Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ.
 

1. Економічні особливості страхування життя та пенсій.

2. Таблиця смертності та її значення.

3. Організація роботи страхової компанії, пов’язаної із здійсненням страхування життя та пенсій. Порядок укладення і обслуговування страхового договору.

4. Визначення розміру і порядок здійснення страхових виплат.

Джерела та рекомендована література:

1. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. пос. для студ. ВНЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 444 с.

2. Борисова В.А., Огаренко О.В. Організаційно-економічний механізм страхування. – Суми: Довкілля, 2001. – 194 с.

3. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656с.

4. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

5. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 63–90.

6. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 p. № 1057-IV.

7. Залєтов О.М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: Дис. канд. екон. наук: 08.00.08/ Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2007. – 213 с.

8. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція "Бізон", 2006. – 685 с.

9. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 321 с.

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

11. Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини / Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови від 22.02.1994 № 116

12. Ратна В. Довічна гарантія. Ринок страхування "дозрів" для гарантування виплат фізособам // Контракти. – 2004. – № 29. – С. 18.

13. Ратна В. Страховики дали життя // Контракти. – 2004. – № 39. – С. 20–21.

14. Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя" від 28 грудня 2004 р. № 3197.

15. Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя" від 3 грудня 2004 р. № 2883.

16. Розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя" від 26 листопада 2004 р. № 2875.

17. Сахацький В. Роль та місце страхування життя у системі недержавного пенсійного забезпечення // Страхова справа. – 2004. – № 4. – С. 24–27.

18. Страхові послуги : Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін. /Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

19. Страхування життя. Тенденції та прогнози // Страхова справа. – 2004. – № 3. – С. 37–40.

20. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

21. Страхування: Підручник/ Керівник авт. колективу і наук, ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

22. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

23. Третьякова Г. Украинский рынок страхования жизни и современная макроэкономическая среда: логика и тенденции взаимосвязи // Економічний часопис XXI. – 2004. – № 5. – С. 30–36.

24. Худяков А.И. Страховое право. – СП.: Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2004. – С. 506.

25. Червінський А. Страховики залишаться в системі // Україна Business. – 2006. – № 9. – С. 3.

26. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Викупна сума – частина резерву внесків на день припинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому по договорах страхування життя у разі припинення дії договору. Розмір викупної суми залежить від тривалості часу, який пройшов від початку дії договору страхування і строку, на який він був укладений. Викупна сума може бути виплачена страхувальнику, якщо від початку дії договору страхування пройшло не менше 6 місяців. В разі смерті страхувальника викупна сума виплачується вигодонабувачу (спадкоємцям). Розмір викупної суми визначається по спеціальних таблицях, складених страховиком.

Дієздатність – властивість своїми діями набувати права і породжувати для себе юридичні обов’язки. Для фізичної особи дієздатність виникає по досягненню повноліття, коли громадянин може здійснювати самостійно різні угоди і нести майнову відповідальність за свої протиправні дії. Якщо громадянин внаслідок душевних хвороб або слабкості розуму не може усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними, то суд має право визнати його недієздатним і встановити над ним опіку.

Договір страхування життя – двобічна угода, за якою страхова компанія бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку сплатити страхову суму (або її частину) страхувальнику (застрахованому), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові внески у встановлені строки. Договір страхування життя регламентує взаємні зобов’язання між страховиком і страхувальником відповідно до правил даного виду страхування життя. У договорі зазначається строк, на який він укладений; розмір страхової суми і страхової премії; початок і закінчення його дії; порядок здійснення страхових виплат. У договорі страхування життя, крім страховика і страхувальника, зазначається одержувач страхової суми у випадку смерті застрахованого – вигодонабувач. В знак засвідчення укладеного договору страховик видає страхувальнику страховий поліс.

Довгострокове страхування життя – страхування на строк більший трьох років. В особистому страхуванні довгостроковими є всі види страхування життя.

Інвалідність – постійна чи тривала, повна чи часткова втрата працездатності внаслідок каліцтва або хвороби. Інвалідами визначаються особи, які втратили працездатність на тривалий строк внаслідок стійкого порушення функцій організму. Залежно від ступеня втрати працездатності інвалідність поділяється на три групи: І група (встановлюється при повній постійній або тривалій втраті працездатності громадянам, яким необхідна постійна допомога), ІІ група (встановлюється особам, які постійно чи на тривалий час втратили працездатність або здатні виконувати окремі види роботи в спеціально створених умовах, якщо характер функціональних порушень організму не вимагає постійної сторонньої допомоги), ІІІ група (встановлюється при значному зниженні працездатності, яке викликало необхідність переводу робітника на роботу за іншою професією нижчої кваліфікації). Інвалідність встановлюється лікарняними експертними комісіями.

Вигодонабувач – особа, яка призначена страхувальником для одержання страхової суми на випадок своєї смерті.

Норма доходності – процент, який нараховується страховиком на резерв внесків по страхуванню життя та пенсій при використанні його як кредитних ресурсів. Норма доходності враховується при визначенні початкових внесків страхувальників по укладених договорах.

Об’єкт страхування в особистому страхуванні – життя, здоров’я, працездатність громадян.

Редуціювання страхової суми – зменшення початкової страхової суми за договорами страхування життя. Редуціювання страхової суми пов’язане з достроковим припиненням страхувальником сплати страхових внесків і набуттям ним права на одержання викупної суми. Якщо страхувальник не одержав страхової суми, то страхова компанія може здійснити редуціювання страхової суми.

Резерв внесків – забезпечує страховику можливість виконати свої зобов’язання перед страхувальником, а також сталість страхових операцій. Він являє собою фонд, створений за рахунок внесків страхувальників для здійснення майбутніх виплат по договорах страхування життя та пенсій у зв’язку із тим, що момент внесків не збігається з виплатами страхових сум. Резерв внесків слугує не лише для виплати страхових сум. З нього можуть виплачуватися викупні суми.

Страхова сума – сума, на яку укладається договір страхування, а також конкретний розмір грошових коштів, який повинен сплатити страховик страхувальнику при настанні страхової події (при дожитті, у випадку смерті, повної втрати загальної працездатності – дорівнює розміру страхової суми, встановленому за договором, а при частковій втраті працездатності – становить частину цієї суми).

Страхування пенсій – вид особистого страхування і водночас різновид страхування ренти, при якому страховик бере на себе зобов’язання періодично виплачувати застрахованому пенсію протягом життя або обумовленого строку, а страхувальник – сплачувати страхові внески.

Страхування ренти – вид особистого страхування, за яким страхова компанія зобов’язується сплачувати застрахованій особі у встановлені строки регулярний доход. Страхування ренти може бути довічним або тимчасовим, негайним або відстроченим, зворотним або беззворотним. Серед багатьох різновидів страхування рент переважає страхування пенсій.

Таблиця смертності – упорядкований ряд взаємопов’язаних величин, які показують зменшення з віком внаслідок смертності деякої сукупності тих, хто народився; система вікових показників, які вимірюють частоту смертних випадків в різні періоди життя, частки тих, хто доживає до кожного віку, тривалість життя тощо. Таблиця смертності слугує основою для розрахунку тарифних ставок за договорами довгострокового страхування життя.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проблеми страхування життя в Україні і перспективи його розвитку.

2. Яким чином можна посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя?

3. Який досвід зарубіжних країн в галузі страхування життя доцільно використати в Україні?

Теми рефератів:

1. Аналіз ринку страхування життя в Україні.

2. Розвиток послуг із страхування життя.

3. Пенсійне страхування та його особливості.

4. Страховий захист осіб літнього віку.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 854. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.044 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7