Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глибицну суть суспільно-економічного
життя Росії, соціальну й політичну осно­ву революційного визвольного руху.

Другою половиною XVIII ст. завершу­вався давній період в історії української літератури, а на рубежі двох століть та в перші десятиліття XIX ст. народжувала: ся нова українська література, представ­лена іменами І. Котляревського, Г. Квіт-ки-Основ'яненка, П. Гуяака-Артемовсько-го, Л. Боровиковського, Є. Гребінки.

,Період становлення нової української літератури характеризується співіснуван­ням, а подекуди й штучним поєднанням найрізноманітніших стильових напрямів, течій, художніх манер, що йшли то від старих традицій і естетичних систем, то від художньої практики, позначеної нова^ торськими естетичними пошуками. Найви­щим досягненням нової української літе­ратури була творчість Т. Шевченка, що знаменувала утвердження в ній реалістич­ного методу.

Розвиток української літератури відбу­вався в умовах постійного спілкування з братньою російською літературою. Зміст і характер літературного процесу всіх слов'янських народів, у тому числі україн­ського, в цей час певною мірою визначи­лися ідеями всеслов'янського культурного відродження й культурної взаємності. Чимало українських письменників

активно виступали в російських журналах

і газетах, які часто були не тільки основ­ним місцем публікації творів українських письменників, а й місцем, де ці твори ді­ставали критичну оцінку. Виступи з таки­ми матеріалами українських і російських авторів сприяли виробленню спільного підходу до аналізу й оцінки художніх творів.

У перші десятиліття XIX ст. на Україні виникають періодичні видання, які здій­снювали й місію своєрідних центрів, орга­нізаторів літературного жиТтя, відіграли певну роль у розвитку літературно-есте­тичної думки і критики.

Літературно-художні журнали, що з'я­вилися навколо Харківського, університе­ту,— «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816—1819), «Ук-раинский журнал» (1824—1828)—дуже мало'містили матеріалів українською мо­вою, але їхній різнобічний і глибокий зв'язок з явищами української культури безсумнівний.

Навіть тоді, коли загальнотеоретичні чи літературно-критичні виступи будувалися на матеріалі античної або західноєвропей­ських, російської чи польської літератур, вони мали значення і для молодої літера­тури української, створюючи відповідну атмосферу для її функціонування і вису­ваючи певні естетичні вимоги, критерії ви-1 міру художньої цінності творів. Крім того, вже в ранніх українських виданнях фор-

мувалася одна з прекрасних традицій української літературної критики — роз­глядати явища не тільки власної націо­нальної культури, а й літератур інших на­родів.

Становлення естетики як науки й ака­демічної дисципліни пов'язане з діяльніс­тю Харківського, Київського університетів, Одеського та Ніжинського ліцеїв, викла­дачі яких виступали авторами навчальних книг, спеціальних естетичних трактатів і статей на сторінках місцевих видань.

Естетичні трактати, навчальні поетики й риторики початку XIX ст. у відповіднос­ті з потребами нового часу продовжували і розвивали традиції художньої практики й теоретичної думки давньої літератури. Адже зародки різних частин науки про

літературу, нормалізації поетичних засо­бів і спроби оцінки літературних творів у світлі встановлених теоретичних пара-МСТрІВ І КаНОНІВ зустрічаються вже у най­давніших пам'ятках літератури Київської

Русі.

Так, нормативний і коментаторсько-тлу­мачний елемент можна бачити в Ізборни­ках Святослава (1073,--1076). А в «Повіс­ті минулих літ» не тільки містилася по­хвала книзі як джерелу знань, 'духовної сили людини, а й визначалися характер і призначення, морально-змістові ознаки «істинних» книг, критерії їх систематиза­ції, відбору, розмежування від книг «бо-гоотметньїх» '.

Слід при цьому зауважити, що пану­вання норм і канонів стандартів та сти­лістичних кліщр, суворого літературного етикету, традиційного кола ідей і форм не виключало можливості вияву оригі­нального творчого начала. Навіть уживан­ня одних і тих же прийомів у різних кон­текстах могло мати й дещо інші, нетра­диційні звучання, зміст і значення2.

Принципи систематизації й рубрикації книг, критерії їх оцінок і розмежування — це вже елементи критики, їх найдавніши­ми зразками були бібліографічні списки «істинних» і «ложних» книг.

Своєрідна оцінка різних методів літера­турної праці містилася в розмірковуваи-


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 418. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7