Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ.
1. Необхідність, значення та економічний зміст страхування кредитів.

2. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

3. Особливості страхування банківських кредитів.

4. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

5. Системи депозитного страхування в Україні і світі: порівняльна характеристика.

Джерела та рекомендована література:

1. Bancassurance: стратегічний напрямок розвитку страхового ринку України // Страхова справа. - 2004 – № 3 С. 54–59.

2. Борисюк К. Страхування іпотечної діяльності // Страхова справа. – 2004. – № 2. – С. 84–88.

3. Буханець Д. Г. Методика формування та обліку технічних резервів страхових компаній: досвід України та зарубіжних країн / Д.Г.Буханець // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – Вип.2. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 139–145.

4. Вовчак О. Д., Завійська О. /. Страхові послуги: Навч. посіб. – Л.: Компакт-ЛВ, 2005. – С. 198–207.

5. Гарматій Т. О. Облік та аудит в страхових компаніях: [навч. посібн.] / Т.О.Гарматій; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства, Ін-тут фінансів. – 2004. – 180 с.

6. Гвозденко А. А. Финансово-экономические методы страхования: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 41–72.

7. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

8. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

9. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 193–216.

10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" зі змінами та доповненнями від 7 грудня 2000 р. № 2121-III.

11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р,№ 2745-ІИ.

12. Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 р. № 898-IV.

13. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю-вання ринку фінансових послуг» від 12.07. 2001 p. № 2664-II. // www.rada gov.ua

14. Зубарєв В. Банк і страхування: "за" і "проти" // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С. 32–38.

15. Історія страхування: Підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак; За ред. С. К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. – 213 с.

16. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка; Карт-бланш, 2002, – С. 218–331.

17. Лень В.С. Облік і аудит в страхових організаціях [навч. посібн.] / В.С.Лень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

18. Мних Є.В. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали / Є.В.Мних, В.С.Лень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – № 1(48). – С. 405–410.

19. Наумець І. Заручники іпотеки // Контракти. – 2005. – № 39.

20. Никитина Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков. – СПб.: Питер, 2002. С. 78–165.

21. Орлов А В., Архипов А. П. О страховании титульных рисков // Финансы. – 2004. – № 8. – С. 57–59.

22. Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджені розпорядженням Держфінпослуг України від 13.11.2003 № 123 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1107-03

23. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.04 № 3104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

24. Приходько В. С. Бухгалтерській облік страхової діяльності: [навч. посібн. – 2-ге вид., доповн. й переробл.] / В.С.Приходько. – К.: Лібра. – 2002. – 216с.

25. Сидоренко О.О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості / О.О.Сидоренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічногоуніверситету. – Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КНТУ, 2009. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 202–207.

26. Соколов Ю. А., Амосова Н. А. Система страхования банковских рисков. – М.: Элит, 2003. – 288 с.

27. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

28. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 2002. – С. 286–297.

29. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

30. Фурман В. М. Світовий досвід комплексного страхування банківських ризиків // Фінанси України – 2004 – № 1. – С. 118–122.

31. Щеглова Е. Защита от разгильдяйства // Инвестгазета. - 2006. - № 8. - С. 38.

32. Щеглова Е. Кредитная безопасность // Инвестгазета. - 2005. - № 43. - С. 35.

33. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Делькредерне страхування – це форма організації страхових відносин, де кредитори завжди виступають у ролі страхувальників (наприклад, стра­хування ризику непогашення кредиту, де страхувальником виступає банк).

Кредит довір’я – форма захисту, яка пропонується підприємцям від незадовільних фінансових наслідків, збитків, завданих власним персоналом, якому з огляду на виконувані ним службові обов’язки необхідно довіряти майнові цінності.

Недостатньо забезпечені кредити – кредити, які мають забезпечення у вигляді ліквідної застави, реальна (ринкова) вартість якої становить не менше, ніж 60% від суми кредитної заборгованості; кредити, застраховані у встановленому порядку та кредити, надані під гарантії, договори поруки юридичних осіб.

Страхування валютних ризиків – це страхування від втрат у разі зміни валютних курсів. Валютні ризики проявляються при зміні за час здійснення зовнішньоторговельної операції курсового відношення між валютою платежу і валютою, у якій виражені витрати експортера.

Товарний кредит – операція делькредерного типу, що передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання короткотермінових кредитних вимог з товарного постачання та надання послуг.

Хеджирування – метод страхування валютних ризиків від несприятливих змін курсу валют в майбутньому.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.

2. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.

3. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні.

Теми рефератів:

1. Страхування матеріальних цінностей під заставу.

2. Страхування депозитів. Проблеми і перспективи.

3. Страхування облігацій: закордонний досвід і впровадження його в Україні.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1581. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7