Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого самоврядування
Делегуючи органам місцевого самоврядування повноваження, держава створює правові рамки їхньої діяльності, визначає за­пни.недержавні стандарти, гарантує мінімум соціальних благ, які можуть і мають бути надані громадянам, та забезпечує контроль ні їх реалізацією. Виконавчі органи підконтрольні за здійснення делегованих повноважень перед органами виконавчої влади. Де­ржавний контроль за делегованими повноваженнями має форму предметного контролю, що стосується не тільки правомірності, але й доцільності розв'язання тих чи інших завдань, тобто кон­троль фактично трансформується в засіб управління та регулю­вання. В процесі здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень уповноважений орган може видавати приписи, якщо відповідні органи не в змозі вирішити завдання, які стоять перед ними, або виникає загроза інтересам держави.

Порядок контролю за здійсненням органами місцевого са­моврядування делегованих повноважень органів виконавчої вла­ди визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 339 від 09.03.99 р., згідно з якою зазначений контроль покладається на відповідні місцеві держадміністрації та Раду міністрів Авто­номної Республіки Крим, а у випадках, передбачених законодавс- івом, - на міністерства та інші центральні органи виконавчої вла­ди, їх територіальні органи. Райдержадміністрації контролюють

[1] Лазарев Б. М. Компетенция органов управления [Текст] / Б. М. Лазарев. - М. : Юрид. лит, 1972. - С. 253.

здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських рад (міст районного значення), розташованих на території райо­ну, делегованих повноважень органів виконавчої влади, а обл­держадміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим контролюють здійснення виконавчими органами міських (иіст обласного значення, міст республіканського значення Автоном­ної Республіки Крим) рад делегованих повноважень органів ви­конавчої влади.

Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцево­го самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів вико­навчої влади, проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих із питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів із дня їх прийняття надсилаються до органу, що здійснює контроль. Уразі виявлення невідповідності законодавству акта органу місцево­го самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, орган, що здійснює конт­роль, протягом трьох місяців надсилає органу місцевого самовря­дування повідомлення про невідповідність акта.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади до органів, що здійснюють контроль. Форму такої інформації затверджує керівник органу, що здійснює контроль. На вимогу цього органу виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають надавати інформацію про вико­нання окремих делегованих повноважень. За рішенням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та за участю територіальних органів центральних органів виконав­чої влади можуть проводитися комплексні перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делего­ваних повноважень органів виконавчої влади та заслуховуватися інформація посадових осіб місцевого самоврядування про стан ви­конання повноважень органів виконавчої влади.

Обласні й районні ради контролюють виконання повноважень місцевого самоврядування, які делегуються місцевим державним адміністраціям. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює. що на пленарних засіданнях районної, об- пасної ради можуи. іаелухонунаїнси чини голів місцевих держав­них алміїнеі |і.иіііі. іч і к іумникім. керіиникін управлінь, відділів та інших і,-1 рун і v |)нн\ niiipivтиші місцевих державних адміністрацій

■ ■ І •• ■ им м її і м|и и 11.1м еоціально-економічного та культурного

|н>нінikv. ...... IV, рішень ради із зазначених питань, про здій­ми ннм ми ні мими державними адміністраціями делегованих їм |М кип ппііноїшжень (п. 28 ч. І ст. 43). Постійні комісії за доручен- пмм ради, голови, відповідно заступника голови районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради або за влас­ною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді місцевих державних адміністрацій, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради (ч. 6 ст. 47). Депутат міської (міста обласного значен­ня), районної, обласної ради має право звернутися із запитом до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради (ч. 7 ст. 49).

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адмініст­рації»1 голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і деле­гованих повноважень. Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповід­ній раді обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від скла­ду відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації (ст. 34).

' Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-ХІУ від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1277. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия