. : КНЕУ, 2002. –– 337 с.

22. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудо-вих відносин / [Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, Л. С. Лісогор, Л. Г. Томіліна,
І. В. Нестеренко ; ред. Л. Г. Томіліна, І. В. Нестеренко]. –– К. : Інститут економіки НАН України, 2003. –– 214 с.

23. Лукьянченко Н. Д. Мотивация персонала : [учеб. пос.] /
Н. Д. Лукьянченко, Л. Л. Бунтовская. –– Донецьк : ДонНУ, 2004. –– 324 с.

24. Майкл Х. Мескон Основы менеджмента : [3-е изд.] / Майкл Х. Мескон, Франклин Хедоури. –– М. : «Вильямс», 2007. –– 672 c.

25. Механизмы реализации основных принципов гуманизации труда и трудовой мотивации / [В. Н. Гончаров, С. И. Радомский, М. С. Радомская,
О. В. Додонов]. — Донецк, 2006. — 210 с.

26. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд,
Дж. Лэмпел ; [пер. с англ. под ред. Ю. И. Каптуревского]. –– СПб. : Питер, 2001. –– 336 с.

27. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг ; [пер. с англ. под ред. Ю. И. Каптуревского]. –– СПб. : Питер, 2002. –– 512 с.

28. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки : зб. наук. праць / ред. Д. П. Богиня. –– К. : Інститут економіки НАН України, 1996. –– 112 с.

29. Новикова О. Ф. Соціально-економічні та правові механізми збереження та розвитку людського потенціалу / О. Ф. Новикова // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. тр. –– Т. 1. –– Донецк : [б.в.], 2004. –– С. 42––49.

30. Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження : [монографія] /
[В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, М. С. Радомська]. — Донецьк: ТОВ "Альматео", 2006. — 246 с.

31. Организация оплаты труда руководителей и специалистов в условиях перехода к рыночной экономике / [Гончаров В. Н., Радомская М. С., Радомский та ін.; общ.ред. В. Н. Гончаров]. — Донецк : ООО "Альматео", 2006. — 196 с.

32. Питер Друкер Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Друкер.
–– М. : «Вильямс», 2007. –– 272 с.

33. Питер Друкер Практика менеджмента / Питер Друкер. –– М. : «Вильямс», 2007. –– 400 с.

34. Побережна Г. Р. Мотивація як складова ефективного управління персоналом організації / Г. Р. Побережна // Економіка АПК. –– 2000. –– № 1. –– С. 78––83.

35. Прасол В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини :
[навч.пос.] / В.М. Прасол. –– Харків : ХНАМГ, 2007. –– 264 с.

36. Психологические основы организации трудового коллектива / [Гончаров В. Н., Радомская М. С., Радомский та ін.; общ.ред. В. Н. Гончаров]. — Донецк : СПД Куприянов В.С., 2006. –– 240 с.

37. Рощин С.Ю. Экономика труда: экономическая теория труда / С.Ю. Рощин, Т.О.Разумова. –– М.: ИНФРА-М, 2000.–– 400 с.

38. Современный экономический словарь / [под ред. Б.А. Райзберга]. –– М. : ИНФРА–М, 1997. –– 326 с.

39. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати / [Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, В. М. Шамота, Л. С. Лісогор, Л. І. Долгова; відп. ред. Д. П. Богиня]. –– К. : Інститут економіки НАН України, 2001. –– 300 с.

40. Сумин В. А. Структура и средства взаимодействия персонала системы управления / В. А. Сумин // Научные труды ДонНТУ. –– (Серия: экономическая). –– 2006. –– [вып. 103-1].–– С. 193––204.

41. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. И. Уильямсон. –– СПб. : Лениздат. –– 1996. –– 470 с.

42. Уманський О.М. Соціально-трудови відносини : [навч.пос.] /
О.М. Уманський, В.Г. Сумцов, В.Д. Гордиенко. –– Луганськ : вид. СНУ ім. В.Даля, 2003. –– 472 с.

43. Управление персоналом : [Учебник для вузов] / [Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.JI. Еремин и др.] : [Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина] — М. : ЮНИТИ, 1998. –– 423 с.

44. Чорний Г. М. Дискретна циклічність управлінських процесів /
Г. М. Чорний // Таврійський наук. вісник. – Херсон : Айлант, 2001. ––
[вип. 20] –– С. 196––199.

45. Чорний Г. М. Управління: концептуальні засади національного менеджменту : [монографія] / Г. М. Чорний. –– К. : ННЦ ІАЕ, 2005. –– 102 с.

46. Чуева О. Коммуникации и информация на предприятии /
О. Чуева // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 58. — С. 110––114.

47. Экономическая политика государства в Украине : [уч.-метод. пособ.] / [В. Г. Ткаченко, В. И. Богачев, С. Л. Катеринец и др.]. –– Луганск : Книжковий світ, 2007 . –– 100 с.

48. Simon H. A. The Compensation of Executives / H. A. Simon // Sociometry. –– 1957. –– Vol. 20.–– No. 1. – Р. 32––35.


[1] Принцип субсидіарності сходить до ідей Платона і Арістотеля, а також до середньовічного міського права. Застосування принципу субсидіарності в економіці привело до появи теорії дистрибутизма, автори якої Честертон і Беллок вважали, що засоби виробництва повинні бути якнайширше розподілені серед населення, а не сконцентровані в руках крупного капіталу або держави. На думку авторів, такий шлях дозволив би уникнути крайнощів капіталізму і комунізму.

[2] ратифікація – затвердження найвищим органом державної влади міжнародного договору; ратифікація додає договору юридичну силу

[3] У Європейський Союз входять в даний час наступні країни: Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція, Португалія, Іспанія, Італія, Ірландія, Швеція, Фінляндія, Данія, Німеччина, Австрія, Греція

[4] невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків

[5] стаття 1

[6] під редакцією Г.І. Чернишевої і Н.Б. Болотиної, 2002 рік

[7] відома американська програма ІСОП (план придбання акцій персоналом підприємства)

[8] на відміну від статті 12 КЗпП України, де другою стороною колективного договору є профспілкові організації

[9] Трансакція – акт передачі прав власності від одного економічного агента іншому. Вперше підхід до трансакції як до обміну правами власності був запропонований Дж. Коммонсом. Коммонс виділяє три „ідеальних” типа трансакцій: трансакції операції, управління і раціонування. Трансакції операції є вільним перерозподілом прав власності між рівними з правової точки зору агентами. Трансакції управління звичайно характеризують трудові відносини і направлені на підвищення технологічної ефективності і створення багатства у виробничому процесі. Трансакції раціонування – це переважно рішення найвищих законодавчих органів з приводу витрат і вигод в створенні суспільного багатства.

 

[10] Девіантна поведінка — здійснення вчинків, які суперечать нормам соціальної поведінки в тому або іншому співтоваристві. До основних видів девіантної поведінки відносяться, перш за все, злочинність, алкоголізм і наркоманія, а також самогубства, проституція.

[11] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 147.

[12] хоча і деякі напівбезперервні і безперервні системи включають фіксовані зміни, особливо нічні

[13] словесної

[14] Докладніше про це див. розділ 18

[15] Суброгація – перехід права вимагати компенсацію з лиця, відповідального за збиток, заподіяний страхувальнику, до страховика, що виплатив страхове відшкодування, в межах відшкодованого.

[16] до їх числа входять, в першу чергу, документи ООН і міжнародних спеціалізованих організацій – Міжнародної Організації Праці, Міжнародної асоціації соціального забезпечення і Всесвітньої організації охорони здоров'я

Школы индийской философии

 
 

 

 


Школы, отвергающие авторитет Вед Школы, признающие авторитет Вед

(неордотоксальные, нетрадиционные) (ортодоксальные, традиционные)

чарвака, буддизм, джайнизм

 
 
       
   
 
 

Школы, основанные на тексте Вед Школы, образованные на независимых основах

(санкхья, йога, ньяя, вайшешика)

 
 

 

 


Школа, придающая особое значение Школа, придающая особое значеритуальной стороне Вед (миманса) ние спекулятивной стороне Вед (веданта)

(Датта Д., Чаттержди С. Введение в индийскую философию. –
М., 1994. – С. 19).

Система миманса, придавая особое значение ритуальной стороне Вед, всячески возвышала философию Вед, чтобы оправдать ведические обряды и ритуалы и способствовать их культивированию.

Система веданта стремилась углубить, расширить и обосновать с философской точки зрения учение Вед о мире и месте в нем человека

Школы санкхья, йога, ньяя и вайшешика строили свои теории не основе обычного человеческого опыта и размышления, но в то же время они стремились продемонстрировать, что текст Вед находится в полном соответствии с их собственными теориями, основывающимися на ра­зуме.­

Эти же авторы, как и большинство других, указывают также на существенное отличие школ в истории западной и индийской философии:

«В истории западной философии, как правило, одни школы сменялись другими: та или иная школа господствовала до тех пор, пока на смену ее не приходила другая. В Индии же мы видим ряд школ, которые хотя и не одновременно возникли, но совместно процветают на протяжении ряда столетий и продолжают свой рост параллельно. Причина этого, видимо, в том, что в Индии философия являлась составной частью жизни. Как только появлялась новая система мысли, группа ее сторонников воспринимала ее как философию жизни и создавала школу этой философии. Они жили ею и передавали ее поколениям своих приверженцев, которые следовали их образу жизни и мыслей. Таким образом, благодаря непрерывной цепи сменяющихся приверженцев различные системы индийской философии могли существовать в течение столетий».

(Датта Д., Чаттержди С. Введение в индийскую философию. –
М., 1994. – С. 21–22).

3.2 Ортодоксальные и неортодоксальные
школы индийской философии

В не рассчитанном на специализирующихся на философии студентах курсе невозможно дать даже краткую характеристику всем традиционным и нетрадиционным школам индийской философии. Поэтому поневоле придется ограничиться изучением трех самых известных: веданты, йоги и буддизма.

Школа веданта интересна как наиболее характерное теоретическое воплощение индийского философского идеала «бегства от мира». Она полагала, что «Брахман – подлинен, мир – неподлинен. Атман – не что иное, как Брахман». Другими словами, существует единая основа мира, на первый взгляд, будто бы состоящего из неисчислимого множества одушевленных и неодушевленных объектов, – Брахман:

«Явное, вблизи находящееся, поистине скрытое в тайниках сердца – таково великое обиталище. В нем сосредоточено все движущееся, дышащее и мигающее. Знай: оно сущее и не-сущее, наижеланное, то, что выше понимания людей. Пламенное, тоньше тонкого, в коем размещены миры и [все] живущее в них, это есть непреходящий Брахман»2[2], – так описывается он в одной из Упанишад.

С философской точки зрения, Брахман представляет собой абсолютное идеальное сознание, но его можно считать и всемогущим Богом, который, подобно волшебнику из детской сказки, сотворил окружающий нас мир посредством своей магиче­ской силы, называемой Майя. Точнее сказать, мир – это не реальное творение, а видимость, которую Брахман постоянно вызывает силой Майя в нашем сознании. Это похоже на ситуацию, когда веревка кажется нам змеей. В этом случае дейст­вительная, подлинная реальность представляется нам чем-то другим, нежели она сама. И главная причина тому – наше человеческое невежество, незнание настоящего положения дел. Именно из-за него мы воспринимаем единого Брахмана под видом многих объектов, которые скрывают от нас его истинную суть, становимся жертвами своего рода фокусника, к примеру, иллюзорно превращающего одну монету в несколько, коль скоро мы не знаем точно, сколько монет у него в действительности:­

«Не то, что говорится речью, а то, чем говорится речь, – именно это, знай, есть Брахман, а не то, что почитают в этом [мире].

Не то, что мыслится мыслью, а то, чем мысль, как говорят, мыслится, – именно это, знай, есть Брахман, а не то, что почитают в этом [мире].

Не то, что видят глазом, а то, чем видит глаз, – именно это, знай, есть Брахман, а не то, что почитают в этом [мире].

Не то, что дышит дыханием, а то, чем дышится дыхание, – именно это, знай, есть Брахман, а не то, что почитают в этом [мире]».

К счастью, в каждом человеке есть атман – разумная часть души, наше сознательное Я, о котором в Упанишадах говорится:­

«…этот мой атман в моем сердце меньше, чем зернышко риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя; чем семя проса, чем ядро семени риса. Этот мой атман в моем сердце больше, чем земля, больше, чем небо, больше, чем все эти миры».

И это действительно так, ибо с помощью атмана мы можем постичь эту простую истину: «Я – Брахман», и тогда с наших глаз словно спадет пелена и мы увидим в нашем сознании Брахмана как в зеркале, и мы поймем и природу Брахмана, и природу самих себя. Мы поймем, что Брахман – не Бог, наделенный сверхчеловеческими свойствами, а нечто безликое, однородное и в то же время всеохватное, что наше Я – это не часть земного плотского тела, а чистое сознание, тождественное Брахману. В момент осознания этой простой истины мир перестанет для нас существовать и нас интересовать, любые мирские мысли и дела окажутся для нас попросту ненужными, и таким образом мы достигнем Мокши – освобождения от действия закона Кармы:

«Как зеркало, очищенное от пыли, сияет ярко, так и телесное [существо], узрев истинную [природу] атмана, становится единым, достигает цели и избавляется от печали.

Когда истинная природа [собственного] атмана становится [как бы] светочем, видят, сосредотачиваясь, истинную [природу] Брахмана; познавая бога, не родившегося, постоянного, очистившегося от всех свойств, избавляются от всех пут».

 

Самая известная на Востоке практика освобождения человека от власти окружающего его мира разработана в школе йоги (от санскритского «йуг» – «приготовлять себя к чему-нибудь», «закалить себя для какого-либо дела»). О 8 ступенях йоги, которые объединяют физические и дыхательные упражнения с нравственным поведением человека и усилиями сознания по внутренней концентрации и сосредоточению, вы сможете прочитать в приведенном ниже тексте, который является своеобразным комментарием современного индийского автора к трактату«Йога-сутра», приписываемого легендарному основоположнику школы йога Патанджали (ІІ ст. до н. э.).

Вопросы и задания:

1. Определите, что именно в человеке ставится под самоконтроль на каждой из восьми ступеней йоги и с какой целью это делается.

2. Выясните, в какой мере увеличивается независимость че­ловека от мира при переходе от одной ступени к другой.

3. Сформулируйте основные этические принципы йоги и со­поставьте их с известными вам христианскими заповедями.

Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана дхьяна и самадхи – вот восемь ступеней йоги.

Яма – это неубиение, правдивость, непосягательство на чужое, воздержание и отказ от даров.

Эти великие обеты не зависят от времени, места, цели и кастовых правил.

Каждый – мужчина, женщина, ребенок, – где бы он ни жил, кем бы ни был, должен следовать этим правилам <…>.

Нияма – это очищение себя внутри и снаружи, удовлетворенность, аскетизм, прилежание и почитание Бога.

Тело должно быть чистым, неряшливый человек ни­когда не станет йогом. Но необходимо и внутреннее очищение, которое достигается соблюдением добродетелей, названных далее. Конечно, внутренняя чистота важнее внешней, но нужно очищать себя и внутренне, и наружно, хотя наружная чистота без внутренней ничего не дает.

Отринуть мысли, чуждые йоге, можно при помощи мыс­лей иного направления.

Так человек укрепляет себя в добродетелях, перечисленных выше. Например, если вас окатывает волной ярости, как подавить в себе это чувство? Направив против него другую волну. Думайте о любви. Бывает, жена поссорится с мужем и злится на него, а тут вбегает ребенок, женщина целует его, и волна любви к ребенку перекрывает злость на мужа. Новая волна накрывает собой старую, любовь против злости. Подобным же образом, если возникает соблазн поживиться чужим, думайте об обратном, если захочется принять дар, думайте о чем-то другом …

После достижения подлинной чистоты тела, как изнутри, так и снаружи, возникает пренебрежение к нему, и у человека пропадает желание заботиться о теле… Привязанность к телесному есть величайшее проклятие человеческой жизни, поэтому первый признак того, что человек очистился, проявляется в его нежелании рассматривать людей как их тела. Одна только чистота помогает нам избавиться от идеи тела <…>.

Теперь поговорим о позе, об асане. Не научившись принимать правильную позу, нельзя заниматься ни дыхательными, ни другими упражнениями. Прочность позы означает, что, приняв ее, человек должен полностью перестать ощущать собственное тело… Это единственный способ дать телу полный отдых. Научившись держаться в прочной позе, можно правильно выполнять упражнения, потому что, пока тело испытывает неудобства, нервы тоже не могут успокоиться, а это мешает сосредоточенности ума <…>.

Научившись принимать правильную позу, можно перейти к прерыванию и контролированию движения праны. Таким образом, мы приступаем к пранаяме, к управлению жизненными силами тела. Хотя слово «прана» обычно переводится как «дыхание», это не дыхание. Праной называется вся космическая энергия, а значит, и та энергия, которая есть в каждом живом организме <…>.

После удаления того, что скрывало собой знание, мы готовы сосредоточить свой ум.

Органы восприятия обращаются вовнутрь, когда привлечены не к объектам, а к формам читты [человеческого сознания. – К. К.]. Органы суть различные состояния ума как субстрата мысли. Я вижу книгу, форму, но она связана не с книгой, а с умом. Нечто вне меня вызывает образ во мне. Настоящий образ рождается в читте. Органы восприятия отождествляют себя и принимают образ любого объекта. Если удержать ум как субстрат мысли от создания образов, он будет спокоен. Это и называется пратьяхара.

Так достигается полное подчинение органов. Когда йог мешает органам восприятия принимать формы внешних объектов и заставляет их соединиться с умом как субстратом мысли, он полностью подчиняет себе эти органы.

Если подчинены органы восприятия, то в подчинении оказывается и каждый нерв, и каждая мышца, поскольку органы являются центрами ощущений, а также действий. Таким образом, йог управляет и своими ощущениями, и движениями своего тела <…>.

Дхарана – сосредоточение ума на определенном объекте.­

Дхарана (сосредоточенность) – это когда ум концентрируется на определенном объекте либо внутри нас, либо вне нас.

Установление непрерывного потока знания об этом объ­екте – это уже дхьяна.

Внимание ума направляется на определенный объект, сосредоточивается на одной точке, скажем, на макушке, на сердце и т. д. Состояние, при котором ум воспринимает ощущения только через избранную точку, и только через нее – дхарана, если же это состояние удается сохранять в течение некоторого времени, тогда это уже дхьяна, или медитация.

Когда разум, отрешась от форм, сосредоточен только на сути, наступает состояние самадхи.

Самадхи наступает, когда сосредоточенный ум перестает воспринимать оболочки, внешние формы объектов. Пред­ставим себе, что я сосредоточусь на книге и постепенно углублюсь настолько, что, перестав замечать внешнюю форму, воспринимаю только суть, не выраженную через форму.

Вивеканда Свами. Аформизмы Патанджали. –
К., 1993. – С. 222–229.

Самая влиятельная из неортодоксальных школ – это, конечно, буддизм. Правда, чаще всего под буддизмом подразумевают одну из мировых религий, насчитывающую несколько сотен миллионов приверженцев по всему свету. Однако первоначально буддизм возникает в середине I тысячелетия до н. э. в Древней Индии и в своем вероучении в большой степени основывается на предшествующей религиозно-философской традиции. Поэтому в самом буддизме без труда обнаруживается значительный самостоятельный философский элемент.

Перед вами – отрывки из «Сутта-питаки» («Собрания текстов»), центральной части буддийского религиозного канона «Типитака» («Три корзины»), который можно считать аналогом иудео-христианской Библии, а также «Дхаммапады» («Стезя добродетели», «Стезя закона», «Стезя религии») –по сути дела, самостоятельного произведения внутри «Типитаки». Поучения из «Дхаммапады» отмечаются номерами «глав» и «стихов», отрывки из других частей «Типитаки» никак не маркируются.

 

Центральное в буддизме понятие дхамма (или дхарма), заимствованное из древнеиндийских религиозно-философских учений, в данных текстах используется в 2 значениях:

а) первичные элементы бытия и одновременно морально-этические основы каждой человеческой личности, поскольку буд­дисты предполагали, что мир и человек – это переплетение множества тончайших предельных элементов материи, разума и сил, причем эти элементы и представляют собой единственную реальность;

б) буддийское религиозное учение.

Вопросы и задания:

1. Назовите четыре «благородные истины» буддизма.

2. Что означает предлагаемый буддизмом «серединный путь»?

3. Назовите основные положения этики буддизма, главные добродетели и пороки человека. Подумайте, в чем смысл главного этического закона буддистов – «не совершать насилия ни над одним живым существом» и чем он отличается от христианской заповеди «Не убий!».

4. Дайте определение нирване и ее свойствам. Согласны ли вы с утверждением буддизма, что только в достижении состояния нирваны, полного отрешения от окружающего мира, заключается подлинный смысл человеческой жизни?

5. Какие присущие древнеиндийской философии основные идеи нашли свое отражение в буддистских представлениях о мире, человеке и смысле его жизни?

[О МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ]

Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное многих мыслей, в которых нет ни определенности, ни постоянства. Изношено это тело, гнездо болезней, бренное; эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет концом смерть.

Из костей сделана эта крепость, плотью и кровью оштукатурена; старость и смерть, обман и лицемерие заложены в ней. Изнашиваются даже разукрашенные царские колесницы, так же и тело приближается к старости. Но дхамма благих не приближается к старости, ибо добродетельные поучают ей добродетельных (гл. 11, 147–151).

Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь смерти. Идите смотрите на сей мир, подобный пестрой царской колеснице! Там, где барахтаются глупцы, у мудрого нет привязанности (гл. 13, 170–171).

[БУДДИЙСКАЯ ЭТИКА]

«Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня». У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается (гл. 1, 4).

Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхамма (гл. 1, 5).

Все дрожат перед наказаньем, все боятся смерти – поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни побуждать к убийству (гл. 10, 129).

Все дрожат перед наказаньем, жизнь приятна для всех – поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни побуждать к убийству (гл. 10, 130).

Он не благороден, если совершает насилие над живыми существами. Его называют благородным, если он не совершает насилия ни над одним живым существом (гл. 19, 266).

Нет огня, большего, чем страсть; нет беды, большей, чем ненависть; нет несчастья, большего, чем тело, нет счастья, равного спокойствию (гл. 15, 202).Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 326. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия