Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ.


1. Необхідність, значення та економічний зміст страхування кредитів.

2. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів.

3. Особливості страхування банківських кредитів.

4. Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

5. Системи депозитного страхування в Україні і світі: порівняльна характеристика.

Джерела та рекомендована література:

1. Bancassurance: стратегічний напрямок розвитку страхового ринку України // Страхова справа. - 2004 – № 3 С. 54–59.

2. Борисюк К. Страхування іпотечної діяльності // Страхова справа. – 2004. – № 2. – С. 84–88.

3. Буханець Д. Г. Методика формування та обліку технічних резервів страхових компаній: досвід України та зарубіжних країн / Д.Г.Буханець // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – Вип.2. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 139–145.

4. Вовчак О. Д., Завійська О. /. Страхові послуги: Навч. посіб. – Л.: Компакт-ЛВ, 2005. – С. 198–207.

5. Гарматій Т. О. Облік та аудит в страхових компаніях: [навч. посібн.] / Т.О.Гарматій; М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства, Ін-тут фінансів. – 2004. – 180 с.

6. Гвозденко А. А. Финансово-экономические методы страхования: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 41–72.

7. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

8. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

9. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 193–216.

10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" зі змінами та доповненнями від 7 грудня 2000 р. № 2121-III.

11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 р,№ 2745-ІИ.

12. Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 р. № 898-IV.

13. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю-вання ринку фінансових послуг» від 12.07. 2001 p. № 2664-II. // www.rada gov.ua

14. Зубарєв В. Банк і страхування: "за" і "проти" // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С. 32–38.

15. Історія страхування: Підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів, О. Д. Вовчак; За ред. С. К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. – 213 с.

16. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка; Карт-бланш, 2002, – С. 218–331.

17. Лень В.С. Облік і аудит в страхових організаціях [навч. посібн.] / В.С.Лень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

18. Мних Є.В. Облік розміщення страхових резервів у банківські метали / Є.В.Мних, В.С.Лень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – № 1(48). – С. 405–410.

19. Наумець І. Заручники іпотеки // Контракти. – 2005. – № 39.

20. Никитина Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков. – СПб.: Питер, 2002. С. 78–165.

21. Орлов А В., Архипов А. П. О страховании титульных рисков // Финансы. – 2004. – № 8. – С. 57–59.

22. Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затверджені розпорядженням Держфінпослуг України від 13.11.2003 № 123 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1107-03

23. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.04 № 3104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

24. Приходько В. С. Бухгалтерській облік страхової діяльності: [навч. посібн. – 2-ге вид., доповн. й переробл.] / В.С.Приходько. – К.: Лібра. – 2002. – 216с.

25. Сидоренко О.О. Обґрунтування доцільності розрахунку резерву коливань збитковості / О.О.Сидоренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічногоуніверситету. – Серія «Економічні науки». – Кіровоград: КНТУ, 2009. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 202–207.

26. Соколов Ю. А., Амосова Н. А. Система страхования банковских рисков. – М.: Элит, 2003. – 288 с.

27. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

28. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 2002. – С. 286–297.

29. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

30. Фурман В. М. Світовий досвід комплексного страхування банківських ризиків // Фінанси України – 2004 – № 1. – С. 118–122.

31. Щеглова Е. Защита от разгильдяйства // Инвестгазета. - 2006. - № 8. - С. 38.

32. Щеглова Е. Кредитная безопасность // Инвестгазета. - 2005. - № 43. - С. 35.

33. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Делькредерне страхування – це форма організації страхових відносин, де кредитори завжди виступають у ролі страхувальників (наприклад, стра­хування ризику непогашення кредиту, де страхувальником виступає банк).

Кредит довір’я – форма захисту, яка пропонується підприємцям від незадовільних фінансових наслідків, збитків, завданих власним персоналом, якому з огляду на виконувані ним службові обов’язки необхідно довіряти майнові цінності.

Недостатньо забезпечені кредити – кредити, які мають забезпечення у вигляді ліквідної застави, реальна (ринкова) вартість якої становить не менше, ніж 60% від суми кредитної заборгованості; кредити, застраховані у встановленому порядку та кредити, надані під гарантії, договори поруки юридичних осіб.

Страхування валютних ризиків – це страхування від втрат у разі зміни валютних курсів. Валютні ризики проявляються при зміні за час здійснення зовнішньоторговельної операції курсового відношення між валютою платежу і валютою, у якій виражені витрати експортера.

Товарний кредит – операція делькредерного типу, що передбачає відшкодування втрат, які настали внаслідок невиконання короткотермінових кредитних вимог з товарного постачання та надання послуг.

Хеджирування – метод страхування валютних ризиків від несприятливих змін курсу валют в майбутньому.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.

2. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні.

3. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні.

Теми рефератів:

1. Страхування матеріальних цінностей під заставу.

2. Страхування депозитів. Проблеми і перспективи.

3. Страхування облігацій: закордонний досвід і впровадження його в Україні.Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 1660. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия