Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ.
1. Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

2. Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

3. Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

4. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

5. Страхування інших видів відповідальності підприємства (відповідальності роботодавця; відповідальності за забруднення довкілля).

Джерела та рекомендована література:

1. Вовчак О. Д., Завійська О. І. Страхові послуги: Навч. посіб. – Л.: Компакт - ЛВ, 2005. – С. 135–159.

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. - 2011. – 376 с.

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 131–149.

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 4 жовтня 2001 p. № 2745-ІН.

5. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка; Карт-бланш, 2002. – 570 с.

6. Павлов В. Обстеження будівель і споруд при страхуванні об'єктів нерухомості // Страхова справа. – 2003. – № 2. – С. 41–43.

7. Податковий кодекс України від вiд 02.12.2010р. № 2755-VI.

8. Ратна В. Монополія на страх // Контракти. – 2005. – № 13. – С. 46.

9. Ратна В. Нелегальна страховка // Контракти. – 2004. – № 25. – С. 18–19.

10. Ротова Г. Д., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2001. – 400 с.

11. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін./ Кер. авт.кол. й наук. ред. проф. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюх – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

12. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук, ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002. – С. 247–258, 386–395.

13. Таркуцяк А.О. Страхові послуги. К.-: Вид-во Європ. Ун-та, 2003.-584 с.

14. Тополь Н. С плеч долой // Бизнес. – 2004. – № 38. – С. 68–69.

15. Щеглова Е. Альтернативы пока нет // Инвестгазета. – 2004. – № 12. – С. 8.

16. Щеглова Е. На свой страх и риск // Инвестгазета. – 2004. – № 28. – С. 17.

17. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч.посібник. – К.: знання, 2008. – 350 с.

Термінологічний словник:

Акт страховий – письмовий документ, що засвідчує страхову подію, яка відбулася. У практиці страхування він є офіційним документом щодо причини, дати, місця і обсягу страхової події.

Відшкодування страхове – сума, яка виплачується страховиком у майновому страхуванні і страхуванні відповідальності на покриття збитків внаслідок настання страхових випадків.

Пожежа – виникнення вогню, здатного самостійно поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення і підтримання.

Регрес – право страховика на висування в межах фактично сплаченої страхувальникові суми страхового відшкодування претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за завдану шкоду.

Ризик підприємницький – небезпека виникнення матеріальних та фінансових втрат і збитків від проведення підприємницької діяльності.

Самострахування – ризик, що знаходиться на відповідальності самого страхувальника. Самострахування є формою захисту майнових інтересів підприємств шляхом створення децентралізованих резервних фондів.

Страхова вартість – вартість, що її встановлює страхувальник, оцінюючи об’єкт страхування. Вона не повинна бути вищою за дійсну вартість майна на день укладення договору страхування.

Страхова претензія – вимога страхувальника (вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування страховиком збитку, завданого страховим випадком.

Страховий інтерес – матеріальна заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має відношення як власник, орендар, перевізник тощо. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або у зв’язку з чим може виникнути відповідальність страхувальника перед третіми особами.

Страхування від вогню – один з найбільш традиційних видів майнового страхування, який забезпечує компенсацію в разі заподіяння шкоди майну вогнем, ударом блискавки, вибухом тощо.

Страхування від перерв у виробництві– вид страхування, який забезпечує покриття фінансових втрат підприємства у зв’язку з зупинкою вироб­ничої діяльності через матеріальні збитки, заподіяні застрахованому майну.

Страхування відповідальності роботодавця – вид страхування, який забезпечує покриття фінансових втрат підприємства у зв’язку з компенсацією шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, працездатності працівників при виконанні ними службових обов’язків.

Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції – вид страхування, який забезпечує компенсацію шкоди, заподіяної життю і майну споживача продукції (робіт, послуг) даного підприємства.

Франшиза – передбачена договором страхування частина збитків, яка при настанні страхового випадку не відшкодовується страховиком.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Чому в Україні не набуло розповсюдження страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції?

2. Чому страхування підприємницьких ризиків в Україні пов’я­зане в основному із страхуванням майна підприємств?

3. Спільні риси і розбіжності між страхуванням від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств і страхуванням відповідальності роботодавця.

4. Що заважає розвитку страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля в Україні?

Теми рефератів:

1. Формування страхового інтересу суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.

2. Огляд законодавчих і нормативних актів України щодо захисту прав споживачів.

3. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.

4. Правове забезпечення розвитку страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції у розвинутих країнах Заходу.

5. Розвиток страхування майна підприємств в Україні.

6. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

Семінар на самостійне вивчення:


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 744. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7