Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Контрольна робота №7
Актуальність теми: Амінокислоти широко поширені в природі. Вони відіграють важливу роль у процесах життєдіяльності живих організмів. Так, з амінокислотних залишків побудовані молекули біл­ків. Деякі амінокислоти, необхідні для росту і нормального розвитку живого організму, надходять в організм разом з їжею, оскільки біосинтез їх в організмі дуже незначний або відсутній. Білки – це найважливіша і найпоширеніша група органічних сполук, що містять­ся у живих організмів.

Навчальні цілі:

Знати: класифікацію амінокислот, номенклатуру та ізомерію амінокислот, склад і будову молекул амінокислот, фізичні властиво­сті амінокислот, характерні хімічні реакції для амінокислот, склад і будову молекули білка, якісні реакції на білок, структурні організації молекули білка, біологічну роль білків та процеси їх перетворення в організмі.

Уміти: складати структурні формули амінокислот, писати формули ізомерів та давати їм назву за номенклатурою ІЮПАК, писати структурні формули ди- та трипептиду, складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують властивості амінокислот, проводити ідентифікацію білків.

Самостійна позааудиторна робота студентів.

! Написати в робочому зошиті:

1. Написати структурну формулу a-аміномасляної та b-аміно­мас­ляної кислот і вкажіть кількість атомів у цій молекулі.

2. Написати всі можливі структурні ізомери для амінокислоти складу С3Н7NO2.

3. Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

А) С2Н2 ® СН3СОН ® СН3СООН ® СН3СlCООН ® СН2(NH2)CООН;

4. Написати рівняння реакції гліцину з натрій гідроксидом і соляною кислотою.

5. Обчислити масу диметиламіну, який взаємодіє з 3,36 л гідро­генхлориду.

6 Дати відповіді на тести:

1. До амінокислот належить сполука:

Н │ А)СН3–СН2 – С = О СН3 │ Б)NН2–СН – СООН В) СН3 –С =СН – СН2 │ │ СН3 СН3
НO │ Г)СН = СH – СН3 СН3 – N – СН3 │ Д) СН3 СН2 = С – СOOH │ Е) Сl

2. Які функціональні групи містять молекули амінокислот?

а) альдегідну і карбоксильну групу;

б) нітрогрупу і карбоксильну групу;

в) аміногрупу і карбоксильну групу;

г) гідроксильну і карбоксильну групи.

3. Амінооцтова кислота взаємодіє з …

а) CH3OH, KOH, HCl; б) NaOH, HCl, NaBr;

в) H2O, H2, HBr; г) HCl, KOH, KCl.

4. Білки складаються з:

а) глюкози; б) гліцерину і карбонових кислот;

в) амінокислот; г) ненасичених вуглеводнів.

5. До складу білків входять залишки

а) β-амінокислот; б) карбонових одноосновних кислот;

в) α-амінокислот; г) γ-амінокислот і спиртів.

6. При утворенні дипептиду залишки амінокислот сполучається між собою …

а) одним пептидним зв’язком; б) двома амідними зв’язками;

в) водневим зв’язком; г) трьома пептидними зв’язками.

7. Первинна структура білка – це …

а) просторова конфігурація, якої набуває поліпептидний ланцюг;

б) послідовність чергування карбоксильних груп;

в) послідовність чергування аміногруп;

г) послідовність, у якій залишки α-амінокислот сполучені у мо­ле­кулі білка.

8. Денатурація - це

а) оборотний процес зсідання білка;

б) втрата природних якостей білка при його розчиненні у воді;

в) розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти;

г) руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності.

Контрольніпитання

1. Які органічні речовини називають амінокислотами?

2. Як класифікують амінокислоти?

3. Які амінокислоти входять до складу білків людського орга­ніз­му?

4. Які амінокислоти називаються незамінними?

5. Які види ізомерії властиві амінокислотам?

6. Які фізичні властивості мають амінокислоти?

7. Якими способами можна одержати амінокислоти?

8. Яким чином синтезуються білки в людському організмі?

9. Які специфічні хімічні властивості проявляють амінокислоти? Пояснити чому.

10. Що таке пептиди та білки?

11. Яка класифікація білків?

12. Що таке пептидний зв'язок і як він утворюється?

13. Що таке первинна структура білка?

14. Як утворюються вторинна і третинна структури білка?

15. Назвати приклад сполуки з четвертинною структурою білка.

16. Що таке денатурація?

17. Які якісні реакції на білок ви знаєте?

18. Які найважливіші функції білків в живому організмі?

 

Самостійна робота на занятті

! Написати в робочому зошиті:

1. Скласти рівняння реакцій за поданими схемами:

А) етаналь ® оцтова кислота ® хлороцтова кислота ® аміно­етанова кислота;

Б)2-хлорпропанова кислота ® α-амінопропіонова кислота ® натрієва сіль аланіну.

2. Написати рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

А) Дипептид α-аланіну g α-аланін k натрієва сіль α-амінопропіонової кислоти
m метиловий естер α-амінопропіонової кислоти
Б) Дипептид гліцину g амінооцтова кислота k етиловий естер амінооцтової кислоти
m калієва сіль амінооцтової кислоти

3. Написати рівняння реакцій утворення дипептиду з А) аспар­гінової кислоти (2-амінобутанової кислоти), Б) з амінооцтової кислоти.

4. Написати рівняння реакцій утворення трипептиду з амінооц­то­вої кислоти, алініну і цистеїну.

5. Визначити формулу ефіру амінооцтової кислоти, масова частка кисню в якому становить 36 % та вкажіть його молекулярну масу.

6. За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: розчин білка, розчин оцтової кислоти, бензол, розчин фенолу? Скласти рівняння реакцій.

7. Яку масу калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% необ­хідно використати для нейтралізації 75 г гліцину?

СПИСОК лІтературИ

 

1. Глінка В.М. Неорганіча хімія. – Київ: Вища школа, 1983. – 667с.

2. Хомченко В.М. Хімія для вступників до вузів. – Київ: Вища школа, 1992. –367 с

3. Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В. Хімія. 8-9 класи: Навч. Посіб­ник. – Х.: Країна мрій, 2002. – 232 с.

4. Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В. Хімія. 10-11 класи: Навч. посіб­ник. – Х.: Країна мрій, 2003. – 216 с.

5. Цветкова Л.Б. Загальна хімія: теорія і задачі. Навч. посібник. Ч І. – Львів: Магнолія, 2006. – 398 с.

6. Цветкова Л.Б. Неорганічна і органічна хімія. Навч. посібник. – Львів: Магнолія, 2006. – 416 с.

7. Туріщева Л.В. Хімія 8-9 кл. Наочний довідник. – К., Х.: Веста, 2006. – 112 с.

8. Хімія: довідник з прикладами розвязання задач. /А.Д.Бочаров, О.А.Жикол, М.В.Красовська, Д.А.Свєчкарьова. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 416 с.

9. В.В.Григорєва, В.М.Самійленко, А.М.Сич. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. – 430 с.

10. Романова В.Н. Загальна і неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. - 534 с.

11. Литвиненко В.А., Клибус Г.Х., Капустян А.И. Химия: Для иностранных студентов подфаков вузов / Под ред. В.А.Литвиненко. – К.: Вища шк., 1995. – Ч.1. – 100 с.

12. Литвиненко В.А. Химия: Для иностранных студентов подфаков вузов. – К.: Політехніка, 2002. – Ч.2. – 95 с.

13. Капустян А.И., Табенская Т.В. Химия: Для студентов-иностранцев подфаков вузов. – М.: Высш.шк., 1990. – 395 с.

14. Кобозев Г.В. Руководство по изучению общей химии. Часть 1. Симферополь КГМУ. – 2003. – 67 с.

15. НикитинаВ.Н. Химия. Пособие по общей химии. Ч 1. – Симферополь. КГМУ. – 2006.

16. Ахметов Н.С. Общая неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1988. –640 с.

17. Капустян А.И., Табенская Т.В. Химия: Для студентов-иностранцев подфаков вузов. – М.: Высш.шк., 1990. – 395 с.

18. Юакунович В.М., Новоселова М.Ю. Химия. Общая химия. Часть 1. – Минск БГУ. -1998. – 223 с.

19. Медицинская химия: учеб. /В.А. Калибабчук, Л.И.Грищен­­ко, В.И.Галинская и др.; под ред. В.А.Калибабчук. – К.: Медицина, 2008. – 400 с.

20. Хімія 8 клас: Тести-конспекти уроків. /Т.М.Гранкіна, О.В.Гри­горович. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2003. – 272 с.

21. Хімія 9 клас: Тести-конспекти уроків. /Т.М.Гранкіна, О.В.Гри­горович. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2003. – 302 с.

22. Хімія 10 клас: Тести-конспекти уроків./Т.М.Гранкіна, О.В.Гри­г­орович. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 290 с.

23. Хімія 10 клас: Тести-конспекти уроків./Т.М.Гранкіна, О.В.Гри­горович. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 276 с.

24. Григорович О.В. Хімія. 8 клас: Розробки уроків /О.В.Гри­горович, О.М.Гостиннікова, А.В.Віценцик. - Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 304 с.

25. Литвиненко В.А., Клибус Г.Х. Учебные задания по химии для самостоятельной работы иностранных студентов подфаков вузов. – К.: Укрвузполиграф, 1994. – 62 с.

26. Зинченко Т.А., Семирозова Н.Ф. Задачи и упражнения по химии (для студентов-иностранцев подготовительного факультета). – Одесса: ОГПУ, 1990. – 38 с.

27. Березан Ольга. Хімія: Тести для школярів і вступників у ВНЗ. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 368 с.

28. Лікарчук А.М. Хімія. Робочий зошит. Практичні роботи: 10 кл. – К.: Вид. Ешке О.М., 2003. – 96 с.

29. Лікарчук А.М. Хімія. Робочий зошит. Практичні роботи: 9 кл. – К.: Вид. Ешке О.М., 2003. – 102 с.

30. Хімія. 7-11 класи: Збірник задач та вправ /О.В.Григорович, А.В.Віценцик. Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 192 с.

31. Хомченко В.М. Збірник задач і вправ з хімії для середньої школи / Пер. з рос. – К.: Арій, 2008. – 192 с.

32. Хімія. Заліковий зошит. 10 клас: тематичне оцінювання, семестрові атестації, практичні роботи /Гусарук Н.І., Дивак В.В. – Харків, 2008. – 64 с.

33. Березан Ольга. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з хімії. 11 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с.

34. Дубковецька Г.М., Буймістер Л.В., Кушлак Н.П. Хімія: Посібник для підготовки та проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень. 10 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2002. – 56 с.

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОКСИДІВ

 

ПЕРІОДИ Г Р У П И  
I II III IV V VI VII VIII  
                 
Li2O BeO B2O3 COCO2 N2ON2O3NONO2 N2O5        
Na2O MgO Al2O3 SiO SiO2 P2O3 P2O5 SO2 SO3 Cl2O Cl2O7      
K2O CaO Sc2O3 TiO2 VO VO2 V2O5 CrO Cr2O3CrO3 MnO Mn2O3 MnO2Mn2O7 FeO Fe2O3 CoO NiO
Cu2O CuO ZnO Ga2O3 GeO GeO2 As2O3 As2O5 SeO2SeO3      
Rb2O SrO Y2O3              
Ag2O Ag2O3 CdO In2O3 SnO SnO2 Sb2O3 Sb2O5 TeO2 TeO3   XeO3 XeO4  
Cs2O BaO La2O3              
Au2O Au2O3 Hg2O HgO Tl2O Tl2O3 PbO PbO2 Bi2O3 Bi2O5        
Fr2O                

 

Примітка: основні оксиди не підкреслені, амфотерні оксиди підкрес­лені однією рискою, кислотні – двома, несолетворні – пунктирною.

 

ТАБЛИЦЯ РОЗЧИННОСТІ СОЛЕЙ, КИСЛОТ І ОСНОВ У ВОДІ

 

Катіон Аніон H+ NH4+ K+ Na+ Ag+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Hg2+ Pb2+ Fe2+ Fe3+ Al3+
OH-   P P P P M M H H H H H H
NO3- P P P P P P P P P P P P P P P
Cl- P P P P H P P P P P P M P P P
S2- P P P P H P H H H H H H
SO32- P P P P M M M P M H M
SO42- P P P P M H M P P P M P P P
CO32- P P P P H H H H H H H H
SIO32- H P P H H H H H H H
PO43- P P P P H H H H H H H H H H H
CH3COO- P P P P P P P P P P P P P P P

 

Р – розчинна сполука (>1 г в 100 г води);

М – малорозчинна сполука (0,001-1г в 100 г води)

Н – нерозчинна сполука (< 0,001 г в 100 г води);

— - розкладається водою або не існує.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4348. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия