Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сільського, селищного, міського голови, секретаря ради. Додаткові повноваження Київського міського голови
Повноваження сільського, селищного, міського голови почина­ються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в день відкриття першої сесії від­повідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повнова­жень. Сільський, селищний, міський голова, як головна посадова особа територіальної громади, наділений чинним законодавством різноманітними функціями, які реалізуються через повноважен­ня:

- організаціиного-'розпорядчого характеру, головує на засідан­нях ради, очолює її виконавчий комітет; організує роботу ради та виконкому; підписує їх рішення; вносить на розгляд ради пропо­зиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, її апарату та виконкому; скликає сесії ради, формує порядок денний сесій, головує на пленарних засіданнях; забезпечує підготовку на роз­гляд ради проектів програм соціально-економічного та культур­ного розвитку, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет, звіти про їх виконання; є розпорядником бюджетних коштів, здійснює керів­ництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

щодо забезпечення прав і свобод громадян: веде особистий прийом громадян; забезпечує на відповідній території додержання іаконодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань; скликає загальні збори громадян за місцем проживання; забезпе­чує виконання рішень місцевого референдуму;

кадрові: вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандида- іури на посаду секретаря ради, пропозиції про кількісний і персо­нальний склад виконкому; призначає та звільняє з посад керівни­ків виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, і цо належать до комунальної власності;

210представницькі: представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами публічної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організа­ціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого коміте- гу договори відповідно до законодавства, а питання, віднесені до виключної компетенції ради, подає на затвердження до відповід­ної ради;

211 контрольні: має право зупиняти рішення ради із обгрунту­ванням зауважень; зупиняти рішення виконавчого комітету з ви­несенням цього питання на розгляд ради; порушувати питання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням місцево­го референдуму, звертатися до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обме­жують права та інтереси територіальної громади, а також повнова­ження ради та її органів;

212 від імені держави: забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній те­риторії, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої вла­ди, бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та в спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Секретар сільської, селищної, міської, ради здійснює органі­заційно-розпорядчі функції: а) скликає сесії ради, веде засідання

та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, питання, які передбачається вне­сти на розгляд ради; б) організує підготовку сесій ради; в) забезпе­чує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням; г) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність постійних та ін­ших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; ґ) забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встанов­леному порядку. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого ко­мітету ради.

Додаткові повноваження Київського міського голови закріп­лені в ст. 17 Закону України «Про столицю України - місто-ге- рой Київ»1. Крім повноважень міських голів, зазначених у За­коні України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функ­цій Київський міський голова має такі додаткові повноваження щодо:

- взаємодії з органами державної влади: 1) бере участь у під­готовці проектів законів України, актів Президента України і Ка­бінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва; 2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення в місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру; 3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці Ук­раїни - міста Києва; 4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно- правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України; 5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення в місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних захо­дах, що стосуються міста Києва;

[1] Про столицю України -місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. № 401-ХІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 79. 396

213 формування комунальної власності', вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери уп­равління Київської міської ради, передачі або продажу в кому­нальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або ін­ших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать де­ржаві в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення вико­нання містом Києвом столичних функцій;

кадрових питань: дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади под­війного підпорядкування;

-соціально-економічногорозвитку столиці'. 1) погоджує питан­ня щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на те­риторії міста Києва; 2) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується <кп і и дія ні.пості міста Києва, та впливає на виконання містом Киє­вом с юличних функцій.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 641. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7