Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Історія української літературної критики / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченко та ін. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 9 – 30.


 

ПОЕТИКИ (від грецького тсоїтіті/л — майстерність творення). «Словник іншо­мовних слів» подає три значення слова поетика: 1) наука про художню літературу, теорія літератури; 2) теорія поезії (ком­позиція, образність мови, ритміка, риму­вання тощо); 3) система художніх прин­ципів того чи іншого літературного напря­му або окремого поета.

Поява поетик в Україні пов'язана з виникненням шкільної освіти. Спершу елементи поетики включалися до підруч­ників з граматики. Так, розділ «О метр'Ь» ввійшов до «Граматики словенської» Лав-рентія Зизанія (1596), розділ «О степенєх стіхотворння м*Ьрн» — до «Грамматіки словенскія» Мелетія Смотрицького (1618; 1619); є відомості про правила версифікації у «Граматіці або писмениці язьїка словен-скаго...» (Кременець, 1638).

Збереглося кілька поетик XVII ст., серед них — 1671 р., «Рош Сазіаііш» (1685), 1687 р., «Ьео Кохоїаїшз» (1693), «Ьуга» (1696); київська поетика «ІлЬет агІІ8 роеіісае...» (1637) вважається загубленою. Поетик із XVIII ст. збереглося більше.

Курс навчання в Києво-Могилянській академії складався з восьми класів або «шкіл»: фари або аналогії, інфими, гра­матики, синтаксими, поетики, риторики, філософії, богословія. Термін навчання — дванадцять років (у філософському класі навчалися два роки, у богословському — чотири). Курси поетики й риторики нале­жали до найулюбленіших у Києво-Моги-

ляиській академії (позаяк у XVII—

XVIII ст. «по искательству совершенного знанія й науки» учням дозволялося зали­шатися в тому чи іншому класі не один рік, то були випадки, коли в класі поетики або риторики окремі учні навчалися по кілька років). Курс поетики умовно складався з двох частин — загальної і часткової (при­кладної).

Спираючись на «Поетику» Арістотеля, «Послання до Пізонів» Горація, а також на поетики Ієроніма Віди, Юлія Цезаря Скалігера, Якова Понтана, Якова Масена та ін., українські викладачі поетики скла­дали власні підручники з поетики (як

правило, рукописні). Загальна поетика включала в себе визначення поезії, тлу­мачила матерію і природу поезії, роз­повідала, що таке наслідування, вигадка, віршова мова тощо.

Прикладна або часткова поетика при­свячувалася видам поетичних творів, пра­вилам їхнього складання; тут же пропону­валися зразки поетичних творів. Обов'яз­ковим було написання викладачем дра­матичного твору й підготовка вистави за ним. Учні в класі поетики здобували знан­ня про стиль, період, тропи й фігури, рит­міко-інтонаційні особливості періоду, а також про епічну, драматичну, сатиричну, буколічну, елегійну, ліричну, епіграма­тичну, курйозну й фігурну поезію. Вони дізнавалися про емблеми, символи, ієро­гліфи, про загадки, байки та апологи, пародію.

Як правило, всі приклади бралися з латиномовних текстів. В окремих випадках за приклад правили польськомовні зразки. Лише у XVIII ст. почав вивчатися україн­ський силабічний вірш (поетика Гедеона Сломинського). Часом від смаку викладача залежало, жити чи не жити тому чи іншому виду поезії (порівн. наслідки негативного ставлення Феофана Прокоповича до кур­йозної поезії).

Серед викладачів поетики були Іла-ріон Ярошевицький (Ярошевський), Іларіон Мигура-Плаксич, Феофан Проко-пович, Лаврентій Горка, Максентій Щир-ський, Паїсій Клепиць, Симон Коха-новський, Нектарій Трояновський, Ми­хайло Слотвинський, Інокентій Неру-нович, Феофан Трохимович, Мшрофан Довгалевський, Сильвестр Ляскоронський, Павло Конюскевич, Варлаам Лащевський, Тихон Александрович, Гедеон Сломинський, Георгій Щербацький та ін.

Літ.: Петров Н. Й. О словесних науках й литературньгх занятиях в Киевской академии от начала до ее преобразования в 1819 году // Тр. Киев. духовной академии. 1866. Т. 2. № 7; 1866. Т. 3. № 11; № 12; 1867. Т. 1. № 1; 1868. Т. 1. № 3; Попов П. М. З історії поетики на Україні (XVII— XVIII ст.) // Матеріали до вивчення історії української літератури. Т. 1. Давня українська література. Доба феодалізму — до кінця XVIII ст.). К., 1959; Сивокінь Г. М. Давні українські поетики. X., 1960; Довгалевський Митрофан. Поетика (Сад поетичний). К., 1973; Крекотень В. І. Київська поетика 1637 року //

Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI—XVIII ст. К., 1981; Наливайко Д. С. Київські поетики XVII — по­чатку XVIII ст. в контексті європейського літературного процесу // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI— ХУЛІ ст. К., 1981; Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. К., 1983.

Історія української літературної критики / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченко та ін. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 9 – 30.

 

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ

ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

НА УКРАЇНІ

Кінець XVIII — початок XIX ст.— час корінних змін в економічному, суспільно-політичному і культурному житті україн­ського народу. Це був період руйнування феодальних відносин і розвитку капіталіз­му, період активного формування україн­ської нації. Криза самодержавно-кріпос­ницької системи, розвиток капіталістичних відносин сприяли дальшому загостренню класових суперечностей в країні, активі­зації революційно-визвольного руху.

Війна 1812 р., в якій проти полчищ На-полеона пліч-о-ліліч виступали представни­ки різних народів Росії, збудила патріо­тичну гордість, сприяла активізації су­спільного й духовного життя, поширенню вільнолюбних ідеалів. З цими процесами тісно пов'язані діяльність таємних полі­тичних організацій, декабристський рух, що охопив ряд центрів країни, у тому чис­лі кілька губерній на півночі України.

Яскравими виявами вільнолюбних ви­звольних прагнень були і стихійні ан­тикріпосницькі селянські повстання, рево­люційні заворушення в армії та серед сту­дентства. Проти самодержавного гніту царської Росії та цісарсьцрї Австрії спря­мовувались польське повстання 1830 р., діяльність таємних революційних поль-

ських гуртків, в яких, брали участь і чи­мало, представників передової української молоді.

Вилив республіканських ідей декабрис­тів, польського національно-визвольного руху, політичних та загальнокультурних ідей всеслов'янського відродження відбив­ся на програмних документах першої української політичної таємної організа­ції — Кирило-Мефодіївського товариства (1846).

Могутнім поштовхом до дальшого по­силення революційних настроїв та активі­зації визвольної боротьби серед україн­ського народу були події буржуазно-де­мократичних революцій в країнах Захід-

ної ^Європи. Найважливішими результата­ми 'революції 1848 р. в Австрії були ска­сування кріпосного права, поступове утвердження капіталізму в усіх сферах економічного і політичного життя.

Розгром Кирило-Мефодіївського товари­ства і петрашевців, поразка революції в Австрії, жорстоке придушення будь-яких проявів вільної думки відкрили в Росії й Австрії смугу політичної реакції, що відбилося на всіх сферах суспільного жит­тя, зокрема розвитку культури українсько­го народу.

Посилення визвольних прагнень,' соці­ального1 і політичного протесту (у тому числі польське повстання 1863 р.) зумо­вило революційну ситуацію в Росії кінця 50-х — початку 60-х рр. XIX ст. Це був початок нового, буржуазно-демократично­го, періоду визвольного руху в Росії, ідео­логами якого були М. Чернишевський, О. Герцен, Т. Шевченко, М. Добролюбов. З іменами М. Чернишевського, братів О. і М. Серно-Соловйовичів пов'язана діяль­ність таємного революційного товариства «Земля і воля» (1862), члени якого вели революційну пропаганду і на Україні.

Грабіжницька земельна реформа 1861 р. і половинчасті, помірковані реформи в

різних сферах економічного й державного життя країни не вивели самодержавну систему зі стану глибокої кризи. Боротьба

проти численних залишків кріпосництва протягом багатьох десятиліть складалаДата добавления: 2015-08-29; просмотров: 1164. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия