Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття про термін та метамову.
Терміном називається одиниця історично сформованої термінологічної системи, що виражає поняття та його місце серед інших понять, позначається словом або словоспо­лученням, служить для спілкування людей, пов'язаних міжсобою єдністю спеціалізації, належить до словниково­го складу мови і підпорядковується всім її законам. Тер­мін вживається для точного вираження поняття певної галузі знань: клітина, діагональ, девальвація, додана вартість, інформаційна структура тощо.

Терміни бувають загальнонаукові, які з однаковим значенням вживаються в багатьох галузях (аналіз, аргумент, категорія), і галузеві, що вживаються тільки в од­ній галузі (дієприкметник, доконаний вид, флексія — у мовознавстві). Якщо той самий термін вживається в різ­них термінологічних системах, то відповідно до цього ви­дозмінюється і його значення. Наприклад, термін реакція в хімії має значення «взаємодія між двома і більше речо­винами», у фізіологи — «відповідь на подразнення», у політиці — «повернення до старих суспільних порядків». Для терміна характерні такі ознаки:

· однозначність у межах однієї системи термінів;

· точність і незалежність від контексту;

· стилістична нейтральність;

· чітка дефініція;

· відсутність синонімів та омонімів (у межах однієї
терміносистеми).

Система всіх термінів мови або якоїсь галузі називаєть­ся термінологією. Термінологія поділяється на: суспіль­но-політичну — використовується в таких галузях знань, як філософія, економіка, фінанси, політологія, суспільст­вознавство, логіка, психологія, педагогіка, історія, право, дипломатія; мистецьку — охоплює музику, театр, кіно­мистецтво, образотворче мистецтво, архітектуру, літера­турознавство; наукову — стосується таких наук, як мате­матика, фізика, кібернетика, хімія, біологія, фізіологія, ботаніка, зоологія, географія, геологія, астрономія; тех­нічну — обслуговує такі галузі техніки й виробництв, як металургія, машинобудування, електротехніка, радіотех­ніка, електроніка, гірнича справа, текстильне вироб­ництво.

Виділяється також термінологія сільськогосподарська, медична, спортивна, військова.

Метамова — мова, якою говорять про мову (мову-об'єкт), мова, об'єктом якої є зміст і вираження іншої мови. У кожній мові (суспільно-політичній, мистецькій, науковій, технічній тощо) є своя система понять. Відповід­но мова документів теж має свій набір термінів і понять: факс, циркуляр, сальдо, цінні папери, прибуток, прото­кол, договір тощо.

7.2. Способи творення та особливості використання документознавчої термінології.

Утворення документознавчої термінології обіймає всі структурні типи термінів: терміни-однослови, терміни-композити, терміни-словосполучення. Найпоширенішим способом творення термінів-однословів терміносистеми, що нас цікавить, є морфологічний словотвір — найпродуктивніший спосіб збагачення словникового складу мови, що полягає у поєднанні афіксальних морфем з корене­ною або похідною частиною слова, основоскладанні.

Терміни можуть утворюватися:

1. Суфіксальним способом творення: дієслово+суфікси ( -ач, -ник, -к(а), -н(я), -нок, -ок, -атор, -ант (-ент), -ер (-ор)): читати — читач, користуватися користувач, укладати, укладач, розділити —роздільник, нотувати
нотатка, дарувати дарунок, класифікувати - класифі­катор, рецензувати — рецензент, редагувати — редак­тор тощо;

2. Префіксальним способом творення за допомогою префіксів під-, перед-, до-, без-, поза-, після-, супер-, контр-, де-, дез-, аван-, ан-, фор-, напів-, пів-, спів-: підзаголовок, передплата, передмова, післяплата, контртитул, аван­титул, фортитул, суперобкладинка, декодування, дезінфеція, дезінформація, підрозділ, піврічний, співавтор,
співбесіда
тощо. У документознавчій термінології префікс
ре- має два значення: 1) протилежність опредмеченої дії:
рскаталогізація (повне перероблення каталогу із заміною
кнталогових карток); 2) повторюваність дії: репродукція
(ІІідтворення малюнка, друкованого тексту);

3. Префіксально-суфіксальним способом творення:

· префікс під- та суфікс -ник-: підручник, підрядник;

· префікс при- та суфікси -ок-, -ов-, -єв-, -ев-, -н-: прилавок,, прикнижковий, прикінцевий, прилюдний;

· префікс над- та суфікс -ість-: надлишковість;

· префікс між- та суфікси -н-, -ч-, -ев-; міжмовний, між­відомчий, міжгалузевий тощо;

· префікси перед-, після- та суфікс -н-: післямашинний, передмашинний;

· префікс над- та суфікси -ов-, -н-: надлишковий, надактивний;

4. Безафіксним способом творення: запитати за­пит, відбирати відбір, видавати — видача, шукати пошук.

Терміни-композити, об'єднуючи в одному слові кілька основ, дають можливість точно характеризувати предме­ти, явища за кількома ознаками: стародрук, малотираж­ний, літописний, самоосвітній, краєзнавчий, загально­політичний, тризначний тощо.

Важливе місце у процесі творення документознавчих термінів посідає абревіація, яка полягає у складанні по-різному усічених основ: культпросвітній, військко­мат, МП (мале підприємство), €С (Європейський Союз), НАНУ (Національна академія наук України) тощо.

Розвиток та ускладнення документознавчих понять та їх термінологізація, поповнення терміносистеми суміжно-галузевими термінами й загальновживаними словами зумовили необхідність конкретизації термінів-однословів шляхом домінування (чи заміни, чи доповнення) понять словосполученнями. Наприклад, родовий термін карто­тека конкретизується цілим рядом прикметників, які вказують на: цільове призначення, характер відображува­них відомостей, спосіб їх групування у картотеці, матеріа­ли, з яких вони виготовлені, — авторська картотека, бібліографічна картотека, допоміжна картотека, фак­тографічна картотека, хронологічна картотека, рейтерна картотека.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 2810. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7