Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ.
 

1. Страхова угода та її основні етапи.

2. Заява про страхування, її значення і зміст.

3. Андеррайтинг та його завдання.

4. Договір страхування і його зміст.

5. Припинення дії договору страхування. Права і обов’язки сторін.

6. Порядок врегулювання претензій страхувальника щодо виплати відшкодування.

 

Джерела та рекомендована література:

1. Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.

2. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656с.

3. Говорушко Г. А Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

4. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

5. Залетов А. Страховой ритейл в Украине: состояние и перспективы развития / А. Залетов // – Insurance Top. – 2010. – №3. – С. 2–14.

6. Залєтов О.М. Дистрибуція страхових продуктів/ О.М. Залєтов // Green Capital News. – 2011. – №11. – С. 6–9.

7. Інформація про стан і показники розвитку страхового ринку [Електрон. ресурс].– Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.

8. Наумець І. З позовом по життю // Контракти. – 2005. – № 47.

9. Организация отдела продаж // Инвестгазета. – 2005. – № 17. – С. 33.

10. Офіційний сайт bipar [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bipar.eu.

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів" від 5 січня 1998 р. № 8.

12. Про затвердження Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика

13. Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 400 с.

14. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін. Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

15. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599.

16. Сухоруков М. М. Технология продаж страховых продуктов. – М.: Анкил, 2004. – 136 с.

17. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

18. Тринчук В. В. Страховий продукт в системі маркетингу: сутність та класифікація // Страхова справа. – 2002. – № 3. – С. 78–81.

19. Тринчук В. В. Страхування очима українського студентства. Аналітичний зріз за результатами Всеукраїнського маркетингового дослідження // Страхова справа. – 2003. – № 3. – С. 72–80.

20. Тринчук В. В. Формування та розвиток маркетингу страхових компаній: Автореф. дис. . канд. екон. наук: 08.06.01. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 21 с.

21. Турбина К. Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. – М.: Анкил, 2000. – 320 с.

22. Філозоф О. Проблеми страхового брокера, або Ще раз про наболіле // Україна Business. – 2003. – № 32. – С. 2.

23. Фурман В. М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 135–145.

24. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Андеррайтинг – процес прийняття ризику на страхування.

Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Заява про страхування – письмове або усне повідомлення страхувальника про намір укласти із страховиком договір страхування.

Правила страхування – документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування. Правила страхування розробляються страховиком і підлягають затвердженню державним органом у справах нагляду за страховою діяльністю при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Страхове відшкодування – виплата, яка здійснюється страховиком на користь страхувальника згідно з договором страхування або законодавством у разі настання страхової події.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Яку роль відіграє Заява про страхування при вирішенні питання, пов’язаного з виплатою страхового відшкодування (страхової суми)?

2. Як співвідносяться договір страхування і страховий поліс?

3. Які фактори впливають на вирішення питання, пов’язаного з прийняттям об’єкта на страхування?

Теми рефератів:

1. Права і обов’язки страхувальника згідно із Законом України «Про страхування».

2. Права і обов’язки страховика згідно із Законом України «Про страхування».

3. Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний аналіз.

4. Особливості змісту Заяви про страхування в окремих видах страхування.

5. Особливості укладення договорів страхування майна юридичних осіб і громадян.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 916. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7